Home Page Vse o Partnerskem souziti
Home PgeEndokrinologický výzkum

První pokus o hormonální ovlivnění sexuálního vývoje uskutečnil vídeňský fyziolog Steinach, který během nitroděložního života implantoval zvířatům žlázy opačného pohlaví a tak ovlivnil jejich chování v dospělosti. Domníval se, že u homosexuálů došlo ke zkřížení ve vývoji pohlavních žláz a u mužů se uplatňují ženské žlázy. Hledal v jejich varlatech tzv. ženské buňky a pokoušel se změnit sexuální orientaci kastrací s následnou transplantací gonád heterosexuálních mužů.

Nacističtí (ale i jiní) lékaři se pokoušeli vyléčit sexuální orientaci vysokými dávkami testosteronu. Pozdější výzkumy potvrdily, že dospělí homosexuální muži se neliší v hormonálním zásobení. Účinek podávání hormonů je stejný jako u heterosexuálů a sexuální orientaci neovlivňuje. Rovněž nebyl zjištěn častější výskyt homosexuality u mužů se subnormálními hladinami androgenů či gonadotropinů (Banks, Gartrell 1995). Podobně nebyly zjištěny změny v hormonálních hladinách a nic nesvědčí pro častější infertilitu lesbických žen (Byne 1995).

Jedinou významnější studií svědčící o opaku, byla práce Kolodnyho (1971). Ten prokázal častěji nižší hladinu testosteronu a horší fertilitu u homosexuálních mužů. Hlavní námitky proti této studii se týkaly většího zastoupení uživatelů marihuany mezi homosexuály a opominutí sledování faktorů stresu, sexuální aktivity a případných infekcí genitálního traktu.

Významné výzkumy byly zahájeny německým endokrinologem Dörnerem (1975) před čtyřiceti lety. Zjistil častější pozitivní estrogenový biofeedback u transsexuálních a homosexuálních mužů. Vyslovil hypotézu, že v hypothalamu existují centra sexuální identity, orientace a řízení sexuálních hormonů , která se během vývoje pohlavně diferencují. Předpokládal, že příčinou mužské homosexuality je androgenní deficit v krátkém období intrauterinního života, nejspíše asi během jednoho týdne ve druhém trimestru. Na krysách prokázal, že stres gravidních samic vedl k feminní diferenciaci mozku jejich samčích potomků. Naopak perinatální podání androgenů vedlo k maskulinizaci plodů. Vedle tzv. stresové teorie mohou být změny v diferenciaci hypothalamických center indukovány deficitem enzymů, které se podílejí na tvorbě fetálních pohlavních hormonů (Dörner et al. 1983, 1987). Stresovou teorii zpochybnili Bailey, Willerman, Parks (1991). Podobně odlišným poměrem intrauterinních androgenů a estrogenů vysvětluje Dörner vznik ženské homosexuality, případně transsexualismu female to male. Ten má být zapříčiněn deficitem 21-hydroxylasy . Nyní zaměřil pozornost na průkaz tohoto suspektního deficitu genetickou analýzou.

Možná endokrinní kauzalita ve vztahu k sexuální orientaci byla potvrzena i jinými autory (Gladue, Green, Hellman 1984). Naopak souvislost pozitivního estrogenové biofeedbecku s homosexuální orientací nepotvrdil Gooren (1988).

Ehrhradtová s Meyer-Bahlburgem (1985) se zabývali studiem žen, které byly během intrauterinního života vystaveny expozici diethylstilbestrolu . Zjistili v tomto souboru častější zastoupení lesbických či bisexuálně se chovajících žen. Podobně Ehrardtová uváděla častější, i když zdaleka ne převažující, homosexuální chování u menšího souboru žen s kongenitální adrenální hyperplasií (Banks, Gartrell 1995).

Hlavní kritika endokrinních hypotéz vzniku homosexuality je soustředěna na fakt, že většina experimentů je prováděna na zvířatech a tyto výsledky nelze automaticky přenášet na člověka. Zejména proto, že u zvířat jsme schopni hodnotit jen chování a nikoli prožívání. Jejich chování neodráží jen sexuální, ale i sociální vztahy. Dalším protiargumentem je nevyjasnění příčin individuální odlišnosti v reakcích na endokrinní podnět. Například přes 75 procent žen v Ehrhardtové studii bylo jednoznačně heterosexuálních.    

autor fotografií­
Robert Vano

AKTUÁLNĚ

HOMEPAGE ARCHIVU
Historie SOHO a GI v ČR
Putovní výstava Historie GL hnutí v ČR

GAY POLITIKA

Registrované partnerství
Historie RP
Poradna k RP
RP v praxi
MÉDIA o RP
RP ve světě
Petice pro zákon
Koncert pro zákon

GAY PRÁVO

Poradna právníka
Gay legislativa
Historie právních postojů
Dárcovství krve
DISKRIMINACE 2001 (studie)
DISKRIMINACE 2003 (průzkum EU)

GAY PROTI HIV/AIDS

Poradna sexuologa
Průvodce Safer sex
Statistiky HIV/AIDS
Seznam pomoci HIV/AIDS
Fórum AIDS organizací
Světlo pro AIDS
Den boje proti AIDS
Dům světla
Dotazník HIV/AIDS
Dotace HIV/AIDS
HIV/AIDS ve světě
BEZPEČNĚJŠÍ SEX pro kluky (e-brožura)
Homosexualita, společnost a AIDS (e-brožura)

GAY V KRIZI

Linka duševní tísně
COMING OUT(e-brožura)

GAY SVĚT

Gay a Slovensko
Gay Games

GAY A MÉDIA

Média o nás píší...


GAY A INTERNET
 
INTERNATIONAL LESBIAN AND GAY ASSOCIATION (ILGA)

Rada vlády pro lidská práva
Výbor pro sexuální menšiny

Ministerstvo zdravotnictví
Prevence HIV-AIDS
Dům světla-ČSAP

DUHOVÝ WEB
colour planet
gaynet.cz
M-Klub Praha
Logos Praha
Jihočeská Lambda
Kluci z Vysočiny
Mezipatra
Stud Brno
Lesba.cz
Lesba.cz magazín
004.cz
one4one
Rozdílné rytmy
eLnadruhou
Bengáles
Lesbická literární kavárna
Pardubická lesba
Gay komunita
Kluci.info

G/L SPORT
Pratety
GaySport.cz
Gay volejbal a fotbal
1. Lesbický sportovní klub

GAY VÝLETY
Gay Valach
Ušáčkův svět
KLUCI VEN!