Home Page Vse o Partnerskem souziti
Home PgeNávrh doplňku zákona o rodině

 Návrh doplňku zákona o rodině
Sdružením organizací homosexuálních občanů v ČR (SOHO)

 

 § 11 

(1) Manželství nemůže být uzavřeno se ženatým mužem nebo vdanou ženou nebo osobou žijící v registrovaném partnerství; neplatnost vysloví soud i bez návrhu. Registrované partnerství nemůže být uzavřeno se ženatým mužem nebo vdanou ženou nebo osobou žijící v registrovaném partnerství; neplatnost vysloví soud i bez návrhu.

(2) K výroku o neplatnosti nedojde a takové manželství nebo registrované partnerství se stane platným, jakmile dřívější manželství nebo registrované partnerství zaniklo, nebo bylo prohlášeno za neplatné. 

§ 12

Manželství nebo registrované partnerství nemůže být uzavřeno mezi předky a potomky a mezi sourozenci; totéž platí o příbuzenství založeném osvojením, pokud osvojení trvá. Neplatnost manželství nebo registrovaného partnerství vysloví soud i bez návrhu. 

§ 13

Registrované partnerství nemůže uzavřít nezletilý; neplatnost vysloví soud i bez návrhu. 

 

ČÁST PRVNÍ A)

Registrované partnerství 

Hlava první
VZNIK registrovaného partnerství

§ 29 

(1) Registrované partnerství se uzavírá na základě dobrovolného rozhodnutí dvou osob vytvořit harmonické a pevné životní společenství. 

(2) Registrované partnerství se uzavírá současným prohlášením dvou osob před orgánem státu (případě před orgánem církve nebo náboženské společnosti), že spolu vstupují do registrovaného partnerství, a to v přítomnosti dvou svědků. 

(3) Osoby vstupující do registrovaného partnerství učiní prohlášení o jeho uzavření u orgánu pověřeného vést matriky pro obvod, v němž má jeden z nich trvalý pobyt, a to před starostou (primátorem) nebo pověřeným poslancem obecního (městského) zastupitelstva za přítomnosti matrikáře (případně před příslušným orgánem církve, a to před osobou vykonávající činnost duchovního registrované církve nebo náboženské společnosti). 

(4) Se souhlasem obou osob žijících v registrovaném partnerství lze registraci partnerství převést k jinému orgánu pověřenému vést matriky, a to pro obvod, v němž má alespoň jedna z uvedených osob trvalý pobyt. 

 

Hlava druhá
OKOLNOSTI VYLUČUJÍCÍ UZAVŘENÍ REGISTROVANÉHO PARTNERSTVÍ

§ 29b 

(1) Registrované partnerství nemůže být uzavřeno s osobou žijící v manželství nebo s osobou žijící v jiném registrovaném partnerství; neplatnost registrovaného partnerství vysloví soud i bez návrhu. 

(2) Registrované partnerství nemůže být uzavřeno mezi předky a potomky a mezi sourozenci; totéž platí o příbuzenství založeném osvojením, pokud osvojení trvá. Neplatnost registrovaného partnerství vysloví soud i bez návrhu. 

(3) Registrované partnerství nemůže uzavřít nezletilý. 

 

Hlava třetí
VZTAH MEZI OSOBAMI ŽIJÍCÍMI V REGISTROVANÉM PARTNERSTVÍ

§ 29c 

Obě osoby, které spolu žijí v registrovaném partnerství, mají v registrovaném partnerství stejná práva a stejné povinnosti. Jsou povinní žít spolu, vzájemně si pomáhat a vytvářet prostředí zdravého partnerského soužití. 

 

Hlava čtvrtá
ZÁNIK REGISTROVANÉHO PARTNERSTVÍ

§ 29d 

(1) Registrované partnerství zaniká smrtí nebo prohlášením osoby žijící v registrovaném partnerství za mrtvou nebo pravomocným zrušením registrovaného partnerství. 

(2) Registrované partnerství lze zrušit na návrh některé z osob žijících v registrovaném partnerství. 

(3) Orgánem příslušným ke zrušení registrovaného partnerství je ten orgán příslušný vést matriky, u něhož je partnerství osob registrováno (dále jen „pověřený orgán“). 

(4) O opravném prostředku proti rozhodnutí pověřeného orgánu rozhoduje soud. 

 

Hlava pátá
SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

§ 29e 

Ustanovení § 2, § 4, odst. 2, 3, § 4a, odst. 2, 3, 4, § 4b, § 6, § 11, odst. 1, § 14, § 15, § 16, § 17, § 21 a § 22 zákona platí obdobně i pro registrované partnerství. 

 

ČÁST TŘETÍ 

Hlava třetí a)
VYŽIVOVACÍ POVINNOST MEZI OSOBAMI ŽIJÍCÍMI V REGISTROVANÉM PARTNERSTVÍ

§ 91a 

(1) Osoby žijící v registrovaném partnerství mají vzájemnou vyživovací povinnost. 

(2) Tato vyživovací povinnost předchází vyživovací povinnosti dětí. 

(3) Pečují-li osoby žijící v registrovaném partnerství o nezletilé dětí, platí ustanovení § 91, odst. 2 zákona obdobně i pro registrované partnerství.

    

autor fotografií­
Robert Vano

AKTUÁLNĚ

HOMEPAGE ARCHIVU
Historie SOHO a GI v ČR
Putovní výstava Historie GL hnutí v ČR

GAY POLITIKA

Registrované partnerství
Historie RP
MÉDIA o RP
Poradna k RP
RP v praxi
RP ve světě
Petice pro zákon
Koncert pro zákon

GAY PRÁVO

Poradna právníka
Gay legislativa
Historie právních postojů
Dárcovství krve
DISKRIMINACE 2001 (studie)
DISKRIMINACE 2003 (průzkum EU)

GAY PROTI HIV/AIDS

Poradna sexuologa
Průvodce Safer sex
Statistiky HIV/AIDS
Seznam pomoci HIV/AIDS
Fórum AIDS organizací
Světlo pro AIDS
Den boje proti AIDS
Dům světla
Dotazník HIV/AIDS
Dotace HIV/AIDS
HIV/AIDS ve světě
BEZPEČNĚJŠÍ SEX pro kluky (e-brožura)
Homosexualita, společnost a AIDS (e-brožura)

GAY V KRIZI

Linka duševní tísně
COMING OUT(e-brožura)

GAY SVĚT

Gay a Slovensko
Gay Games

GAY A MÉDIA

Média o nás píší...


GAY A INTERNET
 
INTERNATIONAL LESBIAN AND GAY ASSOCIATION (ILGA)

Rada vlády pro lidská práva
Výbor pro sexuální menšiny

Ministerstvo zdravotnictví
Prevence HIV-AIDS
Dům světla-ČSAP

DUHOVÝ WEB
colour planet
gaynet.cz
M-Klub Praha
Logos Praha
Jihočeská Lambda
Kluci z Vysočiny
Mezipatra
Stud Brno
Lesba.cz
Lesba.cz magazín
004.cz
one4one
Rozdílné rytmy
eLnadruhou
Bengáles
Lesbická literární kavárna
Pardubická lesba
Gay komunita
Kluci.info

G/L SPORT
Pratety
GaySport.cz
Gay volejbal a fotbal
1. Lesbický sportovní klub

GAY VÝLETY
Gay Valach
Ušáčkův svět
KLUCI VEN!