Home Page Vse o Partnerskem souziti
Home PgeDůvodová zpráva k návrhu doplňku zákona

Důvodová zpráva k návrhu doplňku zákona o rodině a občanského zákoníku o registrované partnerství 

V dnešním civilizovaném světě je častější odklon od tradičních a prověřených konzervativních společenských hodnot a vztahů, jako jsou manželství, rodina, lidská solidarita a sounáležitost. Hlubší poznání lidské jedinečnosti a variability spolu s rozšířeným chápáním a uznáním lidských práv umožňuje větší respektování odlišných životních stylů. Předkládaný návrh se snaží posílit pozitivní mezilidské vztahy s akcentací na hodnoty vzájemné sounáležitosti, emoční blízkosti a solidarity tak, že akceptuje a společensky uznává nejen tradiční spektrum společenských vztahů a svazků, ale rozšiřuje je o novou formu párového soužití.

Osobní párové vztahy založené na vzájemné a souhlasné náklonnosti, emoční blízkosti a dlouhodobém přátelství vytvářejí pozitivní a základní organizační jednotku společnosti a pomáhají jí při naplňování jejích poslání a úkolů. Svým zúčastněným poskytují vzájemnou oporu i zajištění v krizových životních obdobích a ve stáří a také přispívají k dosažení a udržení integrity osobnosti jedince.

Proto by také společnost měla mít zájem a podporovat vytváření a stabilizaci kvalitních mezilidských vztahů, jejichž je registrované partnerství jednou z možných forem. Je třeba zdůraznit, že registrované partnerství v žádném případě nezaměňujeme s institutem manželství s jeho tradičními ideovými a religiózními aspekty, které vytvářejí co nejpřirozenější prostředí pro výchovu dětí.

Dispozice, postoje a osobnostní charakteristiky neumožňují některým občanům založení rodiny a manželství. Stávající právní úprava pak neřeší uspokojivě jejich párové soužití, pokud se pro ně rozhodli. Neposkytuje mu dostatečnou oporu a společenské zakotvení, nestimuluje je k udržení pevných vztahů. Ty mohou být důležitým prvkem v dosažení jejich osobní spokojenost a psychosociální stabilizaci. Podstatnou část této skupiny představují partneři stejného pohlaví.

Předkladatelé návrhu považují z celospolečenského hlediska za přínosné, aby stát vytvářel příznivé podmínky k párovému soužití také u těch osob, kteří by chtěli své partnerství registrovat jiným způsobem než tradiční formou manželství. Ať již proto, že tuto, že tuto formu vzájemného soužití si zvolit nemohou nebo nechtějí.

Na základě zkušenosti z Dánska, Norska a Holandska lze očekávat, že ročně využije možnosti uzavřít registrované partnerství několik set párů.

Autoři návrhu se tedy nedomnívají, že by přijetí dodatku k zákonu negativně ovlivňovalo sňatečnost či vytváření tradiční rodiny. Institut této právní kategorie by totiž byl zřejmě využíván pouze těmi, pro něž není instituce manželství přijatelná či vhodná.

S podobnou právní úpravou se v evropských zemích setkáváme od roku 1989 v Dánsku, v roce 1993 byla přijata v Norsku a Holandsku, připravují ji ve Švédsku, Franci, zájem je i v Německu.

Bývalé Československo po právní stránce patřilo mezi země s tolerantním přístupem k homosexualitě. Ve třicátých letech poskytlo politický azyl homosexuálům pronásledovaným fašistickým režimem v Německu. Všeobecná trestnost homosexuality byla zrušena v roce 1961, tedy dříve než v některých vyspělých západních demokraciích, např. Německo, Velká Británie. V roce 1990 byla po právní stránce zrovnoprávněna homosexualita a heterosexualita v trestním právu.

S myšlenkou registrovaného partnerství homosexuálních osob vyslovilo souhlas v průzkumu Sociologického ústavu v roce 1993 60 % respondentů náhodně vybraného vzorku populace ve věku 18-50 let (Tuček, Holub) a 98 % čtenářů společenského časopisu SOHO revue, který si klade za cíl zlepšit poznání a porozumění mezi homosexuály a většinovou společností. To znamená, že naše společnost tradičně liberální k sociálním menšinám je tolerantní i ke svým homosexuálním spoluobčanům. Domníváme se, že institut registrovaného partnerství by neměl být vázán na sexuální orientaci zúčastněných a měl by být jako právní kategorie přístupný pro každého občana, pokud se pro něj chce svobodně rozhodnout.

V případě přijetí navrhovaného dodatku očekáváme následující celospolečenský přínos: 

1. Prohloubení lidských práv jednotlivých občanů a zvýraznění humanitárního poslání společnosti. 

2. Větší zrovnoprávnění sociální menšiny homosexuálních žen a mužů a zmenšení nežádoucí společenské stigmatizace této minority. 

3. Stabilizace partnerských vztahů občanů, kteří se rozhodnou uzavřít registrované partnerství, se projeví pozitivně v jejich životním stylu a spokojenosti. 

4. Vytváří se společenská nabídka pro osoby, kteří by jinak zůstávali mimo pozitivní ovlivňování tradičními formami rodinného života, což přispěje k jejich psychické, sociální, emoční, rodinné a ekonomické stabilizaci. 

5. Vyřeší se ekonomické, daňové i právní problémy osob, kteří doposud žijí v neregistrovaných partnerských vztazích, včetně dědictví, vzájemné vyživovací povinnosti a tvorby společného majetku. 

6. Stabilizace partnerských vztahů má příznivý vliv na zdravotní stav. Snižují se rizika přenosu pohlavně přenosných chorob včetně HIV infekce/AIDS. Předpokládat lze i snížení psychiatrické nemocnosti v těchto skupinách osob, která často plyne z osamění a nejasného sociálního postavení. Vytvoření stabilních partnerských vztahů přispěje k lepšímu začlenění těchto párů do kontextu širší rodiny a zlepší tedy mezilidské vztahy v širším pojetí než pouze párových. 

7. Zrovnoprávnění homosexuální menšiny se projeví i na snížení kriminality, často skryté, která zneužívá společenské stigmatizace a anonymity této minority. Zároveň tato trestná činnost je v některých případech přímým následkem společenské netolerance některých osob vůči společenským menšinám. 

8. Postavení osob v registrovaném partnerství umožní i pružnější řešení jejich bytové situace, zejména z hlediska společného užívání bytu. 

Autoři návrhu jsou si vědomi, že některá práva osob uzavírajících registrované partnerství by mohla být vnímána jako rozporuplná či na základě současných vědeckých poznatků ne zcela přesvědčivá. Zejména se jedná o právo osob v registrovaném partnerství adoptovat děti. Proto také náš návrh se k tomuto problému nevyjadřuje. Pochopitelně i případné uzavření registrovaného partnerství před orgánem církve je podmíněno souhlasem příslušné církevní instituce a není na něj možné vztahovat zákonný nárok.

    

autor fotografií­
Robert Vano

AKTUÁLNĚ

HOMEPAGE ARCHIVU
Historie SOHO a GI v ČR
Putovní výstava Historie GL hnutí v ČR

GAY POLITIKA

Registrované partnerství
Historie RP
Poradna k RP
RP v praxi
MÉDIA o RP
RP ve světě
Petice pro zákon
Koncert pro zákon

GAY PRÁVO

Poradna právníka
Gay legislativa
Historie právních postojů
Dárcovství krve
DISKRIMINACE 2001 (studie)
DISKRIMINACE 2003 (průzkum EU)

GAY PROTI HIV/AIDS

Poradna sexuologa
Průvodce Safer sex
Statistiky HIV/AIDS
Seznam pomoci HIV/AIDS
Fórum AIDS organizací
Světlo pro AIDS
Den boje proti AIDS
Dům světla
Dotazník HIV/AIDS
Dotace HIV/AIDS
HIV/AIDS ve světě
BEZPEČNĚJŠÍ SEX pro kluky (e-brožura)
Homosexualita, společnost a AIDS (e-brožura)

GAY V KRIZI

Linka duševní tísně
COMING OUT(e-brožura)

GAY SVĚT

Gay a Slovensko
Gay Games

GAY A MÉDIA

Média o nás píší...


GAY A INTERNET
 
INTERNATIONAL LESBIAN AND GAY ASSOCIATION (ILGA)

Rada vlády pro lidská práva
Výbor pro sexuální menšiny

Ministerstvo zdravotnictví
Prevence HIV-AIDS
Dům světla-ČSAP

DUHOVÝ WEB
colour planet
gaynet.cz
M-Klub Praha
Logos Praha
Jihočeská Lambda
Kluci z Vysočiny
Mezipatra
Stud Brno
Lesba.cz
Lesba.cz magazín
004.cz
one4one
Rozdílné rytmy
eLnadruhou
Bengáles
Lesbická literární kavárna
Pardubická lesba
Gay komunita
Kluci.info

G/L SPORT
Pratety
GaySport.cz
Gay volejbal a fotbal
1. Lesbický sportovní klub

GAY VÝLETY
Gay Valach
Ušáčkův svět
KLUCI VEN!