Home Page Vse o Partnerskem souziti
Home PgeNávrh doplňku zákona o rodině

 Návrh doplňku zákona o rodině
Sdružením organizací homosexuálních občanů v ČR (SOHO)

 

 § 11 

(1) Manželství nemůže být uzavřeno se ženatým mužem nebo vdanou ženou nebo osobou žijící v registrovaném partnerství; neplatnost vysloví soud i bez návrhu. Registrované partnerství nemůže být uzavřeno se ženatým mužem nebo vdanou ženou nebo osobou žijící v registrovaném partnerství; neplatnost vysloví soud i bez návrhu.

(2) K výroku o neplatnosti nedojde a takové manželství nebo registrované partnerství se stane platným, jakmile dřívější manželství nebo registrované partnerství zaniklo, nebo bylo prohlášeno za neplatné. 

§ 12

Manželství nebo registrované partnerství nemůže být uzavřeno mezi předky a potomky a mezi sourozenci; totéž platí o příbuzenství založeném osvojením, pokud osvojení trvá. Neplatnost manželství nebo registrovaného partnerství vysloví soud i bez návrhu. 

§ 13

Registrované partnerství nemůže uzavřít nezletilý; neplatnost vysloví soud i bez návrhu. 

 

ČÁST PRVNÍ A)

Registrované partnerství 

Hlava první
VZNIK registrovaného partnerství

§ 29 

(1) Registrované partnerství se uzavírá na základě dobrovolného rozhodnutí dvou osob vytvořit harmonické a pevné životní společenství. 

(2) Registrované partnerství se uzavírá současným prohlášením dvou osob před orgánem státu (případě před orgánem církve nebo náboženské společnosti), že spolu vstupují do registrovaného partnerství, a to v přítomnosti dvou svědků. 

(3) Osoby vstupující do registrovaného partnerství učiní prohlášení o jeho uzavření u orgánu pověřeného vést matriky pro obvod, v němž má jeden z nich trvalý pobyt, a to před starostou (primátorem) nebo pověřeným poslancem obecního (městského) zastupitelstva za přítomnosti matrikáře (případně před příslušným orgánem církve, a to před osobou vykonávající činnost duchovního registrované církve nebo náboženské společnosti). 

(4) Se souhlasem obou osob žijících v registrovaném partnerství lze registraci partnerství převést k jinému orgánu pověřenému vést matriky, a to pro obvod, v němž má alespoň jedna z uvedených osob trvalý pobyt. 

 

Hlava druhá
OKOLNOSTI VYLUČUJÍCÍ UZAVŘENÍ REGISTROVANÉHO PARTNERSTVÍ

§ 29b 

(1) Registrované partnerství nemůže být uzavřeno s osobou žijící v manželství nebo s osobou žijící v jiném registrovaném partnerství; neplatnost registrovaného partnerství vysloví soud i bez návrhu. 

(2) Registrované partnerství nemůže být uzavřeno mezi předky a potomky a mezi sourozenci; totéž platí o příbuzenství založeném osvojením, pokud osvojení trvá. Neplatnost registrovaného partnerství vysloví soud i bez návrhu. 

(3) Registrované partnerství nemůže uzavřít nezletilý. 

 

Hlava třetí
VZTAH MEZI OSOBAMI ŽIJÍCÍMI V REGISTROVANÉM PARTNERSTVÍ

§ 29c 

Obě osoby, které spolu žijí v registrovaném partnerství, mají v registrovaném partnerství stejná práva a stejné povinnosti. Jsou povinní žít spolu, vzájemně si pomáhat a vytvářet prostředí zdravého partnerského soužití. 

 

Hlava čtvrtá
ZÁNIK REGISTROVANÉHO PARTNERSTVÍ

§ 29d 

(1) Registrované partnerství zaniká smrtí nebo prohlášením osoby žijící v registrovaném partnerství za mrtvou nebo pravomocným zrušením registrovaného partnerství. 

(2) Registrované partnerství lze zrušit na návrh některé z osob žijících v registrovaném partnerství. 

(3) Orgánem příslušným ke zrušení registrovaného partnerství je ten orgán příslušný vést matriky, u něhož je partnerství osob registrováno (dále jen „pověřený orgán“). 

(4) O opravném prostředku proti rozhodnutí pověřeného orgánu rozhoduje soud. 

 

Hlava pátá
SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

§ 29e 

Ustanovení § 2, § 4, odst. 2, 3, § 4a, odst. 2, 3, 4, § 4b, § 6, § 11, odst. 1, § 14, § 15, § 16, § 17, § 21 a § 22 zákona platí obdobně i pro registrované partnerství. 

 

ČÁST TŘETÍ 

Hlava třetí a)
VYŽIVOVACÍ POVINNOST MEZI OSOBAMI ŽIJÍCÍMI V REGISTROVANÉM PARTNERSTVÍ

§ 91a 

(1) Osoby žijící v registrovaném partnerství mají vzájemnou vyživovací povinnost. 

(2) Tato vyživovací povinnost předchází vyživovací povinnosti dětí. 

(3) Pečují-li osoby žijící v registrovaném partnerství o nezletilé dětí, platí ustanovení § 91, odst. 2 zákona obdobně i pro registrované partnerství.

    

autor fotografií­
Robert Vano

AKTUÁLNĚ

HOMEPAGE ARCHIVU
Historie SOHO a GI v ČR
Putovní výstava Historie GL hnutí v ČR

GAY POLITIKA

Registrované partnerství
Historie RP
Poradna k RP
RP v praxi
MÉDIA o RP
RP ve světě
Petice pro zákon
Koncert pro zákon

GAY PRÁVO

Poradna právníka
Gay legislativa
Historie právních postojů
Dárcovství krve
DISKRIMINACE 2001 (studie)
DISKRIMINACE 2003 (průzkum EU)

GAY PROTI HIV/AIDS

Poradna sexuologa
Průvodce Safer sex
Statistiky HIV/AIDS
Seznam pomoci HIV/AIDS
Fórum AIDS organizací
Světlo pro AIDS
Den boje proti AIDS
Dům světla
Dotazník HIV/AIDS
Dotace HIV/AIDS
HIV/AIDS ve světě
BEZPEČNĚJŠÍ SEX pro kluky (e-brožura)
Homosexualita, společnost a AIDS (e-brožura)

GAY V KRIZI

Linka duševní tísně
COMING OUT(e-brožura)

GAY SVĚT

Gay a Slovensko
Gay Games

GAY A MÉDIA

Média o nás píší...


GAY A INTERNET
 
INTERNATIONAL LESBIAN AND GAY ASSOCIATION (ILGA)

Rada vlády pro lidská práva
Výbor pro sexuální menšiny

Ministerstvo zdravotnictví
Prevence HIV-AIDS
Dům světla-ČSAP

DUHOVÝ WEB
colour planet
gaynet.cz
M-Klub Praha
Logos Praha
Jihočeská Lambda
Kluci z Vysočiny
Mezipatra
Stud Brno
Lesba.cz
Lesba.cz magazín
004.cz
one4one
Rozdílné rytmy
eLnadruhou
Bengáles
Lesbická literární kavárna
Pardubická lesba
Gay komunita
Kluci.info

G/L SPORT
Pratety
GaySport.cz
Gay volejbal a fotbal
1. Lesbický sportovní klub

GAY VÝLETY
Gay Valach
Ušáčkův svět
KLUCI VEN!