Home Page Vse o Partnerskem souziti
Home PgeRezoluce EP odsuzující homofobii

Rezoluce EP odsuzující homofobii

00:00 | 19.1.2006 

Štrasburk - Rezoluci odsuzující homofobii přijal 18. ledna 2006 Evropský parlament drtivou většinou hlasů.

Evropský parlament,

 • s ohledem na mezinárodní a evropské závazky v oblasti lidských práv, jako jsou závazky obsažené v Úmluvě OSN o lidských právech a v Evropské úmluvě o lidských právech a základních svobodách,
 • s ohledem na ustanovení Evropské unie o lidských právech, a zejména Evropskou chartu základních práv, a na články 6 a 7 Smlouvy o EU,
 • s ohledem na článek 13 Smlouvy o ES, která dává EU pravomoc přijímat normy zaměřené na boj s diskriminací, mimo jiné, na základě na sexuální orientace, a na prosazování zásady rovnosti,
 • s ohledem na směrnici 2000/43/ES a směrnici 2000/78/ES zakazující přímo či nepřímo diskriminaci na základě rasy nebo etnického původu, náboženského vyznání nebo víry, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace,
 • s ohledem na článek 21 Charty základních práv Evropské unie, který zakazuje "jakoukoli diskriminaci založenou zejména na pohlaví, rase, barvě pleti, etnickém nebo sociálním původu, genetických rysech, jazyku, náboženském vyznání nebo přesvědčení, politických názorech či jakýchkoli jiných názorech, příslušnosti k národostní menšině, majetku, narození, zdravotnímu postižení, věku nebo sexuální orientaci.",
 • s ohledem na čl. 103 odst. 2 jednacího řádu,

 

 • A. vzhledem k tomu, homofobii lze definovat jako iracionální strach a odpor vůči homosexualitě a lesbicky, homosexuálně, bisexuálně a transsexuálně orientovaným osobám, založený na předsudcích podobných rasismu, xenofobii, antisemitismu a sexismu,
 • B. vzhledem k tomu, že se homofobie projevuje v soukromé i veřejné oblasti různými způsoby, jako jsou nenávistné výroky a vybízení k diskriminaci, zesměšňování, slovní, psychické a fyzické násilí i pronásledování a vraždy, diskriminace v podobě porušování zásady rovnosti, neoprávněné a bezdůvodné omezování práv často odůvodňované zachováním veřejného pořádku, náboženskou svobodou a právem na námitku z důvodu svědomí,
 • C. vzhledem k tomu, že v řadě členských zemí došlo ke znepokojivým událostem, jak o nich široce informoval tisk a nevládní organizace, od zákazu přehlídek gayů a pochodů za rovnost až po nenávistné, urážlivé nebo výhružné výroky vedoucích politických nebo náboženských představitelů, přičemž policie nedokázala poskytnout přiměřenou ochranu nebo dokonce zasahovala proti pokojným demonstracím, k násilným demonstracím homofobních skupin či zavádění ústavních změn s cílem výslovně zakázat svazky osob stejného pohlaví,
 • D. vzhledem k tomu, že v některých případech současně zazněly pozitivní, demokratické a tolerantní reakce z řad široké veřejnosti, občanské společnosti, místních a regionálních orgánů, které vystoupily proti homofobii, i ze strany soudních systémů, které odstranily nejvýraznější a nezákonné formy diskriminace,
 • E. vzhledem k tomu, že partneři stejného pohlaví v některých členských státech nepožívají stejných práv a ochrany, které mají sezdaní partneři opačného pohlaví, a jsou tedy diskriminováni a znevýhodňováni,
 • F. vzhledem k tomu, že současně mnohé evropské státy směřují k zajištění rovných příležitostí, začlenění a respektu, a poskytují ochranu proti diskriminaci na základě sexuální orientace,
 • G. vzhledem k tomu, že Barrosova Komise vyhlásila závazek zajistit dodržování lidských práv a základních svobod v EU a zřídila skupinu komisařů pro lidská práva,
 • H. vzhledem k tomu, že ne všechny členské státy Unie zavedly do svého právního opatření na ochranu osob s lesbickou, homosexuální, bisexuální a transsexuální orientací, jak to požadují směrnice 2000/43/ES a 2000/78/ES, a že ne všechny bojují proti diskriminaci na základě sexuální orientace a prosazují rovnost,
 • I. vzhledem k tomu, že je potřebná další činnost na úrovni EU i v členských státech s cílem odstranit homofobii a podporovat kulturu svobody, tolerance a rovnosti mezi občany a v jejich právním řádu,

 

 • 1. důrazně odsuzuje jakoukoli diskriminaci na základě sexuální orientace;
 • 2. vyzývá členské státy, aby zajistily, že lesbičky, gayové, bisexuálové a transsexuálové budou chráněni před homofobními nenávistnými výroky a násilím, a zajistily, aby partneři téhož pohlaví požívali stejné úcty, důstojnosti a ochrany jako zbytek společnosti;
 • 3. naléhavě žádá členské státy, aby důrazně odsoudily homofobní nenávistné výroky nebo vybízení k nenávisti a násilí, a zajistili, aby byla v praxi respektována svoboda projevu, vyjádřená ve všech úmluvách o lidských právech;
 • 4. vyzývá Komisi, aby zajistila, že bude ve všech oblastech zakázána diskriminace na základě sexuální orientace, doplněním souboru antidiskriminačních opatření založených na článku 13, ať již předložením návrhu nových směrnic, nebo navržením obecného rámce, v němž budou zahrnuty všechny roviny diskriminace ve všech oblastech;
 • 5. naléhavě žádá členské státy a Komisi, aby zvýšila úsilí v boji proti homofobii prostřednictvím vzdělání jako jsou kampaně proti homofobii na školách, universitách a ve sdělovacích prostředcích , a to i prostřednictvím správních, soudních a legislativních prostředků;
 • 6. potvrzuje s ohledem na rok 2007 jako Evropský rok rovnosti svůj postoj, že Komise musí zajistit , aby všechny formy diskriminace uvedené v článku 13 Smlouvy a ve článku 2 rozhodnutí, kterým se Evropský rok rovnosti vyhlašuje, řešily a potíraly stejnou měrou, jak je uvedeno ve zprávě Evropského parlamentu o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o Evropském roku rovných příležitostí pro všechny (2007) - ke spravedlivé společnosti, a připomíná Evropské komisi její slib pečlivě sledovat tuto záležitost a podat zprávu Evropskému parlamentu;
 • 7. naléhavě žádá Komisi, aby zajistila, že všechny členské státy provedou ve svém vnitrostátním právu a budou správně uplatňovat směrnici 2000/78/ES (kterou se stanoví obecný rámec pro rovné zacházení v zaměstnání a povolání), a zahájila řízení o porušení práva Společenství proti členským státům, které tak neučiní; dále žádá Komisi, aby zajistila, že výroční zpráva o ochraně základních práv v EU bude obsahovat úplné a srozumitelné informace o četnosti homofobních nenávistných trestných činů a případů násilí v členských státech;
 • 8. vyzývá všechny členské státy, aby podnikly jakoukoli jinou akci, kterou uznají za vhodné v boji proti homofobii a diskriminaci na základě sexuální orientace, a aby podpořily a zavedly zásadu rovnosti do své společnosti a do svého právního řádu;
 • 9. vítá kroky podniknuté nedávno v několika členských státech ke zlepšení postavení lesbiček, gayů, bisexuálů a transsexuálů a rozhodl se dne 17. května (Mezinárodní den boje proti homofobii) uspořádat seminář o výměně osvědčených postupů;
 • 10. opakuje svoji žádost, aby Evropská komise pokročila v návrzích zaručujících svobodu pohybu občanům Unie a členům jejich rodin a registrovaných partnerů obojího pohlaví, jak je uvedeno v usnesení Evropského parlamentu o budoucnosti prostoru svobody, bezpečnosti a spravedlnosti ze dne 14. října 2004;
 • 11. vyzývá dotčené členské státy, aby konečně plně uznaly, že homosexuálové byli terčem a obětmi nacistického režimu;
 • 12. vyzývá svého předsedu, aby předal toto usnesení Komisi a vládám členských a kandidátských států a zemí žádajících o členství.
Zdroj: Aktuálně.cz, 19. 1. 2006, 0.00 hod.

Originální stránka Aktuálně.cz
    

autor fotografií­
Robert Vano

AKTUÁLNĚ

HOMEPAGE ARCHIVU
Historie SOHO a GI v ČR
Putovní výstava Historie GL hnutí v ČR

GAY POLITIKA

Registrované partnerství
Historie RP
Poradna k RP
RP v praxi
MÉDIA o RP
RP ve světě
Petice pro zákon
Koncert pro zákon

GAY PRÁVO

Poradna právníka
Gay legislativa
Historie právních postojů
Dárcovství krve
DISKRIMINACE 2001 (studie)
DISKRIMINACE 2003 (průzkum EU)

GAY PROTI HIV/AIDS

Poradna sexuologa
Průvodce Safer sex
Statistiky HIV/AIDS
Seznam pomoci HIV/AIDS
Fórum AIDS organizací
Světlo pro AIDS
Den boje proti AIDS
Dům světla
Dotazník HIV/AIDS
Dotace HIV/AIDS
HIV/AIDS ve světě
BEZPEČNĚJŠÍ SEX pro kluky (e-brožura)
Homosexualita, společnost a AIDS (e-brožura)

GAY V KRIZI

Linka duševní tísně
COMING OUT(e-brožura)

GAY SVĚT

Gay a Slovensko
Gay Games

GAY A MÉDIA

Média o nás píší...


GAY A INTERNET
 
INTERNATIONAL LESBIAN AND GAY ASSOCIATION (ILGA)

Rada vlády pro lidská práva
Výbor pro sexuální menšiny

Ministerstvo zdravotnictví
Prevence HIV-AIDS
Dům světla-ČSAP

DUHOVÝ WEB
colour planet
gaynet.cz
M-Klub Praha
Logos Praha
Jihočeská Lambda
Kluci z Vysočiny
Mezipatra
Stud Brno
Lesba.cz
Lesba.cz magazín
004.cz
one4one
Rozdílné rytmy
eLnadruhou
Bengáles
Lesbická literární kavárna
Pardubická lesba
Gay komunita
Kluci.info

G/L SPORT
Pratety
GaySport.cz
Gay volejbal a fotbal
1. Lesbický sportovní klub

GAY VÝLETY
Gay Valach
Ušáčkův svět
KLUCI VEN!