Home Page Vse o Partnerskem souziti
Home PgeNávrh doplňku občanského zákoníku

Návrh doplňku občanského zákoníku
Sdružením organizací homosexuálních občanů v ČR (SOHO)

 

ČÁST DRUHÁ 

Hlava druhá

SPOLUVLASTNICTVÍ

 Spoluvlastnictví osob žijících v registrovaném partnerství

§ 142a 

(1) V podílovém spoluvlastnictví osob žijících v registrovaném partnerství je vše, co může být předmětem vlastnictví a co bylo nabyto některou z těchto osob za trvání registrovaného partnerství, s výjimkou věcí získaných dědictvím nebo darem, jakož i věcí, které podle své povahy slouží osobní potřebě nebo výkonu povolání jen jedné z těchto osob a věcí vydaných v rámci předpisů o restituci majetku jedné z osob, která měla vydanou věc ve vlastnictví před uzavřením registrovaného partnerství anebo jíž byla věc vydána jako právnímu nástupci původního vlastníka. 

(2) Ustanovení § 137, odst. 1, § 139, § 140 a § 141 zákona platí přiměřeně i pro spoluvlastnictví osob žijících v registrovaném partnerství. 

(3) Podíly obou spoluvlastníků jsou stejné, ledaže jeden z nich prokáže jinou výši svého podílu na společném majetku nebo na společné věci. 

(4) Nedohodnou-li se osoby, jejichž registrované partnerství bylo zrušeno, na zrušení spoluvlastnictví, zruší je a provede vypořádání na návrh jedné z těchto osob soud. Ustanovení § 142 zákona platí přiměřeně. 

 

ČÁST SEDMÁ

Hlava druhá

DĚDĚNÍ ZE ZÁKONA 

§ 473

(1) V první skupině dědí zůstavitelovy děti a manžel nebo osoba žijící v registrovaném partnerství se zůstavitelem, každý z nich stejným dílem. 

§ 474 

(1) Nedědí-li zůstavitelovi potomci, dědí ve druhé skupině manžel nebo osoba žijící se zůstavitelem v registrovaném partnerství, dále zůstavitelovi rodiče a dále ti, kteří žili se zůstavitelem nejméně po dobu jednoho roku před jeho smrtí ve společné domácnosti a kteří z tohoto důvodu pečovali o společnou domácnost nebo byli odkázáni výživou na zůstavitele. 

(2) Dědici druhé skupiny dědí stejným dílem, manžel nebo osoba žijící v registrovaném partnerství se zůstavitelem však vždy nejméně polovinu dědictví. 

 

ČÁST OSMÁ 

Hlava sedmá

NÁJEMNÍ SMLOUVA 

Společný nájem bytu

§ 700 

(2) Společný nájem vzniká též dohodou mezi dosavadním nájemcem, další osobou a pronajímatelem. Společný nájem vzniká též písemnou dohodou mezi dosavadním nájemcem a osobou žijící s ním v registrovaném partnerství. Tuto dohodu lze uzavřít i bez souhlasu pronajímatele, ale s jeho vědomím. 

(3) U družstevního bytu může společný nájem vzniknout jen mezi manžely nebo mezi osobami žijícími v registrovaném partnerství. 

Přechod nájmu bytu

§ 706 

(1) Jestliže nájemce zemře a nejde-li o byt ve společném nájmu manželů nebo sob žijících v registrovaném partnerství, stávají se nájemci (společnými nájemci) nájemcovy děti, vnuci, rodiče, sourozenci, zeť a snacha, kteří s ním žili v den jeho smrti ve společné domácnosti a nemají vlastní byt. Nájemci (společnými nájemci) se stávají také ti, kteří pečovali o společnou domácnost zemřelého nájemce nebo na něho byli odkázáni výživou, jestliže s ním žili ve společné domácnosti aspoň po dobu tří let před jeho smrtí a nemají vlastní byt. 

§ 708a

Ustanovení § 707 a § 708 platí obdobně pro registrované partnerství. 

§ 709

Ustanovení § 703 až 708a neplatí pro byty trvale užívané jako byty služební a pro byty zvláštního určení.

 

 

    

autor fotografií­
Robert Vano

AKTUÁLNĚ

HOMEPAGE ARCHIVU
Historie SOHO a GI v ČR
Putovní výstava Historie GL hnutí v ČR

GAY POLITIKA

Registrované partnerství
Historie RP
MÉDIA o RP
Poradna k RP
RP v praxi
RP ve světě
Petice pro zákon
Koncert pro zákon

GAY PRÁVO

Poradna právníka
Gay legislativa
Historie právních postojů
Dárcovství krve
DISKRIMINACE 2001 (studie)
DISKRIMINACE 2003 (průzkum EU)

GAY PROTI HIV/AIDS

Poradna sexuologa
Průvodce Safer sex
Statistiky HIV/AIDS
Seznam pomoci HIV/AIDS
Fórum AIDS organizací
Světlo pro AIDS
Den boje proti AIDS
Dům světla
Dotazník HIV/AIDS
Dotace HIV/AIDS
HIV/AIDS ve světě
BEZPEČNĚJŠÍ SEX pro kluky (e-brožura)
Homosexualita, společnost a AIDS (e-brožura)

GAY V KRIZI

Linka duševní tísně
COMING OUT(e-brožura)

GAY SVĚT

Gay a Slovensko
Gay Games

GAY A MÉDIA

Média o nás píší...


GAY A INTERNET
 
INTERNATIONAL LESBIAN AND GAY ASSOCIATION (ILGA)

Rada vlády pro lidská práva
Výbor pro sexuální menšiny

Ministerstvo zdravotnictví
Prevence HIV-AIDS
Dům světla-ČSAP

DUHOVÝ WEB
colour planet
gaynet.cz
M-Klub Praha
Logos Praha
Jihočeská Lambda
Kluci z Vysočiny
Mezipatra
Stud Brno
Lesba.cz
Lesba.cz magazín
004.cz
one4one
Rozdílné rytmy
eLnadruhou
Bengáles
Lesbická literární kavárna
Pardubická lesba
Gay komunita
Kluci.info

G/L SPORT
Pratety
GaySport.cz
Gay volejbal a fotbal
1. Lesbický sportovní klub

GAY VÝLETY
Gay Valach
Ušáčkův svět
KLUCI VEN!