Home Page Vse o Partnerskem souziti
Home PgeNávrh zákona - 17.12.97

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY
Poslanecká sněmovna
1997
volební období

359

Návrh
poslanců Zuzky Rujbrové, Jany Gavlasové a Jaroslava Zvěřiny

zákon
ze dne .............................1997

o registrovaném partnerství osob téhož pohlaví

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky :

čl. I

Zákon o registrovaném partnerství osob téhož pohlaví

§ 1

Dvě fyzické osoby téhož pohlaví, které se rozhodly vytvořit spolu životní společenství, mohou za tímto účelem uzavřít smlouvu o registrovaném partnerství osob téhož pohlaví (dále jen registrované partnerství).

§ 2

(1) Fyzické osoby uzavírající smlouvu o registrovaném partnerství musí být starší osmnácti let a musí být plně způsobilé k právním úkonům. Smlouva nemůže být uzavřena mezi osobami, z nichž některá žije v manželství nebo jiném registrovaném partnerství. Smlouva nemůže být rovněž uzavřena mezi příbuznými v řadě přímé a mezi sourozenci; totéž platí o příbuzenství založeném osvojením, pokud osvojení trvá.

(2) Smlouvu mohou uzavřít pouze osoby, z nichž alespoň jedna je české státní příslušnosti a má trvalý pobyt na území České republiky.

(3) K platnosti smlouvy se vyžaduje forma notářského zápisu.

(4) Nebudou-li uvedené podmínky splněny, je smlouva neplatná.

§ 3

(1) Účinky smlouvy nastávají její registrací.

(2) K registraci je příslušný orgán pověřený vedením matriky. Postup při registraci a vymezení orgánů pověřených vést matriky oprávněných k registraci stanoví Ministerstvo vnitra vyhláškou.

§ 4

(1) Registrované partnerství má stejné právní následky jako manželství. To neplatí, pokud jde o úpravu vztahů k nezletilým dětem.

(2) Ve smlouvě o vzniku registrovaného partnerství mohou být některé z právních následků podle odstavce 1, věty prvé, vyloučeny. Vyloučení právních následků, které jsou stejné jako při vzniku manželství, je možné jen tehdy, dotýká-li se pouze vzájemných vztahů registrovaných partnerů.

(3) Partneři si mohou smlouvou ve formě notářského zápisu upravit své majetkové vztahy odchylně od ustanovení občanského zákoníku upravujících majetkové vztahy mezi manžely. Touto odchylnou úpravou však nesmí být dotčena práva třetích osob. Vůči jiné osobě se mohou na tuto odchylnou úpravu odvolat jen tehdy, jestliže jí tato smlouva byla známa.

(4) Tam, kde jiné právní předpisy mluví o manželství a manželech, použijí se jejich ustanovení na registrované partnerství obdobně, nestanoví-li tento zákon jinak.

§ 5

Registrované partnerství zaniká smrtí nebo právní mocí rozsudku o prohlášení jednoho z partnerů za mrtvého.

§ 6

(1) Registrované partnerství může být zrušeno smlouvou partnerů. Smlouva musí obsahovat vypořádání vzájemných majetkových vztahů, případně práv a povinností ke společnému bytu. K platnosti smlouvy se vyžaduje forma notářského zápisu.

(2) Registrované partnerství zanikne registrací smlouvy orgánem pověřeným vedením matriky, který registroval vznik partnerství.

§ 7

(1) Nesouhlasí-li jeden z partnerů se zánikem registrovaného partnerství nebo nedojde-li k uzavření smlouvy podle § 7 odstavce 1, zruší registrované partnerství na návrh jednoho z partnerů soud, jestliže registrované partnerství trvalo nejméně jeden rok a partneři spolu alespoň šest měsíců nežijí.

(2) Registrované partnerství v tomto případě zanikne právní mocí rozsudku o jeho zrušení. Na právní následky zrušení registrovaného partnerství soudem se použijí ustanovení o právních následcích rozvodu manželství přiměřeně.

§ 8

Ministerstvo vnitra se zmocňuje, aby vyhláškou upravilo postup při registraci partnerství osob téhož pohlaví a vymezilo okruh orgánů pověřených vedením matriky, které jsou oprávněny k registraci.

Čl. II

Zákon č 94/1963 Sb., zákon o rodině, ve znění pozdějších předpisů, se mění a doplňuje takto :

§ 11 odstavec 1 zní :

(1) Manželství nemůže být uzavřeno se ženatým mužem nebo vdanou ženou nebo osobou žijící v registrovaném partnerství; neplatnost manželství vysloví soud i bez návrhu.

Čl. III

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1999.

Originální verze dokumentu

    

autor fotografií­
Robert Vano

AKTUÁLNĚ

HOMEPAGE ARCHIVU
Historie SOHO a GI v ČR
Putovní výstava Historie GL hnutí v ČR

GAY POLITIKA

Registrované partnerství
Historie RP
RP v praxi
MÉDIA o RP
Poradna k RP
RP ve světě
Petice pro zákon
Koncert pro zákon

GAY PRÁVO

Poradna právníka
Gay legislativa
Historie právních postojů
Dárcovství krve
DISKRIMINACE 2001 (studie)
DISKRIMINACE 2003 (průzkum EU)

GAY PROTI HIV/AIDS

Poradna sexuologa
Průvodce Safer sex
Statistiky HIV/AIDS
Seznam pomoci HIV/AIDS
Fórum AIDS organizací
Světlo pro AIDS
Den boje proti AIDS
Dům světla
Dotazník HIV/AIDS
Dotace HIV/AIDS
HIV/AIDS ve světě
BEZPEČNĚJŠÍ SEX pro kluky (e-brožura)
Homosexualita, společnost a AIDS (e-brožura)

GAY V KRIZI

Linka duševní tísně
COMING OUT(e-brožura)

GAY SVĚT

Gay a Slovensko
Gay Games

GAY A MÉDIA

Média o nás píší...


GAY A INTERNET
 
INTERNATIONAL LESBIAN AND GAY ASSOCIATION (ILGA)

Rada vlády pro lidská práva
Výbor pro sexuální menšiny

Ministerstvo zdravotnictví
Prevence HIV-AIDS
Dům světla-ČSAP

DUHOVÝ WEB
colour planet
gaynet.cz
M-Klub Praha
Logos Praha
Jihočeská Lambda
Kluci z Vysočiny
Mezipatra
Stud Brno
Lesba.cz
Lesba.cz magazín
004.cz
one4one
Rozdílné rytmy
eLnadruhou
Bengáles
Lesbická literární kavárna
Pardubická lesba
Gay komunita
Kluci.info

G/L SPORT
Pratety
GaySport.cz
Gay volejbal a fotbal
1. Lesbický sportovní klub

GAY VÝLETY
Gay Valach
Ušáčkův svět
KLUCI VEN!