Home Page Vse o Partnerskem souziti
Home PgePOSTOJE SPOLEČNOSTI K HOMOSEXUALITĚ, HOMOFOBIE

Homosexuální muži představují sociální minoritu, která je vystavena zvýšenému riziku diskriminace a odmítnutí (Otis, Skinner 1996). V průzkumu z roku 1994 zjistili Stehlíková, Procházka, Hromada (1995), že 80% českých gay mužů a lesbických žen se cítí diskriminováno. Přestože přesný podíl homosexuálních osob v populaci není znám, jejich odhady se pohybují mezi 1-5% (Weiss, Zvěřina, Procházka 1994, Sandfort 1998).

Zkoumání postojů obyvatelstva k sexuálním otázkám je součástí téměř všech reprezentativních výzkumů sexuálního chování populace. Většina autorů si všímá především postupné liberalizace sexuálních postojů obyvatelstva. Ta souvisí především s překonáváním tradičního modelu sexuálního chování a s postupnou sekularizací společnosti (Weiss, Zvěřina 1999).
V rámci výzkumu sexuálního chování a postojů obyvatelstva k chorobě AIDS provedeného u nás byly v roce 1988 na náhodném vzorku respondentů zkoumány postoje k homosexualitě a k homosexuálům (Dvořák 1989). Tento výzkum byl poté zopakován o pět let později (Tuček, Holub, 1994). Právě liberální postoje k homosexuální menšině byly nejvýraznější zjištěnou změnou v uplynulém období. Weiss s Procházkou a Zvěřinou (1998) porovnali postoje k homosexualitě na reprezentativním vzorku populace a potvrdili převahu liberálních postojů v české společnosti.

Postoje k homosexualitě ovlivňuje především pohlaví. Ženy jsou k homosexualitě tolerantnější než muži, ačkoliv obecně zaujímají k sexuálním otázkám méně liberální postoje. Dále hraje roli věk, velikost místa bydliště, vzdělání a náboženství, kulturní prostředí, osobní znalost gaye či lesbičky (Britton 1990, Herek, Glunt 1993, Marsiglio 1993, Herek, Capitanio 1999). Sexuální konzervativismus souvisí i s konzervativismem politickým a s přijetím skupinových norem (Riggle, Ellis 1994).

U české populace převládají spíše medicinizující pohledy na homosexualitu, nejčastější odpovědí je pojetí homosexuality jako nemoci. Výrazně restriktivní postoje vyjádřilo pouze 6% mužů a žen. Postoje žen jsou přitom ve vztahu k homosexualitě o něco liberálnější než postoje mužů. Z dalších faktorů je významný zejména věk. Faktor vzdělání hraje roli spíše u mužů, naopak u žen se uplatnila velikost místa bydliště. Věřící byli méně liberální než ateisté. Janošová (2000) ve své studii zjistila tolerantnější přístup u evangelíků než katolíků. Z hlediska profesí byli liberálnější zdravotníci a tzv. pomáhající profese, což ale neplatilo pro studenty těchto oborů.

Homofobie má podle Weinberga (1973) vyjadřovat iracionální nepohodu, obavu či úzkost při pomyšlení na gaye nebo objevení se těchto pocitů v přítomnosti homosexuálů. Dnes je termín homofobie častěji užíván obdobně jako výrazy sexismus, rasismus, šovinismus, antiseminitismus, tedy k označení negativních postojů k menšinám. V tomto směru je jeho etymologie nepřesná a zavádí k nesprávné psychopatologizaci sociálního jevu. Implikuje náhled na ty, kteří trpí homofobií jako na oběti, nikoli jako nositele názorových, politických a religiozních postojů a jim odpovídajícímu chování.

Homofobie odráží negativní společenské postoje, případně chování, přijímání nepodložených názorů a generalizaci některých osobních i skupinových zkušeností. Adorno et al. (1950) ve své studii o autoritativní osobnosti upozornil na souvislost negativních postojů k homosexualitě, ostatním menšinám s podporou autoritativních politických režimů. Hůře než vlastní sexuální chování bývají hodnoceny projevy intimity dvou osob stejného pohlaví, zejména mužů. Jeden z důležitých motivů mužské homofobie bývá nedostatečné maskulinní sebevědomí, důležitost a zároveň subjektivní nejistota v pohlavní roli či sexuální orientaci (Theodore, Basow 2000).
Mezi nejčastější předsudky vůči homosexuálům patří: homosexualita je jev nepřirozený či v rozporu s náboženským cítěním, homosexualita snižuje autoritu rodiny ve společnosti, homosexuálové mají negativní vliv na mládež, podíl homosexuálů ve společnosti narůstá, homosexuálové cítí a chovají se v rozporu se svou sexuální rolí, uznání homosexuality znejišťuje tradiční hodnoty.

Ne zcela nepravdivé, plynoucí především ze společenského postavení menšin, jsou názory, že gayové politicky spíše podporují levicový liberalismus, existuje mezi nimi skupinová koheze a vzájemně se podporují. Větší šíření HIV/AIDS a ostatních sexuálně přenosných chorob v gay komunitách civilizovaných zemí může být některými lidmi interpretováno jako důkaz nepřijatelnosti homosexuálního chování. Na druhou stranu existují důkazy, že homofobie jako společenský jev přispívá k nižšímu sebevědomí a obtížnějšímu dodržování zásad bezpečnějšího sexu u homosexuálně se chovajících mužů (Mann, Tarantola, Netter 1992).

K nárůstu homofobie vedlo větší rozšíření HIV/AIDS v gay komunitě. Fletcher (1984) například hodnotil homosexualitu jako patologický jev, spojený se sexuální promiskuitou a doporučoval léčení, ke kterému mají být pacienti svými lékaři nuceni podobně jako alkoholici a těžší kuřáci.
Čtyři pětiny gay mužů se obávalo, že AIDS by mohl být zneužit k diskriminaci homosexuálů v naší společnosti (Stehlíková, Procházka, Hromada 1995).

Homofobie může nabývat nejrůznějších forem, z nichž nejvýraznější byla nesporně státem podporovaná perzekuce a likvidace homosexuálů v nacistickém Německu. Podle § 175 německého trestního zákona bylo v koncentračních táborech uvězněno několik desítek tisíc homosexuálů, z nichž pravděpodobně většina zahynula (Röll 1996).

Další závažné projevy homofobie představují nezdůvodněné fyzicky agresivní útoky vůči homosexuálům (tzv. gay-bashing, queer-bashing). Vedle toho homosexuálové, zejména ti, kteří žijí ve skrytých komunitách na okraji společnosti, se mohou častěji stát obětí jiné kriminální činnosti, zejména majetkové. Jejich sexuální orientace a propojenost s dalšími marginálními komunitami je činí snadnější obětí nebo lze předpokládat obtížnější dopadení pachatele.

Verbální projevy agrese jsou nepoměrně častější, může se jednat o posměšky, výhružky, pomluvy, vydírání. Zvláštním projevem verbální agrese je skandalizace veřejně známých osob. Sem patří tzv. outing, tedy zveřejnění údajného homosexuálního založení či cítění veřejně známé osobnosti proti její vůli, k němuž došlo i u nás. K těmto útokům dochází někdy také ze strany homosexuálů (např. aktivity německého režiséra von Praunheima).

Homofobie se podílí i na některých diskriminacích homosexuálů v zaměstnání. V USA byla v nedávné době diskutována schopnost gayů a lesbiček sloužit v armádě (Jones, Koshes 1995). Pravděpodobně nejčastějším jevem v civilizovaných zemích v současnosti je mobbing - obtížně prokazovaná diskriminace v sociálních vztazích a ve společenském vzestupu na pracovišti.
Projevy homofobie mohou zasahovat nejen samotné gaye a lesbičky, ale též jejich nejbližší okolí. Mohou se týkat i jiných osob pro pouhou domnělou homosexuální orientaci nebo jako forma ponižování. Heterosexismus koreluje s homofobním cítěním (Burn 2000). Při posuzování četnosti těchto jevů je třeba vzít v úvahu subjektivní stránku věci, kdy jedinec s častějšími negativními zkušenostmi může mít tendenci k paranoidnímu vnímání.

V běžném životě jsou vzácnější projevy sexuální agrese, k nimž dochází zejména ve vězeních (Wiggs 1989).

Zvláštním projevem homofobie je tzv. internalizovaná homofobie, která znamená zvnitřnění negativních postojů a zkušeností u homosexuálně orientovaných osob. Souvisí s nedokončeným coming out procesem a může zvyšovat riziko negativních zdravotních jevů. Internalizovaná homofobie a negativní společenské projevy k homosexuálům se mohou vzájemně podmiňovat, protože s projevy homofobie se častěji setkávají ti lidé, kteří se se svou orientací plně nevyrovnali a žijí v prostředí, které je ke gayům a lesbičkám hostilní (Ross, Paulsen, Staelström 1988).    

autor fotografií­
Robert Vano

AKTUÁLNĚ

HOMEPAGE ARCHIVU
Historie SOHO a GI v ČR
Putovní výstava Historie GL hnutí v ČR

GAY POLITIKA

Registrované partnerství
Historie RP
Poradna k RP
RP v praxi
MÉDIA o RP
RP ve světě
Petice pro zákon
Koncert pro zákon

GAY PRÁVO

Poradna právníka
Gay legislativa
Historie právních postojů
Dárcovství krve
DISKRIMINACE 2001 (studie)
DISKRIMINACE 2003 (průzkum EU)

GAY PROTI HIV/AIDS

Poradna sexuologa
Průvodce Safer sex
Statistiky HIV/AIDS
Seznam pomoci HIV/AIDS
Fórum AIDS organizací
Světlo pro AIDS
Den boje proti AIDS
Dům světla
Dotazník HIV/AIDS
Dotace HIV/AIDS
HIV/AIDS ve světě
BEZPEČNĚJŠÍ SEX pro kluky (e-brožura)
Homosexualita, společnost a AIDS (e-brožura)

GAY V KRIZI

Linka duševní tísně
COMING OUT(e-brožura)

GAY SVĚT

Gay a Slovensko
Gay Games

GAY A MÉDIA

Média o nás píší...


GAY A INTERNET
 
INTERNATIONAL LESBIAN AND GAY ASSOCIATION (ILGA)

Rada vlády pro lidská práva
Výbor pro sexuální menšiny

Ministerstvo zdravotnictví
Prevence HIV-AIDS
Dům světla-ČSAP

DUHOVÝ WEB
colour planet
gaynet.cz
M-Klub Praha
Logos Praha
Jihočeská Lambda
Kluci z Vysočiny
Mezipatra
Stud Brno
Lesba.cz
Lesba.cz magazín
004.cz
one4one
Rozdílné rytmy
eLnadruhou
Bengáles
Lesbická literární kavárna
Pardubická lesba
Gay komunita
Kluci.info

G/L SPORT
Pratety
GaySport.cz
Gay volejbal a fotbal
1. Lesbický sportovní klub

GAY VÝLETY
Gay Valach
Ušáčkův svět
KLUCI VEN!