Home Page Vse o Partnerskem souziti
Home PgeHOMOSEXUÁL JAKO OBĚŤ TRESTNÉ ČINNOSTI

c) Homosexuál jako oběť trestné činnosti

Homosexuální orientace ovlivňuje sociální postavení a životní styl. Její součástí je vytváření sociální sítě a komunikace, případně strukturování minority, které jsou z pohledu většinové společnosti nezřídka marginalizovány. Proto lze u homosexuálů předpokládat zvýšené riziko setkání se s diskriminací včetně zvýšené vulnerability ve vztahu k nežádoucím kriminálním jevům.
Hlavní příčinou zvýšené vulnerability a viktimizace gay a lesbických osob může být těsné spojení až prolínání marginálních sociálních skupin, tedy i homosexuální a kriminální komunity. To platí zejména ve společenských podmínkách s přetrvávající kriminalizací anebo silnou sociální represí homosexuálního chování (Weinberg 1973). Jiným důvodem zvýšené vulnerability je vědomé či podvědomé vyhledávání homosexuálních osob pachateli s nadějí, že je obtížnější oznámení i odhalení spáchané trestné činnosti. Konečně důležitou motivací deliktů jsou homofobní tendence části většinové heterosexuální společnosti, které jsou projevem netolerantních postojů k menšinám a jsou těsné blízké motivaci rasových útoků. Nejčastěji se jedná o tzv. gay- či queerbashing, fyzické napadení pro pouhé rozpoznání či předpoklad homosexuální orientace postiženého. U trestných činů se může také jednat o kombinaci motivace majetkové a homofobní.

97 mužů (50%) uvedlo, že se někdy v minulosti stali obětí trestného jednání. 61 poškozených tento trestný čin hodnotilo jako majetkový (63%), 25 jako násilný delikt (28%) včetně loupeže, devět jich uvedlo, že se stali obětí jak násilného, tak majetkového trestného činu (9%).
Z těch, kteří se stali obětí deliktu, jich 43 mužů (42%) sdělilo, že alespoň v některém případě tento delikt souvisel s jejich sexuální orientací či příslušností ke gay minoritě. Dalších 13 mužů si touto souvislostí nebylo jisto. Žádná žena ze sedmi, které se setkaly s trestnou činností neuvedla, že by její poškození souviselo s lesbickým zaměřením.
U deliktů, které souvisely anebo u nichž byla předpokládaná souvislost se sexuální orientací, jsme provedli bližší charakteristiku. Třináct mužů (23% z takto poškozených) se stalo obětí takového deliktu opakovaně. Někteří z nich uvedli, že se stali obětí různě charakterizovaných deliktů, proto je jejich počet vyšší než počet poškozených. Nejčastěji se jednalo o krádeže (26 deliktů), loupeže (15 činů), fyzické napadení (13 deliktů), agresivita proti majetku (1 případ) a jiné (3 delikty) (Tab.č. 7).

 Tab.č. 7
 Frekvence typů kriminálních deliktů proti 43 gay mužům, kteří uvedli, že delikt souvisel s jejich orientací
 
 Typy deliktů   n 
 
 krádež   26 
 
 loupež   15 
 
 fyzické napadení   13 
 
 agrese proti majetku   1 
 
 jiné   3 
 

25 mužů (45%) delikt oznámilo policii, i když šest z opakovaně postižených jen v některých případech. Osmnáct respondentů (32%) pak o činu nehovořilo s nikým, ani s přáteli.
Jako pachatele deliktů označili poškození nejčastěji, ve 33 případech neznámého, cizího člověka. V 16 případech se jednalo o sexuálního partnera včetně perspektivních, šestkrát se jednalo o kamaráda a v jednom případě tak poškozený označil vlastní rodiče.
Z mužů, kteří se stali obětí fyzického napadení (n-13), jeden uvedl, že se jednalo o kamaráda a jeden uvedl sexuálního partnera (příp. potenciálního). Ostatních jedenáct bylo napadeno neznámým člověkem. Je možné předpokládat, že tyto delikty mohou být považovány za queerbashing, tedy fyzické napadení z homofobních motivů. Zkušenost s takovým jednáním přiznalo 5% všech respondentů. Přitom pouze dva muži toto napadení oznámili policii.
Na dotaz, zda by ohlásili v budoucnosti na policii trestný čin, který by souvisel s jejich sexuální orientací, odpovědělo 55 mužů (28%) určitě ano a dalších 43 (22%) se k této možnosti přiklánělo. Přesto mezi těmi, kteří jsou přesvědčeni, že by v budoucnu takový delikt určitě ohlásili, byli i dva muži, kteří v minulosti neoznámili, že se stali obětí podobného trestného činu. Osmnáct dotázaných (9%) by takový čin spíše neoznámilo z nedůvěry ve schopnosti policie a dalších sedm (3%) by to z tohoto důvodů určitě neučinilo. Tři muži by to však jistě neučinili z obavy z homofobních reakcí policistů a dalších 27 osob se k tomuto řešení (13%) přiklání. To znamená, že nejméně 14% respondentů by mělo značné problémy při řešení své viktimizace z důvodu sexuální orientace a tento počet je přibližně stejný jako počet těch osob, kteří nemají důvěru v činnost státního policejního a soudního aparátu (Tab.č.8).

Tab. č. 8
Ochota homosexuálů ohlásit policii trestnou činnost proti své osobě v budoucnosti (N = 194)


  Rozhodnutí   N   % 
 
  Určitě oznámil   55   29 
 
  Spíše oznámil   43   22 
 
  Nevím   41   21 
 
  Neoznámil, na nic nepřijdou   24   12 
 
  Neoznámil, kvůli homofobii   29   15 
 
  Neodpověděl   2   1 
 
  Celkem  194   100 
 

Je pochopitelné, že celková zkušenost s kriminálním chováním stoupá s věkem respondenta. Nicméně podíl kriminálních zkušeností, které mají souvislost se sexuální orientací, s věkem rovněž stoupá. Zatímco u mužů do 30 let představovaly 36% všech deliktů, u starších mužů nad 30 let se týkaly 72% trestných činů (p 0.001). Nebyly podstatné rozdíly v těchto zkušenostech podle velikosti místa bydliště, vzdělání ani dalších demografických charakteristik dotázaných.

 

    

autor fotografií­
Robert Vano

AKTUÁLNĚ

HOMEPAGE ARCHIVU
Historie SOHO a GI v ČR
Putovní výstava Historie GL hnutí v ČR

GAY POLITIKA

Registrované partnerství
Historie RP
Poradna k RP
RP v praxi
MÉDIA o RP
RP ve světě
Petice pro zákon
Koncert pro zákon

GAY PRÁVO

Poradna právníka
Gay legislativa
Historie právních postojů
Dárcovství krve
DISKRIMINACE 2001 (studie)
DISKRIMINACE 2003 (průzkum EU)

GAY PROTI HIV/AIDS

Poradna sexuologa
Průvodce Safer sex
Statistiky HIV/AIDS
Seznam pomoci HIV/AIDS
Fórum AIDS organizací
Světlo pro AIDS
Den boje proti AIDS
Dům světla
Dotazník HIV/AIDS
Dotace HIV/AIDS
HIV/AIDS ve světě
BEZPEČNĚJŠÍ SEX pro kluky (e-brožura)
Homosexualita, společnost a AIDS (e-brožura)

GAY V KRIZI

Linka duševní tísně
COMING OUT(e-brožura)

GAY SVĚT

Gay a Slovensko
Gay Games

GAY A MÉDIA

Média o nás píší...


GAY A INTERNET
 
INTERNATIONAL LESBIAN AND GAY ASSOCIATION (ILGA)

Rada vlády pro lidská práva
Výbor pro sexuální menšiny

Ministerstvo zdravotnictví
Prevence HIV-AIDS
Dům světla-ČSAP

DUHOVÝ WEB
colour planet
gaynet.cz
M-Klub Praha
Logos Praha
Jihočeská Lambda
Kluci z Vysočiny
Mezipatra
Stud Brno
Lesba.cz
Lesba.cz magazín
004.cz
one4one
Rozdílné rytmy
eLnadruhou
Bengáles
Lesbická literární kavárna
Pardubická lesba
Gay komunita
Kluci.info

G/L SPORT
Pratety
GaySport.cz
Gay volejbal a fotbal
1. Lesbický sportovní klub

GAY VÝLETY
Gay Valach
Ušáčkův svět
KLUCI VEN!