Home Page Vse o Partnerskem souziti
Home PgeZKUŠENOSTI SE SEXUÁLNÍ VIKTIMIZACÍ

d) Zkušenosti se sexuální viktimizací

Sexuální viktimizace negativně ovlivňuje další psychosociální vývoj obětí (Higgins, Mc Cabe 1994). V poslední době je tomuto nežádoucímu společenskému jevu věnována zvýšená pozornost nejen lékařů, ale i dalších společenskovědních odborníků (Raboch 1994). Některé studie ukazují, že příslušníci marginálních společenských skupin se setkávají se sexuálním zneužíváním a násilím častěji (Convoy, Weiss, Zvěřina 1996, Zvěřina et al. 1987).

Celkem 65 homosexuálních mužů, tedy třetina celého souboru, se v minulosti jako oběť setkala alespoň s jednou ze sledovaných forem sexuálně neadekvátního chování. 39 mužů (20%) se setkalo s pohlavním zneužitím, dvacet tři mužů (12%) se sexuální agresí a 32 mužů (16%) se sexuálním obtěžováním. 24 mužů se setkalo s více typy nadekvátního sexuálního chování (Tab.č.9).

Tab. č.9:

Zkušenosti s kombinací různých forem sexuálně neadekvátního chování u 65 mužů z celkového souboru 194 homosexuálů

 Typ jednání   CSA   SV   H   Vše   % 

 Pohl. zneužití (CSA)  20   4   10   5   39   20 

 Sex. násilí (SV)   4   9   5   5   23   12 

 Zneužití závisl. (H)  10   5   12   5   32   16 


I) Pohlavní zneužití
39 mužů z celého souboru (20%) zažilo sexuální zneužití, tedy pohlavní styk či obdobnou aktivitu nebo vážný pokus o ni, se starší osobou před dovršením patnáctého roku věku. 18 mužů, tedy téměř polovina z nich, uvedla, že se tak stalo opakovaně. Osm z těchto mužů úspěšně pokus o zneužití odmítlo, čtyři z nich tak učinili v prepubertálním věku.
Dvanáct chlapců bylo sexuálně zneužito nebo se setkalo s pokusem o takové jednání před dvanáctým rokem. Přestože je obtížné odhadnout biologickou zralost oběti podle kalendářního věku, předpokládáme, že tato čtyři procenta z celého souboru, a tedy menšina všech zneužitých, se stala obětí opravdového pedofilního jednání zaměřeného na eroticky nezralý objekt. Prepubertální sexuální zkušenost přiznali častěji mladší respondenti, ale rozdíl nebyl statisticky významný.
Kromě pěti výjimek všichni pachatelé pohlavního zneužití byli muži. Ve třech případech respondenti uvedli, že měli sex s muži a ženami a ve dvou případech byly pachatelkami pouze ženy. Také dva muži, kteří měli sexuální zkušenost již před pubertou uvedli, že byli zneužiti ženou.
Ani jeden z případů nebyl vyšetřován policií. Chlapci se někomu svěřili jen ve třech případech. Mezi nimi nebyla ani jedna z obětí pohlavního zneužití v prepubertálním věku.
Jen devět respondentů, méně než čtvrtina, hodnotila časnou sexuální zkušenost jako jednoznačně negativní, mezi nimi bylo pět těch, kteří ji prožili před pubertou. Čím časnější byl věk pohlavního zneužití, tím pravděpodobnější bylo její negativní hodnocení (p 0,1).
Pachatelé byli většinou neznámé osoby anebo příbuzní, obě skupiny se takového jednání dopustili ve čtrnácti případech (více než třetina všech zneužitých). V jedenácti případech to byl známý, např. soused, trenér, učitel. Pohlavní styk byl důsledkem časného partnerského vztahu ve třech případech. Nejvíce případů pohlavního zneužití před pubertou spáchali příbuzní, bylo tomu tak v sedmi případech (Tab.č.10).

Tabulka č. 10

Charakteristika sexuálního zneužití v dětství (n-39) v souboru 194 homosexuálních mužů.


n   % 

 Pouze pokus   8   20 

 Opakované zneužití   18   48 

 Zneužití ve věku méně než 12 let   12   31 

 Vyšetřovala policie   0   0 

 Svěřil se někomu jinému   3   8 

 Hodnotil jednoznačně negativně   9   23 

 Pachatelem byl muž   37   95 
  
  žena   5   13 

 Pachatelem byl cizí člověk   14   36 
  
  příbuzný   14   36 
  
  známý   11   28 


Podskupina mužů, kteří měli zkušenost s pohlavním zneužitím se statisticky lišila od ostatních ve stupni dosaženého vzdělání. Tito muži méně často ukončili vysokou školu (p 0,025) a v budoucnu se rovněž častěji stali obětí sexuálního násilí (p 0,005) a sexuálního obtěžování (p 0, 001). Častěji uvedli, že se během života stali rovněž obětí nesexuální trestné činnosti. Své chování v dětství hodnotili jako shodné s jinými chlapci a popírali feminní rysy a chování, spíše se identifikovali jako bisexuálové a častěji žili v menších vesnicích. Tyto rozdíly však nebyly statisticky významné.
Nebyly zjištěny podstatnější rozdíly v četnosti zneužití v jednotlivých věkových skupinách, spokojenosti se sexuální orientací, typu domácnosti, počtu vlastních dětí, psychiatrické a kriminální anamnéze a také v subjektivním odhadu socializace v dětství.

II) Sexuální násilí
23 mužů souboru, tedy 12 procent, se stalo obětí sexuálního násilí během dospělosti, tři z nich prožili takovou zkušenost opakovaně.
Většina z nich (n-17) o svém zážitku nikomu neřekla a jen jeden případ byl hlášen policii. Všichni pachatelé byli muži, ve dvou případech participovaly na činu též ženy.
Pachatelem byl většinou neznámý člověk nebo známý bez bližšího citového vztahu, vždy v jedenácti případech. Nikdy nebyl jako pachatel označen partner (Tab.č.11).

Tab. č. 11:

Charakteristika sexuálního násilí (n-23) v souboru 194 homosexuálních mužů
 
n   % 
 
 Opakovaná agrese   3   13 
 
 Vyšetřovala policie   1   4 
 
 Svěřil se někomu jinému   6   26 
 
 Pachatelem byl muž   23  100 
  
  žena   2   9 
 
 Pachatelem byl cizí člověk   11   48 
  
  známý   11   48 
  
  partner   0   0 
 

Oběti sexuálního násilí ve srovnání s ostatními muži souboru měly častěji pouze základní vzdělání (p 0,05), častěji se někdy psychiatricky léčily (p 0,025) a častěji byly starší než 30 let (p 0,005). Oběti sexuálního násilí také častěji prožily pohlavní zneužití v dětství (p 0,025) a/nebo měly styk s osobou v závislém, nerovnoprávném postavení (p 0,001). Statisticky nevýznamně pocházely z menších sídel. Nelišily se od ostatních respondentů ve své sexuální sebeidentifikaci a spokojenosti se svým zaměřením, typu domácnosti a kriminální anamnéze.

III) Sexuální obtěžování
Sexuální obtěžování nebo přesněji zneužití závislosti nebo nadřazeného společenského postavení zažilo 32 mužů, 16 procent souboru. Z nich devět takové jednání odmítlo. V sedmi případech se jednalo o heterosexuální jednání, v ostatních o homosexuální.

    

autor fotografií­
Robert Vano

AKTUÁLNĚ

HOMEPAGE ARCHIVU
Historie SOHO a GI v ČR
Putovní výstava Historie GL hnutí v ČR

GAY POLITIKA

Registrované partnerství
Historie RP
Poradna k RP
RP v praxi
MÉDIA o RP
RP ve světě
Petice pro zákon
Koncert pro zákon

GAY PRÁVO

Poradna právníka
Gay legislativa
Historie právních postojů
Dárcovství krve
DISKRIMINACE 2001 (studie)
DISKRIMINACE 2003 (průzkum EU)

GAY PROTI HIV/AIDS

Poradna sexuologa
Průvodce Safer sex
Statistiky HIV/AIDS
Seznam pomoci HIV/AIDS
Fórum AIDS organizací
Světlo pro AIDS
Den boje proti AIDS
Dům světla
Dotazník HIV/AIDS
Dotace HIV/AIDS
HIV/AIDS ve světě
BEZPEČNĚJŠÍ SEX pro kluky (e-brožura)
Homosexualita, společnost a AIDS (e-brožura)

GAY V KRIZI

Linka duševní tísně
COMING OUT(e-brožura)

GAY SVĚT

Gay a Slovensko
Gay Games

GAY A MÉDIA

Média o nás píší...


GAY A INTERNET
 
INTERNATIONAL LESBIAN AND GAY ASSOCIATION (ILGA)

Rada vlády pro lidská práva
Výbor pro sexuální menšiny

Ministerstvo zdravotnictví
Prevence HIV-AIDS
Dům světla-ČSAP

DUHOVÝ WEB
colour planet
gaynet.cz
M-Klub Praha
Logos Praha
Jihočeská Lambda
Kluci z Vysočiny
Mezipatra
Stud Brno
Lesba.cz
Lesba.cz magazín
004.cz
one4one
Rozdílné rytmy
eLnadruhou
Bengáles
Lesbická literární kavárna
Pardubická lesba
Gay komunita
Kluci.info

G/L SPORT
Pratety
GaySport.cz
Gay volejbal a fotbal
1. Lesbický sportovní klub

GAY VÝLETY
Gay Valach
Ušáčkův svět
KLUCI VEN!