Home Page Vse o Partnerskem souziti
Home PgeCÍL A METODA STUDIE

Cílem studie bylo zjistit, jak často se gay muži, případně lesbické ženy, setkávají s různými formami společenské diskriminace a jak oni sami vnímají toto riziko v různých společenských oblastech. Zjištěná data měla být porovnána mezi jednotlivými podskupinami dle jejich demografických, případně dalších, rozdílů a měly být sledovány trendy, které tyto negativní sociální jevy doprovázejí. Zároveň měla být zjištěná data porovnávána s reprezentativními a zahraničními údaji.

Byly testovány následující hypotézy:
1. Homosexuální osoby jsou vystaveni rizikům diskriminace a ostatních negativních sociálních jevů.
2. V důsledku liberálnějšího společenského prostředí k homosexualitě a strukturovanějšího utváření gay/lesbické komunity budou tyto negativní zkušenosti u mladších osob méně časté než u starších.
3. Zdravotnická politika HIV infekce je vnímána jako relativně liberální a respektující práva gay mužů.


Publikovaný průzkum byl proveden pomocí anonymních dotazníků, které bylo otištěny v listopadu 1995 v gay kulturně společenském měsíčníků SOHO revue. Předpokládaný počet prodaných výtisků byl vydavatelem odhadován na devět tisíc. Respondenti byli ujištěni, že nedojde ke zneužití údajů a byli informováni, že projekt byl podpořen Národním programem pro prevenci a léčbu HIV/AIDS.
Dotazník se skládal z 53 položek. Obsahoval základní demografické údaje (pohlaví, věk, vzdělání, velikost místa bydliště a typ domácnosti). Dále byl zařazen dotaz na subjektivní sebeidentifikaci v rámci sexuální orientace a spokojenost s ní, dotaz na psychiatrickou a kriminální anamnézu. Dvě položky se týkaly subjektivního odhadu pohlavní identity a sociální adaptace respondentů v dětství.
Ve vztahu k HIV infekci se otázky týkaly vlastního HIV stavu, zkušeností s HIV testováním, předpokládanou otevřeností v případě sérokonverze a osobních zkušeností ze spojování rizika homosexuality a AIDS.
Vlastní položky směřované na zjištění zkušeností s různými formami diskriminace obsahovaly kriminální viktimizaci obecně, sexuální viktimizaci, verbální formy agrese, diskriminaci v zaměstnání, bydlišti, církvi a subjektivní odhad diskriminace v různých oblastech společenského života na 5 bodové Likertově škále.

Jako zkušenost s kriminálním jednáním jsme hodnotili, pokud se respondent stal někdy v životě poškozeným, obětí jakékoli trestné činnosti a zda šlo o majetkovou, násilnou či jinou činnost. V následné položce měl upřesnit, zda to alespoň někdy dle jeho odhadu souviselo s jeho sexuální orientací. V kladném případě, o jakou formu deliktu se jednalo, zda to oznámil a kdo byl pachatelem. Závěrem byl učiněn dotaz, jak předpokládá, že by reagoval v budoucnu, pokud by se stal obětí trestné činnosti, která by s jeho sexuální orientací souvisela.

Pohlavní zneužití jsme charakterizovali ve shodě se zněním § 242 trestního zákona (Jelínek, Sovák 1990). Ptali jsme se respondentů, zda osobně zažili pohlavní styk či obdobný sexuální zážitek nebo pokus o něj před dovršením jejich patnáctého roku věku s osobou, která byla starší než 15 let.

Sexuální násilí proti muži může být dosud trestně stíháno podle našich zákonů jako omezování osobní svobody podle § 238 nebo jako vydírání podle § 235 trestního zákona. Respondenti byli dotázáni, zda byli někdy někým proti své vůli přinuceni k pohlavnímu styku po patnáctém roce svého věku.

U obou otázek jsme dále zjišťovali, zda jej oznámil, kdo byl pachatelem takového jednání, u pohlavního zneužití, zda k němu došlo před anebo po 12. roce věku a jak takový zážitek prožíval.
Jako sexuální obtěžování nebo lépe zneužití závislosti k sexuálnímu chování, jsme označili sexuální aktivitu, včetně souhlasné, s někým, kdo byl ve vyšší společenské pozici, např. s učitelem, s důstojníkem během vojenské služby apod. Trestní zákon poskytuje ochranu před takovým zneužíváním bez ohledu na pohlaví a sexuální orientaci mladistvým, tedy do osmnácti let věku. Nicméně toto chování je i ve vyšším věku zpravidla hodnoceno jako eticky nepřijatelné. Homosexuální zneužití závislosti bez ohledu na věk oběti bylo trestným činem do roku 1990 podle § 244 trestního zákona.

Při zjišťování diskriminace v zaměstnání, bydlišti a církvi jsme zjišťovali, zda jsou ve vztahu ke své sexuální orientaci otevření či ji skrývají, u zkušeností s verbální agresí pak, kdo se jich dopustil. Zjišťovali jsme rovněž, zda se domnívají, že díky své sexuální orientaci byli v zaměstnání někdy zvýhodněni.
Zjištěné údaje byly sumarizovány a vyhodnocovány mezi jednotlivými podskupinami chí-kvadrát testem.

Z hlediska sociologického se jednalo o anonymní časopiseckou neporovnávací kvantitativní studii. Vlastní porovnání bylo provedeno mezi jednotlivými podskupinami souboru a dále u negativních sexuálních zkušeností s reprezentativní studií české populace (Weiss, Zvěřina 1999).    

autor fotografií­
Robert Vano

AKTUÁLNĚ

HOMEPAGE ARCHIVU
Historie SOHO a GI v ČR
Putovní výstava Historie GL hnutí v ČR

GAY POLITIKA

Registrované partnerství
Historie RP
Poradna k RP
RP v praxi
MÉDIA o RP
RP ve světě
Petice pro zákon
Koncert pro zákon

GAY PRÁVO

Poradna právníka
Gay legislativa
Historie právních postojů
Dárcovství krve
DISKRIMINACE 2001 (studie)
DISKRIMINACE 2003 (průzkum EU)

GAY PROTI HIV/AIDS

Poradna sexuologa
Průvodce Safer sex
Statistiky HIV/AIDS
Seznam pomoci HIV/AIDS
Fórum AIDS organizací
Světlo pro AIDS
Den boje proti AIDS
Dům světla
Dotazník HIV/AIDS
Dotace HIV/AIDS
HIV/AIDS ve světě
BEZPEČNĚJŠÍ SEX pro kluky (e-brožura)
Homosexualita, společnost a AIDS (e-brožura)

GAY V KRIZI

Linka duševní tísně
COMING OUT(e-brožura)

GAY SVĚT

Gay a Slovensko
Gay Games

GAY A MÉDIA

Média o nás píší...


GAY A INTERNET
 
INTERNATIONAL LESBIAN AND GAY ASSOCIATION (ILGA)

Rada vlády pro lidská práva
Výbor pro sexuální menšiny

Ministerstvo zdravotnictví
Prevence HIV-AIDS
Dům světla-ČSAP

DUHOVÝ WEB
colour planet
gaynet.cz
M-Klub Praha
Logos Praha
Jihočeská Lambda
Kluci z Vysočiny
Mezipatra
Stud Brno
Lesba.cz
Lesba.cz magazín
004.cz
one4one
Rozdílné rytmy
eLnadruhou
Bengáles
Lesbická literární kavárna
Pardubická lesba
Gay komunita
Kluci.info

G/L SPORT
Pratety
GaySport.cz
Gay volejbal a fotbal
1. Lesbický sportovní klub

GAY VÝLETY
Gay Valach
Ušáčkův svět
KLUCI VEN!