Home Page Vse o Partnerskem souziti
Home PgeUsnesení Vlády ČR 19.05.04

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 19. května 2004 č. 474 + P

k poslaneckému návrhu zákona o registrovaném partnerství a o změně
některých souvisejících zákonů
(sněmovní tisk č. 650)

 


V l á d a

I. p ř i j í m á k návrhu zákona o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů (sněmovní tisk č. 650), stanovisko uvedené v příloze tohoto usnesení;

II. p o v ě ř u j e předsedu vlády, aby o stanovisku vlády uvedeném v bodě I tohoto usnesení informoval předsedu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.


Provede:
předseda vlády

 


Předseda vlády
PhDr. Vladimír Š p i d l a , v. r.


P ř í l o h a
k usnesení vlády
ze dne 19. května 2004 č. 474

 

S t a n o v i s k o

vlády k návrhu zákona o registrovaném partnerství a o změně
některých souvisejících zákonů
(sněmovní tisk č. 650)


Vláda na své schůzi dne 19. května 2004 projednala a posoudila návrh zákona o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů (sněmovní tisk č. 650), a má k němu tyto připomínky:

1. Účelem navrhované právní úpravy je dát homosexuální menšině možnost založit registrované partnerství zákonem uznanou formou s přesně stanoveným rozsahem práv a povinností, a to odděleně od rodinného práva. Navrhovaná právní úprava by neměla sledovat vytvoření instituce obdobné manželství, ale poskytnout potřebný právní podklad pro trvalé soužití partnerů a pro uspořádání jejich vzájemných vztahů. Z těchto důvodů není pro registrované partnerství vhodná úprava některých institutů typických pro manželství a rodinu, jako je zejména vzájemná vyživovací povinnost, vztah k dětem a vznik společného jmění manželů. Vláda proto navrhuje vypustit ustanovení § 11 až 13 upravující vyživovací povinnost mezi partnery.

2. Vláda dále navrhuje provést v návrhu zákona tyto některé dílčí úpravy:

- místo pojmu “trvalý pobyt v cizině” užívat pojmu “bydliště”, neboť institut trvalého pobytu je vázán výlučně na území České republiky,

- v ustanovení § 25 odst. 1 na konci textu písm. e) tečku nahradit čárkou, doplnit písmeno f) a uvést je v tomto znění:

“f) úmrtní list zemřelého partnera, zanikl-li obdobný svazek osob stejného pohlaví uzavřený v zahraničí smrtí druhého partnera, nebo doklad o tom, že obdobný svazek osob stejného pohlaví uzavřený v zahraničí zanikl nebo byl prohlášen za neplatný.”,

- stejnou úpravu provést i v ustanovení § 26 s tím, že výše uvedený text v písmeni f) bude doplněn na konci odstavce 1 jako písmeno e),

- v ustanovení § 29 vzhledem k přijetí zákona č. 165/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který nabyl účinnosti dnem 16. dubna 2004, odstavce 2 a 3 uvést v tomto znění:

“(2) Příjmení žen se zapisuje v souladu s pravidly českého pravopisu. Při zápisu prohlášení lze na základě žádosti ženy, jíž se prohlášení týká, uvést v knize registrovaného partnerství její příjmení v mužském tvaru, jde-li o

a) cizinku,
b) občanku, která má bydliště v cizině,
c) občanku, jejíž partnerka je cizinka, nebo
d) občanku, která je jiné než české národnosti.

(3) Žádost o užívání příjmení v mužském tvaru lze podat u příslušného matričního úřadu a lze ji podat i zpětně, byl-li již zápis prohlášení v knize registrovaného partnerství proveden; podání žádosti není časově omezeno.”,

- v části šesté bod 3 vypustit a následující body přečíslovat, neboť vzhledem k tomu, že registrované partnerství nemůže být postaveno na úroveň rodině, nelze partnera zařadit do první dědické skupiny spolu s dětmi a manželem zůstavitele,

- legislativně technicky upravit části druhou až dvacátou první zejména z hlediska výčtu právních předpisů a poznámek pod čarou (například v části osmé jsou v úvodní větě jako zákony uvedena nařízení vlády č. 98/1971 Sb., č. 112/1984 Sb., č. 154/1993 Sb. a č. 143/1994 Sb., které je nutné vypustit).

 

Originální znění dokumentu

 

Záznam z tiskové konference po schůzi vlády ČR ve středu 19. května 2004

Josef Kopecký, Mladá fronta Dnes: Dobrý den, zajímají mě dvě otázky. Za prvé, proč byl přerušen ten trestní zákoník, jestli je nějaké odůvodnění? A k tomu neutrálnímu stanovisko pro gaye a lesbičky, jestli je k tomu nějaká argumentace?

Anna Veverková, mluvčí vlády: Já začnu tím návrhem paní poslankyně Fišerové. K návrhu zákona o registrovaném partnerství vláda přijala neutrální stanovisko s tím, že účelem navrhované právní úpravy je dát možnost homosexuální menšině založit registrované partnerství zákonem uznanou formou s přesně stanoveným rozsahem práv a povinností, a to odděleně od rodinného práva. Navrhovaná právní úprava by neměla sledovat vytvoření instituce obdobné manželství, ale poskytnout potřebný právní podklad pro trvalé soužití partnerů a pro uspořádání jejich vzájemných vztahů. Z těchto důvodů není pro registrované partnerství vhodná úprava některých institutů typických pro manželství a rodinu jako je zejména vzájemná vyživovací povinnost, vztah k dětem a vznik společného jmění manželů. Pak zde jsou technické věci, jaké vláda v návrhu zákona navrhuje provést úpravy, které vám dám k nahlédnutí.

    

autor fotografií­
Robert Vano

AKTUÁLNĚ

HOMEPAGE ARCHIVU
Historie SOHO a GI v ČR
Putovní výstava Historie GL hnutí v ČR

GAY POLITIKA

Registrované partnerství
Historie RP
Poradna k RP
RP v praxi
MÉDIA o RP
RP ve světě
Petice pro zákon
Koncert pro zákon

GAY PRÁVO

Poradna právníka
Gay legislativa
Historie právních postojů
Dárcovství krve
DISKRIMINACE 2001 (studie)
DISKRIMINACE 2003 (průzkum EU)

GAY PROTI HIV/AIDS

Poradna sexuologa
Průvodce Safer sex
Statistiky HIV/AIDS
Seznam pomoci HIV/AIDS
Fórum AIDS organizací
Světlo pro AIDS
Den boje proti AIDS
Dům světla
Dotazník HIV/AIDS
Dotace HIV/AIDS
HIV/AIDS ve světě
BEZPEČNĚJŠÍ SEX pro kluky (e-brožura)
Homosexualita, společnost a AIDS (e-brožura)

GAY V KRIZI

Linka duševní tísně
COMING OUT(e-brožura)

GAY SVĚT

Gay a Slovensko
Gay Games

GAY A MÉDIA

Média o nás píší...


GAY A INTERNET
 
INTERNATIONAL LESBIAN AND GAY ASSOCIATION (ILGA)

Rada vlády pro lidská práva
Výbor pro sexuální menšiny

Ministerstvo zdravotnictví
Prevence HIV-AIDS
Dům světla-ČSAP

DUHOVÝ WEB
colour planet
gaynet.cz
M-Klub Praha
Logos Praha
Jihočeská Lambda
Kluci z Vysočiny
Mezipatra
Stud Brno
Lesba.cz
Lesba.cz magazín
004.cz
one4one
Rozdílné rytmy
eLnadruhou
Bengáles
Lesbická literární kavárna
Pardubická lesba
Gay komunita
Kluci.info

G/L SPORT
Pratety
GaySport.cz
Gay volejbal a fotbal
1. Lesbický sportovní klub

GAY VÝLETY
Gay Valach
Ušáčkův svět
KLUCI VEN!