Home Page Vse o Partnerskem souziti
Home PgePoslanecký návrh zákona 2004

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY

Poslanecká sněmovna
2004
IV. volební období

___________________________________________________________

 

650

 

Návrh

 

poslanců Taťány Fischerové a dalších

 

na vydání

 

zákona o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů

 

ZÁKON

ze dne ………….,

o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST první

Registrované partnerství

Hlava I

Obecné ustanovení

§ 1

 1. Registrované partnerství je trvalé společenství dvou osob stejného pohlaví vzniklé způsobem stanoveným tímto zákonem (dále jen “partnerství”).
 2. Partnerem se v tomto zákoně rozumí osoba, která uzavřela partnerství.

Hlava II

Vznik partnerství

§ 2

 1. Partnerství vzniká svobodným a úplným projevem vůle dvou osob stejného pohlaví činěným formou souhlasného prohlášení těchto osob o tom, že spolu vstupují do partnerství (dále jen “prohlášení”).

 1. Osoby vstupující do partnerství činí prohlášení osobně před matričním úřadem1) v kraji, který je podle místa trvalého pobytu alespoň jedné z osob vstupujících do partnerství příslušný k přijetí prohlášení (dále jen “příslušný matriční úřad”). Příslušné matriční úřady stanoví vyhláškou Ministerstvo vnitra (dále jen “ministerstvo”).
 2. Není-li žádná z osob přihlášena k trvalému pobytu na území České republiky, je příslušným matričním úřadem Úřad městské části Praha 1.
 3. Jsou-li pro to závažné důvody, příslušný matriční úřad může na žádost osob vstupujících do partnerství povolit, aby prohlášení přijal jiný příslušný matriční úřad.
 4. Prohlášení se činí veřejně. Příslušný matriční úřad přijímá prohlášení na místě, které k tomu určí.

§ 3

 1. Prohlášení přijímá starosta, místostarosta nebo pověřený člen zastupitelstva obce, městské části hlavního města Prahy, městského obvodu nebo městské částí územně členěných statutárních měst, jejichž úřady jsou příslušnými matričními úřady (dále jen “starosta”), za přítomnosti matrikáře2).

 1. Příslušný matriční úřad zapíše partnerství do knihy registrovaného partnerství.

§ 4

 1. Prohlášení se činí na základě starostou položené otázky osobám vstupujícím do partnerství, zda chtějí spolu vstoupit do partnerství.

 1. Dříve, než učiní prohlášení, osoby vstupující do partnerství výslovně uvedou, že jim nejsou známy skutečnosti, pro které by jim zákon vstup do partnerství zakazoval.

(3) O prohlášení se sepíše protokol, který podepisují

 1. osoby vstupující do partnerství,
 2. starosta,
 3. matrikář,
 4. tlumočník, je-li jeho přítomnost k prohlášení nutná.

§ 5

 1. Do partnerství může vstoupit každý, komu to zákon nezakazuje.
 2. Podmínkou vstupu do partnerství je, aby alespoň jedna z osob vstupujících do partnerství byla státním občanem České republiky (dále jen “občan”).

 1. Do partnerství nemohou vstoupit osoby navzájem příbuzné v linii přímé a sourozenci.
 2. Do partnerství nemůže vstoupit osoba, která
  1. nedosáhla věku 18 let,
  2. nemá způsobilost k právním úkonům, nebo
  3. již dříve uzavřela manželství nebo která již dříve vstoupila do partnerství anebo do obdobného svazku osob stejného pohlaví v zahraničí, a její manželství nebo partnerství anebo obdobný svazek trvá.

Hlava III

Neexistence a neplatnost partnerství

§ 6

Partnerství nevznikne, jestliže prohlášení trpělo podstatnou vadou, spočívající zejména v nedostatku svobodného a úplného projevu vůle, nebo pokud bylo prohlášení učiněno v omylu týkajícím se právního úkonu vzniku partnerství. Partnerství nevznikne ani tehdy, jestliže ani jedna z osob, které prohlášení učinily, nebyla v té době občanem nebo pokud bylo partnerství uzavřeno na základě nepravdivých údajů, které některá z osob vstupujících do partnerství úmyslně uvedla v dokladech požadovaných k prohlášení.

 

§ 7

 1. Vzniklo-li partnerství přes to, že vstupu do partnerství bránil zákonný zákaz, soud prohlásí partnerství za neplatné.

 1. O partnerství, které bylo prohlášeno za neplatné, se má za to, že nevzniklo.

§ 8

 1. Návrh, aby soud prohlásil, že partnerství nevzniklo nebo že je neplatné, může podat ten, kdo na věci prokáže právní zájem.
 2. To, že partnerství nevzniklo nebo že je neplatné, prohlásí soud i bez návrhu.
 3. Hlava IV

  Povinnosti a práva partnerů

  § 9

 4. Partneři mají v partnerství stejné povinnosti a stejná práva.

 1. O záležitostech partnerského soužití rozhodují oba partneři společně; nedohodnou-li se v podstatných věcech, rozhodne na návrh některého z nich soud.

§ 10

 1. Partner je oprávněn zastupovat druhého partnera v jeho běžných záležitostech, zejména přijímat za něho běžná plnění, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak.

 1. Jednání jednoho z partnerů při obstarávání jejich běžných záležitostí zavazuje oba partnery společně a nerozdílně; to platí pro závazky vzniklé v době trvání partnerství, i v případě, že partnerství následně bylo prohlášeno za neplatné nebo zaniklo.
 2. Ustanovení odstavců 1 a 2 se neužije, jestliže jiné osobě bylo známo, že druhý partner účinky vyplývající z těchto odstavců proti ní výslovně vyloučil.

§ 11

Vyživovací povinnost mezi partnery

(1) Partneři mají vzájemnou vyživovací povinnost.

(2) Neplní-li jeden z partnerů tuto povinnost, určí soud na návrh některého z nich její rozsah, přičemž přihlédne k péči o společnou domácnost. Rozsah vyživovací povinnosti se stanoví tak, aby hmotná a kulturní úroveň obou partnerů byla zásadně stejná.

(3) Vyživovací povinnost mezi partnery předchází vyživovací povinnosti dětí.

§ 12

Vyživovací povinnost po zrušení partnerského soužití

(1) Pokud bylo partnerské soužití zrušeno, může bývalý partner, který není schopen se sám živit, žádat od druhého bývalého partnera, aby mu přispíval na přiměřenou výživu podle svých schopností, možností a majetkových poměrů. Nedohodnou-li se bývalí partneři, rozhodne o výživném soud na návrh některého z nich.

(2) Bývalému partnerovi, který se na trvalém rozvratu společného vztahu nepodílel a jemuž byla zrušením partnerského vztahu způsobena závažná újma, může soud přiznat proti druhému bývalému partnerovi až na dobu tří let od zrušení partnerského soužití výživné ve stejném rozsahu, v jakém by vznikla vyživovací povinnost v případě, že partnerské soužití by nebylo zrušeno.

(3) Vyživovací povinnost mezi bývalými partnery předchází vyživovací povinnosti dětí vůči rodičům.

(4) Právo na výživné mezi bývalými partnery zaniká

a) smrtí povinného partnera nebo jeho prohlášením za mrtvého, anebo

b) tím, že oprávněný bývalý partner uzavře manželství nebo nové partnerské soužití.

(5) Právo na výživné zanikne též poskytnutím jednorázové částky na základě písemné smlouvy mezi bývalými partnery.

§ 13

Společné ustanovení pro určení a splatnost výživného mezi partnery

nebo bývalými partnery

(1) Při určení výživného přihlédne soud k odůvodněným potřebám oprávněného, jakož i k schopnostem, možnostem a majetkovým poměrům povinného. Při hodnocení schopností, možností a majetkových poměrů povinného zkoumá soud, zda se povinný nevzdal bez důležitého důvodu výhodnějšího zaměstnání či výdělečné činnosti nebo majetkového prospěchu, popřípadě zda nepodstupuje nepřiměřená majetková rizika.

(2) Výživné nelze přiznat, jestliže by bylo v rozporu s dobrými mravy.

(3) Výživné se poskytuje v pravidelných opětujících se částkách.

(4) Proti pohledávkám na výživné je započtení vzájemných pohledávek přípustné jen dohodou.

(5) Právo na výživné se nepromlčuje; lze je však přiznat jen ode dne zahájení soudního řízení. Práva na jednotlivá opětující se plnění se však promlčují. Ke změně nebo zrušení rozhodnutí o výživném může dojít pouze na návrh.

§ 14

 1. Existence partnerství není překážkou výkonu rodičovské zodpovědnosti partnera vůči jeho dítěti ani překážkou svěření jeho dítěte do jeho výchovy. Partner, který je rodičem, je povinen zajistit vývoj dítěte a důsledně chránit jeho zájmy při použití přiměřených výchovných prostředků, tak aby nebyla dotčena důstojnost dítěte a ohroženo jeho zdraví a tělesný, citový, rozumový a mravní vývoj.

 1. Trvající partnerství brání tomu, aby se některý z partnerů stal osvojitelem dítěte.
 2. Pokud jeden z partnerů pečuje o dítě a oba partneři žijí ve společné domácnosti, podílí se na výchově dítěte i druhý partner; povinnosti týkající se ochrany vývoje a výchovy dítěte se vztahují i na tohoto partnera.
 3. Hlava V

  Zánik partnerství

  § 15

  Partnerství zaniká

  1. smrtí jednoho z partnerů nebo jeho prohlášením za mrtvého,
  2. zrušením partnerství dohodou partnerů nebo
  3. rozhodnutím soudu.

§ 16

 1. Partnerství zaniká dnem smrti partnera. Byl-li partner prohlášen za mrtvého, zaniká partnerství dnem, kdy rozhodnutí o prohlášení za mrtvého nabylo právní moci.

 1. Jestliže bylo prohlášení za mrtvého zrušeno, protože se zjistilo, že ten, kdo byl prohlášen za mrtvého, žije, má se za to, že jeho partnerství nepřetržitě trvalo; pokud ale jeho partner mezitím uzavřel nové partnerství nebo manželství, dřívější partnerství se neobnoví.

§ 17

 1. Jestliže se partneři rozhodli zrušit své partnerství, mohou tak učinit dohodou. Dohoda musí být vyhotovena formou notářského zápisu a musí obsahovat jména a příjmení obou partnerů, datum narození, adresy jejich trvalého pobytu, den vzniku partnerství, přesné označení příslušného matričního úřadu, u kterého je partnerství registrováno, a jednoznačně formulované prohlášení , že partneři uzavírají dohodu o zrušení partnerství.
 2. Stejnopis notářského zápisu zašle notář k registraci příslušnému matričnímu úřadu, u kterého je partnerství zapsáno v matrice.
 3. § 18

 4. Nedohodnou-li se partneři o zrušení partnerství, může každý z nich navrhnout, aby o zrušení partnerství rozhodl soud.

 1. Soud žalobě vyhoví, prokáže-li žalobce, že partnerský vztah již fakticky netrvá.
 2. Hlava VI

  Registrace partnerství

  § 19

  Registrace partnerství (dále jen “registrace”) je evidencí fyzických osob vedenou v knize registrovaného partnerství, které na území České republiky vstoupily do partnerství.

  § 20

  Působnost při registraci vykonávají

  1. příslušné matriční úřady,
  2. krajské úřady,
  3. ministerstvo.

§ 21

Příslušný matriční úřad

  1. vede knihu registrovaného partnerství,
  2. vede sbírku listin ke knize registrovaného partnerství (dále jen “sbírka listin”),

  1. vydává výpisy z knihy registrovaného partnerství (dále jen “doklad o partnerství”) na stanovených tiskopisech,
  2. umožňuje nahlížení do knihy registrovaného partnerství a pořizování výpisů a opisů z ní,
  3. umožňuje nahlížení do sbírky listin a pořizování výpisů a opisů z ní,
  4. vydává potvrzení o údajích uváděných ve sbírce listin.

§ 22

Krajský úřad

  1. provádí nejméně jednou ročně kontrolu vedení knihy registrovaného partnerství a sbírky listin u příslušného matričního úřadu ve svém správním obvodu,

  1. vede a aktualizuje sbírku listin,
  2. umožňuje nahlížení do sbírky listin a pořizování výpisů a opisů z ní,
  3. vydává potvrzení o údajích uváděných ve sbírce listin.

§ 23

Ministerstvo vykonává dozor nad výkonem působnosti orgánů územních samosprávných celků3) podle tohoto zákona.

Hlava VII

Doklady potřebné k prohlášení

§ 24

Osoby, které chtějí vstoupit do partnerství, vyplní před prohlášením předepsaný tiskopis a předloží jej příslušnému matričnímu úřadu.

§ 25

 1. Jestliže občan, který chce vstoupit do partnerství, má na území České republiky trvalý pobyt, je povinen prokázat příslušnému matričnímu úřadu svoji totožnost a k tiskopisu podle § 24 připojit

  1. rodný list,
  2. osvědčení o státním občanství České republiky, pokud je občanem (§ 5 odst.2),4) které nesmí být starší 3 měsíců k datu prohlášení,
  3. výpis údajů z informačního systému evidence obyvatel (dále jen “výpis z evidence obyvatel”) o místě trvalého pobytu,
  4. výpis z evidence obyvatel o osobním stavu,
  5. pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, je-li rozvedená, nebo úmrtní list zemřelého manžela, je-li ovdovělá, anebo úmrtní list zemřelého partnera, zaniklo-li partnerství smrtí druhého partnera, nebo úředně ověřený výpis z knihy registrovaného partnerství o tom, že partnerství bylo zrušeno dohodou nebo rozhodnutím soudu.

 1. Skutečnosti uvedené v odstavci 1 písm. c) a d) občan prokazuje občanským průkazem. Pokud občan tyto skutečnosti občanským průkazem prokázat nemůže, ověří si je příslušný matriční úřad v informačním systému evidence obyvatel způsobem umožňujícím dálkový přístup.
 2. Jestliže má občan, který chce vstoupit do partnerství, trvalý pobyt v cizině, je povinen prokázat svoji totožnost a k předepsanému tiskopisu připojit doklady uvedené v odstavci 1 nebo obdobné doklady anebo potvrzení cizího státu, že tento stát takové doklady nevydává. Doklady uvedené v odstavci 1 písm. c) a d) musí být vydány státem, na jehož území má občan, který chce vstoupit do partnerství, trvalý pobyt.

§ 26

 1. Jestliže je osoba , která chce vstoupit do partnerství, cizincem a na území České republiky pobývá na základě povolení k trvalému pobytu, je povinna se příslušnému matričnímu úřadu prokázat průkazem o povolení k pobytu5) a k tiskopisu uvedenému v § 24 připojit

  1. rodný list,
  2. doklad o státním občanství,
  3. potvrzení o osobním stavu,
  4. pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, je-li rozvedená, nebo úmrtní list zemřelého manžela, je-li ovdovělá, anebo úmrtní list zemřelého partnera, zaniklo-li partnerství smrtí druhého partnera, nebo úředně ověřený výpis z knihy registrovaného partnerství o tom, že partnerství bylo zrušeno dohodou nebo rozhodnutím soudu.

 1. Jestliže je osoba , která chce vstoupit do partnerství, cizincem a nemá povolen trvalý pobyt na území České republiky, je povinna příslušnému matričnímu úřadu prokázat svoji totožnost a k tiskopisu uvedenému v § 24 připojit doklady stanovené v odstavci 1 písm. a) až d) a potvrzení o oprávněnosti pobytu na území České republiky vydané Policií České republiky, které není k datu prohlášení starší sedmi pracovních dnů.
 2. Doklady uvedené v odstavci 1 a 2 nebo obdobné doklady nepředkládá osoba, která chce vstoupit do partnerství, doloží-li potvrzením cizího státu, že tento stát takové doklady nevydává.
 3. U osoby, která chce vstoupit do partnerství a které byl udělen azyl,6) může příslušný matriční úřad připustit, aby doklady uvedené v odstavcích 1 a 2 nahradila čestným prohlášením.

§ 27

 1. Pokud osoba, která chce vstoupit do partnerství, nemluví nebo nerozumí česky, nebo je neslyšící anebo němá, je při prohlášení nutná přítomnost tlumočníka.7) Účast tlumočníka zajišťuje na vlastní náklady jedna z osob, které chtějí vstoupit do partnerství, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak.8)

 1. Nejde-li o tlumočníka zapsaného v seznamu znalců a tlumočníků, musí tlumočník složit do rukou matrikáře slib ve znění uvedeném ve zvláštním právním předpisu.7)

 

Hlava VIII

Kniha registrovaného partnerství

§ 28

 1. Kniha registrovaného partnerství je vytvořena z předem svázaných stanovených tiskopisů.

 1. Údaje v knihách registrovaného partnerství jsou neveřejné.
 2. Příslušný matriční úřad je povinen zabezpečit ochranu knihy registrovaného partnerství před zneužitím údajů v ní obsažených a před jejím zničením nebo poškozením.
 3. Kniha registrovaného partnerství zůstane po provedení posledního zápisu uložena u příslušného matričního úřadu po dobu 75 let a poté se předá k archivaci příslušnému archivu.

§ 29

 1. Do knihy registrovaného partnerství se zapisují prohlášení a dále

  1. jména a příjmení, popřípadě rodná příjmení, den, měsíc, rok a místo narození, rodná čísla, osobní stav a státní občanství partnerů,
  2. den, měsíc, rok a místo prohlášení,
  3. jména a příjmení, popřípadě rodná příjmení, den, měsíc, rok a místo narození rodičů partnerů,
  4. datum zápisu a podpis matrikáře,
  5. dohoda o zrušení partnerství,
  6. rozhodnutí soudu o zániku partnerství,
  7. další skutečnosti, jimiž se mění a doplňují zápisy provedené v knize registrovaného partnerství.

 1. Příjmení žen se zapisuje v souladu s pravidly české mluvnice. Předpokládá-li to mezinárodní smlouva,9) uvede příslušný matriční úřad na základě písemné žádosti nositelky příjmení v zápisu vedle příjmení ženy podle pravidel českého pravopisu i toto její příjmení ve formě, která pravidlům české mluvnice neodpovídá; z těchto dvou forem příjmení však může nositelka příjmení užívat jen jednu formu, kterou si zvolí při podání žádosti, a ta se uvádí v dokladu o partnerství.
 2. Žádost podle odstavce 2 se podává u příslušného matričního úřadu, před nímž má být nebo bylo prohlášení učiněno. Součástí žádosti je prohlášení žadatelky o příslušnosti k národnostní menšině.10) Podání žádosti není časově omezeno.

§ 30

 1. Zápisy do knihy registrovaného partnerství se provádějí na základě

  1. protokolu o prohlášení,
  2. veřejných listin.

 1. Zapisované údaje matrikář ověří z dokladů potřebných k prohlášení.
 2. Jsou-li podklady k provedení zápisu do knihy registrovaného partnerství neúplné a nelze-li údaje pro zápis zjistit od osob, jichž se zápis týká, je příslušný matriční úřad oprávněn, aby údaje, které jsou pro zápis rozhodující, požadoval i na jiných osobách, pokud jsou jim známy.
 3. Při splnění podmínek uvedených v odstavci 3 může příslušný matriční úřad požádat o poskytnutí údajů z informačního systému evidence obyvatel, a to v rozsahu údajů zapisovaných do knihy registrovaného partnerství. Provozovatel tohoto systému je povinen tyto údaje příslušnému matričnímu úřadu poskytnout.

§ 31

 1. Zápisy do knihy registrovaného partnerství, dodatečné záznamy a opravy k těmto zápisům se provádějí na základě veřejných listin.
 2. Veřejné listiny, které slouží jako podklad pro zápisy do knihy registrovaného partnerství, opravy a dodatečné záznamy tvoří sbírku listin.

 1. Příslušný matriční úřad předá sbírku listin za uplynulý kalendářní rok vždy nejpozději do konce února následujícího roku příslušnému krajskému úřadu k úschově.
 2. Příslušný matriční úřad jedenkrát měsíčně předává krajskému úřadu k založení do sbírky listin vedené u krajského úřadu listiny, na jejichž podkladě provedl opravy či dodatečné záznamy v knize registrovaného partnerství.

§ 32

 1. Příslušný matriční úřad uloží sbírku listin odděleně od knihy registrovaného partnerství. Příslušný matriční úřad a krajský úřad jsou povinni zabezpečit ochranu sbírky listin před zneužitím údajů v ní obsažených a před jejím zničením nebo poškozením.

 1. Je-li osvědčen právní zájem a nelze-li zjistit údaj z knihy registrovaného partnerství, popřípadě je-li vznesena námitka o správnosti zápisu v knize registrovaného partnerství, vydá příslušný matriční úřad nebo krajský úřad potvrzení o údajích uváděných ve sbírce listin.
 2. Sbírka listin za kalendářní rok, ve kterém byla pořízena, zůstane uložena u krajského úřadu po dobu 75 let a poté se předá k archivaci příslušnému archivu.

§ 33

 1. Za veřejnou listinu podle tohoto zákona se považuje listina, která osvědčuje skutečnosti zapisované do knihy registrovaného partnerství, pokud byla vydána státním orgánem nebo orgánem územní samosprávy v mezích jejich pravomoci, nebo listina, která byla zvláštním právním předpisem za veřejnou listinu prohlášena, anebo listina, která se za veřejnou považuje podle zvláštního právního předpisu nebo podle mezinárodní smlouvy.

 1. Listiny vydané orgány cizího státu, které v místě, kde byly vydány, platí za veřejné listiny a které jsou podkladem pro zápis nebo dodatečný záznam anebo opravu zápisu v knize registrovaného partnerství, se předkládají s úředním překladem do českého jazyka.11)
 2. Listiny uvedené v odstavci 2 musí být opatřeny předepsanými ověřeními.12)

§ 34

 1. Příslušný matriční úřad nebo krajský úřad na žádost vydá potvrzení o údajích uváděných ve sbírce listin, nebo povolí nahlédnout do sbírky listin a činit výpisy nebo opisy z ní v přítomnosti matrikáře nebo zaměstnance kraje pověřeného činností na úseku matrik

  1. fyzické osobě, které se zápis týká, nebo jejímu zplnomocněnému zástupci,
  2. pro úřední potřebu orgánů moci výkonné a orgánů územní samosprávy; jiným orgánům a právnickým a fyzickým osobám, pokud je jim zákonem svěřen výkon veřejné moci,
  3. zastupitelskému úřadu cizího státu v České republice,
  4. fyzické nebo právnické osobě, pokud prokáže na vydání potvrzení nebo na nahlédnutí do sbírky listin právní zájem.

 1. Matrikář nebo zaměstnanec kraje pověřený činností na úseku matrik je oprávněn vyzvat osobu, která žádá o povolení k nahlédnutí do sbírky listin nebo o povolení výpisu nebo opisu z ní, aby prokázala svou totožnost. Osoba je povinna výzvě vyhovět.

§ 35

 1. Po provedení zápisu do knihy registrovaného partnerství se vydává doklad o partnerství, který obsahuje

  1. den, měsíc, rok a místo prohlášení o vstupu do partnerství,
  2. jména, příjmení, popřípadě rodná příjmení partnerů a jejich rodná čísla,
  3. den, měsíc, rok a místo narození partnerů,
  4. osobní stav partnerů,
  5. jména, příjmení, popřípadě rodná příjmení rodičů partnerů,
  6. datum, jméno, příjmení a podpis matrikáře, označení příslušného matričního úřadu a otisk úředního razítka příslušného matričního úřadu, který doklad vydává.

 1. Příslušný matriční úřad vydá doklad o partnerství fyzické osobě, které se zápis týká, nebo jejímu zplnomocněnému zástupci.

§ 36

 1. Příslušný matriční úřad na žádost vydá doklad o partnerství nebo povolí nahlédnout do knihy registrovaného partnerství a činit výpisy nebo opisy z nich v přítomnosti matrikáře
  1. fyzické osobě, které se zápis týká, nebo jejímu zplnomocněnému zástupci,

  1. pro úřední potřebu orgánů moci výkonné a orgánů územní samosprávy; jiným orgánům a právnickým a fyzickým osobám, pokud je jim zákonem svěřen výkon veřejné moci,
  2. zastupitelskému úřadu cizího státu v České republice,
  3. fyzické nebo právnické osobě, pokud prokáže na vydání dokladu o partnerství nebo na nahlédnutí do knihy registrovaného partnerství právní zájem.

 1. Matrikář je oprávněn vyzvat osobu, která žádá o povolení k nahlédnutí do knihy registrovaného partnerství nebo o povolení k výpisu nebo opisu z ní, aby prokázala svou totožnost. Osoba je povinna výzvě vyhovět.
 2. Požádá-li fyzická osoba, které se zápis týká, nebo její zplnomocněný zástupce o vydání dokladu o partnerství písemně, musí být podpis osoby na písemné žádosti a případně i na plné moci úředně ověřen.

Hlava IX

Vymezení některých pojmů a postupu příslušného matričního úřadu

§ 37

 1. Zápisem do knihy registrovaného partnerství se rozumí zapsání údajů o partnerství podle časové posloupnosti prohlášení.

 1. Dodatečným záznamem do knihy registrovaného partnerství se rozumí zapsání změn skutečností po uzavření zápisu.
 2. Opravou zápisu v knize registrovaného partnerství se rozumí opravení chybných či nesprávných údajů v zápisu nebo v dodatečném záznamu.
 3. Zápis, dodatečný záznam nebo oprava zápisu v knize registrovaného partnerství jsou uzavřeny podpisem matrikáře a uvedením data, kdy byly provedeny.
 4. § 38

  Jestliže se kniha registrovaného partnerství nebo sbírka listin ztratí nebo zničí, zajistí příslušný matriční úřad a krajský úřad jejich obnovení podle zvláštního právního předpisu.13)

  § 39

  Partnerství se zapisuje na místo rodinného stavu v občanském průkazu partnera a v jiných veřejných listinách, ve kterých je rodinný stav uváděn.

  § 40

  Působnosti stanovené krajskému úřadu nebo příslušnému matričnímu úřadu podle tohoto zákona jsou výkonem přenesené působnosti.

  § 41

  Ministerstvo stanoví vyhláškou

  1. příslušné matriční úřady, před kterými lze učinit prohlášení o vstupu do partnerství,
  2. technický způsob vedení knihy registrovaného partnerství,
  3. vedení sbírky listin a vydávání potvrzení o údajích uváděných v ní,
  4. postup při vydávání dokladu o partnerství,
  5. postup při zasílání dokladu o partnerství do ciziny,
  6. způsob uvádění příjmení žen v knize registrovaného partnerství a na dokladu o partnerství,
  7. postup při předávání knihy registrovaného partnerství a sbírek listin k archivaci,
  8. vzory tiskopisů k prohlášení.

   

   

   

  ČÁST druhá

  Změna trestního zákona

  § 42

  V § 89 odst. 8 zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění zákona č. 148/1969 Sb. a zákona č. 175/1990 Sb., se za slovo “manžel” vkládá slovo “ , partner”.

  ČÁST třetí

  Změna trestního řádu

  § 43

  Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění zákona č. 57/1965 Sb., zákona č. 58/1969 Sb., zákona č. 149/1969 Sb., zákona č. 48/1973 Sb., zákona č. 29/1978 Sb., zákona č. 43/1980 Sb., zákona č. 159/1989 Sb., zákona č. 178/1990 b., zákona č. 303/1990 Sb., zákona č. 558/1991 Sb., zákona č. 25/1993 Sb., zákona č. 115/1993 Sb., zákona č. 292/1993 Sb., zákona č. 154/1994 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 214/1994 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 8/1995 Sb., zákona č. 152/1995 Sb., zákona č. 150/1997 Sb., zákona č. 209/1997 Sb., zákona č. 148/1998 Sb., zákona č. 166/1998 Sb., zákona č. 191/1999 Sb., zákona č. 29/2000 Sb. zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 227/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 77/2001 Sb., zákona č. 144/2001 Sb., zákona č. 265/2001 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 424/2001 Sb.,  zákona č. 200/2002, zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 218/2003 Sb. a zákona č. 279/2003 Sb., se mění takto:

 5. V § 37 odst. 1 se za slovo “manžel” vkládá slovo “ , partner”.
 6. V § 100 odst. 1 se za slovo “manžel” vkládá slovo “ , partner”.
 7. V § 100 odst. 2 se za slovo “manželu” vkládá slovo “ , partneru”.
 8. V § 163 odst. 1 se za slovo “manželem” vkládá slovo “ , partnerem”.
 9. V § 247 odst. 2 se ve větě první za slovo “manžel” vkládá slovo “ , partner”.
 10. ČÁST čtvrtá

  Změna zákona o rodině

  § 44

  Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění zákona č. 132/1982 Sb., zákona č. 234/1992 Sb., nálezu Ústavního soudu České republiky č. 72/1995 Sb., zákona č. 91/1998 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 301/2000 Sb., zákona č. 109/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 321/2002 Sb., se mění takto:

 11. V § 6 se na konci textu odstavce 2 doplňuje věta “Osoba, která dříve uzavřela registrované partnerství3c) nebo obdobný svazek osob stejného pohlaví v zahraničí (dále jen “partnerství”), je povinna prokázat, že toto partnerství zaniklo nebo bylo prohlášeno za neplatné.”.
 12. Poznámka pod čarou č. 3c zní:

  3c) Zákon č.         /2004 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů.”.

 13. V § 11 odst. 1 se za slova “vdanou ženou” vkládají slova “anebo s osobou, která uzavřela partnerství, pokud toto partnerství trvá”.
 14. V § 11 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova “anebo jakmile dřívější partnerství zaniklo nebo bylo prohlášeno za neplatné”.
 15. ČÁST pátá

  Změna občanského soudního řádu

  § 45

  Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 36/1967 Sb., zákona č. 158/1969 Sb., zákona č. 49/1973 Sb., zákona č. 20/1975 Sb., zákona č. 133/1982 Sb., zákona č. 180/1990 Sb., zákona č. 328/1991 Sb., zákona č. 519/1991 Sb., zákona č. 263/1992 Sb., zákona č. 24/1993 Sb., zákona č. 171/1993 Sb., zákona č. 117/1994 Sb., zákona č. 152/1994 Sb., zákona č.  216/1994 Sb., zákona č. 84/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 238/1995 Sb., zákona č. 247/1995 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 31/1996 Sb., zákona č.  142/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 269/1996 Sb., zákona č.  202/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č.  91/1998 Sb., zákona č. 165/1998 Sb., zákona č. 326/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 2/2000 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 46/2000 Sb., zákona č. 105/2000 Sb., zákona č. 130/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 204/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 227/2000 Sb., zákona č. 367/2000 Sb., zákona č. 370/2000 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 137/2001 Sb., zákona č. 231/2001 Sb., zákona č. 271/2001 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 276/2001 Sb., zákona č. 317/2001 Sb., zákona č. 451/2001 Sb., zákona č. 491/2001 Sb., zákona č. 501/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 202/2002 Sb., zákona č. 226/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 476/2002 Sb., zákona č. 88/2003 Sb. a zákona č. 120/2004 Sb., se mění takto:

 16. V § 80 písm a) se za slova “je či není” vkládají slova “o zrušení, neplatnosti nebo neexistenci registrovaného partnerství33c) (dále jen “partnerství”), ”.
 17. Poznámka pod čarou č. 33c zní:

  33c) Zákon č.           /2004.Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů.”.

 18. V § 96 se na konci textu odstavce 4 doplňují slova “anebo o zpětvzetí návrhu na zrušení, nebo neexistenci partnerství”.
 19. V § 107 odst. 5 větě druhé se za slovo “pokračovalo” vkládají slova “ , řízení též zastaví, zemře-li partner před pravomocným skončením řízení o zrušení, neplatnosti nebo neexistenci partnerství”.
 20. V § 131 se na konci textu odstavce 1 doplňují slova “nebo v řízení o zrušení, neplatnosti nebo neexistenci partnerství”.
 21. V § 144 větě první se za slovo “není” vkládají slova “ , anebo o zrušení, neplatnosti nebo neexistenci partnerství”.
 22. V § 204 odst. 3 se za slova “nebo že není” vkládají slova “ , anebo kterým bylo vysloveno zrušení, neplatnost nebo neexistence partnerství”.
 23. V § 222 se na konci textu odstavce 1 doplňují slova “ , a u rozsudku, kterým bylo vysloveno zrušení, neplatnost nebo neexistence partnerství”.
 24. V § 222a se na konci textu odstavce 3 doplňují slova “ , anebo o zpětvzetí návrhu na zrušení, neplatnost nebo neexistenci partnerství”.
 25. V § 230 odst. 1 se na konci textu písmena a) doplňují slova “ , a proti rozsudkům, kterými bylo vysloveno zrušení, neplatnost nebo neexistence partnerství”.
 26. ČÁST šestá

  Změna občanského zákoníku

  § 46

  Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění zákona č. 58/1969 Sb., zákona č. 131/1982 Sb., zákona č. 94/1988 Sb., zákona č.  188/1988 Sb., zákona č.  87/1990 Sb., zákona č. 105/1990 Sb., zákona č. 116/1990 Sb., zákona č. 87/1991 Sb., zákona č. 509/1991 Sb., zákona č.  264/1992 Sb., zákona č. 267/1994 Sb., zákona č. 104/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 89/1996 Sb., zákona č. 94/1996 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 91/1998 Sb., zákona č. 165/1998 Sb., zákona č. 159/1999 Sb., zákona č.  363/1999 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 103/2000 Sb., zákona č. 227/2000 Sb., zákona č. 367/2000 Sb., zákona č. 229/2001 Sb., zákona č. 317/2001 Sb., zákona č. 501/2001 Sb., zákona č. 125/2002 Sb., zákona č. 135/2002 Sb., zákona č. 136/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 476/2002 Sb., zákona č. 88/2003 Sb., zákona č. 37/2004 Sb. a zákona č. 47/2004 Sb., se mění takto:

 27. V § 15 se za slovo“manželu” vkládají slova “nebo partnerovi 1a)”.
 28. Poznámka pod čarou č. 1a zní:

  1a) Zákon č.         /2004.Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů.”.

 29. V § 116 se za slova “a manžel” vkládají slova “ , partner1a)”.
 30. V § 473 se za slovo “manžel” vkládají slova “nebo partner1a)”.
 31. V § 474 odst. 1 se za slovo “manžel” vkládají slova “nebo partner1a)”.
 32. V § 474 odst. 2 se za slovo “manžel” vkládají slova “nebo partner1a)”.
 33. V § 475 odst. 1 se za slovo “manžel” vkládají slova “ , partner1a)”.
 34. Za § 705 se vkládá nový § 705a, který včetně nadpisu zní:
 35. “705a

  Vztahy k nájemnímu bytu v registrovaném partnerství

  (1) Osoba, která uzavřela registrované partnerství1a) (dále jen “partnerství”), má po dobu trvání partnerství právo užívat byt, jenž je v nájmu druhého partnera a práva s tím spojená (§ 688).

  (2) Uzavřením partnerství nevzniká společný nájem bytu (družstevního bytu), jehož nájemcem je jeden z partnerů. Stejně tak společný nájem bytu nevzniká, pokud se stane jeden z partnerů1a) nájemcem bytu (družstevního bytu) za trvání partnerství. Ustanovení umožňující vznik společného nájmu bytu dohodou (§ 700) tím nejsou dotčena.

  (3) Zrušením, popřípadě vyslovením neplatnosti nebo neexistence partnerství, zaniká právo partnera1a), který není nájemcem bytu, tento byt nadále užívat.”.

 36. V § 706 odst. 1 větě první se za slova "jeho děti, vnuci” vkládá čárka a slovo “partner1a)”.
 37.  

  ČÁST sedmá

  Změna zákoníku práce

  § 47

  Zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 88/1968 Sb., zákona č.  153/1969 Sb., zákona č. 100/1970 Sb., zákona č. 20/1975 Sb., zákona č. 72/1982 Sb., zákona č. 111/1984 Sb., zákona č. 22/1985 Sb., zákona č. 52/1987 Sb., zákona č. 98/1987 Sb., zákona č. 188/1988 Sb., zákona č. 3/1991 Sb., zákona č. 297/1991 Sb., zákona č. 231/1992 Sb., zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 590/1992 Sb., zákona č. 37/1993 Sb., zákona č. 74/1994 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 287/1995 Sb., zákona č. 138/1996 Sb., zákona č. 167/1999 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č.  238/2000 Sb., zákona č. 257/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 177/2001 Sb., zákona č. 6/2002 Sb., zákona č. 136/2002 Sb., zákona č. 202/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 311/2002 Sb., zákona č. 312/2002 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb. a zákona č. 46/2004 Sb., se mění takto:

 38. V § 120 odst. 5 větě druhé se za slovo “manželu” vkládají slova “ , partneru17d)”.
 39. Poznámka pod čarou č. 17d zní:

  17d) Zákon č.           /2004.Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů.”.

 40. V § 269 se za slovo “manžely” vkládají slova “nebo mezi partnery17d)”.
 41. V § 274 se na konci odstavce 1 doplňují slova “nebo nežijí-li s partnerem17d)”.

ČÁST OSMÁ

Změna zákona o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění

§ 48

Zákon č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, ve znění zákona č. 98/1971 Sb., zákona č. 99/1972 Sb., zákona č. 73/1982 Sb., zákona č. 57/1984 Sb., zákona č. 109/1984 Sb., zákona č. 112/1984 Sb., zákona č. 51/1987 Sb., zákona č. 103/1988 Sb., zákona č. 180/1990 Sb., zákona č. 306/1991 Sb., zákona č. 582/1991 Sb., zákona č. 37/1993 Sb., zákona č. 154/1993 Sb., zákona č. 266/1993 Sb., zákona č. 308/1993 Sb., zákona č. 143/1994 Sb., zákona č. 182/1994 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 113/1997 Sb., zákona č. 61/1999 Sb., zákona č. 238/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 362/2003 Sb. a zákona č. 421/2003 Sb., se mění takto:

 

 1. V § 10 odst. 2 se za slova “nežije-li s druhem” vkládají slova “nebo v registrovaném partnerství5)”.
 2. Poznámka pod čarou č. 5 zní:

  “5) Zákon č.          /2004 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů.”.

 3. V § 12a odst. 1 se za slova “nežije s družkou” vkládají slova “nebo v registrovaném partnerství5)”.

ČÁST DEVÁTÁ

Změna zákona o přestupcích

§ 49

V § 68 odst. 4 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, se za slovo “manžel” vkládají slova “ , partner7)”.

Poznámka pod čarou č. 7 zní:

7) Zákon č.             /2004.Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů.”.

ČÁST DESÁTÁ

Změna zákona o životním minimu

§ 50

Zákon č.463/1991 Sb., o životním minimu, ve znění zákona č.10/1993 Sb., zákona č.84/1993 Sb., zákona č.118/1995 Sb., zákona č.289/1997 Sb., zákona č.492/2000 Sb., zákona č.271/2001 Sb. a zákona č. 362/2003 Sb., se mění takto:

 1. V § 4 odst. 1 písm. b) se za slovo “manžel” vkládají slova “ , partner3)”.
 2. Poznámka pod čarou č. 3 zní:

  3) Zákon č.          /2004.Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů.”.

 3. V § 4 odst. 1 písm. c) se za slovo “manželé” vkládá slovo “ , partneři3)”.
 4. ČÁST JEDENÁCTÁ

  Změna zákona o soudních poplatcích

  § 51

  Zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění zákona č. 271/1992 Sb., zákona č. 273/1994 Sb., zákona č. 36/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 209/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 103/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 241/2000 Sb., zákona č. 255/2000 Sb., zákona č. 451/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb.,  zákona č. 309/2002 Sb. a zákona č. 192/2003 Sb., se mění takto:

 5. V § 2 se na konci odstavce 3 doplňuje věta “Tuto povinnost nemá žalovaný též v řízení o zrušení, neplatnosti nebo neexistenci registrovaného partnerství2) (dále jen “partnerství”).”.
 6. Poznámka pod čarou č. 2 zní:

  2) Zákon č.             /2004.Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů.”.

 7. V § 10 se na konci odstavce 6 doplňují věty “Bylo-li řízení o zrušení, neplatnosti nebo neexistenci partnerství zastaveno nebo byl-li vzat návrh na zahájení řízení zpět nejpozději před vydáním rozhodnutí soudem prvního stupně, vrátí soud z účtu soudu zaplacený poplatek v plné výši. Byl-li návrh na zahájení řízení o zrušení, neplatnosti nebo neexistenci partnerství vzat zpět po vydání rozhodnutí soudu, které nenabylo právní moci, aniž bylo podáno odvolání, vrátí soud z účtu soudu polovinu poplatku.”.
 8. V příloze k zákonu č. 549/1991 Sb., Sazebník poplatků, se v položce 2 v bodu 6 za slova “o rozvod manželství nebo” vkládají slova “za návrh na zahájení řízení o zrušení, neplatnosti nebo neexistenci partnerství anebo”.
 9. ČÁST DVANÁCTÁ

  Změna zákona o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku

  § 52

  V § 11 odst. 5 zákona č.1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku, ve znění zákona č. 217/2000 Sb., se za slovo “manželu” vkládají slova “ , partneru4d)”.

  Poznámka pod čarou č. 4d zní:

  4d) Zákon č.            /2004.Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů.”.

   

   

   

   

  ČÁST TŘiNÁCTÁ

  Změna zákona o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech

  § 53

  V § 17 odst. 4 zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění zákona č. 217/2000 Sb., se za slovo “manželu” vkládají slova “ , partneru11e)”.

  Poznámka pod čarou č. 11e zní:

  11e) Zákon č.             /2004.Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů.”.

  ČÁST ČTRNÁCTÁ

  Změna zákona o správě daní a poplatků

  § 54

  V § 8 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zákona č. 255/1994 Sb., odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 5a zní:

  “(2) Výpověď může odepřít ten, kdo by jí způsobil nebezpečí trestního stíhání sobě nebo osobám blízkým. Osobou blízkou se pro účely tohoto zákona rozumí manžel, partner5a), druh, příbuzný v řadě přímé a jeho manžel nebo partner, sourozenec a jeho manžel nebo partner, osvojitel a jeho manžel nebo partner, osvojenec a jeho potomci, manžel nebo partner osvojence a manželé nebo partneři jeho potomků.

  __________

  5a) Zákon č.       /2004.Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů.”.

  ČÁST PATNÁCTÁ

  Změna zákona o státní sociální podpoře

  § 55

  Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 137/1996 Sb., zákona č. 132/1997 Sb., zákona č. 242/1997 Sb., zákona č. 91/1998 Sb., zákona č. 158/1998 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 118/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 271/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 125/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 453/2003 Sb. a zákona č. 53/2004 Sb., se mění takto:

 10. V § 7 odst.2 písm. b) se za slovo “manžel” vkládají slova “ , partner31a)”.
 11. Poznámka pod čarou č. 31a zní:

  31a) Zákon č.           /2004.Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů.”.

 12. V § 7 odst. 2 písm c) se za slovo “manželé” vkládá slovo “ , partneři31a)”.
 13. V § 7 se na konci odstavce 8 doplňuje tato věta: “Za osamělého rodiče se nepovažuje rodič, který žije v registrovaném partnerství31a).”.
 14. ČÁST ŠESTNÁCTÁ

  Změna zákona o občanských průkazech

  § 56

  Zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění zákona č. 491/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 53/2004 Sb., se mění takto:

 15. V § 3 odst. 2 písm. a) se za slova “rodinný stav” vkládají slova “nebo registrované partnerství3a) (dále jen “partnerství”).”
 16. Poznámka pod čarou č. 3a) zní:

  3a) § 36 zákona č.         /2004 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů.”.

 17. V § 3 odst. 4 se na konci textu písmene b) doplňují slova “ , partnera3a)”.
 18. V § 5 odst. 2 se na konci textu písmene e) doplňují slova “ , nebo doklad o partnerství, jde-li o občana, který žije nebo žil v partnerství”.
 19. V 6 odst. 5 se na konci textu písmene d) doplňují slova “ , nebo doklad o partnerství, jde-li o občana, který žije nebo žil v partnerství”.
 20. V § 17 odst. 3 písm. m) se za slovo “manžela” vkládá slovo “ , partnera3a)”.
 21. ČÁST SEDMNÁCTÁ

  Změna zákona o evidenci obyvatel a rodných číslech

  § 57

  Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění zákona č. 2/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 53/2004 Sb., se mění takto:

 22. V § 3 odst. 2 písmeno b) zní:
 23. “b) místem uzavření manželství nebo registrovaného partnerství (dále jen “partnerství”) obec nebo vojenský újezd, v hlavním městě Praze obvod Praha 1 až 10,5b) na jehož území došlo k uzavření manželství nebo partnerství obyvatele,”.

 24. V § 3 odst. 3 písm. l) se za slovo “manželství” vkládají slova “nebo partnerství”.
 25. V § 3 odst. 3 písm. m) se za slovo “manžela” vkládají slova “nebo partnera” a za slovo “manželem” se vkládají slova “nebo partnerem”.
 26. V § 3 odst. 4 písm. l) se za slovo “manželství” vkládají slova “nebo partnerství”.
 27. V § 3 odst. 4 písm. m) se za slovo “manžela” vkládají slova “nebo partnera” a za slovo “manžel” se vkládají slova “nebo partner”.
 28. V § 6a písm.a) bodu 4 se za slovo “manželství” vkládají slova “nebo partnerství”, za slovo “manžela” se vkládají slova “nebo partnera” a za slovo “neplatné” se vkládají slova “ , datum zániku partnerství”.
 29. V § 6a se na konci textu tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno c) které zní:
 30. “c) matriční úřad, před kterým se uzavírá partnerství, z knihy partnerství, kterou vede, v rozsahu

  1. datum a místo prohlášení o vstupu do partnerství,

  2. jméno a příjmení, popřípadě rodné příjmení,

  3. rodné číslo nebo datum narození a místo narození,

  4. rodné číslo otce a matky nebo datum narození,

  5. datum zániku partnerství.”.

 31. V § 7 se na konci textu tečka nahrazuje středníkem a doplňuje se písmeno f) které zní:
 32. “f) matriční úřad, před kterým se uzavírá partnerství, z knihy partnerství, kterou vede, v rozsahu

  1. datum a místo prohlášení o vstupu do partnerství,

  2. jméno a příjmení, popřípadě rodné příjmení,

  3. rodné číslo nebo datum narození a místo narození,

  4. rodné číslo otce a matky nebo datum narození,

  5. datum zániku partnerství.”.

   

   

  ČÁST OSMNÁCTÁ

  Změna zákona o matrikách, jménu a příjmení

  § 58

  Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 578/2002 Sb., se mění takto:

 33. V § 21 odst. 1 se na konci textu písmene c) doplňují slova “ , partnera 8a)”.
 34. Poznámka pod čarou č. 8a zní:

  8a) Zákon č.           /2004.Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů.”.

 35. V § 31 se na konci textu písmene e) doplňují slova“ , partnera8a)”.
 36. V § 33 odst. 1 písmeno e) zní:
 37. “e) pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství, nebo úmrtní list zemřelého manžela, popřípadě úředně ověřený výpis z knihy registrovaného partnerství o tom, že partnerství8a) bylo zrušeno dohodou nebo rozhodnutím soudu, nebo úmrtní list zemřelého partnera8a).”.

 38. V § 35 odst. 1 se za písmeno g) vkládá nové písmeno h), které zní:
 39. “h) úředně ověřený výpis z knihy registrovaného partnerství o tom, že partnerství 8a) bylo zrušeno dohodou nebo rozhodnutím soudu, anebo úmrtní list zemřelého partnera 8a), jde-li o cizince, který žil v partnerství8a),”.

  Dosavadní písmeno h) se označuje jako písmeno j).

 40. V § 46 odst. 2 písmeno f) zní:
 41. “f) pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství, nebo úmrtní list zemřelého manžela, popřípadě úředně ověřený výpis z knihy registrovaného partnerství o tom, že partnerství8a) bylo zrušeno dohodou nebo rozhodnutím soudu, nebo úmrtní list zemřelého partnera8a).”.

 42. V § 75 písm. a) se za slovo “manželství” vkládá slovo “ , partnerství 8a)”.
 43. V § 76 odst. 1 se na konci textu písmene a) doplňují slova “popřípadě doklad o uzavřeném partnerství8a)”.
 44. V § 76 odst. 1 se za písmeno b) se vkládá nové písmeno c), které zní:
 45. “c) jde-li o osoby, jejichž partnerství8a) zaniklo, úředně ověřený výpis z knihy registrovaného partnerství o tom, že partnerství8a) bylo zrušeno dohodou nebo rozhodnutím soudu, anebo úmrtní list zemřelého partnera8a),”.

  Dosavadní písmena c) až f) se označují jako písmena d) až g).

  ČÁST DEVATENÁCTÁ

  Změna zákona č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon)

  § 59

  V § 150 odst. 4 větě druhé zákona č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), se za slovo “manželu” vkládá slovo “ , partneru69a)”.

  Poznámka pod čarou č. 69a zní:

  69a) Zákon č.         /2004.Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů.”.

  ČÁST dVacátá

  změna zákona o péči o zdraví lidu

  § 60

  V § 23 odst.1 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění zákona č. 258/2000  Sb., se za slovo “rodiny” vkládají slova “ , případně jeho partnera, 4a)”.

  Poznámka pod čarou č. 4a zní:

  4a) Zákon č.            /2004 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů.”.

  Dosavadní poznámka pod čarou č. 4a se označuje jako poznámka pod čarou č. 4b, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.

  ČÁST dVACátáPRVNÍ

  změna živnostenského zákona

  § 61

  Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 231/1992 Sb., zákona č. 591/1992 Sb., zákona č. 600/1992 Sb., zákona č. 273/1993 Sb., zákona č. 303/1993 Sb., zákona č. 38/1994 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 136/1994 Sb., zákona č. 200/1994 Sb., zákona č. 237/1995 Sb., zákona č. 286/1995 Sb., zákona č. 94/1996 Sb., zákona č. 95/1996 Sb., zákona č. 147/1996 Sb., zákona č. 19/1997 Sb., zákona č. 49/1997 Sb., zákona č. 61/1997 Sb., zákona č. 79/1997 Sb., zákona č. 217/1997 Sb., zákona č. 280/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 83/1998 Sb., zákona č. 157/1998 Sb., zákona č. 167/1998 Sb., zákona č. 159/1999 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 358/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 122/2000 Sb., zákona č. 123/2000 Sb., zákona č. 124/2000 Sb., zákona č. 149/2000 Sb., zákona č. 151/2000 Sb., zákona č. 158/2000 Sb., zákona č. 247/2000 Sb., zákona č. 249/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 309/2000 Sb., zákona č. 362/2000 Sb., zákona č. 409/2000 Sb., zákona č. 458/2000 Sb., zákona č. 100/2001 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 164/2001 Sb. a zákona č. 256/2001 Sb., zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 477/2001 Sb., zákona č. 478/2001 Sb., zákona č. 501/2001 Sb., zákona č. 86/2002 Sb., zákona č. 119/2002 Sb., zákona č. 174/2002 Sb., zákona č. 281/2002 Sb., zákona č. 308/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 476/2002 Sb., zákona č. 88/2003 Sb., zákona č. 130/2003 Sb., zákona č. 162/2003 Sb., zákona č. 224/2003 Sb., zákona č. 228/2003 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 354/2003 Sb. a zákona č. 119/2004 Sb., se mění takto:

 46. V § 11 odst. 1 se za slova “manželku podnikatele” vkládají slova “anebo jeho partnera28a)”.
 47. Poznámka pod čarou č. 28a zní:

  28a) Zákon č.               /2004 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů.”.

  Dosavadní poznámka pod čarou č. 28a se označuje jako poznámka pod čarou č. 28b, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.

 48. V § 13 odst. 1 písm. b) a c) se za slovo “manžel” vkládají slova “nebo partner 28a)”.

ČÁST dVACátáDruhá

účinnost

§ 61

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2005.

důvodová zpráva

obecná část

A. Důvody navrhované úpravy ve vztahu k platnému právnímu stavu.

Předkládaný zákon umožňuje homosexuálním občanům založit registrované partnerství zákonem uznanou formou s rozsahem práv a povinností přesně stanoveným samostatnou právní úpravou. Dlouhodobé partnerské svazky osob téhož pohlaví nebyly dosud v právním řádu České republiky nijak upraveny, ačkoliv vykazují tytéž znaky a plní tytéž funkce jako dlouhodobé partnerské soužití osob pohlaví rozdílného (vzájemná láska a podpora, emocionální, materiální a sociální zázemí, výchova dětí). Partneři stejného pohlaví tak dosud neměli možnost svůj úmysl žít v dlouhodobém partnerském svazku nijak právně zakotvit. Jde o pozůstatek vnímání homosexuálního jednání jako hříchu, posléze zločinu, potažmo nemoci. To je zcela v rozporu se současným vnímáním homosexuality jako akceptované odlišnosti a se zásadami osobní svobody a rovnosti, nediskriminace na základě jiného postavení a dosažitelnosti práva, které zaručuje ústava tohoto státu. Tato právní norma je krokem k zajištění podmínek pro plnoprávný, plnohodnotný a důstojný život těchto osob ve smyslu čl. 1 a čl. 3 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Jejím schválením dá Česká republika jasně najevo, že diskriminaci některých skupin ve společnosti neschvaluje a ctí zásady demokracie a tolerance v jejich plném rozsahu.

Právní stabilizace partnerských vztahů osob téhož pohlaví posílí lidská a občanská práva partnerů, ale také motivaci setrvat v dlouhodobém svazku. To pozitivně ovlivní jejich psychickou rovnováhu, sociální vazby, ekonomickou situaci i životní styl. Sníží se zdravotní rizika sexuální promiskuity. Schválení této právní normy také přispěje k posílení postavení partnerů v širších rodinných společenstvích. Dále přispěje k potírání homofobie (strachu z homosexuality a nenávisti k jejím nositelům, jejímž je absence zákona o registrovaném partnerství strukturálním projevem) a diskriminačních tlaků ve společnosti, což je také v souladu s článkem 13 Římské smlouvy a s článkem 21 Charty základních práv Evropské unie.

Právní úprava registrovaného partnerství výhradně pro homosexuální páry se navrhuje proto, že heterosexuální páry v České republice již v současné době mají k dispozici instituty dva: manželství a konkubinát (druh a družka). Dále tato norma má sloužit párům, které zakládají svůj společný život na partnerské lásce, nikoliv např. na společném bydlení. V českém právním prostředí navíc nelze předpokládat, že heterosexuální páry, které nemají zájem svůj vztah institucionalizovat v manželství, budou mít zájem o vstup do jiného institutu, který by jim přiznával méně práv než manželství.

Uzavření registrovaného partnerství je projevem úcty k hodnotám obvykle spojovaným s rodinným společenstvím (vzájemná láska, úcta, péče a podpora) a touhy po jejich naplnění v životě jednotlivce, nikoliv ohrožením těchto hodnot. Tím je naopak neexistence právní úpravy stejnopohlavních svazků: jsou-li partneři před zákonem navzájem cizí, jejich vztahy navzájem i ke členům širšího rodinného společenství (rodiče, děti jednoho z partnerů) jsou křehčí a zranitelnější. Předkládaný zákon je určen osobám, které si heterosexuální formu soužití nemohou nebo nechtějí zvolit s ohledem na své osobní dispozice a charakteristiky. Jeho přijetí tedy nemůže negativně ovlivnit sňatečnost ani život heterosexuálního obyvatelstva.

Návrh obsahuje právní úpravu, která zakazuje osvojení dítěte registrovanými partnery. V oblasti náhradní rodinné péče zůstává zachována preference heterosexuálních párů.

 

B. Soulad navrhované úpravy s ústavním pořádkem České republiky, s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána, slučitelnost s právními akty Evropských společenství.

Navrhovaná úprava je v souladu s ústavním pořádkem České republiky.

Navrhovaná úprava není v rozporu s mezinárodními smlouvami ani se závaznými právními akty Evropských společenství.

C. Předpokládaný hospodářský a finanční dosah navrhované úpravy, dopad na státní rozpočet.

Navrhovaný zákon nevyvolá dodatečné nároky na státní rozpočet nebo jiné veřejné rozpočty, ani na nárůst pracovních sil. Předpokládá se, že případné náklady na činnost matričních úřadů, soudů nebo dalších úřadů v souvislosti s registrovaným partnerstvím bude možno pokrýt v rámci příslušných rozpočtových kapitol.

 

Zvláštní část

K části první

K § 1

Základní ustanovení představuje definiční vymezení registrovaného partnerství. K relevantním a zásadním charakteristikám patří trvalost společenství a zákonem upravený způsob vzniku.

K § 2 a 3

Vznik partnerství jako statusového poměru podléhá určitým přísně stanoveným (kogentním) pravidlům.

Vstup do partnerství nevyžaduje slavnostnost děje, jako je tomu v případě vstupu do manželství. Tím ovšem nemá být stanoveno, že je slavnostní ráz je vyloučen či dokonce protiprávní. Veřejnost je ovšem vzhledem ke statusové povaze partnerství nutno považovat za conditio sine qua non.

Zákon upravuje průběh aktu vstupu do partnerství. Tak, jak to odpovídá standardní právní úpravě je zdůrazněna role úřadu, který jako stát projev vůle přijímá.

Vzhledem k počtu partnerství, který lze reálně očekávat, lze mít za to, že postačí, bude-li v každém kraji jen jediný úřad, který bude prohlášení v tomto případě přijímat. Tyto matriční úřady budou stanoveny prováděcím předpisem.

Místo, kde má být prohlášení učiněno, určuje matriční úřad, před kterým bude (skutečně) prohlášení o vstupu do partnerství učiněno. Záleží jen na jeho volbě, zda pro případy prohlášení o vstupu do partnerství vyhradí zvláštní místo, popř. zda k žádosti osob, které do partnerství vstupují, povolí prohlášení partnerství na jiném než k tomu zásadně určeném místě.

K § 4

Řešení právní úpravy řízení, které předchází vstupu do partnerství, vychází z úpravy řízení v případě sňatku, nelze prominout ani osvědčení o totožnosti, ani osvědčení o státním občanství České republiky. Situace partnerství vznikajícího in extremis není uvažována, stejně jako prohlášení o vstupu do partnerství v zastoupení.

 

K § 5

Podmínky a překážky vstupu do partnerství jsou vyjádřeny jako způsobilost ke vstupu do partnerství. Překážka nedostatku věku a  úplné svéprávnosti nemůže být dispenzabilní, partnerství je samozřejmě zakázáno tomu, kdo již v zapsaném partnerství je, ale i tomu, kdo je manželem.

Vzhledem k dosud nevyjasněným poměrům, zejména evropským, pokud jde nejen o uznávání partnerství, ale i o jednotný přístup k jeho úpravě, není možno dost dobře připustit, aby do partnerství v České republice vstupovali dva cizí státní příslušníci. Na druhé straně je ovšem potřeba vyloučit, aby osoba, která již uzavřela obdobný svazek osob stejného pohlaví v zahraničí, mohla současně uzavřít registrované partnerství v České republice.

K § 6

Závadu v občanství nezbývá za současného (nikoli jen našeho) právního stavu sankcionovat neexistencí. Pokud pak jde o tzv. podstatné vady, rozumí se jimi závažné nedostatky prohlášení: absolutní nedostatek vůle k partnerství, prohlášení bylo učiněno v omylu atp.

K § 7

Neplatnost partnerství je řešena zvláštním ustanovením, vychází se ze zákonem výslovně stanovených překážek, které vzniku partnerství zabraňují.

K § 8

Osobou, která prokáže právní zájem na rozhodnutí o neplatnosti partnerství, se rozumí především některý z partnerů, může jí být ale také jeho příbuzný, zejména pak potomek.

K § 9 a 10

Při úpravě vzájemného postavení partnerů a rozhodování ve společných záležitostech partnerského vztahu a vzájemného zastupování partnerů v běžných záležitostech se navrhuje vyjít z určité obdoby úpravy vztahů mezi manžely.

K § 11

Vzájemnou vyživovací povinnost mezi partnery po dobu trvání partnerského soužití se navrhuje stanovit obdobně, jako je tomu mezi manžely, v zásadě se tedy přebírá platná úprava zákona o rodině. I v tomto případě by vyživovací povinnost mezi partnery předcházela vyživovací povinnosti dětí, tedy v první řadě je partnerovi povinen poskytovat výživné druhý partner, a teprve pokud to partner z jakýchkoli důvodů nečiní, nastupuje vyživovací povinnost dětí, pokud připadá v úvahu.

K § 12

Stejně jako vyživovací povinnost mezi partnery po dobu trvání partnerského soužití, navrhuje se i úpravu vzájemné vyživovací povinnosti partnerů po zrušení partnerského soužití odvodit od platné úpravy vyživovací povinnosti mezi rozvedenými manžely. O výživném a jeho výši by rozhodoval soud k návrhu jednoho z bývalých partnerů, pokud nedojde mezi nimi k dohodě; kriteriem jsou schopnosti, možnosti a majetkové poměry povinného partnera. Rovněž se navrhuje zvýhodnit partnera, který se na rozvratu nepodílel, a kterému lze až po dobu tří let přiznat výživné v rozsahu, jako za trvání partnerského soužití.

K § 13

Stejně jako u jiných druhů vyživovací povinnosti je potřeba stanovit základní hlediska i pro přiznání výživného partnerovi nebo bývalému partnerovi. Navrhuje se přitom vyjít z platné úpravy zákona o rodině, a to i s ohledem na obdobu úpravy vyživovací povinnosti mezi manžely (bývalými manžely) a partnery (bývalými partnery).

K § 14

Je-li některý z partnerů rodičem, je třeba – pokud jde o dítě – postupovat tak, jakoby tato osoba nebyla vstoupila do partnerství; statusový vztah partnerství nemá na statusový vztah rodičovství žádný vliv (to je ostatně obdobné situaci statusového vztahu manželství a statusového vztahu rodičovství). Partner je nadále singulárně posuzovaným rodičem svého dítěte. Zejména je vyloučeno, aby vstup do partnerství mohl mít za následek omezení rodičovských práv této osoby. Partnerský vztah nebude překážkou pro svěření dítěte, pocházejícího s předchozího heterosexuálního vztahu, do výchovy partnera, který je jeho rodičem, ani nebude ohrožovat výkon práva tohoto rodiče na styk s dítětem, pokud nebude ohrožen zdravý a přirozený vývoj dítěte. Partner bude mít k biologickému, či dříve do péče svěřenému nebo osvojenému dítěti svého partnera, které má ve výchově, v zásadě vztah nevlastního rodiče s tomu odpovídajícími právy a povinnostmi.

Osvojení dítěte registrovanými partnery, resp. kterýmkoliv z partnerů, v době trvání partnerství bude zakázáno. Důvodem je preference náhradní výchovy dítěte heterosexuálním párem.

K § 15

Základní ustanovení o zániku partnerství odpovídá specifické statusové povaze partnerství. Připouští se totiž i dohoda registrovaná v matrice, tj. dohoda se statusovými účinky.

K § 16

Není důvodu použít v tomto případě zásadně odchylná pravidla než u platné úpravy zániku manželství, včetně úpravy otázek souvisejících s prohlášením za mrtvého.

K § 17

Na rozdíl od manželství je partnerství možné zrušit zjednodušeně, totiž dohodou partnerů. Pokud jde o formální náležitosti, vyžaduje se kromě formy notářského zápisu registrace v matrice určené pro partnerství, a to v místě, kde k registraci prohlášení došlo.

K § 18

Je třeba, aby tam, kde partneři nejsou schopni se dohodnout na zrušení partnerství, mohli v řádném civilním řízení prokázat faktický zánik partnerského vztahu. Nutnost obrátit se na soud se žádostí o rozhodnutí plyne ze statusové podstaty zapsaného partnerství.

K § 19

Obdobně jako je tomu u narození, uzavření manželství a úmrtí, jedná se při prohlášení registrovaném partnerství o skutečnosti osobního stavu a proto se zavádí registrace partnerství jako státní evidence fyzických osob téhož pohlaví, které učinily prohlášení na území České republiky.

K § 20 až 23

Vymezuje se působnost příslušných matričních úřadů při registraci. Obdobně jako je tomu u narození, uzavření manželství a úmrtí, zavádí se vedení knihy registrovaného partnerství u příslušných matričních úřadů. Pro její vedení jsou stanoveny předepsané tiskopisy, které musí být předem svázány. Obdobně jako u matričních knih se budou provádět i zápisy do těchto knih.

K § 24 až 26

Stanoví se doklady potřebné k prohlášení o registrovaném partnerství. Budou předkládány pouze doklady, které jsou nezbytné k prokázání osobních údajů budoucích partnerů a k ověření, že jsou splněny podmínky k prohlášení. Odlišně je upraven rozsah dokladů, které předkládá občan a které předkládá cizinec.

K § 27

Zákon stanoví povinnou účast tlumočníka při prohlášení o registrovaném partnerství v případech, že budoucí partner nemluví nebo nerozumí česky, nebo je budoucí partner neslyšící nebo němý. Stanoví se, že bez přítomnosti tlumočníka nelze v takovém případě prohlášení učinit. Prohlášení o registrovaném partnerství nese s sebou významné právní důsledky, a je proto nezbytné, aby budoucí partneři zcela jednoznačně rozuměli obsahu prohlášení, které činí.

K § 28

Definuje se kniha registrovaného partnerství a stanoví se povinnosti příslušnému matričnímu úřadu o ní.

Zákon stanoví dobu, po kterou kniha registrovaného partnerství zůstane uložena u příslušného matričního úřadu. Po jejím uplynutí se kniha předá k archivaci příslušnému archivu.

K § 29 až 31

Stanoví se rozsah údajů zapisovaných do knihy registrovaného partnerství. Jde o údaje, které identifikují fyzickou osobu a je z nich patrný i vztah k rodičům. Zapisované údaje budou obsaženy v protokolu o prohlášení o registrovaném partnerství, který bude podkladem pro provedení zápisu.

Podkladem pro provedení zápisu do knihy registrovaného partnerství budou i veřejné listiny.

K § 32

Upravuje se vedení sbírky listiny příslušnými matričními úřady a krajskými úřady pro možnost eventuálního obnovení knihy registrovaného partnerství při její ztrátě nebo zničení. Další důležitou skutečností je, že v případě pochybností, zda je zapsán správně údaj v knize registrovaného partnerství, lze provést ověření z prvotních dokladů, na jejichž základě byl zápis proveden. Z těchto důvodů je příslušný matriční úřad a krajský úřad povinen zabezpečit ochranu sbírky listin před zneužitím údajů v ní obsažených a před zničením nebo poškozením.

Z hlediska právních důsledků bude mít kniha registrovaného partnerství nenahraditelnou hodnotu a její rekonstrukce z jiných podkladů bude velmi obtížná, ne-li nemožná.

Zákon stanoví dobu, po kterou zůstane uložena sbírka listin u krajského úřadu. Po jejím uplynutí se kniha předá k archivaci příslušnému archivu.

K § 33

Výslovně se stanoví, že listiny, které jsou podkladem pro zápisy do knihy registrovaného partnerství, se předkládají s úředním překladem do českého jazyka a s potřebnými ověřeními.

K § 34 až 36

Zákon stanoví, že o provedení zápisu do knihy registrovaného partnerství se vydá doklad, stanoví se jeho obsah i to, komu jej bude možno vydat.

Zároveň se stanoví, komu bude povoleno nahlédnout do knihy registrovaného partnerství nebo sbírky listin a činit si výpisy nebo opisy z nich, přičemž musí být respektovány požadavky zákonné úpravy ochrany osobních údajů.

K § 37

V tomto ustanovení se vymezují některé pojmy a postupy příslušných matričních úřadů při zápisech do knihy registrovaného partnerství.

K § 38

Stanoví se postup pro případy obnovení knihy registrovaného partnerství a sbírky listin.

K § 39

Úprava vychází ze zápisu manželství, je potřeba zajistit jednoduché prokázání stavu.

K § 40

Realizuje se požadavek příslušných ustanovení zákona o obcích a o krajích. Pokud mají být činnosti územních samosprávných celků v této oblasti výkonem jejich přenesené působnosti, musí být toto v zákoně výslovně stanoveno.

K § 41

Jedná se o zmocňovací ustanovení k vydání prováděcího právního předpisu v působnosti Ministerstva vnitra.

K části druhé

Je potřeba pro účely trestního zákona zařadit partnery do výčtu osob blízkých.

K části třetí

Pro účely trestního řízení se navrhuje dát partnerům obdobné postavení jako manželům nebo druhům.

K části čtvrté

K bodu 1:

Je potřeba reagovat na možnost, že před uzavřením manželství mohl některý ze snoubenců žít v partnerství (včetně obdobného svazku osob stejného pohlaví uzavřeného v zahraničí), jehož trvání je s uzavřením manželství neslučitelné.

K bodům 2 a 3:

Navrhuje se upravit neslučitelnost mezi manželstvím a partnerstvím obdobně, jako v případě manželství.

K části páté

K bodům 1 až 9:

Procesní otázky a postupy týkající se řízení o rozvodu manželství se navrhuje vztáhnout též na řízení o zrušení, neplatnosti nebo neexistenci partnerství podle navrhovaného zákona. O zrušení, neplatnosti nebo neexistenci partnerství bude rozhodovat soud. Je potřeba obdobně jako u rozvodu manželství vyloučit obecnou úpravu důsledků nesouhlasu účastníka se zpětvzetím návrhu, upravit zastavení řízení zemře-li partner před skončením řízení o zrušení, neplatnosti nebo neexistenci partnerství, umožnit provedení důkazu výslechem účastníka a upravit náklady řízení. Rovněž v řízení o opravných prostředcích je potřeba zajistit stejnou úpravu jako u rozvodu manželství.

K části šesté

K bodu 1:

Ve věci práva na ochranu osobnosti po smrti fyzické osoby se přiznává pozůstalému partnerovi stejné právo jako má manžel.

K bodu 2

S ohledem na klíčový význam pojmu “osoba blízká”, a to nejen pro občanský zákoník, ale i pro další předpisy, které na tuto úpravu odkazují, je nezbytné mezi jejich výčet zařadit i partnery podle navrhované úpravy.

K bodům 3 až 5:

Navrhuje se upravit dědění ze zákona mezi partnery tak, že partner bude zařazen do první dědické skupiny se stejným postavením jako manžel.

K bodům  6 a 7:

Předpokládá se, že pokud jde o úpravu společného bydlení, bude partner v případech, kdy mu k bytu nesvědčí neodvozené společné užívací právo (věcné právo k bytu nebo společný nájem podle § 700 občanského zákoníku), užívat byt právem odvozeným od práva plynoucího z uzavřeného partnerství. V případě, že partner, jemuž svědčí nájemní právo, zemře, či opustí trvale společnou domácnost, navrhuje se druhého partnera zařadit do kategorie dětí, vnuků, rodičů, zetě a snachy, pokud s partnerem žil v den smrti či opuštění bytu ve společné domácnosti a nemá vlastní byt.

K části sedmé

K bodu 1:

S ohledem na to, že partneři budou oprávněni za sebe vyřizovat běžná plnění, pokud zvláštní předpis nestanoví jinak, je nezbytné obdobným způsobem, jako je tomu u manželů, vyloučit možnost vyplatit mzdu (plat) partnerovi zaměstnance.

K bodu 2:

Stejně jako nemůže vzniknout pracovněprávní vztah mezi manžely, navrhuje se, aby nemohl vzniknout ani mezi partnery.

K bodu 3:

Navrhuje se, aby za osamělou osobu pro účely zákoníku práce nebyli považováni muži a ženy, kteří žijí v partnerství, stejně jako se za osamělou ženu nepovažuje provdaná žena a za osamělého muže ženatý muž.

K části osmé

Pojem osamělého zaměstnance pro nárok na peněžitou pomoc se zpřesňuje tak, že se nejedná o zaměstnance, který žije v partnerském soužití.

K části deváté

S ohledem na konstrukci partnerství podle navrhovaného zákona je potřeba partnera zařadit mezi výčet osob blízkých.

K části desáté a k části patnácté

V zákoně o životním minimu a v zákoně o státní sociální podpoře se stanoví okruh osob, jejichž příjmy se posuzují společně. Z právní úpravy stanovené v zákoně o životním minimu se vychází při posuzování nároku a výše dávek sociální potřebnosti a obdobně je stanoven okruh společně posuzovaných osob též v zákoně o státní sociální podpoře. Postavení partnerů se přitom staví na roveň druhovi a družce, neboť nejen manželé, ale též druh a družka jsou pro tyto účely společně posuzovanými osobami. Ze stejných důvodů se navrhuje nepovažovat pro účely dávek státní sociální podpory partnery za osamělé (bod 3. části patnácté).

K části jedenácté

Úpravu soudních poplatků při podání návrhu na zrušení, neplatnost nebo neexistenci partnerství se navrhuje přizpůsobit obdobně platné úpravě soudních poplatků při podání návrhu v obdobných manželských věcech.

K části dvanácté, části třinácté a k části devatenácté

V návaznosti na úpravu obsaženou v § 10 odst. 1 návrhu zákona, podle něhož je partner oprávněn přijímat za druhého partnera běžná plnění, pokud zvláštní předpis nestanoví jinak, je nezbytné obdobným způsobem, jako je tomu u manželů, vyloučit možnost vyplatit mzdu (plat) partnerovi zaměstnance. Tuto úpravu je nezbytné provést ve všech těchto čtyřech právních předpisech v ustanoveních, která výslovně vylučují možnost výplaty mzdy (platu, služebního příjmu) manželovi zaměstnance, s tím, že výplata je možná jen na základě výslovného zmocnění manžela (partnera).

K části čtrnácté

Vzhledem ke koncepci návrhu zákona o registrovaném partnerství je nutno i v tomto případě partnery posuzovat jako osoby blízké.

K části šestnácté

Navrhuje se rozšířit nepovinné údaje zapisované na žádost občana do občanského průkazu o rodné číslo partnera. Protože partnerství bude zapisováno do občanského průkazu, bude potřeba k jeho vydání doložit i potřebný doklad.

K části sedmnácté

S ohledem na související úpravy se navrhuje rozšířit informační systém o údaje týkající se registrovaného partnerství.

K části osmnácté

Ve věcech vedení matrik je potřeba rovněž reagovat na změny, které vyvolá zákon o registrovaném partnerství.

K části dvacáté

S ohledem na povahu partnerského vztahu podle navrhovaného zákona o registrovaném partnerství by měl mít partner též právo na informování o zdravotním stavu druhého partnera.

K části dvacáté první

Je potřeba umožnit, aby partner podnikatele, pokud se stane jeho odpovědným zástupcem, byl ve stejném postavení jako manžel. Stejně tak je potřeba umožnit partnerovi pokračovat v živnosti při úmrtí podnikajícího partnera.

K části dvacáté druhé

Navrhuje se stanovit účinnost zákona tak, aby bylo možno provést předem potřebné přípravy pro jeho zavedení do praxe.

 

 

Taťána Fischerová v.r.

Jitka Kupčová v. r.

Jan Zahradil v. r.

Kateřina Konečná v. r.

Vlastimil Ostrý v. r.

Zdeněk Jičínský v. r.

Jaroslav Zvěřina v. r.

Vladimír Koníček v. r.

Pavel Svoboda v. r.

Originální verze dokumentu

    

autor fotografií­
Robert Vano

AKTUÁLNĚ

HOMEPAGE ARCHIVU
Historie SOHO a GI v ČR
Putovní výstava Historie GL hnutí v ČR

GAY POLITIKA

Registrované partnerství
Historie RP
Poradna k RP
RP v praxi
MÉDIA o RP
RP ve světě
Petice pro zákon
Koncert pro zákon

GAY PRÁVO

Poradna právníka
Gay legislativa
Historie právních postojů
Dárcovství krve
DISKRIMINACE 2001 (studie)
DISKRIMINACE 2003 (průzkum EU)

GAY PROTI HIV/AIDS

Poradna sexuologa
Průvodce Safer sex
Statistiky HIV/AIDS
Seznam pomoci HIV/AIDS
Fórum AIDS organizací
Světlo pro AIDS
Den boje proti AIDS
Dům světla
Dotazník HIV/AIDS
Dotace HIV/AIDS
HIV/AIDS ve světě
BEZPEČNĚJŠÍ SEX pro kluky (e-brožura)
Homosexualita, společnost a AIDS (e-brožura)

GAY V KRIZI

Linka duševní tísně
COMING OUT(e-brožura)

GAY SVĚT

Gay a Slovensko
Gay Games

GAY A MÉDIA

Média o nás píší...


GAY A INTERNET
 
INTERNATIONAL LESBIAN AND GAY ASSOCIATION (ILGA)

Rada vlády pro lidská práva
Výbor pro sexuální menšiny

Ministerstvo zdravotnictví
Prevence HIV-AIDS
Dům světla-ČSAP

DUHOVÝ WEB
colour planet
gaynet.cz
M-Klub Praha
Logos Praha
Jihočeská Lambda
Kluci z Vysočiny
Mezipatra
Stud Brno
Lesba.cz
Lesba.cz magazín
004.cz
one4one
Rozdílné rytmy
eLnadruhou
Bengáles
Lesbická literární kavárna
Pardubická lesba
Gay komunita
Kluci.info

G/L SPORT
Pratety
GaySport.cz
Gay volejbal a fotbal
1. Lesbický sportovní klub

GAY VÝLETY
Gay Valach
Ušáčkův svět
KLUCI VEN!