Home Page Vse o Partnerskem souziti
Home PgePSYCHOSEXUÁLNÍ VÝVOJ HOMOSEXUÁLŮ

Homosexuální muži a ženy vytvářejí ve společnosti specifickou minoritu, která se v některých rysech podobá a v jiných naopak odlišuje od ostatních menšin. Vzhledem ke společenskému hodnocení byli v nedávné minulosti i marginální skupinou, žijící na okraji společnosti, se ztíženými možnostmi komunikace a střetávající se s ostatními marginálními skupinami. Hlavním důsledkem menší společenské akceptace a leckdy i diskriminace na individuální úrovni je proces coming out, kterým ve větší či menší míře prochází každý homosexuální muž či žena.

Proces coming out je nejčastěji definován jako vnitropsychický konflikt mezi internalizovanou homofobií, která zahrnuje zvnitřnění a ztotožnění se se sociálně negativními postoji k homosexuální orientaci na straně jedné, a na straně druhé nově rozpoznaným nebo alespoň podstatně uvědomovaným vlastním erotickým zaměřením (Troiden 1988). V tomto období se riziko společenské diskriminace zvyšuje (Martin, Hetrick 1988). Proces coming out je tedy kognitivně behaviorálním procesem, který zahrnuje rozpoznání, sebepřijetí a schopnost širší integrace své sexuální orientace do osobnosti.

V případě, kdy nejbližší okolí považuje dospívajícího za neplnohodnotného, bagatelizuje jeho problémy nebo ho odsuzuje a pronásleduje, je velmi ztížen nejdůležitější psychologický úkol dospívání - nalezení vlastní identity, zrání osobnosti s kladným sebehodnocením a pozitivními životními cíly (Alexander, Selesnick, 1968). Autoři koncepce stigmatizace Lemert (1951) a Becker (1963) vyjádřili názor, že deviantní chování (odchylující se od společensky uznávaných norem a předepsaných vzorců chování) je ve velké míře výsledkem negativní sociální reakce, stigmatizace jedince nálepkou deviant. Při tom není nejpodstatnějším fakt porušení některé normy, ale fakt označení určitého chování jako deviantního.

Nejčastějším obdobím, kdy coming out začíná je období puberty (Remafedi 1987). Tehdy si homosexuál uvědomuje odlišné zaměření na základě svých sexuálních fantazií a citových prožitků. Nebývá ale výjimkou pozdější rozpoznání sexuální orientace. Coming out probíhá složitěji u homosexuálů vzdělanějších, z menších sídel, věřících, příslušníků jiných menšin (Hubálek 1988, Stehlíková, Procházka, Hromada 1995). Na základě klinických zkušeností lze říci, že v posledních deseti letech poklesl počet sexuologických pacientů, kteří přišli pro problémy související s coming outem (Procházka, Brzek, Hubálek 1990). U dívek probíhá coming out snadněji než u chlapců, ale jeho rozpoznání často začíná vzhledem k pomalejšímu sociosexuálnímu dozrávání později a mají častější heterosexuální zkušenosti (Rosario et al. 1996).

Coming out má několik základních fází, které se mohou vzájemně prolínat:

a) precoming out - Jedinec si uvědomuje vlastní odlišnost, ale nepojmenovává ji, neumí ji přesně vyjádřit. Často se již v dětství projevuje jako tzv. gender dysforia (Green 1985, Phillips, Over 1992), narušený vztah k otci (Siegelman 1974, Freund, Blanchard 1983), izolace v kolektivu vrstevníků (Procházka, Weiss 1998). Vznikají poruchy sebehodnocení.

b) vlastní coming out - Jedinec si uvědomuje, že zdrojem odlišnosti je jiné sexuální zaměření než očekával vzhledem ke své výchově a jaké od něho očekává okolí. Proto se s ním neztotožnuje a odmítá je, brání se připustit si jeho existenci. Poměrně častým mezistupněm je bisexuální sebeidentifikace (Rosario et al. 1996) nebo považování homosexuálního cítění za přechodné období vývoje (Günter et al. 1988). V dalších fázích dochází k přiznání své sexuální identifikace sobě samotnému a pak i jinému člověku. Jeho reakce je velmi důležitá, odmítnutí vede k prohloubení pocitů méněcennosti a popírání své orientace. V USA je průměrná doba od rozpoznání sexuální orientace do svěření se někomu jinému čtyři roky (Friedman, Downey 1994).
Nejobtížnější součástí této fáze je svěření se svým zaměřením rodičům. To někdy vyžaduje psychoterapeutickou a edukační intervenci (Borhek 1988, La Sala 2000). Těsnější rodinné vztahy vedou k časnějšímu svěření a k příznivějšímu průběhu procesu coming out (Beaty 1999). Naopak nedostatečná emoční podpora činí egodystonní gay muže a lesbické ženy ještě více zranitelnější při negativních reakcích okolí.

c) fáze explorace - Dochází k experimentování s nově uvědomovanou sexuální identitou, navazování prvních sexuálních vztahů často bez hlubší citové odezvy, nastává první období sociální adaptace v gay komunitě. Gay muži mají první sexuální styk v průměru dříve než vytvářejí první partnerský vztah. Nicméně ve srovnání s heterosexuály je jejich vývoj v průměru opožděn (Bell, Weinberg, Hammersmith 1981, Stehlíková, Procházka, Hromada 1995). Rozptyl těchto hodnot je však výraznější, Günter (1988) zjistil na souboru 200 východoněmeckých gay mužů, že pětina z nich měla první homosexuální zkušenost již před 14. rokem věku.

d) fáze partnerství - Navazuje první partnerské vztahy, dochází ke sladění sexuální orientace a citových vztahů. Zpočátku ještě přetrvávají negativní postoje k perspektivě vztahu, k partnerovi, které jsou ještě ovlivněny obavami z reakcí okolí (Werner 1987). Někdy přeceňuje vliv partnerství na svůj další život.

e) fáze integrace - Dochází k integraci osobnosti, nalezení a dotřídění hodnotového systému včetně začleněné sexuální orientace, partnerského a sexuálního života.

Kromě společenských předsudků k homosexualitě, jejímu obecnému odmítání existují další objektivní příčiny jevu coming out, které lze interpretovat jako narušení některých instinktivních a sociálních vzorců chování.

1. Homosexuální orientace neumožňuje plnou seberealizaci sexuálního pudu včetně emočních vazeb v souladu s uspokojením rodičovských potřeb.

2. Kognitivně-behaviorální nejistota. Příslušníci většiny menšin lidské společnosti, např. rasových a národnostních, od narození vyrůstají jako členové minoritní populace, ve svém chování a jednání přebírají zkušenosti a učí se adaptivnímu chování od rodiny a dalších jedinců jejich komunity včetně ritualizovaných a sociálně instinktivních projevů. To zpětně napomáhá jejich identifikaci s touto minoritou.
Přestože prehomosexuální dítě bývá poměrně často ve svém okolí vnímáno jako odlišné, příčiny jeho jinakosti se zpravidla specifikují až v adolescenci. Homosexuálním mužům i ženám chybí nebo je nedostatečně vyjádřena identifikační a kognitivní zkušenost, která zesiluje pocit izolace a vykořenění. Existující gay a lesbická komunita může tento handicap nahradit a tak zvýšit možnosti sociálního začlenění, podpory a integrace. Proto existuje objektivní potřeba mnoha homosexuálních lidí po vzájemné komunikaci.

3. Relativně dostupná možnost popření své identity. V protikladu výše zmíněné potřeby je zdánlivě možná adaptace na životní styl heterosexuální většiny, vyplývající často z malé či dokonce žádné zjevné vnější odlišnosti. V pubertě proto dochází k často poměrně úspěšným pokusům navázat partnerské vztahy s opačným pohlavím. V našich podmínkách tři pětiny homosexuálně orientovaných mužů někdy měli pohlavní styk s osobami opačného pohlaví (Stehlíková, Procházka, Hromada 1995). To může také vést k urychleným vstupům do manželství, která mají přispět k vlastnímu popření odlišnosti. Ve většině případů pak toto nezralé rozhodnutí dále komplikuje život homosexuálního jedince, ale i jeho nejbližšího okolí.

Proces coming out může být komplikován setkáním s negativními postoji okolí, zejména rodičů a blízkých osob, setkáním s homofobními projevy a násilím, které souvisí se sexuální orientací nebo HIV sérokonverzí (Ross, Ryan 1995).    

autor fotografií­
Robert Vano

AKTUÁLNĚ

HOMEPAGE ARCHIVU
Historie SOHO a GI v ČR
Putovní výstava Historie GL hnutí v ČR

GAY POLITIKA

Registrované partnerství
Historie RP
Poradna k RP
RP v praxi
MÉDIA o RP
RP ve světě
Petice pro zákon
Koncert pro zákon

GAY PRÁVO

Poradna právníka
Gay legislativa
Historie právních postojů
Dárcovství krve
DISKRIMINACE 2001 (studie)
DISKRIMINACE 2003 (průzkum EU)

GAY PROTI HIV/AIDS

Poradna sexuologa
Průvodce Safer sex
Statistiky HIV/AIDS
Seznam pomoci HIV/AIDS
Fórum AIDS organizací
Světlo pro AIDS
Den boje proti AIDS
Dům světla
Dotazník HIV/AIDS
Dotace HIV/AIDS
HIV/AIDS ve světě
BEZPEČNĚJŠÍ SEX pro kluky (e-brožura)
Homosexualita, společnost a AIDS (e-brožura)

GAY V KRIZI

Linka duševní tísně
COMING OUT(e-brožura)

GAY SVĚT

Gay a Slovensko
Gay Games

GAY A MÉDIA

Média o nás píší...


GAY A INTERNET
 
INTERNATIONAL LESBIAN AND GAY ASSOCIATION (ILGA)

Rada vlády pro lidská práva
Výbor pro sexuální menšiny

Ministerstvo zdravotnictví
Prevence HIV-AIDS
Dům světla-ČSAP

DUHOVÝ WEB
colour planet
gaynet.cz
M-Klub Praha
Logos Praha
Jihočeská Lambda
Kluci z Vysočiny
Mezipatra
Stud Brno
Lesba.cz
Lesba.cz magazín
004.cz
one4one
Rozdílné rytmy
eLnadruhou
Bengáles
Lesbická literární kavárna
Pardubická lesba
Gay komunita
Kluci.info

G/L SPORT
Pratety
GaySport.cz
Gay volejbal a fotbal
1. Lesbický sportovní klub

GAY VÝLETY
Gay Valach
Ušáčkův svět
KLUCI VEN!