Home Page Vse o Partnerskem souziti
Home PgeHomosexualita, společnost a AIDS (e-brožura)

Stehlíková D., Procházka I, Hromada J.:
Homosexualita, společnost a AIDS v ČR

Jedním z výrazných kroků činnosti SOHO v ČR byla provedená ojedinělá studie v české gay minoritě (dodnes obdobná či jiná studie mezi gayi nebyla realizována), jejíž výsledky vám zde ve zkratce přinášíme. Později v rámci možností připravujeme na našich stránkách i publikování v elektronické podobě.

V roce 1994 SOHO v ČR provedla studii o znalostech, postojích a chování gay mužů ve vztahu k HIV infekci. Anonymní dotazníky byly otištěny ve třech číslech tehdejšího časopisu SOHO revue. Celkem odpovědělo více než 800 čtenářů . Tento projekt podpořil Národní program boje proti HIV/AIDS . Výsledky byly publikovány v české a anglické jazykové verzi .

Uvedená studie hodnotila stupeň zdravotně výchovného působení v gay komunitě a poukazuje na některé nedostatky .

Znalosti lze hodnotit ve srovnání s ostatní populací jako poměrně dobré z hlediska vědomosti o možných rizicích přenosu HIV viru . Tyto vědomosti pozitivně korelovaly se vzděláním, homosexuální sebeidentifikací a velikostí místa bydliště.

Nedostatkem je přetrvávání některých falešně pozitivních představ o možnostech pře nosu , které se podílejí na ambivalentních (dvojsmyslných) postojích k HIV pozitivním. Poměrně časté je přeceňování úlohy kondomu a dosud je málo rozšířená povědomost o preventivním působení lubrikačního gelu . Závažným faktem je podceňování šíření HIV infekce v české gay komunitě , které zřejmě souvisí s liberálním a celospolečenským přístupem v prevenci.

V postojích je zřejmé, že přes poměrně librální přístupy nejsou výjimkou ani diskriminační tendence a zejména nízké sebehodnocení, které se může projevit také v negativním přístupu k HIV pozitivním .

Chování lze charakterizovat jako postupné přijímání kondomu a méně rizikových sexuálních technik . Používání kondomu je méně časté u mužů, kteří nejsou homosexuálně identifikovaní. U nich však převažují jiné nekoitální praktiky a nižší počty sexuálních partnerů. Bezpečnější sex je jen zřídka systematický.

Výraznějším jevem je omezování rizikového chování pouze na stálý partnerský vztah . Ochota nechat se testovat na HIV protilátky je u našeho souboru sice vyšší, přesto polovina mužů se testům stále vyhýbá. Mezi testovanými a netestovanými nejsou výrazné rozdíly v nerizikovém a rizikovém chování. Odmítání testování na HIV spíše souvisí s jejich nevyrovnaností se sexuální orientací.

Výrazný je vedle méně výrazných behaviorálních změn směrem k safer sexu rovněž nárůst sexuálně přenosných nemocí s věkem. To potvrzuje zjištěný fakt, že v naší zemi zřejmě vzhledem ke společenskému postavení homosexuálů v minulosti existuje vyšší riziko u skupiny starších homosexuálních mužů . Vedle toho v souladu se světovými průzkumy pak se rizikověji chová část mladých, nevyrovnaných gayů .

Na základě zjištěných údajů byla navržena další zdravotně výchovná doporučení:

l. Uvedené studie, třeba v menším rozsahu opakovat a získat tak data o případných změnách ve znalostech, postojích a chování během vývoje. Vzhledem k definované skupině to umožní vyhodnocení efektivity působení SOHO revue a ostatních aktivit gay komunity.

2. Potřebné je vytváření nediskriminujícího prostředí vůči HIV pozitivním . Příkladem je leták Nebojte se HIV pozitivních. Zároveň zvýšit sensitivitu komunity k vnímání a reálnému hodnocení existujícího rizika v gay komunitě.

3. Téma diskriminace si zaslouží výraznější pozornosti nejen ve vztahu k HIV pozitivním, ale rovněž ve vztahu společnosti ke gay komunitě , kde se dosud jen málo odrážejí pozitivní liberální postoje, zjištěné v sociologických studiích. Je vhodné zhodnocení forem diskriminace , s nimiž se homosexuální muži a ženy setkávají. Důležitým antidiskriminačním opatřením, které může mít právě vzhledem k časté orientaci českých homosexuálů na stálé partnerské vztahy i významný preventivně epidemiologický efekt je snaha o zapracování registrovaného partnerství do české legislativy .

4. Z praktických znalostí je třeba větší pozornost věnovat používání nejen kondomu, ale i lubrikačního gelu a zároveň se snažit zlepšovat jeho dostupnost .

5. Je třeba zachovávat a prohlubovat vědomosti o možnostech anonymního testování na HIV protilátky . To je významnější v současné době, kdy byl učiněn pokrok v možnostech léčby. Kromě prevence HIV infekce je třeba se více zaměřit i na prevenci ostatních sexuálně přenosných chorob a také na hlubší zmapování zasažení gay komunity těmito chorobami.

6. Je třeba vytvořit síť preventivního působení i mimo gay komunitu , na dosud opomíjené muže s homosexuálním chováním.    

autor fotografií­
Robert Vano

AKTUÁLNĚ

HOMEPAGE ARCHIVU
Historie SOHO a GI v ČR
Putovní výstava Historie GL hnutí v ČR

GAY POLITIKA

Registrované partnerství
Historie RP
MÉDIA o RP
Poradna k RP
RP v praxi
RP ve světě
Petice pro zákon
Koncert pro zákon

GAY PRÁVO

Poradna právníka
Gay legislativa
Historie právních postojů
Dárcovství krve
DISKRIMINACE 2001 (studie)
DISKRIMINACE 2003 (průzkum EU)

GAY PROTI HIV/AIDS

Poradna sexuologa
Průvodce Safer sex
Statistiky HIV/AIDS
Seznam pomoci HIV/AIDS
Fórum AIDS organizací
Světlo pro AIDS
Den boje proti AIDS
Dům světla
Dotazník HIV/AIDS
Dotace HIV/AIDS
HIV/AIDS ve světě
BEZPEČNĚJŠÍ SEX pro kluky (e-brožura)
Homosexualita, společnost a AIDS (e-brožura)

GAY V KRIZI

Linka duševní tísně
COMING OUT(e-brožura)

GAY SVĚT

Gay a Slovensko
Gay Games

GAY A MÉDIA

Média o nás píší...


GAY A INTERNET
 
INTERNATIONAL LESBIAN AND GAY ASSOCIATION (ILGA)

Rada vlády pro lidská práva
Výbor pro sexuální menšiny

Ministerstvo zdravotnictví
Prevence HIV-AIDS
Dům světla-ČSAP

DUHOVÝ WEB
colour planet
gaynet.cz
M-Klub Praha
Logos Praha
Jihočeská Lambda
Kluci z Vysočiny
Mezipatra
Stud Brno
Lesba.cz
Lesba.cz magazín
004.cz
one4one
Rozdílné rytmy
eLnadruhou
Bengáles
Lesbická literární kavárna
Pardubická lesba
Gay komunita
Kluci.info

G/L SPORT
Pratety
GaySport.cz
Gay volejbal a fotbal
1. Lesbický sportovní klub

GAY VÝLETY
Gay Valach
Ušáčkův svět
KLUCI VEN!