Home Page Vse o Partnerskem souziti
Home PgeNávrh doplňku občanského zákoníku

Návrh doplňku občanského zákoníku
Sdružením organizací homosexuálních občanů v ČR (SOHO)

 

ČÁST DRUHÁ 

Hlava druhá

SPOLUVLASTNICTVÍ

 Spoluvlastnictví osob žijících v registrovaném partnerství

§ 142a 

(1) V podílovém spoluvlastnictví osob žijících v registrovaném partnerství je vše, co může být předmětem vlastnictví a co bylo nabyto některou z těchto osob za trvání registrovaného partnerství, s výjimkou věcí získaných dědictvím nebo darem, jakož i věcí, které podle své povahy slouží osobní potřebě nebo výkonu povolání jen jedné z těchto osob a věcí vydaných v rámci předpisů o restituci majetku jedné z osob, která měla vydanou věc ve vlastnictví před uzavřením registrovaného partnerství anebo jíž byla věc vydána jako právnímu nástupci původního vlastníka. 

(2) Ustanovení § 137, odst. 1, § 139, § 140 a § 141 zákona platí přiměřeně i pro spoluvlastnictví osob žijících v registrovaném partnerství. 

(3) Podíly obou spoluvlastníků jsou stejné, ledaže jeden z nich prokáže jinou výši svého podílu na společném majetku nebo na společné věci. 

(4) Nedohodnou-li se osoby, jejichž registrované partnerství bylo zrušeno, na zrušení spoluvlastnictví, zruší je a provede vypořádání na návrh jedné z těchto osob soud. Ustanovení § 142 zákona platí přiměřeně. 

 

ČÁST SEDMÁ

Hlava druhá

DĚDĚNÍ ZE ZÁKONA 

§ 473

(1) V první skupině dědí zůstavitelovy děti a manžel nebo osoba žijící v registrovaném partnerství se zůstavitelem, každý z nich stejným dílem. 

§ 474 

(1) Nedědí-li zůstavitelovi potomci, dědí ve druhé skupině manžel nebo osoba žijící se zůstavitelem v registrovaném partnerství, dále zůstavitelovi rodiče a dále ti, kteří žili se zůstavitelem nejméně po dobu jednoho roku před jeho smrtí ve společné domácnosti a kteří z tohoto důvodu pečovali o společnou domácnost nebo byli odkázáni výživou na zůstavitele. 

(2) Dědici druhé skupiny dědí stejným dílem, manžel nebo osoba žijící v registrovaném partnerství se zůstavitelem však vždy nejméně polovinu dědictví. 

 

ČÁST OSMÁ 

Hlava sedmá

NÁJEMNÍ SMLOUVA 

Společný nájem bytu

§ 700 

(2) Společný nájem vzniká též dohodou mezi dosavadním nájemcem, další osobou a pronajímatelem. Společný nájem vzniká též písemnou dohodou mezi dosavadním nájemcem a osobou žijící s ním v registrovaném partnerství. Tuto dohodu lze uzavřít i bez souhlasu pronajímatele, ale s jeho vědomím. 

(3) U družstevního bytu může společný nájem vzniknout jen mezi manžely nebo mezi osobami žijícími v registrovaném partnerství. 

Přechod nájmu bytu

§ 706 

(1) Jestliže nájemce zemře a nejde-li o byt ve společném nájmu manželů nebo sob žijících v registrovaném partnerství, stávají se nájemci (společnými nájemci) nájemcovy děti, vnuci, rodiče, sourozenci, zeť a snacha, kteří s ním žili v den jeho smrti ve společné domácnosti a nemají vlastní byt. Nájemci (společnými nájemci) se stávají také ti, kteří pečovali o společnou domácnost zemřelého nájemce nebo na něho byli odkázáni výživou, jestliže s ním žili ve společné domácnosti aspoň po dobu tří let před jeho smrtí a nemají vlastní byt. 

§ 708a

Ustanovení § 707 a § 708 platí obdobně pro registrované partnerství. 

§ 709

Ustanovení § 703 až 708a neplatí pro byty trvale užívané jako byty služební a pro byty zvláštního určení.

 

 

    

autor fotografií­
Robert Vano

AKTUÁLNĚ

HOMEPAGE ARCHIVU
Historie SOHO a GI v ČR
Putovní výstava Historie GL hnutí v ČR

GAY POLITIKA

Registrované partnerství
Historie RP
Poradna k RP
RP v praxi
MÉDIA o RP
RP ve světě
Petice pro zákon
Koncert pro zákon

GAY PRÁVO

Poradna právníka
Gay legislativa
Historie právních postojů
Dárcovství krve
DISKRIMINACE 2001 (studie)
DISKRIMINACE 2003 (průzkum EU)

GAY PROTI HIV/AIDS

Poradna sexuologa
Průvodce Safer sex
Statistiky HIV/AIDS
Seznam pomoci HIV/AIDS
Fórum AIDS organizací
Světlo pro AIDS
Den boje proti AIDS
Dům světla
Dotazník HIV/AIDS
Dotace HIV/AIDS
HIV/AIDS ve světě
BEZPEČNĚJŠÍ SEX pro kluky (e-brožura)
Homosexualita, společnost a AIDS (e-brožura)

GAY V KRIZI

Linka duševní tísně
COMING OUT(e-brožura)

GAY SVĚT

Gay a Slovensko
Gay Games

GAY A MÉDIA

Média o nás píší...


GAY A INTERNET
 
INTERNATIONAL LESBIAN AND GAY ASSOCIATION (ILGA)

Rada vlády pro lidská práva
Výbor pro sexuální menšiny

Ministerstvo zdravotnictví
Prevence HIV-AIDS
Dům světla-ČSAP

DUHOVÝ WEB
colour planet
gaynet.cz
M-Klub Praha
Logos Praha
Jihočeská Lambda
Kluci z Vysočiny
Mezipatra
Stud Brno
Lesba.cz
Lesba.cz magazín
004.cz
one4one
Rozdílné rytmy
eLnadruhou
Bengáles
Lesbická literární kavárna
Pardubická lesba
Gay komunita
Kluci.info

G/L SPORT
Pratety
GaySport.cz
Gay volejbal a fotbal
1. Lesbický sportovní klub

GAY VÝLETY
Gay Valach
Ušáčkův svět
KLUCI VEN!