Home Page Vse o Partnerskem souziti
Home PgeNávrh zákona o změnách - tisk 1076/0 - 27.09.01

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY
Poslanecká sněmovna
2001
III. volební období
___________________________________________________________


1076

Vládní návrh


zákon
ze dne ..........2002,

o změnách některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o partnerském soužití osob téhož pohlaví

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

část první

Změna zákona o nemocenském pojištění zaměstnanců

Čl. I

Zákon č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění zákona č. 16/1959 Sb., zákona č. 58/1964 Sb., zákona č. 65/1965 Sb., zákona č. 67/1965 Sb., zákona č. 87/1968 Sb., zákona č. 88/1968 Sb., zákonného opatření Předsednictva Federálního shromáždění č. 8/1982 Sb., zákona č. 73/1982 Sb., zákona č. 148/1983 Sb., zákona č. 109/1984 Sb., zákona č. 51/1987 Sb., zákona č. 110/1990 Sb., zákona č. 180/1990 Sb., zákona č. 306/1991 Sb., zákona č. 550/1991 Sb., zákona č. 582/1991 Sb., zákona č. 235/1992 Sb., zákona č. 589/1992 Sb., zákona č. 37/1993 Sb., zákona č. 160/1993 Sb., zákona č. 308/1993 Sb., zákona č. 182/1994 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 113/1997 Sb., zákona č. 61/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb. a zákona č. 238/2000 Sb., se mění takto:

1. V § 41 odst. 1 se na konci textu písmene a) doplňují tato slova: nebo partner,12a).

Poznámka pod čarou č. 12a zní:
-----------------------
12a) Zákon č. /2002 Sb., o partnerském soužití osob téhož pohlaví..

2. V § 41 odst. 2 písm. d) se slovo (rozloučenému) zrušuje a na konci textu se tečka nahrazuje středníkem a doplňují se tato slova: obdobně jako ovdovělý nebo rozvedený zaměstnanec se posuzuje zaměstnanec, kterému zemřel partner12a) nebo jehož partnerské soužití12a) bylo zrušeno..

3. V § 41 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje středníkem a doplňují se tato slova: to platí obdobně pro osobu, jejíž partnerské soužití12a) bylo zrušeno..

4. V § 45 odst. 1 se za slovo (manželka) vkládají slova nebo partner12a).


část druhá

Změna zákona o nemocenské péči v ozbrojených silách

Čl. II

Zákon č. 32/1957 Sb., o nemocenské péči v ozbrojených silách, ve znění zákona č. 58/1964 Sb., zákona č. 87/1968 Sb., zákonného opatření Předsednictva Federálního shromáždění č. 8/1982 Sb., zákona č. 109/1984 Sb., zákona č. 180/1990 Sb. zákona č. 37/1993 Sb., zákona č. 308/1993 Sb., zákona č. 182/1994 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 113/1997 Sb., zákona č. 61/1999 Sb., zákona č. 225/1999 Sb. a zákona č. 238/2000 Sb., se mění takto:

1. V § 3 odst. 1 se na konci textu písmene a) doplňují tato slova: nebo partner,1).

Poznámka pod čarou č. 1 zní:
--------------------------------
1) Zákon č.
./2002 Sb., o partnerském soužití osob téhož pohlaví..

2. V § 3 odst. 2 písm. d) se slovo (rozloučenému) zrušuje a na konci textu se tečka nahrazuje středníkem a doplňují se tato slova: obdobně jako ovdovělý nebo rozvedený účastník se posuzuje účastník, kterému zemřel partner1) nebo jehož partnerské soužití1) bylo zrušeno..

3. V § 3 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje středníkem a doplňují se tato slova: to platí obdobně pro osobu, jejíž partnerské soužití 1) bylo zrušeno..


část třetí

změna trestního zákona

čl. III

Zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění zákona č. 120/1962 Sb., zákona č. 53/1963 Sb., zákona č. 56/1965 Sb., zákona č. 81/1966 Sb., zákona č. 148/1969 Sb., zákona č. 45/1973 Sb., zákona č. 43/1980 Sb., zákonného opatření Předsednictva Federálního shromáždění č. 10/1989 Sb., zákona č. 159/1989 Sb., zákona č. 47/1990 Sb., zákona č. 84/1990 Sb., zákona č. 175/1990 Sb., zákona č. 457/1990 Sb., zákona č. 545/1990 Sb., zákona č. 490/1991 Sb., zákona č. 557/1991 Sb., nálezu Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky ze dne 4. září 1992, publikovaného v částce 93/1992 Sb., zákona č. 290/1993 Sb., zákona č. 38/1994 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 91/1994 Sb., zákona č. 152/1995 Sb., zákona č. 19/1997 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 103/1997 Sb., zákona č. 253/1997 Sb., zákona č. 92/1998 Sb., zákona č. 112/1998 Sb., zákona č. 148/1998 Sb., zákona č. 167/1998 Sb., zákona č. 96/1999 Sb., zákona č. 191/1999 Sb., zákona č. 210/1999 Sb., zákona č. 223/1999 Sb., zákona č. 238/1999 Sb., zákona č. 305/1999 Sb., zákona č. 327/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 101/2000 Sb., zákona č. 105/2000 Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 405/2000 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 139/2001 Sb., zákona č. 256/2001 Sb. a zákona č. 265/2001 Sb., se mění takto:

1. V § 89 odst. 8 se za slova sourozenec a manžel vkládají slova nebo partner 1).


Poznámka pod čarou č. 1 zní:
--------------------------------
1) Zákon č. ........./2001 Sb., o partnerském soužití osob téhož pohlaví..

Dosavadní poznámka pod čarou č. 1 se označuje jako poznámka pod čarou č.1a, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.

2. Za § 210 se vkládají nové § 210a, 211 a 211a, které znějí:

§ 210a

Uzavření manželství a partnerského soužití

(1) Kdo za trvání svého manželství uzavře partnerské soužití, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.
(2) Stejně bude potrestán, kdo uzavře manželství s osobou, která již je v partnerském soužití.

§ 211

Dvojí partnerské soužití

(1) Kdo za trvání svého partnerského soužití uzavře partnerské soužití jiné, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.
(2) Stejně bude potrestán, kdo uzavře partnerské soužití s osobou, která již je v partnerském soužití.

§ 211a

Uzavření partnerského soužití a manželství

(1) Kdo za trvání partnerského soužití uzavře manželství, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.
(2) Stejně bude potrestán, kdo uzavře partnerské soužití s osobou, která již je v manželství..


část čtvrtá

změna trestního řádu

Čl. IV

Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění zákona č. 57/1965 Sb., zákona č. 58/1969 Sb., zákona č. 149/1969 Sb., zákona č. 48/1973 Sb., zákona č. 29/1978 Sb., zákona č. 43/1980 Sb., zákona č. 159/1989 Sb., zákona č. 178/1990 Sb., zákona č. 303/1990 Sb., zákona č. 558/1991 Sb., zákona č. 25/1993 Sb., zákona č. 115/1993 Sb., zákona č. 292/1993 Sb., zákona č. 154/1994 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 214/1994 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 8/1995 Sb., zákona č. 152/1995 Sb., zákona č. 150/1997 Sb., zákona č. 209/1997 Sb., zákona č. 148/1998 Sb., zákona č. 166/1998 Sb., zákona č. 191/1999 Sb., zákona č. 29/2000 Sb. zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 227/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 77/2001 Sb., zákona č. 144/2001 Sb. a zákona č. 265/2001 Sb., se mění takto:

1. V § 37 odst. 1 se za slovo manžel vkládají slova nebo partner 1).

Poznámka pod čarou č. 1 zní:
--------------------------------
1) Zákon č. ........./2002 Sb., o partnerském soužití osob téhož pohlaví..

Dosavadní poznámka pod čarou č. 1 se označuje jako poznámka pod čarou č. 1a, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.

2 V § 100 odst. 1 se za slovo manžel vkládá slovo , partner 1).

3. V § 100 odst. 2 se za slovo manželu vkládá slovo , partnerovi 1).

4. V § 163a odst. 1 se za slovo manželem vkládá slovo , partnerem 1).

5. V § 247 odst. 2 se ve větě první za slovo manžel vkládá slovo , partner 1).

6. V § 299 odst. 2 se za slovo manžel vkládá slovo , partner 1).


část pátá

změna zákona o rodině

Čl. V

Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění zákona č. 132/1982 Sb., zákona č. 234/1992 Sb., nálezu Ústavního soudu České republiky č. 72/1995 Sb., zákona č. 91/1998 Sb., zákona č. 360/1999 Sb. a zákona č. 301/2000 Sb., se mění takto:

1. V § 6 se na konci odstavce 2 doplňuje tato věta: Osoba, která dříve uzavřela partnerské soužití, 3c) je povinna prokázat, že toto partnerské soužití zaniklo nebo bylo zrušeno..

Poznámka pod čarou č. 3c zní:
-------------------------------
3c) Zákon č. /2002 Sb., o partnerském soužití osob téhož pohlaví..

2. V § 11 odst. 1 se za slova vdanou ženou vkládají slova anebo s osobou, která uzavřela partnerské soužití 3c), pokud toto partnerské soužití trvá.

3. V § 11 se na konci textu odstavce 2 doplňují tato slova: anebo jakmile dřívější partnerské soužití 3c) zaniklo nebo bylo zrušeno.

4. V § 45 se doplňuje odstavec 5, který zní:

(5) Svěření dítěte do výchovy osobě, která uzavřela partnerské soužití, se řídí zvláštním právním předpisem. 3c).

5. V § 45a se doplňuje odstavec 4, který zní:

(4) Svěření dítěte do pěstounské péče osobě, která uzavřela partnerské soužití, se řídí zvláštním právním předpisem. 3c).

6. V § 64 se doplňuje odstavec 3, který zní:

(3) Osvojení osobou, která uzavřela partnerské soužití, se řídí zvláštním právním předpisem. 3c).

7. V § 79 se doplňuje odstavec 5, který zní:

(5) Ustanovení poručníkem osoby, která uzavřela partnerské soužití, se řídí zvláštním právním předpisem. 3c).

8. V § 94 se na konci textu odstavce 1 doplňují tato slova: anebo jestliže oprávněný manžel uzavře partnerské soužití 3c).


část šestá

změna zákona o mezinárodním právu soukromém a procesním

Čl. VI

Zákon č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním, ve znění zákona č. 158/1969 Sb., zákona č. 234/1992 Sb. a zákona č. 264/1992 Sb., se mění takto:

1. Za § 22 se vkládají nové § 22a až 22c, které včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 1 znějí:

Vztahy mezi partnery

§ 22a
Způsobilost osoby uzavřít partnerské soužití, jakož i podmínky jeho vzniku, se řídí právem státu, v němž se partnerské soužití uzavírá.

22b
(1) Osobní a majetkové vztahy partnerů, kteří uzavřeli partnerské soužití v České republice podle zvláštního právního předpisu 1) se řídí právem České republiky. Tímto právem se řídí i smluvená úprava majetkového práva mezi těmito partnery.
(2) Zrušení partnerského soužití uzavřeného v České republice se řídí právem České republiky.
-------------------------------
1) Zákon č. /2002 Sb., o partnerském soužití osob téhož pohlaví.

§ 22c
(1) Partnerské soužití uzavřené mimo území České republiky se v České republice uznává, pokud vzniklo v souladu s právním řádem státu, v němž bylo uzavřeno, a jeho platnost lze osvědčit listinou vydanou příslušným orgánem tohoto státu opatřenou předepsanými ověřeními.
(2) Osobní a majetkové vztahy mezi partnery, kteří uzavřeli partnerské soužití podle odstavce 1, se řídí právem České republiky, jestliže jsou oba partneři českými občany; jinak se řídí právem určeným podle ustanovení mezinárodního práva soukromého státu, v němž bylo partnerské soužití uzavřeno. Nelze-li takto použitelné právo určit, řídí se tyto vztahy právem státu, jehož jsou oba partneři příslušníky; jestliže toto právo partnerské soužití nepřipouští nebo neupravuje, nebo oba partneři jsou příslušníky různých států, řídí se právem České republiky.
(3) Smluvená úprava majetkového prává mezi partnery, kteří uzavřeli partnerské soužití podle odstavce 1, se posuzuje podle práva, které bylo pro majetkové vztahy partnerů rozhodné v době, kdy k úpravě došlo.
(4) Zrušení partnerského soužití uzavřeného podle odstavce 1 se řídí právem, kterým se řídí osobní vztahy partnerů v době zahájení řízení. Jestliže toto právo zrušení partnerského soužití nepřipouští nebo je připouští jen za okolností mimořádně tíživých, a jeden z partnerů je českým občanem nebo má trvalý pobyt v České republice, zrušení se řídí právem České republiky..

2. Za § 39 se vkládá nový § 39a, který zní:

§ 39a
(1) Ve věci zrušení partnerského soužití a určení, zda partnerské soužití vzniklo, či nikoliv, je pravomoc českých soudů dána, je-li alespoň jeden z partnerů českým občanem.
(2) Není-li žádný z partnerů českým občanem, je pravomoc českých soudů dána,
a) má-li alespoň jeden z partnerů dlouhodobý pobyt na území České republiky a může-li být rozhodnutí soudu uznáno v domovských státech obou partnerů,
b) má-li alespoň jeden z partnerů trvalý pobyt na území České republiky, nebo
c) pro určení, zda partnerské soužití vzniklo, či nikoliv, jestliže partnerské soužití bylo uzavřeno v České republice. .

3. V § 67 odst. 1 se za slovo manželských vkládají slova , věcech partnerského soužití.

část sedmá

změna občanského soudního řádu

Čl. VII

Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 36/1967 Sb., zákona č. 158/1969 Sb., zákona č. 49/1973 Sb., zákona č. 20/1975 Sb., zákona č. 133/1982 Sb., zákona č. 180/1990 Sb., zákona č. 328/1991 Sb., zákona č. 519/1991 Sb., zákona č. 263/1992 Sb., zákona č. 24/1993 Sb., zákona č. 171/1993 Sb., zákona č. 117/1994 Sb., zákona č. 152/1994 Sb., zákona č. 216/1994 Sb., zákona č. 84/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 238/1995 Sb., zákona č. 247/1995 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 31/1996 Sb., zákona č. 142/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 269/1996 Sb., zákona č. 202/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 91/1998 Sb., zákona č. 165/1998 Sb., zákona č. 326/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 2/2000 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 46/2000 Sb., zákona č. 105/2000 Sb., zákona č. 130/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 204/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 227/2000 Sb., zákona č. 367/2000 Sb., zákona č. 370/2000 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 137/2001 Sb. a zákona č. 231/2001 Sb., se mění takto:

1. V § 9 odst. 3 se na konci textu písmene t) doplňují tato slova: anebo partnerů 53a).

Poznámka pod čarou č. 53a zní:
-------------------------------
53a) Zákon č. /2002 Sb., o partnerském soužití osob téhož pohlaví..

2. V § 80 odst. 1 písm a) se za slova je či není vkládají slova o zrušení partnerského soužití, 53a).

3. V § 93 se na konci textu odstavce 1 doplňují tato slova: anebo o řízení o zrušení partnerského soužití 53a).

4. V § 96 se na konci textu odstavce 4 doplňují tato slova: anebo o zpětvzetí návrhu na zrušení partnerského soužití 53a).

5. V § 107 odst. 5 větě druhé se za slovo pokračovalo vkládají slova řízení též zastaví, zemře-li partner 53a) před pravomocným skončením řízení o zrušení partnerského soužití.

6. V § 131 se na konci textu odstavce 1 doplňují tato slova nebo v řízení o zrušení partnerského soužití 53a).

7. V § 144 větě první se za slovo není vkládají slova anebo o zrušení partnerského soužití53a).

8. V 175e odst. 1 se za slovo manželovi vkládají slova nebo partnerovi 53a).

9. V § 175l se doplňuje odstavec 3, který zní:

(3) Měl-li zůstavitel majetek ve společném jmění s pozůstalým partnerem 53a), postupuje soud podle odstavců 1 a 2 obdobně..

10. V § 204 odst. 3 se za slova nebo že není vkládají slova anebo kterým bylo vysloveno zrušení partnerského soužití 53a).

11. V § 222 se na konci textu odstavce 1 doplňují tato slova: , a u rozsudku, kterým bylo vysloveno zrušení partnerského soužití53a).

12. V § 222a se na konci textu odstavce 3 doplňují tato slova: anebo o zpětvzetí návrhu na zrušení partnerského soužití 53a).

13. V § 230 odst. 1 se na konci textu písmena a) doplňují tato slova: , a proti rozsudkům, kterými bylo vysloveno zrušení partnerského soužití 53a).

14. V § 255 odst. 2 se za slovo manželů vkládají slova nebo do společného jmění partnerů 53a) a za slovo manžel se vkládají slova nebo partner 53a).

15. V § 262a se doplňuje odstavec 3, který zní:

(3) Pro výkon rozhodnutí na majetek patřící do společného jmění partnerů 53a) platí odstavce 1 a 2 obdobně..

16. V § 267 se doplňuje odstavec 3, který zní:

(3) Pro výkon rozhodnutí na majetek patřící do společného jmění partnerů 53a) platí odstavce 1 a 2 obdobně..

17. V § 325 odst. 2 se za slovo manželu vkládají slova nebo partnerovi 53a).

18. V § 328b odst. 3 se za slovo manželu vkládají slova nebo partnerovi53a).

19. V § 328b odst. 4 se za slovo manžel vkládají slova nebo partner53a).

20. V § 335b odst. 2 se za slovo manželu vkládají slova nebo partnerovi53a).

21. V § 336c odst. 1 písm. a) se za slovo manželu vkládají slova nebo partnerovi53a).

22. V § 336h odst. 4 se za slovo manžel vkládají slova nebo partner53a).

23. V § 338h odst. 2 se za slovo manželu vkládají slova nebo partnerovi53a).

24. V § 338p odst.1 písm. a) se za slovo manželu vkládají slova nebo partnerovi53a).

25. V § 338u odst. 3 se za slovo manžel vkládají slova nebo partner53a).

26. V § 338y odst. 1 se za slovo manželu vkládají slova nebo partnerovi53a).

27. V § 338zj odst. 2 se za slovo manželu vkládají slova nebo partnerovi53a).

28. V § 338zo odst. 2 se za slovo manželu vkládají slova nebo partnerovi53a).


část osmá

změna občanského zákoníku

Čl. VIII

Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění zákona č. 58/1969 Sb., zákona č. 131/1982 Sb., zákona č. 94/1988 Sb., zákona č. 188/1988 Sb., zákona č. 87/1990 Sb., zákona č. 105/1990 Sb., zákona č. 116/1990 Sb., zákona č. 87/1991 Sb., zákona č. 509/1991 Sb., zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 267/1994 Sb., zákona č. 104/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 89/1996 Sb., zákona č. 94/1996 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 91/1998 Sb., zákona č. 165/1998 Sb., zákona č. 159/1999 Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 103/2000 Sb., zákona č. 227/2000 Sb., zákona č. 367/2000 Sb. a zákona č. 229/2001 Sb., se mění takto:

1. V § 15 se za slovomanželu vkládají slova nebo partnerovi 1a).

Poznámka pod čarou č. 1a zní:
--------------------------------
1a) Zákon č. ........./2002 Sb., o partnerském soužití osob téhož pohlaví..

2. V § 114 se na konci textu doplňují tato slova: nebo partnery 1a).

3. V § 116 se za slova a manžel vkládají slova nebo partner 1a).

4. V § 136 se na konci textu odstavce 2 doplňují tato slova: nebo partnery 1a).

5. Za § 151 se vkládá nový § 151a, který včetně nadpisu zní:

§ 151a

Společné jmění partnerů
Na společné jmění partnerů 1a) se vztahují ustanovení § 143 až 151 obdobně s tím, že pokud se v těchto ustanoveních mluví o manželství, rozumí se tím též partnerské soužití; zánikem manželství se rozumí též zrušení partnerského soužití, manžely se rozumí též partneři, a těmi, kteří chtějí uzavřít manželství, se rozumí též osoby, které chtějí uzavřít partnerské soužití..

6. V § 469 se za slova jeho manželu vkládají slova nebo partnerovi 1a).

7. V § 473 odst. 1 se za slova a manžel vkládají slova nebo partner 1a).

8. V § 474 odst. 1 se za slovo manžel vkládají slova nebo partner 1a).

9. V § 474 odst. 2 se za slovo manžel vkládají slova nebo partner 1a).

10. V § 475 odst. 1 se za slovo manžel vkládají slova nebo partner 1a).

11. V § 706 odst. 1 větě první se za slova jeho děti, vnuci vkládá čárka a slovo partner 1a).

12. V § 805 se za slova ve společném jmění manželů vkládají slova nebo ve společném jmění partnerů 1a).

13. V § 817 odst. 2 se za slovo manžel vkládají slova nebo partner 1a).


část devátá

Změna zákoníku práce

Čl. IX

Zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 88/1968 Sb., zákona č. 153/1969 Sb., zákona č. 100/1970 Sb., zákona č. 20/1975 Sb., zákona č. 72/1982 Sb., zákona č. 111/1984 Sb., zákona č. 22/1985 Sb., zákona č. 52/1987 Sb., zákona č. 98/1987 Sb., zákona č. 188/1988 Sb., zákona č. 3/1991 Sb., zákona č. 297/1991 Sb., zákona č. 231/1992 Sb., zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 590/1992 Sb., zákona č. 37/1993 Sb., zákona č. 74/1994 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 287/1995 Sb., zákona č. 138/1996 Sb., zákona č. 167/1999 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 238/2000 Sb., zákona č. 257/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb. a zákona č. 177/2001 Sb., se mění takto:

1. V § 120 odst. 5 se ve větě druhé za slovo Manželu vkládají slova nebo partnerovi17d).

Poznámka pod čarou č. 17d zní:
----------------------------
17d) Zákon č. /2002 Sb., o partnerském soužití osob téhož pohlaví..

2. V § 137 písm. c) se za slovo manžela vkládají slova nebo partnera17d).

3. V § 200 odst. 1 větě první se za slovo manželu vkládá slovo , partnerovi17d) a ve větě druhé se za slovo manželu doplňují slova a partnerovi17d).

4. V § 260 odst. 2 se za slovo manžela, vkládá slovo partnera,17d).

5. V § 269 se za slovo manžely vkládají slova nebo mezi partnery17d).

6. V § 274 se na konci odstavce 1 doplňuje tato věta: Za osamělé se nepovažují ženy a muži, kteří žijí v partnerském soužití.17d).


část desátá

změna zákona o péči o zdraví lidu

Čl. X

V § 23 odst.1 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění zákona č. 258/2000 Sb., se za slovo rodiny vkládají slova , případně jeho partnera, 4a).

Poznámka pod čarou č. 4a zní:
--------------------------------
4a) Zákon č. /2002 Sb., o partnerském soužití osob téhož pohlaví..

Dosavadní poznámka pod čarou č. 4a se označuje jako poznámka pod čarou č. 4b, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.


část jedenáctá

Změna zákona o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění

Čl. XI

Zákon č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, ve znění zákona č. 99/1972 Sb., zákona č. 73/1982 Sb., zákona č. 57/1984 Sb., zákona č. 109/1984 Sb., zákona č. 51/1987 Sb., zákona č. 103/1988 Sb., zákona č. 180/1990 Sb., zákona č. 306/1991 Sb., zákona č. 582/1991 Sb., zákona č. 37/1993 Sb., zákona č. 266/1993 Sb., zákona č. 308/1993 Sb., zákona č. 182/1994 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 113/1997 Sb., zákona č. 61/1999 Sb., zákona č. 238/2000 Sb. a zákona č. 258/2000 Sb., se mění takto:

1. V § 10 odst. 2 se slovo neprovdaná nahrazuje slovem svobodná.

2. V § 10 se na konci odstavce 2 doplňuje tato věta: Ustanovení věty první platí obdobně pro zaměstnankyni, jejíž partnerské soužití 5) zaniklo nebo bylo zrušeno, nežije-li s družkou nebo druhem..

Poznámka pod čarou č. 5 zní:
----------------------------------
5) Zákon č.
/2002 Sb., o partnerském soužití osob téhož pohlaví..

3. V § 12a odst. 1 se za slova s družkou vkládají slova nebo v partnerském soužití 5).

4. § 13 zní:

§ 13
(1) Peněžitá pomoc v mateřství náleží partnerce, 5) která pečuje o dítě, jestliže její partnerce se neposkytuje peněžitá pomoc v mateřství a sama nemůže nebo nesmí podle lékařského posudku o dítě pečovat pro závažné dlouhodobé onemocnění.
(2) Ustanovení § 12a odstavec 3 a 4 platí v případech podle odstavce 1 obdobně..


část dvanáctá

Změna zákona o sociálním zabezpečení

Čl. XII

Zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění zákona č. 110/1990 Sb., zákona č. 180/1990 Sb., zákona č. 1/1991 Sb., zákona č. 46/1991 Sb., zákona č. 306/1991 Sb., zákona č. 482/1991 Sb., zákona č. 578/1991 Sb., zákona č. 582/1991 Sb., zákona č. 235/1992 Sb., zákona č. 589/1992 Sb., zákona č. 37/1993 Sb., zákona č. 84/1993 Sb., zákona č. 160/1993 Sb., zákona č. 266/1993 Sb., zákona č. 307/1993 Sb., zákona č. 182/1994 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 155/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 133/1997 Sb., zákona č. 91/1998 Sb., zákona č. 155/1998 Sb., zákona č. 350/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 29/2000 Sb. a zákona č. 258/2000 Sb., se mění takto:

1. V § 92 odst. 3 větě druhé se slovo (manželky) nahrazuje slovem , partnera13a).


Poznámka pod čarou č. 13a zní:
--------------------------
13a) Zákon č.
/2002 Sb., o partnerském soužití osob téhož pohlaví..

2. V § 104 odst. 2 se slova manželka (manžel) nahrazují slovy manžel, partner13a).

3. V § 142 odst. 7 písm. b) se slova manželky (manžele) nahrazují slovy manžele nebo partnery13a).

část třináctá

Změna zákona o přestupcích

Čl. XIII

V § 68 odst. 4 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích,se za slova manžel vkládají slova nebo partner6a).

Poznámka pod čarou č. 6a zní:
--------------------------------
6a) Zákon č. /2002 Sb., o partnerském soužití osob téhož pohlaví..


část čtrnáctá

Změna zákona o místních poplatcích

Čl. XIV

V § 10 odst. 1 větě druhé zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, se slova manželé těchto osob a jejich děti nahrazují slovy jejich manželé nebo partneři13a), jakož i děti uvedených osob blízkých, manželů nebo partnerů .

Poznámka pod čarou č. 13a zní:
-------------------------------
13a) Zákon č. /2002 Sb., o partnerském soužití osob téhož pohlaví..


část patnáctá

Změna zákona o zaměstnanosti

Čl. XV

Zákon č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve znění zákona č. 305/1991 Sb., zákona č. 578/1991 Sb., zákona č. 231/1992 Sb., zákona č. 307/1993 Sb., zákona č. 39/1994 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 289/1997 Sb., zákona č. 167/1999 Sb., zákona č. 118/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb. a zákona č. 369/2000 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odst. 6 větě druhé se za slovo manžela vkládá slovo , partnera1).

Poznámka pod čarou č. 1 zní:
--------------------------------
1) Zákon č.
./2002 Sb., o partnerském soužití osob téhož pohlaví..

Dosavadní poznámka pod čarou č. 1 se označuje jako poznámka pod čarou č. 1a, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.

2. V § 15 odst. 1 písm. c) se za slovo manžela vkládají slova nebo partnera1).


část šestnáctá

změna zákona o policii české republiky

Čl. XVI

Zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění zákona č. 26/1993 Sb., zákona č. 67/1993 Sb., zákona č. 163/1993 Sb., zákona č. 326/1993 Sb., zákona č. 82/1995 Sb., zákona č. 152/1995 Sb., zákona č. 18/1997 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 186/1997 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 138/1999 Sb., zákona č. 168/1999 Sb., zákona č. 325/1999 Sb., zákona č. 326/1999 Sb., zákona č. 329/1999 Sb., zákona č. 105/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 361/2000 Sb., zákona č. 60/2001 Sb. a zákona č. 120/2001 Sb., se mění takto:

V § 12 odst. 3 zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, se za slovo manželu vkládá slovo , partnerovi 5a).

Poznámka pod čarou č. 5a zní:
--------------------------------
5a) Zákon č. /2002 Sb., o partnerském soužití osob téhož pohlaví..

Dosavadní poznámky pod čarou č. 5a a 5b se označují jako poznámky pod čarou č. 5b a 5c, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.


část sedmnáctá

změna zákona o konkursu a vyrovnání

Čl. XVII


Zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění zákona č. 122/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 74/1994 Sb., zákona č. 117/1994 Sb., zákona č. 156/1994 Sb., zákona č. 224/1994 Sb., zákona č. 84/1995 Sb., zákona č. 94/1996 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 12/1998 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 105/2000 Sb., zákona č. 214/2000 Sb., zákona č. 368/2000 Sb., zákona č. 370/2000 Sb. a zákona č. 120/2001 Sb., se mění takto:

1.V § 14 odst. 1 písm. k) se za slovo manžela vkládají slova nebo partnera 1a) a za slovo manželství se vkládají slova nebo zrušení partnerského soužití.

Poznámka pod čarou č. 1a zní:
--------------------------------
1a) Zákon č. /2002 Sb., o partnerském soužití osob téhož pohlaví..

2. V § 14 odst. 1 se na konci textu písmena l) doplňují tato slova: nebo partnerů 1a).

3. Za § 26b se vkládá nový § 26c, který včetně nadpisu zní:

§ 26c
Společné jmění partnerů
Pro společné jmění partnerů 1a) platí § 26 až 26b obdobně..

4. V § 36 odst. 1 písm. c) se za slovo manželů vkládají slova nebo partnerů 1a).

5. V § 46 odst. 2 se za slovo manželů vkládají slova nebo partnerů 1a) a za slovo manžel se vkládají slova nebo partner.

6. V § 47 odst. 1 se za slovo manžela vkládají slova nebo partnera 1a) a za slovo manželů se vkládají slova nebo partnerů.

7.V § 48 se za slovo manžel vkládají slova nebo partner 1a).

8. V § 55 se doplňuje odstavec 4, který zní:

(4) Pro společné jmění partnerů 1a) platí odstavce 1 až 3 obdobně..


část osmnáctá

změna živnostenského zákona

Čl. XVIII

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 231/1992 Sb., zákona č. 591/1992 Sb., zákona č. 600/1992 Sb., zákona č. 273/1993 Sb., zákona č. 303/1993 Sb., zákona č. 38/1994 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 136/1994 Sb., zákona č. 200/1994 Sb., zákona č. 237/1995 Sb., zákona č. 286/1995 Sb., zákona č. 94/1996 Sb., zákona č. 95/1996 Sb., zákona č. 147/1996 Sb., zákona č. 19/1997 Sb., zákona č. 49/1997 Sb., zákona č. 61/1997 Sb., zákona č. 79/1997 Sb., zákona č. 217/1997 Sb., zákona č. 280/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 83/1998 Sb., zákona č. 157/1998 Sb., zákona č. 167/1998 Sb., zákona č. 159/1999 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 358/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 122/2000 Sb., zákona č. 123/2000 Sb., zákona č. 124/2000 Sb., zákona č. 149/2000 Sb., zákona č. 151/2000 Sb., zákona č. 158/2000 Sb., zákona č. 247/2000 Sb., zákona č. 249/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 309/2000 Sb., zákona č. 362/2000 Sb., zákona č. 409/2000 Sb., zákona č. 458/2000 Sb., zákona č. 100/2001 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 164/2001 Sb. a zákona č. 256/2001 Sb., se mění takto:

1. V § 11 odst. 1 se za slova manželku podnikatele vkládají slova anebo jeho partnera 28a).

Poznámka pod čarou č. 28a zní:
-------------------------------
28a) Zákon č. 2002 Sb., o partnerském soužití osob téhož pohlaví..

Dosavadní poznámka pod čarou č. 28a se označuje jako poznámka pod čarou č. 28b, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.


2. V § 13 odst. 1 písm. b) a c) se za slovo manžel vkládají slova nebo partner 28a).


část devatenáctá

Změna zákona o životním minimu

Čl. XIX

Zákon č. 463/1991 Sb., o životním minimu, ve znění zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 84/1993 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 289/1997 Sb. a zákona č. 492/2000 Sb., se mění takto:

1. V § 4 odst. 1 písm. b) se za slovo manžel vkládají slova nebo partner3).

Poznámka pod čarou č. 3 zní:
--------------------------
3) Zákon č.
/2002 Sb., o partnerském soužití osob téhož pohlaví..

2. V § 4 odst. 1 písm. c) se za slovo manželé vkládá slovo , partneři3).


část dvacátá

změna zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání

Čl. XX

Zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, se mění takto:

1. V § 35 odst. 4 se za slovo manželu vkládají slova nebo parnerovi11).

Poznámka pod čarou č. 11 zní:
--------------------------------
11) Zákon č. /2002 Sb., o partnerském soužití osob téhož pohlaví..

2. V § 36 odst. 2 se za slovo manželu vkládají slova nebo parnerovi11)..


část dvacátá první

Změna zákona o sociální potřebnosti

Čl. XXI

V § 8 odst. 2 zákona č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, se za slovo manželu vkládá slovo , partnerovi 9a).

Poznámka pod čarou č. 9a zní:
--------------------------------
9a) Zákon č.
/2002 Sb., o partnerském soužití osob téhož pohlaví..


část dvacátá druhá

změna obchodního zákoníku

Čl. XXII

V § 27a odst. 2 písm. k) zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění zákona č. 370/2000 Sb., se za slovo manžela vkládají slova nebo partnera1) a za slovo manželů se vkládají slova nebo ve společném jmění partnerů.

Poznámka pod čarou č. 1 zní:
-------------------------------
1) Zákon č. /2002 Sb., o partnerském soužití osob téhož pohlaví..

Dosavadní poznámka pod čarou č. 1 se označuje jako poznámka pod čarou č. 2, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.


část dvacátá třetí

změna zákona o soudních poplatcích

Čl. XXIII

Zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění zákona č. 271/1992 Sb., zákona č. 273/1994 Sb., zákona č. 36/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 209/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 103/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 241/2000 Sb. a zákona č. 255/2000 Sb., se mění takto:

1. V § 2 se na konci odstavce 3 doplňuje tato věta: Tuto povinnost nemá žalovaný též v řízení o zrušení partnerského soužití. 1).

Poznámka pod čarou č. 1 zní:
-------------------------------
1) Zákon č. /2002 Sb., o partnerském soužití osob téhož pohlaví..

2. V § 10 se na konci odstavce 6 doplňuje tato věta: Obdobně postupuje soud bylo -li zastaveno řízení o zrušení partnerského soužití 1) nebo byl-li návrh na zahájení řízení o zrušení partnerského soužití vzat zpět.

3. V příloze se v položce 2 v bodu 6 za slova o rozvod manželství nebo vkládají slova za návrh na zahájení řízení o zrušení partnerského soužití anebo.


část dvacátá čtvrtá

Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení

Čl. XXIV

V § 118a odst. 2 větě druhé zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění zákona č. 160/1995 Sb. a zákona č. 134/1997 Sb., se slova nového manželství nahrazují slova manželství nebo partnerského soužití 65a).

Poznámka pod čarou č. 65a zní:
-------------------------------
65a) Zákon č.
./2002 Sb., o partnerském soužití osob téhož pohlaví..


část dvacátá pátá

Změna zákona o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku

Čl. XXV

V § 11 odst. 5 zákona č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku, ve znění zákona č. 217/2000 Sb., se za slovo Manželu vkládají slova nebo partnerovi4d).

Poznámka pod čarou č. 4d zní:
--------------------------------
4d) Zákon č.
./2002 Sb., o partnerském soužití osob téhož pohlaví..


část dvacátá šestá

Změna zákona o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech

Čl. XXVI

V § 17 odst. 4 zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění zákona č. 217/2000 Sb., se za slovo Manželu vkládají slova nebo partnerovi11e).

Poznámka pod čarou č. 11e zní:
--------------------------------
11e) Zákon č.
/2002 Sb., o partnerském soužití osob téhož pohlaví..


část dvacátá sedmá

změna zákona o služebním poměru příslušníků Policie české republiky

Čl. XXVII

Zákon č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie České republiky, ve znění zákona č. 590/1992 Sb., zákona č. 26/1993 Sb., zákona č. 326/1993 Sb., zákona č. 40/1994 Sb., zákona č. 33/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 111/1998 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 460/2000 Sb. a zákona č. 265/2001 Sb., se mění takto:

V § 94 odst. 3 se za slovo manželu vkládají slova nebo partnerovi 10a).

Poznámka pod čarou č. 10a zní:
-------------------------------
10a) Zákon č. /2002 Sb., o partnerském soužití osob téhož pohlaví..

2. V § 95 odst. 1 se za slovo manželu vkládají slova nebo partnerovi 10a).

3. V § 120 odst. 2 se za slovo manžel vkládá slovo partner, 10a).


část dvacátá osmá

Změna zákona o správě daní a poplatků

Čl. XXVIII

V § 8 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 5a zní:

(2) Výpověď může odepřít ten, kdo by jí způsobil nebezpečí trestního stíhání sobě nebo osobám blízkým. Osobou blízkou se pro účely tohoto zákona rozumí manžel nebo partner5a), druh, příbuzný v řadě přímé a jeho manžel, sourozenec a jeho manžel, osvojitel a jeho manžel, osvojenec a jeho potomci, manžel osvojence a manželé jeho potomků.
--------------------------------
5a) Zákon č. /2002 Sb., o partnerském soužití osob téhož pohlaví..


část dvacátá devátá

Změna zákona o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí

Čl. XXIX

Zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění zákona č. 18/1993 Sb., zákona č. 322/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 72/1994 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 113/1994 Sb., zákona č. 248/1995 Sb., zákona č. 96/1996 Sb., zákona č. 203/1997 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 169/1998 Sb., zákona č. 95/1999 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 103/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 340/2000 Sb., zákona č. 364/2000 Sb., zákona č. 117/2001 Sb. a zákona č. 120/2001 Sb., se mění takto:

1. V § 8 odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 2ba zní:

(2) Jde-li o převod nebo přechod vlastnictví k nemovitosti ze společného jmění manželů nebo partnerů2ba) anebo do společného jmění manželů nebo partnerů, považuje se každý z manželů nebo partnerů za samostatného poplatníka, případně ručitele, a jejich podíly za stejné, pokud nejsou dohodnuty nebo stanoveny jinak. V případě podílových spoluvlastníků je každý spoluvlastník samostatným poplatníkem, případně ručitelem, a platí daň podle velikosti svého podílu.
-------------------------------
2ba) Zákon č. /2002 Sb., o partnerském soužití osob téhož pohlaví..


2. V § 11 odstavec 2 zní:

(2) Do I.skupiny patří
příbuzní v řadě přímé a manželé nebo partneři.

3. V § 19 odst. 2 písm. a) se slova z bezpodílového spoluvlastnictví nahrazují
slovy ze společného jmění a za slovo manželů se vkládají slova nebo
partnerů.

4. V § 19 odst. 2 písm. b) se slova z bezpodílového spoluvlastnictví nahrazují slovy ze společného jmění a za slovo manželů se vkládají slova nebo partnerů.


část třicátá

Změna zákona o daních z příjmů

Čl. XXX
Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 35/1993 Sb., zákona č. 96/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 196/1993 Sb., zákona č.323/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 114/1994 Sb., zákona č. 259/1994 Sb., zákona č. 32/1995 Sb., zákona č. 87/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 149/1995 Sb., zákona č. 248/1995 Sb., zákona č. 316/1996 Sb., zákona č. 18/1997 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 209/1997 Sb., zákona č. 210/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 111/1998 Sb., zákona č. 149/1998 Sb., zákona č. 168/1998 Sb., zákona č. 333/1998 Sb., zákona č. 63/1999 Sb., zákona č. 129/1999 Sb., zákona č. 144/1999 Sb., zákona č. 170/1999 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 3/2000 Sb., zákona č. 17/2000 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 72/2000 Sb., zákona č. 100/2000 Sb., zákona č. 103/2000 Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 241/2000 Sb., zákona č. 340/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 117/2001 Sb., zákona č. 120/2001 Sb. a zákona č. 239/2001 Sb., se mění takto:
Za § 22 se vkládá nový § 22a, který včetně poznámky pod čarou č. 11a zní:

§ 22a
(1) Osoby, které uzavřely partnerské soužití podle zákona o partnerském soužití osob téhož pohlaví11a), se pro účely tohoto zákona posuzují obdobně jako manželé.

(2) Partnerské soužití osob téhož pohlaví uzavřené podle zákona o partnerském soužití osob téhož pohlaví se posuzuje pro účely tohoto zákona obdobně jako manželství.

(3) Společné jmění partnerů, kteří uzavřeli partnerské soužití podle zákona o partnerském soužití osob téhož pohlaví, se pro účely tohoto zákona posuzuje obdobně jako společné jmění manželů.

(4) Partnerské soužití osob téhož pohlaví, pokud vzniklo v souladu s právním řádem státu, v němž bylo uzavřeno, a pokud jeho platnost lze osvědčit listinou, vydanou příslušným orgánem, se posuzuje obdobně jako manželství.
--------------------------------
11a) Zákon č. /2002 Sb., o partnerském soužití osob téhož pohlaví..


část třicátá první

Změna celního zákona

Čl. XXXI

V § 30 odst. 3 zákona č. 13/1993 Sb., celní zákon, se za slovo manželu vkládá slovo , partnerovi5ba).

Poznámka pod čarou č. 5ba zní:
--------------------------------
5ba) Zákon č. /2002 Sb., o partnerském soužití osob téhož pohlaví..


část třicátá druhá

změna zákona o nabývání a pozbývání státního občanství české republiky

Čl. XXXII

V § 11 odst. 1 písm. e) zákona č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění zákona č. 272/1993 Sb. a zákona č. 194/1999 Sb., se slovo (manželka) nahrazuje slovy nebo partner3b).

Poznámka pod čarou č. 3b zní:
--------------------------------
3b) Zákon č. /2002 Sb., o partnerském soužití osob téhož pohlaví..

Dosavadní poznámky pod čarou č. 3b a 3c se označují jako poznámky pod čarou č. 3c a 3d, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.


část třicátá třetí

Změna zákona o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření

Čl. XXXIII

Zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., ve znění zákona č.83/1995 Sb. se mění takto:

1. V § 8 odst. 1 větě první se za slovo pozůstalého manžela vkládají slova nebo partnera 9a).

Poznámka pod čarou č. 9a zní:
------------------------------
9a) Zákon č. 2002 Sb., o partnerském soužití osob téhož pohlaví..

2. V § 8 odst. 2 se za slova pozůstalý manžel vkládají slova nebo partner.


část třicátá čtvrtá

změna zákona o ústavním soudu

Čl. XXXIV

Zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění zákona č. 331/1993 Sb., zákona č. 236/1995 Sb., zákona č. 77/1998 Sb., zákona č. 18/2000 Sb. a zákona č. 132/2000 Sb., se mění takto:

1. V § 90 odst. 3 se za slova manžel nebo vkládají slova partner 3a) anebo.

Poznámka pod čarou č. 3a zní:
-------------------------------
3a) Zákon č. /2002 Sb., o partnerském soužití osob téhož pohlaví:.

2. V § 94 odst. 3 se za slova manžel nebo vkládají slova partner 3a) anebo.

3. V § 98 odst. 2 se za slova manžel nebo vkládají slova partner 3a) anebo.

4. V § 105 odst. 2 se za slova manžel nebo vkládají slova partner 3a) anebo.

část třicátá pátá

změna zákona o bezpečnostní informační službě

Čl. XXXV

Zákon č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě, ve znění zákona č. 160/1995 Sb. a zákona č. 155/2000 Sb., se mění takto:

1. V § 109 se za slovo manželu vkládají slova nebo partnerovi 23a).

Poznámka pod čarou č. 23a zní:
--------------------------------
23a) Zákon č. /2002 Sb., o partnerském soužití osob téhož pohlaví..

2. V § 124 odst. 2 se slovo , manželka nahrazuje slovy nebo partner 23a).

část třicátá šestá

změna zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny

Čl. XXXVI

Zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění zákona č. 47/2000 Sb. a zákona č. 39/2001 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, se mění takto:

1. V příloze č. 1 v článku 15 odst. 1 se za slovo manžel vkládá slovo partner 3a).

Poznámka pod čarou č. 3a zní:
-------------------------------
3a) Zákon č. /2002 Sb., o partnerském soužití osob téhož pohlaví.

2. V příloze č. 1 v článku 15 odst. 2 se za slovo manželu vkládá slovo , partnerovi 3a).


část třicátá sedmá

Změna zákona o státní sociální podpoře

Čl. XXXVII

Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 137/1996 Sb., zákona č. 132/1997 Sb., zákona č. 242/1997 Sb., zákona č. 91/1998 Sb., zákona č. 158/1998 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 118/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb. a zákona č. 492/2000 Sb., se mění takto:

1. V § 7 odst. 2 písm. b) se za slovo manžel vkládají slova nebo partner31a).

Poznámka pod čarou č. 31a zní:
--------------------------------
31a) Zákon č. /2002 Sb., o partnerském soužití osob téhož pohlaví..

2. V § 7 odst. 2 písm. c) se za slovo manželé vkládá slovo , partneři31a).

3. V § 7 odst. 3 písmeno c) zní:
c) manžele nebo partnery.31a).

4. V § 7 se na konci odstavce 8 doplňuje tato věta: Za osamělého rodiče se nepovažuje rodič, který žije v partnerském soužití.31a).

5. V § 33 se na konci odstavce 2 doplňuje tato věta: Pro nárok partnera31a) vojáka na zaopatřovací příspěvek platí obdobně odstavec 1 písm. b)..


část třicátá osmá

Změna zákona o důchodovém pojištění

Čl. XXXVIII

Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění zákona č. 134/1997 Sb., zákona č. 289/1997 Sb., zákona č. 224/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 118/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 116/2001 Sb. a zákona č. 188/2001 Sb., se mění takto:

1. V § 24 se za slovo manželé, vkládá slovo partneři,34a).

Poznámka pod čarou č. 34a zní:
-------------------------------
34a) Zákon č.
./2002 Sb., o partnerském soužití osob téhož pohlaví..

2. V § 49 se doplňuje odstavec 3, který zní:

(3) Pozůstalý partner má nárok na vdovský nebo vdovecký důchod po partnerovi,34a) který splňoval podmínky uvedené v odstavci 1, pokud partnerské soužití34a) trvalo ke dni smrti partnera aspoň 3 roky..

3. V § 50 odst. 5 se slova nového manželství nahrazují slovy manželství nebo partnerského soužití34a).

4. V § 50 se doplňuje odstavec 8, který zní:

(8) Ustanovení odstavců 1 až 7 platí obdobně pro nárok pozůstalého partnera na vdovský nebo vdovecký důchod s tím, že je-li pozůstalým partnerem muž, věk podle odstavce 2 písm. e) se stanoví podle odstavce 7..

5. V § 51 odst. 2 se za slova manžel (manželka) vkládají slova nebo partner34a).

6. V § 63 odst. 1 větě první se slova manželka (manžel) nahrazují slovy manžel (manželka) nebo partner34a).

7. V § 64 se doplňuje odstavec 4, který zní:

(4) Ustanovení odstavců 2 a 3 platí obdobně, jde-li o výplatu důchodu na účet partnera34a) oprávněného u banky v České republice a o povinnosti tohoto partnera..


část třicátá devátá

Změna devizového zákona

Čl. XXXIX

V § 17 odst. 1 písm. c) zákona č. 219/1995 Sb., devizový zákon, se slova bezpodílového spoluvlastnictví nahrazují slovy společného jmění, za slovo manželů se vkládají slova nebo partnerů10a) a za slovo manžela se vkládá slovo partnera,10a).

Poznámka pod čarou č.10a zní:
--------------------------------
10a) Zákon č........../2002 Sb., o partnerském soužití osob téhož pohlaví..


část čtyřicátá

změna zákona o veřejném zdravotním pojištění

Čl. XL

V § 17 odst. 13 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 459/2000 Sb., se za slovo manželovi vkládají slova nebo partnerovi28a).

Poznámka pod čarou č. 28a zní:
--------------------------------
28a) Zákon č. /2002 Sb., o partnerském soužití osob téhož pohlaví..


část čtyřicátá první

Změna zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

Čl. XLI

V § 7 odst. 1 písm. b) zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), se za slova svému manželu vkládají slova nebo partnerovi15a).

Poznámka pod čarou č.15a zní:
--------------------------------
15a) Zákon č. /2002 Sb., o partnerském soužití osob téhož pohlaví..


část čtyřicátá druhá

Změna branného zákona

Čl. XLII

V § 7 odst. 2 zákona č. 218/1999 Sb., o rozsahu branné povinnosti a o vojenských správních úřadech (branný zákon), se za slova nebo manželky vkládá slovo (partnera2a)).

Poznámka pod čarou č. 2a zní:
--------------------------------
2a) Zákon č. /2002 Sb., o partnerském soužití osob téhož pohlaví..


část čtyřicátá třetí

Změna zákona o průběhu základní nebo náhradní služby a vojenských cvičení a o některých právních poměrech vojáků v záloze

Čl. XLIII

Zákon č. 220/1999 Sb., o průběhu základní nebo náhradní služby a vojenských cvičení a o některých právních poměrech vojáků v záloze, se mění takto:

1. V § 18 odst. 1 se za slovo manžela vkládá slovo partnera, 9a) a za slova na vlastní svatbu se doplňují slova nebo k uzavření partnerského soužití..

Poznámka pod čarou č. 9a zní:
--------------------------------
9a) Zákon č. /2002 Sb., o partnerském soužití osob téhož pohlaví..

2. V § 24 odst. 2 se za slova uzavření nebo rozvod manželství vkládají slova uzavření nebo zrušení partnerského soužití, a za slovo ovdovění vkládají slova nebo úmrtí partnera 9a),.

3. V § 68 větě první a druhé se za slovo manželovi vkládají slova nebo partnerovi 9a).

4. V § 69 se za slova pozůstalému manželovi vkládají slova nebo partnerovi 9a).


Část čtyřicátá čtvrtá

Změna zákona o vojácích z povolání

Čl. XLIV

Zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění zákona č. 155/2000 Sb., se mění takto:

1. V § 2 odst. 4 se slova manželského a rodinného stavu nebo povinností k rodině nahrazují slovy manželského a rodinného stavu nebo partnerského soužití 1a) anebo povinností k rodině

Poznámka pod čarou č. 1a zní:
--------------------------------
1a) Zákon č. /2002 Sb., o partnerském soužití osob téhož pohlaví..

2. V § 59 odst. 3 se za slova a jejich manželkám vkládají slova nebo partnerům 1a) a za slovo vdovám se vkládají slova nebo vdovcům.

3. V § 61 odst. 3 se za slova s pozůstalým manželem vkládají slova nebo partnerem1a).

4. V § 62 se za slova jeho manželce vkládají slova nebo partnerovi1a).

5. V § 71 odst. 5 se slova jeho manžel nebo druh nahrazují slovy jeho manžel, partner 1a) nebo druh.

6. V § 71 odst. 6 se za slova Ženatým vojákům z povolání vkládají slova nebo vojákům v partnerském soužití 1a).

7. V § 77 odst. 2 se za slova Ženatému vojákovi vkládají slova nebo vojákovi v partnerském soužití 1a).

8. V § 77 odst. 4 se za slova Ženatému vojákovi vkládají slova nebo vojákovi v partnerském soužití 1a).

9. V § 77 odst. 7 se za slova ženatému vojákovi vkládají slova nebo vojákovi v partnerském soužití 1a).

10. V § 77 odst. 9 se za slova naroveň postaven voják, který žije vkládají slova
v partnerském soužití 1a) nebo a stávající slovo nebo se nahrazuje slovem anebo.

11. V § 92 odst. 1 se za slova jeho manželce vkládají slova nebo partnerovi 1a).

12. V § 122 odst. 2 se za slova pro pozůstalého manžela vkládají slova nebo partnera 1a).

13. V § 124 větě první a druhé se za slovo manželovi vkládají slova nebo partnerovi 1a).

14. V § 125 odst. 1 se za slova pozůstalému manželovi vkládají slova nebo partnerovi 1a).

15. V § 141 odst. 1 se za slova pozůstalý manžel vkládají slova nebo partner 1a).

16. V § 141 odst. 2 se za slova pozůstalého manžela vkládají slova nebo partnera 1a) a za slova náleželo manželovi se vkládají slova nebo partnerovi 1a).

17. V § 141 odst. 3 se za slova pozůstalého manžela vkládají slova nebo partnera 1a).

18. V § 142 odst. 3 se za slovo manželce vkládají slova nebo partnerovi 1a).

19. V § 159 odst. 7 se za slova na manžela vkládají slova nebo partnera, 1a).

ČÁST čtyŘICÁTÁ pátá

Změna zákona o pobytu ozbrojených sil jiných států na území České republiky

Čl. XLV

V § 2 písm. g) zákona č. 310/1999 Sb., o pobytu ozbrojených sil jiných států na území České republiky, se za slovo manželka vkládá slovo , partner1a).

Poznámka pod čarou č. 1a zní:
--------------------------------
1a) Zákon č. /2002 Sb., o partnerském soužití osob téhož pohlaví..


část čtyřicátá šestá

změna zákona o pobytu cizinců na území české republiky

Čl. XLVI

Zákon č. 326/1999 Sb., o o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 140/2001 Sb., se mění takto:

1. V § 65 odst. 1 písm a) se za slovo manželem vkládají slova nebo partnerem 10b).

Poznámka pod čarou č. 10b zní:
-------------------------------
10b) Zákon č. /2002 Sb., o partnerském soužití osob téhož pohlaví..

2. V § 65 se na konci textu odstavce 2 doplňují tato slova: anebo bývalý partner 10b).

3. V § 66 písm. a) se za slovo manželem vkládají slova nebo partnerem 10b).

4. V § 69 odst. 2 písm. a) bod 1 se za slova manželem nebo vkládají slova partnerem 10b) anebo.


část čtyřicátá sedmá

změna zákona o občanských průkazech

Čl. XLVII

Zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, se mění takto:

1. V § 3 odst. 4 se na konci textu písmene b) doplňují tato slova: nebo partnera 6a).

Poznámka pod čarou č. 6a zní:
-------------------------------
6a) Zákon č. /2002 Sb., o partnerském soužití osob téhož pohlaví..

2. V § 5 odst. 2 se na konci textu písmene e) doplňují tato slova: nebo v partnerském soužití 6a).

3. V 6 odst. 5 se na konci textu písmene d) doplňují tato slova: nebo v partnerském soužití 6a).

4. V § 17 odst. 3 písm. m) se za slovo manžela vkládá slovo nebo partnera 6a).


část čtyřicátá osmá

změna zákona o veřejných dražbách

Čl. XLVIII

Zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění zákona č. 120/2001 Sb., se mění takto:

1 V § 36 odst. 6 se za slovo manžel vkládají slova nebo partner 16a).

Poznámka pod čarou č. 16a zní:
-------------------------------
16a) Zákon č. /2002 Sb., o partnerském soužití osob téhož pohlaví..


V § 39 odst. 5 se slova manžel nebo nahrazují slovy manžel, partner 16a) nebo jinou.


část čtyřicátá devátá

změna tiskového zákona

Čl. XLIX

Zákon č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), ve znění zákona č. 302/2000 Sb., se mění takto:

V § 10 odst. 4 se za slovo manželu vkládají slova nebo partnerovi 3a).

Poznámka pod čarou č. 3a zní:
-------------------------------
3a) Zákon č. /2002 Sb., o partnerském soužití osob téhož pohlaví..


2. V § 11 odst. 2 se za slovo manželu vkládají slova nebo partnerovi 3a).

část padesátá

změna zákona o evidenci obyvatel a rodných číslech

Čl. XL

Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), se mění takto:

1. V § 3 odst. 2 písmeno m) zní:
m) rodné číslo manžela nebo partnera 5a), anebo jméno a příjmení manžela nebo partnera, je-li manželem nebo partnerem cizinec, který nemá přiděleno rodné číslo,.

Poznámka pod čarou č. 5a zní:
-------------------------------
5a) Zákon č. /2002 Sb., o partnerském soužití osob téhož pohlaví..

2 V § 3 odst. 3 písm. k) se za slovo manžela vkládají slova nebo partnera 5a).

3. V § 7 se na konci textu tečka nahrazuje středníkem a doplňuje se písmeno e) které zní:
e) matriční úřad, před kterým se uzavírá partnerské soužití, 5a) z knihy partnerského soužití, kterou vede, v rozsahu
1. datum a místo prohlášení o partnerském soužití,
2. jméno a příjmení, popřípadě rodné příjmení,
3. rodné číslo nebo datum narození a místo narození,
4. rodné číslo otce a matky nebo datum narození,
5. datum zrušení partnerského soužití..


část padesátá první

změna zákona o matrikách, jménu a příjmení

Čl. LI

Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, se mění takto:

1. V § 21 odst. 1 se na konci textu písmene c) doplňují tato slova: nebo partnera9a).

Poznámka pod čarou č. 9a zní:
-------------------------------
9a) Zákon č. .........../2002 Sb., o partnerském soužití osob téhož pohlaví..

2. V § 31 se na konci textu písmene e) doplňují tato slova: nebo partnera.

3. V § 33 odst. 1 písm. e) se za slova manželství, nebo vkládají slova o zrušení předchozího partnerského soužití, anebo.

4. V § 35 odst. 1 se za písmeno f) vkládá nové písmeno g), které zní:
g) pravomocný rozsudek o zrušení předchozího partnerského soužití, jde-li o cizince, jemuž bylo partnerské soužití zrušeno,.

Dosavadní písmena g) až i) se označují jako písmena h) až j).

5. V § 46 odst. 2 písm. f) se za slova manželství, nebo vkládají slova o zrušení předchozího partnerského soužití, anebo.

6. Za § 73 se vkládá nový § 73a, který zní:

§ 73a

Změna příjmení se nepovolí, žádá-li partner o změnu příjmení na příjmení partnera..

7. V § 75 na konci textu písmene a) doplňují tato slova nebo prohlášení o partnerském soužití.

8. V § 76 odst. 1 písm. a) se za slova oddací list vkládají slova nebo doklad o partnerském soužití.

9. V § 76 odst. 1 se za písmeno b) se vkládá nové písmeno c), které zní:

c) jde-li o osoby, jimž bylo partnerské soužití zrušeno, pravomocný rozsudek o zrušení partnerského soužití, .

Dosavadní písmena c) až f) se označují jako písmena d) až g).


část padesátá druhá

změna zákona o soudních exekutorech a exekuční činnosti

Čl. LII

Zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, se mění takto:

V § 36 odst. 2 se za slovo manželů vkládají slova nebo do společného jmění partnerů 11a)a za slovo manžel se vkládají slova nebo partner.

Poznámka pod čarou č. 11a zní
--------------------------------
11a) Zákon č. 2002 Sb., o partnerském soužití osob téhož pohlaví.

V § 42 se doplňuje odstavec 3, který zní:

(3) Pro exekuci na majetek patřící do společného jmění partnerů 11a) platí odstavce 1 a 2 obdobně..

3. V § 44 odst. 7 se za slovo manželů vkládají slova nebo do společného jmění partnerů 11a).


část padesátá třetí

účinnost

čl. LIII

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2002.

Důvodová zpráva

I. Obecná část


A. Důvody navrhované úpravy ve vztahu k platnému právnímu stavu.

Navrhované změny jednotlivých zákonů navazují na návrh zákona o partnerském soužití osob téhož pohlaví, a stejně jako tímto zákonem je jimi sledováno respektování práva na státem uznanou formu spolužití a založení společenské jednotky, která bude hrát v podstatě podobnou roli, jakou má pro většinu heterosexuálně orientovaných občanů rodina založená manželstvím. Navrhovaná právní úprava má všem zabezpečit možnost uskutečnit v souladu s demokratickými a liberálními hodnotami a s principem občanské tolerance vlastní představu realizace vzájemných citových vztahů s příslušnými důsledky v soukromoprávní a veřejnoprávní sféře.
S ohledem na navrhovanou koncepci partnerského soužití a potřebu jejího promítnutí do celého právního řádu, je nezbytné provést rovněž změny některých souvisejících právních předpisů, bez nichž by založení možnosti partnerského soužití osob téhož pohlaví neplnilo očekávaný účel. Jedná se především o případy, kdy postavení partnerů je potřeba ve zvláštních právních předpisech přizpůsobit postavení manželů, např. v oblastech majetkových, dědických, vydávaní dokladů, v trestních věcech, při ochraně v trestním řízení apod.

B. Soulad navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem České republiky, s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána, slučitelnost s právními akty Evropských společenství.

Navrhované úpravy jsou v souladu s ústavním pořádkem České republiky a neodporují mezinárodním smlouvám, kterými je Česká republika vázána.
Navrhovaná úprava se není v rozporu s právem Evropských společenství, které právní režim soužití homosexuálních osob neupravuje. Navrhované úpravy odpovídají smyslu a záměru rezoluce Evropského Parlamentu č. 0028/94, která členské státy Evropské unie vyzývá k přijetí takové právní úpravy, která by párům stejného pohlaví přiznávala stejná práva, jako pro manželské páry (připomenuto rezolucemi č. 0824/98 a č. 0852/98).

C. Předpokládaný hospodářský a finanční dosah navrhované úpravy, dopad na státní rozpočet.
Na základě návrhu novely zákona o daních z příjmů lze předpokládat snížení daně z příjmů fyzických osob cca o 50 mil. Kč v důsledku snížení základu daně na vyživovaného partnera, které, jak lze předpokládat, bude kompenzováno na druhé straně tím, že příjmy z pronájmu a z prodeje nemovitostí a bytů ve společném jmění partnerů budou zdaňovány pouze u jednoho z partnerů, stejně jako je tomu u manželů.
S ohledem na to, že se nepředpokládá velký počet uzavíraných svazků mezi osobami téhož pohlaví, je možno konstatovat, že ani z hlediska daně dědické a daně darovací, pro jejichž účely budou osoby zařazeny do první skupiny poplatníků (při úplném osvobození u daně dědické) nepůjde u těchto daní z hlediska dopadů na státní rozpočet o položky příliš významné. Konkrétní dopad je obtížné kvantifikovat, ale předpokládá se, že by neměl překročit ročně 4 mil. Kč.
Jinak si navrhovaná úprava nevyžádá zvýšení prostředků ze státního rozpočtu ani nárůst pracovních sil.


II. Zvláštní část

K části první čl. I

K bodu 1:
Okruh rodinných příslušníků je třeba doplnit též o osoby stejného pohlaví žijící v partnerském soužití. Vzhledem k tomu, že v partnerském soužití se bude jednat o právní vztah založený stanoveným úkonem pověřeného orgánu, je třeba, aby měli partneři postavení rodinného příslušníka stejně, jako je tomu u manžela (manželky), a nikoli jako u druha (družky), kde je podmínkou ještě určitá doba společného soužití.

K bodu 2:
Ustanovení § 11 zákona o partnerském soužití osob téhož pohlaví umožňuje, aby v některých případech osoba žijící s osobou téhož pohlaví formou partnerského soužití pečovala o dítě. V případě skončení partnerského soužití formou zániku podle § 12 cit. zákona bude mít přeživší partner postavení srovnatelné s postavením osoby ovdovělé; v případě jeho skončení formou zrušení podle § 14 cit. zákona budou mít oba partneři dříve žijící ve zrušeném partnerském soužití postavení srovnatelné s postavením osoby rozvedené. Je proto třeba postavit je na roveň zaměstnancům ovdovělým (rozvedeným).

K bodu 3:
Ustanovení § 14 zákona o partnerském soužití osob téhož pohlaví umožňuje v některých případech vznik vyživovací povinnosti mezi partnery po zrušení partnerského soužití, a proto je třeba i pro dobu po zrušení partnerství upravit postavení bývalého partnera.

K bodu 4:
Okruh pozůstalých osob je třeba doplnit též o osoby stejného pohlaví, které žily v zaniklém partnerském soužití. Vzhledem k tomu, že postavení osob žijících v partnerském soužití osob téhož pohlaví se v nemocenském pojištění pojímá jako rovnocenné s postavením osob žijících v manželství, je třeba, aby měli partneři v posloupnosti osob, na které přechází nárok na dávku nemocenského pojištění, postavení obdobné postavení ovdovělého manžela (manželky). Tím je dána nutnost jejich zařazení do posloupnosti osob, na něž nárok na dávku nemocenského pojištění přechází, bezprostředně za ovdovělého manžela (manželku), tj. i před děti pojištěnce (oprávněného).

K části druhé čl.II

Pro účely nemocenské péče se v definici rodinného příslušníka staví partner na roveň manžela (manželky), a bývalý partner na roveň osoby ovdovělé nebo rozvedené.

K části třetí čl. III

K bodu 1:
Okruh osob blízkých je potřeba doplnit o osobu partnera podle zákona o partnerském soužití osob téhož pohlaví, a to i ve vztahu k dalším ustanovením trestního zákona, kde je pojem osoby blízké používán, např. ustanovení § 168 odst. 2, upravující neoznámení trestného činu.

K bodům 2 až 4:
V návaznosti na platnou úpravu trestnosti bigamie je potřeba upravit též vztah k partnerskému soužití osob téhož pohlaví a upravit i trestnost současného uzavření dvou takových vztahů.

K části čtvrté čl. IV

K bodu 1:
Navrhuje se umožnit, aby stejné oprávnění zvolit obhájce obviněnému jako jeho manžel měl i jeho partner, pokud obviněný žije v partnerském soužití osob téhož pohlaví.
K bodům 2 a 3:
Navrhuje se upravit právo odepřít výpověď též pro osoby žijící v partnerském soužití osob téhož pohlaví za stejných podmínek, jako pro manžele.
K bodu 4:
Navrhuje se, aby souhlas poškozeného se zahájením trestního stíhání nebo s jeho pokračováním v případě trestného činu znásilnění byl vyžadován nejen na manželovi a druhovi, ale též na partnerovi.
K bodu 5:
Stejné právo napadnout rozsudek odvoláním, jaké má v trestním řízení manžel, se navrhuje dát i partnerovi podle zákona o partnerském soužití osob téhož pohlaví

K části páté čl.V

K bodu 1:
Je potřeba reagovat na možnost, že před uzavřením manželství mohl některý ze snoubenců žít v partnerském soužití, jehož existence je s uzavřením manželství neslučitelná.
K bodům 2 a 3:
Navrhuje se upravit neslučitelnost mezi manželstvím a partnerským soužitím obdobně, jako v případě manželství.
K bodům 4 až 7:
Podle návrhu zákona o partnerském soužití osob téhož pohlaví nebude možno osobě, žijící v partnerském soužití, pokud takové soužití trvá, svěřit dítě do výchovy (pokud se nejedná o vlastní dítě) nebo svěřit dítě do pěstounské péče; partnerské soužití bude překážkou osvojení nezletilého dítěte nebo ustanovení osoby žijící v partnerském soužití poručníkem nezletilého dítěte.
K bodu 8:
Je potřeba upravit zánik práva na výživné i pro případ, kdy oprávněný manžel uzavře partnerské soužití, ze kterého pak vzniká vzájemná vyživovací povinnost mezi partnery.

K části šesté čl. VI

S ohledem na navrhovanou úpravu partnerského soužití je třeba stanovit použitelné právo ve věcech s mezinárodním prvkem, a to jak u partnerského soužití uzavřeného v České republice, tak i pro případy partnerského soužití uzavřeného mimo území České republiky. Navrhuje se oddělená úprava i vzhledem k tomu, že tento institut je upraven jen v některých právních řádech a není všeobecně přijímán a uznáván.
Partnerské soužití, uzavřené v České republice se navrhuje plně podřídit českému právu a odděleně se navrhuje upravit partnerské soužití uzavřené mimo území České republiky. Osobní a majetkové vztahy by měly vycházet z právního stavu ve státu, v němž se partnerské soužití uzavírá, tj. z práva, kterého by se tam použilo. Pokud by tento postup byl neschůdný, je potřeba stanovit další kolizní kriteria. Jestliže by oba partneři byli českými občany, bude dána přednost českému právu.
Nezbytná je i úprava pravomoci českých soudů při zrušení těchto svazků a rozhodování o právech a povinnostech z nich plynoucích.

K části sedmé čl.VII

K bodům 1, 8 a 9, 14 až 16:
Podle navrhované úpravy zákona o partnerském soužití osob téhož pohlaví se předpokládá existence společného jmění partnerů, jehož právní režim se bude řídit ustanoveními občanského zákoníku obdobně jako společné jmění manželů. Je proto potřeba tuto skutečnost promítnout i do příslušných procesních úprav zejména při řízení o dědictví a při řízení o výkonu rozhodnutí na majetek, spadající do společného jmění partnerů.
K bodům 2 až 7 a 10 až 13:
Procesní otázky a postupy týkající se řízení o rozvodu manželství se navrhuje vztáhnout též na řízení o zrušení partnerského soužití podle navrhovaného zákona. O zrušení partnerského soužití bude rozhodovat soud na návrh jednoho z partnerů. Je potřeba obdobně jako u rozvodu manželství vyloučit obecnou úpravu vedlejšího účastenství, důsledků nesouhlasu účastníka se zpětvzetím návrhu, upravit zastavení řízení zemře-li partner před skončením řízení o zrušení partnerského soužití, umožnit provedení důkazu výslechem účastníka a upravit náklady řízení. Rovněž v řízení o opravných prostředcích je potřeba zajistit stejnou úpravu jako u rozvodu manželství.
K bodům 17 až 24:
Při nařízení a provádění výkonu rozhodnutí je potřeba partnerům stanovit stejná oprávnění a povinnosti, jako dává platná právní úprava manželům.

K části osmé čl. VIII

K bodu 1:
Ve věci práva na ochranu osobnosti po smrti fyzické osoby je potřeba přiznat pozůstalému partnerovi stejné právo jako má manžel.
K bodu 2:
S ohledem na koncepci institutu partnerského soužití osob téhož pohlaví se navrhuje i ve věcech práv mezi partnery upravit odsunutí počátku nebo stavení promlčecí doby stejně jako u práv mezi manžely.
K bodu 3:
S ohledem na klíčový význam pojmu osoba blízká, a to nejen pro občanský zákoník, ale i pro další předpisy, které na tuto úpravu odkazují, je nezbytné mezi jejich výčet zařadit i partnery podle zákona o partnerském soužití osob téhož pohlaví.
K bodům 4 a 5:
Předpokládá se, že stejně jako je upraveno společné jmění manželů, budou upraveny vzájemné majetkové vztahy partnerů, včetně správy majetku a práv a povinností plynoucích ze závazkových vztahů vůči třetím osobám. Je navrhováno doplnění úpravy společného jmění manželů v občanském zákoníku tak, aby tuto úpravu (§ 143 až 151 občanského zákoníku) bylo možno použít obdobně i na společné jmění partnerů.
K bodům 6 až 10:
V dědických věcech se rovněž navrhuje stejné postavení partnera podle zákona o partnerském soužití osob téhož pohlaví jako manžela; to se týká nejen zařazení do první skupiny dědiců ze zákona, ale i úpravy dědické nezpůsobilosti.
K bodu 11:
V návrhu zákona o partnerském soužití osob téhož pohlaví se předpokládá, že pokud jde o úpravu společného bydlení, bude partner v případech, kdy mu k bytu nesvědčí neodvozené společné právo byt užívat (věcné právo k bytu nebo společný nájem podle § 700 občanského zákoníku), tento byt užívat právem odvozeným od práva plynoucího z uzavřeného partnerského soužití. V případě, že partner, jemuž svědčí nájemní právo, zemře, či opustí trvale společnou domácnost, navrhuje se druhého partnera zařadit do kategorie dětí, vnuků, rodičů, zetě a snachy, pokud s partnerem žil v den smrti či opuštění bytu ve společné domácnosti a nemá vlastní byt.
K bodům 12 a 13:
Stejné postavení partnerů podle zákona o partnerském soužití osob stejného pohlaví jako manželů se navrhuje promítnout i do oblasti úpravy pojištění.

K části deváté čl. IX

K bodu 1:
Stejně jako manželovi se navrhuje i partnerovi vyplatit mzdu pouze na základě písemného zmocnění.
K bodu 2:
Navrhuje se rozšířit přiměřený dopad části druhé hlavy páté zákoníku práce, upravující otázky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, i na partnera.
K bodu 3:
S ohledem na koncepci institutu partnerského soužití osob stejného pohlaví se navrhuje, aby stejný nárok na jednorázové odškodnění v případě smrti druhého manžela v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání vznikl i partnerovi v případě smrti druhého partnera.
K bodu 4:
Navrhuje se stejné postavení partnera podle zákona o partnerském soužití osob téhož pohlaví jako manžela, pokud jde o mzdové nároky z pracovního poměru v případě smrti zaměstnance.
K bodu 5:
Stejně jako nemůže vzniknout pracovněprávní vztah mezi manžely, navrhuje se, aby nemohl vzniknout ani mezi partnery.
K bodu 6:
Navrhuje se, aby za osamělou osobu pro účely zákoníku práce nebyli považováni muži a ženy, kteří žijí v partnerském soužití dle zákona o partnerském soužití osob téhož pohlaví, stejně jako se za osamělou ženu nepovažuje provdaná žena a za osamělého muže ženatý muž.

K části desáté čl. X

S ohledem na povahu partnerského vztahu podle navrhovaného zákona o partnerském soužití osob téhož pohlaví by měl mít partner též právo na informování o zdravotním stavu druhého partnera.

K části jedenácté čl.XI

K bodu 1a 2:
Pro délku doby poskytování peněžité pomoci v mateřství se zaměstnankyně, u níž došlo k zániku či zrušení partnerského soužití, stanoví na roveň zaměstnankyni rozvedené nebo ovdovělé. Podmínka, že nežije s druhem, platí i zde a je rozšířena i o nežit s družkou.
K bodu 3:
Pojem osamělého zaměstnance pro nárok na peněžitou pomoc se zpřesňuje tak, že se nejedná o zaměstnance, který žije v partnerském soužití.
K bodu 4:
Jedná se o situaci, kdy žena, která žije v partnerském soužití, porodí dítě a pro vážné onemocnění nemůže o dítě pečovat. V zájmu dítěte v této situaci je, aby byla partnerka zajištěna dávkou nemocenského pojištění.

K části dvanácté čl. XII

V zákoně o sociálním zabezpečení se stanoví, že ustanovení vztahující se k manželům se budou vztahovat též na partnery ve smyslu zákona o partnerském soužití osob téhož pohlaví.


K části třinácté čl. XIII

S ohledem na konstrukci partnerského soužití podle navrhovaného zákona je potřeba partnera zařadit mezi výčet osob blízkých.

K části čtrnácté čl. XIV

S ohledem na nutnost zajistit stejné postavení partnerů, jako je tomu u manželů, navrhuje se odpovídajícím způsobem provést úpravu i v oblasti místních poplatků, pokud jde o osvobození od placení místního poplatku za povolení k vjezdu do vybraných míst a částí měst.

K části patnácté čl. XV

K bodu 1:
Navrhuje se, aby fyzická osoba mohla plnění běžných úkolů vyplývajících z předmětu její činnosti zajišťovat i s pomocí svého partnera, aniž by tím porušila povinnost zajišťovat tyto úkoly svými zaměstnanci, které k tomu účelu zaměstnává v pracovních vztazích podle zákoníku práce.
K bodu 2:
Za vážné osobní nebo rodinné důvody, pro které může uchazeč o zaměstnání odmítnout nabízené zaměstnání, se navrhuje považovat, stejně jako je to u manžela, důvody spočívající v místě výkonu a povaze zaměstnání druhého partnera.

K části šestnácté čl. XVI

Navrhuje se umožnit partnerovi odepřít vysvětlení za stejných podmínek, jako pokud by šlo o manžela.

K části sedmnácté čl. XVII

S ohledem na existenci společného jmění partnerů podle návrhu zákona o partnerském soužití osob téhož pohlaví je potřeba doplnit příslušná ustanovení zákona o konkursu a vyrovnání týkající se společného jmění manželů.

K části osmnácté čl. XVIII

Je potřeba umožnit, aby partner podnikatele, pokud se stane jeho odpovědným zástupcem, byl ve stejném postavení jako manžel. Stejně tak je potřeba umožnit partnerovi pokračovat v živnosti při úmrtí podnikajícího partnera.

K části devatenácté čl. XIX

V zákoně o životním minimu se do okruhu společně posuzovaných osob doplňují též partneři ve smyslu zákona o partnerském soužití osob stejného pohlaví, a to stejné skupiny společně posuzovaných osob, ve které jsou manželé.

K části dvacáté čl. XX

Navrhuje se, aby po smrti fyzické osoby příslušelo právo na odpověď a právo na dodatečné sdělení též jejímu partnerovi obdobně jako je dosud upraveno toto právo pro manžela.

K části dvacáté první čl. XXI

V zákoně o sociální potřebnosti se stanoví, že v případě požadování úhrady nákladů na dávky sociální péče se u partnerů postupuje vzhledem ke stanovené vyživovací povinnosti stejně jako u manželů.

K části dvacáté druhé čl. XXII

Do ustanovení je potřeba promítnout též existenci společného jmění partnerů podle návrhu zákona o partnerském soužití osob téhož pohlaví.

K části dvacáté třetí čl. XXIII

Úpravu soudních poplatků při podání návrhu na zrušení partnerského soužití se navrhuje přizpůsobit obdobně platné úpravě soudních poplatků při podání návrhu na zahájení řízení o rozvod.

K části dvacáté čtvrté čl. XXIV

Odpovědnost příjemce - pozůstalého partnera - vdovského nebo vdoveckého důchodu za výplatu těchto důchodů je třeba upravit shodně jako v případě pozůstalého manžela.

K části dvacáté páté a dvacáté šesté čl. XXV a XXVI

Zákon o partnerském soužití osob téhož pohlaví stanoví v § 7 odst. 2, že partner je oprávněn zastupovat druhého partnera v jeho běžných záležitostech a přijímat za něho běžná plnění, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak. Protože zaměstnanec v pracovním poměru je povinen konat práci osobně, je i nárok na mzdu (plat) osobním nárokem zaměstnance. Mzdu (plat) zaměstnance proto nelze v tomto smyslu považovat za běžné plnění. Z tohoto důvodu se navrhuje stanovit, že partnerovi je možné vyplatit mzdu (plat) zaměstnance pouze na základě plné moci. Shodnou úpravu stanoví zákoník práce, zákon o platu a zákon o mzdě i pro výplatu platu manželovi zaměstnance.

K části dvacáté sedmé čl. XXVII

Navrhuje se přiznat partnerovi stejné nároky jako má dosud manžel policisty, pokud se týká úmrtného a odškodnění pozůstalých.

K části dvacáté osmé čl. XXVIII

Vzhledem k návrhu zákona o partnerském soužití osob téhož pohlaví je nutno provést doplnění osob blízkých o pojem partner.

K části dvacáté deváté čl. XXIX

K bodu 1:
Zákonem č. 91/1998 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů, a o změně a doplnění dalších zákonů, došlo s účinností od 1. 8. 1998 také k novelizaci občanského zákoníku. Bezpodílové spoluvlastnictví manželů bylo nahrazeno společným jměním manželů, které bylo v příslušných ustanoveních občanského zákoníku nově upraveno.
S ohledem na tuto skutečnost je zapotřebí v zákoně o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí uvést do souladu terminologii občanského práva a pojem bezpodílové spoluvlastnictví manželů nahradit novým společným jměním manželů. V tomto směru se jedná pouze o legislativně technickou změnu. Současně se za účelem zpřesnění a jednoznačnosti právní úpravy doplňuje v § 8 odst. 2 citovaného zákona ustanovení o tom, že v případě úplatného převodu nemovitosti ze společného jmění manželů nebo partnerů nebo do společného jmění je každý z manželů nebo z partnerů samostatným poplatníkem daně z převodu nemovitostí, ale také samostatným ručitelem této daně. Ručí tedy pouze za daň odpovídající jeho podílu na převáděném majetku, je-li vyzván k zaplacení daňového nedoplatku.
K bodům 2 až 4:
S ohledem na návrh zakotvit v občanském zákoníku v majetkové oblasti a v oblasti dědického práva stejné postavení partnerů jako je tomu u manželů, je zapotřebí odpovídajícím způsobem provést úpravu i v oblasti majetkových daní pokud se týká společného jmění partnerů a zařazení partnerů do skupin poplatníků stejně jako u manželů.

K části třicáté čl. XXX

Doplněním § 22a se pro účely zákona o daních z příjmů partnerské soužití osob stejného pohlaví posuzuje obdobně jako manželství a stejně tak oba partneři jako manželé. Daňově jsou tak postaveni naroveň manželům. Stejně se přistupuje i ke společnému jmění partnerů. Přijetím tohoto návrhu není zapotřebí měnit jednotlivá ustanovení zákona o daních z příjmů (§ 3, 4, 7, 11, 13, 15, 24, 30, 34, 38h, 38k a 38l zákona ). Ustanovení odstavce 4 je navrhováno v návaznosti na navrženou úpravu zákona o mezinárodním právu soukromém a procesním.

K části třicáté první čl. XXXI

S ohledem na koncepci institutu partnerského soužití osob stejného pohlaví, která je v mnohém totožná s koncepcí institutu manželství, navrhuje se upravit právo odepřít vysvětlení též pro osoby žijící v partnerském soužití osob téhož pohlaví ve stejném rozsahu jako mají manželé.

K části třicáté druhé čl. XXXII

Navrhuje se úprava umožňující, aby partner českého občana mohl obdobně jako manžel nabýt občanství i bez pětileté lhůty.

K části třicáté třetí čl. XXXIII

S ohledem na skutečnost, že v souvislosti s návrhem zákona o partnerském soužití osob téhož pohlaví dochází i ke změně občanského zákoníku v části třetí, je zapotřebí znění § 8 zákona o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření uvést do souladu s terminologií občanského práva, aby v případě úmrtí účastníka stavebního spoření měl partner stejné postavení jako manžel.

K části třicáté čtvrté čl. XXXIV

Navrhuje se dát partnerovi stejná oprávnění požádat o pokračování v řízení před Ústavním soudem v daných věcech, popřípadě požádat o obnovu řízení, jaká zákon zatím dává manželovi.

K části třicáté páté čl. XXXV

Pokud se týká nároků při úmrtí příslušníka, navrhuje se dát pozůstalému partnerovi stejná oprávnění jako pozůstalému manželovi.

K části třicáté šesté čl. XXXVI

Navrhuje se osobě, žijící v partnerském soužití, dát při jednání vyšetřovací komise stejné oprávnění odepřít výpověď jako manželovi ve vztahu k druhému manželovi.

K části třicáté sedmé čl. XXXVII

K bodům 1 až 3:
V zákoně o státní sociální podpoře se stanoví, že v rámci okruhu společně posuzovaných osob, které se považují za rodinu, mají partneři podle zákona o partnerském soužití osob téhož pohlaví stejné postavení jako manželé.
K bodu 4:
Doplňuje se, že osamělým rodičem není rodič, pokud uzavřel partnerské soužití.
K bodu 5:
Nárok na zaopatřovací příspěvek se pro v praxi výjimečné případy zakotvuje též pro partnera vojáka, pokud partner pečuje o dítě vojáka nebo je plně invalidní anebo z vážných důvodů není výdělečně činný.

K části třicáté osmé čl. XXXVIII

K bodu 1
Okruh blízkých osob je třeba doplnit s ohledem na koncepci institutu partnerského soužití osob téhož pohlaví o osobu partnera podle zákona o partnerském soužití osob téhož pohlaví.
K bodům 2 až 5
Vzhledem k tomu, že vyživovací povinnost mezi partnery je konstruovaná stejně jako je tomu v případě manželů, nebylo by odůvodněné odmítat při splnění stanovených podmínek možnost vzniku nároku na vdovský nebo vdovecký důchod po zemřelém partnerovi. Protože však budou podmínky pro zrušení partnerství mírnější než v případě manželství, navrhuje se stanovit jako jednu z podmínek nároku na vdovský nebo vdovecký důchod minimální dobu trvání téhož partnerského soužití. Pro další trvání nároku na vdovský a vdovecký důchod pozůstalému partneru je odůvodněné stanovit obdobné podmínky, které platí pro nároky manželů na pozůstalostní důchody; přitom je třeba pamatovat na možnost následného uzavření manželství i nového partnerského soužití. Výši vdovského a vdoveckého důchodu po partnerovi je odůvodněné stanovit stejně jako v případě manželů.
K bodům 6 a 7
Umožňuje se výplata důchodu na účet druhého partnera obdobně jako se umožňuje výplata důchodu na účet druhého manžela.

K části třicáté deváté čl. XXXIX

Vzájemné majetkové vztahy partnerů budou upraveny stejně jako je upraveno společné jmění manželů. Navrhuje se proto umožnit nabývání tuzemských nemovitostí i partnerům, z nichž pouze jeden je tuzemec a druhý cizozemec, obdobně jako je to umožněno manželům. Zároveň se nahrazuje pojem bezpodílové spoluvlastnictví pojmem společné jmění s ohledem na novou občanskoprávní úpravu.

K části čtyřicáté čl. XL

S ohledem na charakter partnerského vztahu podle navrhovaného zákona o partnerském soužití osob téhož pohlaví je potřeba upravit postavení partnera stejně jako manžela.

K části čtyřicáté první čl. XLI

Tyto změny je nutné učinit z důvodu rovnosti práv osob v manželském nebo partnerském soužití. Ponechávání stávající úpravy by vedlo k diskriminaci osob v partnerském soužití.

K části čtyřicáté druhé čl. XLII

Okruh rodinných příslušníků uváděných v dotazníku je nutno doplnit o osoby stejného pohlaví žijící v partnerském soužití.

K části čtyřicáté třetí čl. XLIII

K bodu 1
Okruh rodinných příslušníků je nutno doplnit o osoby stejného pohlaví žijící v partnerském soužití, a to především pro potřeby institutu zvláštní dovolené. Důvodem této úpravy je mimo jiné i skutečnost, že partneři žijící v trvajícím partnerském soužití jsou postaveni naroveň manželů.

K bodu 2
Údaje důležité pro vojenskou evidenci, které je voják povinen neodkladně hlásit služebnímu orgánu, se doplňují o údaj týkající se uzavření nebo zrušení partnerského soužití osob téhož pohlaví.

K bodům 3 a 4
Obdobným způsobem je nutné změnit ustanovení upravující nároky na jednorázové
a jednorázové mimořádné odškodnění při úmrtí vojáka, které jsou po jeho smrti poskytovány pozůstalým. V tomto smyslu je třeba postavit naroveň pozůstalému manželovi i partnera, který žil v zaniklém partnerském soužití.

K části čtyřicáté čtvrté čl. XLIV

Obecně se ve všech ustanoveních zákona ženatý voják staví naroveň partnerovi žijícímu v partnerském soužití.

K bodům 1 až 11
Okruh členů rodiny je nutno doplnit o osoby stejného pohlaví žijící v partnerském soužití, a to zejména pro potřeby institutů řádné a krátké dovolené, ubytování nebo bytu a cestovních náhrad. Důvodem této úpravy je mimo jiné i skutečnost, že partneři žijící v trvajícím partnerském soužití jsou postaveni naroveň manželům, nikoliv však druhům.

K bodům 12 až 19
Obdobným způsobem je nutno změnit ustanovení upravující nároky na výživu a náhradu ostatních nákladů, resp. jednorázové a jednorázové mimořádné odškodnění při úmrtí vojáka, které jsou po jeho smrti poskytovány pozůstalým. V tomto smyslu je třeba zrovnoprávnit pozůstalého manžela a partnera, který žil v zaniklém partnerském soužití.

K části čtyřicáté páté čl. XLV

Okruh závislých osob je nutno doplnit i o osoby stejného pohlaví žijící v partnerském soužití, a to zejména pro potřeby institutů osvobození od vízové povinnosti a cla, neodkladné zdravotní péče a náhrady škody. Důvodem této úpravy je mimo jiné i skutečnost, že partneři žijící v trvajícím partnerském soužití jsou postaveni naroveň manželům resp. manželkám.

K části čtyřicáté šesté čl. XLVI

Podobně jako v dalších případech jde o doplnění zákona směřující k zajištění stejného postavení partnerů jako manželů.

K části čtyřicáté sedmé čl. XLVII

Navrhuje se rozšířit nepovinné údaje zapisované na žádost občana do občanského průkazu o rodné číslo partnera. Protože partnerské soužití bude zapisováno jako rodinný stav do občanského průkazu, bude potřeba k jeho vydání doložit i potřebný doklad.

K části čtyřicáté osmé čl. XLVIII

Z účasti na nedobrovolné dražbě je potřeba vyloučit nejen dlužníkova manžela, ale i jeho případného partnera.

K části čtyřicáté deváté čl.XLIX

Navrhuje se, aby po smrti fyzické osoby příslušelo právo na odpověď a právo na dodatečné sdělení též jejímu partnerovi obdobně jako je dosud upraveno toto právo pro manžela.

K části padesáté čl. L

Navrhuje se rozšířit informační systém o údaje o partnerském soužití.

K části padesáté první čl. LI

Ve věcech vedení matrik je potřeba reagovat na změny, které vyvolá vznik partnerského soužití osob téhož pohlaví. S ohledem na možné situace, kdy oba partneři by při společném příjmení měli i stejná jména, se v souladu s věcným záměrem navrhuje vyloučit možnost změny příjmení partnera na příjmení druhého partnera.

K části padesáté druhé čl. LII

Je potřeba reagovat na vznik společného jmění partnerů podle zákona o partnerském soužití osob téhož pohlaví a navazující navrhované novely občanského zákoníku.

K části padesáté třetí čl. LIII

Účinnost zákona je potřeba stanovit shodně s účinností zákona o partnerském soužití osob téhož pohlaví.


V Praze dne 17. září 2001


Ing. Miloš Zeman v.r.

předseda vlády

JUDr. Jaroslav Bureš v.r.

ministr spravedlnosti


Příloha

N á v r h

V y h l á š k a

Ministerstva vnitra
ze dne

. 2002,

kterou se provádí část pátá zákona č. /2002 Sb., o partnerském soužití osob téhož pohlaví


Ministerstvo vnitra stanoví podle § 36 zákona č. /2002 Sb., o partnerském soužití osob téhož pohlaví:


Technický způsob vedení knihy partnerského soužití

§ 1

(1) Knihu partnerského soužití tvoří předepsané tiskopisy svázané do svazků. Každý svazek knihy partnerského soužití obsahuje úvodní list, list podpisových vzorů a listy, na které se zapisuje prohlášení o partnerském soužití (dále jen list). Jednotlivé listy jsou předem očíslovány.

(2) Svazek knihy partnerského soužití obsahuje maximálně 100 listů. Listem se rozumí dvě protilehlé strany.

(3) Každý svazek knihy partnerského soužití má na přední straně vazby vyznačen název knihy, název matričního úřadu, pořadové číslo svazku a uvedení počátečního a konečného data zápisů.
je nutné dopracovat v souladu s odst. 4. Pokud by se uvažovalo u úmrtní matriky se zápisy na každou stranu, muselo by se vyřešit i jinak číslování? (dále by pak bylo možné zvážit možnost zápisu úmrtí na polovinu každé strany
a
(4) Úvodní list každého svazku knihy partnerského soužití vyplní matrikář1) § 9 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů
1). Zaměstnanec krajského úřadu pověřený činností na úseku matrik (dále jen krajský matrikář) uvedené údaje na tomto listu ověří.


§ 2

(1) Zápis do knihy partnerského soužití provádí matrikář1) vlastnoručně dokumentním inkoustem vyplněním jednotlivých oddílů příslušného listu. Zápis se označí pořadovým číslem při jeho provádění. Písmo musí být čitelné.

(2) Oddíl listu, který nelze vyplnit pro objektivní neexistenci údajů v době provádění zápisu, se proškrtne vodorovnou čarou. Nevyplněná část oddílu Záznamy a opravy před podpisem se proškrtne čarou napříč. Nelze proškrtnout oddíl Dodatečné záznamy a opravy.

Místo údajů, které se do uzavření zápisu nepodařilo zjistit, uvede matrikář v příslušných oddílech listu slovo nezjištěno.

(4) Zůstal-li některý údaj nezjištěn i po uzavření zápisu a po následném dalším šetření, učiní se o tom záznam v oddíle listu Dodatečné záznamy a opravy.

§ 3

(1) Do knihy partnerského soužití se zapisují prohlášení o partnerském soužití (dále jen prohlášení) podle časové posloupnosti jejich učinění v témže kalendářním roce. Za posledním zápisem kalendářního roku se vynechá jeden list a v zápisech prohlášení nastalých v následujících letech se pokračuje, pokud není popsán celý svazek knihy partnerského soužití. Zápisy se v každém ročníku číslují samostatně s tím, že se v záhlaví listu, na němž je uveden první zápis v roce, uvede označení roku a to i v případě, že v kalendářním roce nebude proveden žádný zápis.

(2) Bude-li svazek knihy partnerského soužití popsán před skončením kalendářního roku, použije se další svazek, přičemž se v číslování zápisů pokračuje.

(3) Jednotlivé svazky knihy partnerského soužití následující za sebou a zápisy v nich se číslují pořadovými arabskými čísly.

§ 4

Vynechání listu

Vynechá-li se jeden nebo více listů, přeškrtne matrikář1) prázdný list čarou napříč a tento list označí doložkou omylem vynecháno. K doložce připojí svůj podpis a datum.

§ 5

Zrušení zápisu

Chybný neuzavřený zápis nebo chybně zapsaný uzavřený zápis se zruší tím způsobem, že se přeškrtne čarou napříč a v oddíle Dodatečné záznamy a opravy se poznamená, že zápis se považuje za zrušený s uvedením důvodu. Pořadové číslo zrušeného zápisu je nutno rovněž považovat za neučiněné, pokud za zrušeným zápisem není ještě proveden další zápis.


§ 6

Uvádění data v zápisech

Den, měsíc a rok v zápisu, dodatečném záznamu a opravě zápisu a den, měsíc a rok jejich provedení se uvádějí arabskými číslicemi podle gregoriánského kalendáře tak, že se pro kalendářní den použije označení 01 až 31, pro kalendářní měsíc 01 až 12 a pro kalendářní rok pořadové číslo. Uvedená označení se oddělí tečkami.


§ 7

Uvedení místa prohlášení

Místo prohlášení se v zápise uvede

názvem obce, a je-li členěna na části, i její části, číslem popisným nebo evidenčním; shoduje-li se název obce s názvem části obce, část obce se neuvádí.
v hlavním městě Praze a v územně členěných statutárních městech názvem části obce, katastrálního území, číslem popisným nebo evidenčním.

§ 8

Uvedení místa narození, státního občanství, pohlaví a příjmení

(1) Místo narození, se uvede v zápise

názvem obce a okresu, jde-li o narození v České republice nebo
názvem obce a názvem státu, jde-li o místo narození v cizině.

(2) Státní občanství se v zápise uvede názvem státu. Jde-li o osobu, která není státním občanem žádného státu, údaj o státním občanství se proškrtne a do oddílu Záznamy a opravy před podpisem se uvede, že zapsaná osoba je osobou bez státního občanství.

(3) Pohlaví se v zápise uvede zkratkou M pro pohlaví mužské a F pro pohlaví ženské.

(4) V zápise se k příjmení zapisovaných osob vyplní údaj o rodném příjmení pouze tehdy, jde-li o osobu, která uzavřela manželství a u které v důsledku toho došlo ke změně příjmení.

§ 9

Zkratky

Zkratek lze v zápisech užívat jen tehdy, jestliže jsou běžné a není-li to na závadu úplnosti a jasnosti provedeného zápisu. Nelze však zkracovat označení rodinného stavu a názvy obcí.

§ 10

Oprava zápisu

Chybné nebo nesprávné údaje zjištěné v zápise matrikář1) podtečkuje nebo podčárkuje a správné údaje uvede

před jeho uzavřením v oddíle Záznamy a opravy před podpisem
po jeho uzavření v oddíle Dodatečné záznamy a opravy.

(2) Chybně zapsané pořadové číslo zápisu se opraví přeškrtnutím chybného čísla, nad které se uvede správné číslo.

§ 11

Podpis zápisu, dodatečného záznamu a opravy

(1) Matrikář1) podepíše každý zápis, dodatečný záznam a opravu zápisu.

(2) Podpis matrikáře1) musí odpovídat podpisovému vzoru.

§ 12

Dodatečný záznam

(1) Dodatečný záznam se provede v oddíle Dodatečné záznamy a opravy u zápisu, ke kterému náleží.

(2) Je-li oddíl Dodatečné záznamy a opravy zcela zaplněn, lze pro další záznamy vlepit ke středu knihy partnerského soužití u příslušného zápisu nepřesahující list papíru. Tento list papíru se opatří na dvou místech, kde byl přilepen, otiskem úředního razítka matričního úřadu tak, aby část otisku razítka byla otištěna do knihy partnerského soužití. Na vlepeném listu se uvede: Dodatek k zápisu prohlášení č.... knihy sv. ..... (označení matričního úřadu) ..... .


Postup při vydávání dokladů o partnerském soužití a potvrzení ze sbírky listin

§ 13Výpisy z matričních knih a potvrzení o zapsané skutečnosti v matriční knize. Výpisy z matričních knih jsou úplné a doslovné. Úplný výpis z matriční knihy obsahuje údaje o skutečnostech zapsaných podle stavu ke dni vydání výpisu a je jím rodný, oddací a úmrtní list (dále jen matriční doklad). Matriční doklad vydá matriční úřad jakmile ukončí zápis. - pokračovat odst.3; v odst. 4 za větu Matriční doklad se vydává na předepsaném tiskopise
a

(1) Doklad o partnerském soužití je výpisem z knihy partnerského soužití a vydává se pouze z uzavřeného zápisu2) § 33 odst. 4 zákona č. ..../2001 Sb., o partnerském soužití osob téhož pohlaví
2) na předepsaném tiskopise. Údaje se vyplňují strojopisně, nebo pomocí výpočetní techniky. Kopie prvního vydaného dokladu o partnerském soužití, kopie dokladu o partnerském soužití vydaného po provedení dodatečného záznamu, nebo opravy zápisu v knize partnerského soužití, nebo kopie každého dalšího dokladu o partnerském soužití se založí do spisové dokumentace.

(2) Údaje o skutečnostech zapsaných v knize partnerského soužití se v dokladu o partnerském soužití uvádějí podle stavu ke dni vydání výpisu.

(3) Názvy obcí a okresů nebo států se v doklad o partnerském soužití uvádějí současným názvem. Na žádost lze původní název uvést do poznámky dokladu o partnerském soužití.

§ 14

Potvrzení o údajích uvedených ve sbírce listin3) § 23 zákona č. ..../2001 Sb., o partnerském soužití osob téhož pohlaví
3) obsahuje:

označení krajského úřadu, který potvrzení vydal a číslo jednací,
údaj o tom, komu bylo potvrzení vydáno,
důvod vydání potvrzení,
datum a místo prohlášení,
jméno a příjmení osoby, jíž se prohlášení týká,
potvrzovanou skutečnost uvedenou ve sbírce listin,
místo a datum vyhotovení,
jméno, popř. jména a příjmení krajského matrikáře, jeho podpis a otisk úředního razítka krajského úřadu.

§ 15

Doklad o partnerském soužití a potvrzení o údajích uvedených ve sbírce listin se

předává žadateli na základě prokázání jeho totožnosti,
zasílá na doručenku do vlastních rukou,
zasílá zastupitelskému úřadu cizího státu v České republice, pokud o vystavení požádá.

§ 16

Postup při zasílání dokladů o partnerském soužití do ciziny

(1) Požádá-li osoba o zaslání dokladu o partnerském soužití do ciziny, zašle matriční úřad tento na doručenku do vlastních rukou, byl-li uhrazen správní poplatek za jeho vydání, nebo je-li jeho vydání od úhrady správního poplatku osvobozeno.

(2) Pokud nebyl poplatek za vydání dokladu o partnerském soužití uhrazen a jeho vydání není od správního poplatku osvobozeno, zašle jej matriční úřad žadateli prostřednictvím zastupitelského úřadu České republiky.

(3) Má-li být doklad o partnerském soužití použit v cizině a požádá-li osoba o zajištění jeho vyššího ověření, zašle matriční úřad uvedený doklad Ministerstvu zahraničních věcí České republiky k ověření pravosti podpisu matrikáře1) a pravosti otisku úředního razítka matričního úřadu.

§ 17

Vedení sbírky listin

(1) Listiny, které tvoří sbírku listin, označí matrikář1) číslem zápisu, listu, svazku a ročníku knihy partnerského soužití. Sbírku listin uloží matrikář1) odděleně od knihy partnerského soužití tak, aby byla zabezpečena proti zničení či poškození.

(2) Na listiny určené k založení do sbírky listin uložené u krajského úřadu vyznačí matrikář1) též údaj o tom, kdy byl, dodatečný záznam a oprava provedena. Současně matrikář1) připojí datum, podpis a úřední razítko matričního úřadu.

(3) Matriční úřad předá krajskému úřadu sbírku listin za kalendářní rok s vyznačením názvu matričního úřadu. Dále uvede název knihy, ročník, svazek a čísla zápisů v ní obsažených.

(4) Krajský úřad zajišťuje aktualizaci sbírek listin pravidelným ukládáním došlých listin, na jejichž podkladě byl proveden dodatečný záznam a oprava zápisu v knize registrace.

(5) K nahlížení do sbírky listin se předkládá pouze ta její část, která se vztahuje k příslušnému prohlášení.


Uvádění příjmení žen v knize partnerského soužití a na dokladu o partnerském soužití

§ 18

(1) Příjmení žen se v knize partnerského soužití a na dokladech o partnerském soužití uvádějí tak, jak jsou uvedena v matričním dokladu vydaném matričním úřadem4) § 68 a § 69 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů
4).


Postup při předávání knihy partnerského soužití a sbírek listin k archivaci

§ 19

(1) Matriční úřad předává knihy partnerského soužití po uplynutí lhůty 75 let po provedení posledního zápisu příslušnému státnímu oblastnímu archivu stanovenému pro předání matričních knih5) § 40 odst. 1 vyhl. č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů.
5), a to vždy v průběhu I. čtvrtletí následujícího roku po ověření, že je vedena sbírka listin.

(2) Krajský úřad předává sbírky listin po uplynutí lhůty 75 let příslušnému státnímu okresnímu archivu v sídle krajského úřadu, ve městech Brno, Ostrava, Plzeň a Ústí nad Labem archivu města, v hlavním městě Praze Archivu hlavního města Prahy, a to vždy v průběhu I. čtvrtletí následujícího roku po ověření, že je veden prvopis knihy partnerského soužití .

§ 20

(1) O předání vyhotoví matrikář nebo krajský matrikář předávací protokol, v němž se uvede název knihy, pořadové číslo svazku a počáteční a konečný den zápisu. Při předávání sbírky listin uvede krajský matrikář v předávacím protokolu údaje o knize partnerského soužití, pro kterou byla sbírka listin vedena.

(2) Předávací protokol vyhotoví

matrikář1) ve třech vyhotoveních; jedno spolu s knihou partnerského soužití předá příslušnému archivu, druhé vyhotovení potvrzené příslušným archivem se uloží do spisové dokumentace a třetí vyhotovení předá krajskému úřadu,
krajský matrikář ve dvou vyhotoveních; jedno spolu s knihou nebo sbírkou listin předá příslušnému archivu a druhé vyhotovení potvrzené příslušným archivem se uloží do spisové dokumentace.

Ustanovení přechodná a závěrečná

§ 21

(1) Matriční úřad zašle podpisový vzor matrikáře1) a vzor otisku úředního razítka matričního úřadu Ministerstvu zahraničních věcí do 10 pracovních dnů od účinnosti vyhlášky.


§ 22

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem .......... .

o d ů v o d n ě n í


Z v l á š t n í č á s t


K § 1

Pro zabezpečení jednotnosti vedení knih partnerského soužití se uvádí podrobnosti o technickém způsobu jejich vedení. Stanoví se, že knihu partnerského soužití tvoří jednotlivé svazky, které budou obsahovat stanovené tiskopisy svázané v předepsaném pořadí.

K zabezpečení optimální manipulace s jednotlivými svazky knihy partnerského soužití a k možnosti provádění rukopisných zápisů byl stanoven maximální počet listů ve svazku knihy partnerského soužití. Jednotlivé listy musí být předem očíslovány a jejich počet ve svazku bude vždy vyznačen na úvodním listu svazku knihy partnerského soužití. Očíslování se provede ručně nebo pomocí techniky po svázání knihy partnerského soužití, popřípadě před jejím svázáním, pokud to technika tisku umožní. Čísla listů, na které se zapisuje prohlášení o partnerském soužití, se budou uvádět pouze na pravé straně v pravém horním rohu. Úvodní list a list podpisových vzorů číslovány nebudou.

Na úvodním listu knihy partnerského soužití se doplní předepsané údaje. Současně se vymezuje, které údaje na uvedeném listu vyplní matrikář, a které krajský matrikář. Pro možnost zpětné kontroly oprávněnosti provádění zápisů v knize partnerského soužití bude v každém svazku knihy partnerského soužití za úvodním listem list podpisových vzorů matrikářů, kteří jsou oprávněni do této knihy zapisovat.

Pro orientaci při vyhledávání jednotlivých zápisů budou svazky knihy partnerského soužití označeny na přední straně vazby. Matriční úřad může ze stejného důvodu označit i hřbet této knihy. Rozsah údajů na hřbetě matrikář uvede podle své potřeby, např. uvedením ročníku a počátečním a konečným datem zápisů ve svazku.


K § 2

Stanoví se, že zápisy je povinen matrikář provést vlastnoručně a dokumentním inkoustem, aby bylo zajištěno, že zápis je proveden po právním posouzení všech skutečností pracovníkem, který má pro tuto činnost odborné předpoklady. Podmínka použití dokumentního inkoustu zajišťuje již ověřenou trvanlivost zápisu.

Vzhledem k zajištění požadavku nezaměnitelnosti zápisu, lze zápis provádět jen do předem svázaných knih partnerského soužití. Zápis tak lze provádět pouze rukopisně. Registrace prohlášení partnerském soužití je státní evidencí fyzických osob, které na území České republiky učinily prohlášení o partnerském soužití a čerpají z ní ostatní evidence. Údaje v nich proto musí být čitelné, aby se zabránilo pochybnostem o správném tvaru zapsaných údajů. Čitelnost písma je nezbytná také z důvodu vydávání druhopisů dokladů o partnerském soužití .

Zápisy se provedou vyplněním předtištěných oddílů listu. Pokud se nepodaří potřebné údaje došetřit, matrikář proškrtne všechny oddíly, které nelze vyplnit, aby bylo zajištěno, že v provedeném zápise nebude již nic doplňováno. Poté zápis uzavře.

U oddílů, kde vyplňované údaje existují, avšak nebyly zjištěny do uzavření zápisu, např. datum a místo narození otce jednoho z partnerů, musí matrikář provést doplňující šetření, aby tyto údaje zjistil. Pokud se tyto údaje nezjistí do uzavření zápisu, uvede matrikář v příslušných oddílech listu slovo nezjištěno a pokud nebude ani po dalším provedeném šetření (o čemž bude založena dokumentace) tento údaj zjištěn, vyznačí se tato skutečnost do oddílu listu Dodatečné záznamy a opravy.

K § 3

Stanoví se způsob a rozsah provádění zápisů do knihy partnerského soužití tak, aby se vždy celá využila. U matričních úřadů s nízkým počtem zápisů tak bude jeden svazek knihy partnerského soužití sloužit pro provádění zápisů několik let.

Dále se stanoví, že vždy u prvního zápisu v kalendářním roce se v záhlaví listu uvede pro přehlednost označení roku.

K § 4

Výjimečně může dojít k tomu, že matrikář omylem vynechá jeden nebo více listů. Pro zachování časové posloupnosti zápisů nelze tyto vynechané listy použít k provedení zápisu a proto se stanoví, jak bude matrikář v těchto případech postupovat.

K § 5

Matrikář může omylem začít znovu psát tentýž zápis prohlášení. Tuto skutečnost může zjistit před uzavřením zápisu nebo po jeho uzavření. Určuje se proto, jak v těchto případech matrikář postupuje.

Jestliže za zápisem, který musí být zrušen, není ještě proveden další zápis, zruší se zápis i s pořadovým číslem. To znamená, že se zrušené pořadové číslo použije znovu pro další zápis. Je-li však za zápisem, který musí být zrušen, další zápis nebo zápisy, pořadové číslo zrušovaného zápisu se nezrušuje, protože jinak by bylo nutno opravit pořadová čísla všech následujících zápisů.

K § 6

V jednotlivých zápisech, dodatečných záznamech a opravách se uvádějí nejrůznější data. Jsou to např. datum prohlášení, data narození rodičů zapsaných partnerů, datum provedení zápisu, dodatečného záznamu nebo opravy. V zájmu jednotnosti se stanoví způsob uvádění dne, měsíce a roku a uvádění pouze arabskými číslicemi. V případě uvádění čísla u označení dne a měsíce se u číslovek 1 - 9 doplňuje před číslo 0, aby se zabránilo dodatečnému připsání číslovky, např. číslo 2 by bylo změněno na č. 22 nebo 12.

Na některých cizozemských matričních dokladech, které jsou podkladem pro zápis do knih partnerského soužití, mohou být uvedena data podle jiného než u nás běžně užívaného gregoriánského kalendáře, např. podle juliánského kalendáře. Takto uvedená data jsou odlišná od běžně u nás užívaných dat, a proto se pro zajištění jednotnosti stanoví uvádět je podle u nás užívaného gregoriánského kalendáře.

K § 7

Stanoví se způsob uvádění místa prohlášení s tím, že se zjednodušuje způsob uvádění místa prohlášení u obcí, kde se název obce shoduje s názvem části obce. Uvedení názvu obce, je-li název části obce shodný s názvem obce, plně postačí k určení místa prohlášení, neboť bude připojeno i číslo popisné nebo evidenční. Uvádění shodného názvu části obce se jeví pro zápis prohlášení jako nadbytečné. Při uvádění místa prohlášení se dále přihlíží k odlišnému použití čísel k označení budov v hlavním městě Praze a územně členěných statutárních městech, kde jsou přidělována čísla popisná a evidenční i podle katastrálního území a ne podle částí obce.

K § 8

Místo narození, tj. např. místo narození partnerů, se uvede pouze názvem obce a okresu (uvedení je nezbytné z důvodů stejných názvů obcí ve více okresech České republiky). V případě narození v cizině se místo okresu uvede stát. Důvodem tohoto opatření je maximální zjednodušení zápisu při zachování jeho objektivity.

Z důvodu jednotnosti zápisů se stanoví uvést údaj o státním občanství názvem státu.

Použití zkratek pro označení pohlaví se zavádí z důvodu zjednodušení zápisu. Použitá zkratka cizích slov je z mezinárodního hlediska běžně uznávaná a srozumitelná.

Vymezuje se, kdy se v zápise do knihy partnerského soužití k příjmení zapisovaných osob uvede i údaj o rodném příjmení. Pro zjednodušení se stanoví, že se v zápise do knihy partnerského soužití zapíše osobám rodné příjmení pouze v případech, kdy došlo k jeho změně uzavřením manželství. Uvádění rodného příjmení i v případě, že se nezměnilo, považujeme za nadbytečné.

K § 9

Stanoví se, že zkratek lze užívat v zápisech jen tehdy, není-li to na závadu jasnosti a úplnosti zápisu; nelze však zkracovat označení rodinného stavu a názvy obcí.

K § 10

Pro opravování chyb a jiných nesprávností se stanoví postup, jakým lze chybné údaje v zápise opravit. Na základě osvědčené praxe z činnosti na úseku matrik se budou zjištěné chybné údaje v zápise označovat podtečkováním nebo podčárkováním. Takto provedeným označením chybných údajů se zajistí snížení možnosti jejich přehlédnutí a tím se předejde i chybovosti ve vystavování dokladů o partnerském soužití. Opravy chybných údajů se budou provádět v oddíle pro záznamy a změny před podpisem nebo v oddíle pro dodatečné záznamy a opravy. Nepřipouští se, aby bylo v zápisech přepisováno, mazáno, přeškrtáváno, nebo aby bylo k odstraňování chyb používáno chemických prostředků, neboť tím by byla narušena věrohodnost zápisu.

Výjimka se připouští pouze u opravy chybně zapsaného pořadového čísla zápisu, které se přeškrtne a nad něj se uvede správné číslo.

K § 11

Stanoví se připojení podpisu matrikáře ke každému zápisu nebo dodatečnému záznamu a opravě. Pro možnost zpětné kontroly oprávněnosti provedení zápisu nebo dodatečného záznamu a opravy se stanoví, že podpis musí odpovídat podpisovému vzoru. Tento podpisový vzor je uveden na listu podpisových vzorů a je předepsaným tiskopisem každého svazku knihy partnerského soužití.

K § 12

Po uzavření zápisu lze dodatečné záznamy, tj. údaje, které mají vliv na zápis prohlášení, provést v oddíle dodatečné záznamy a opravy ( např. zánik partnerského soužití, opravy zápisů apod.). Současně se stanoví technické provedení dodatečného záznamu do knihy partnerského soužití, kdy je oddíl dodatečné záznamy a opravy zcela vyplněn.

K § 13

Určuje se, z jakého zápisu lze vydat doklad o partnerském soužití .

Stanoví se, že doklady o partnerském soužití se vydávají ve znění, které odpovídá obsahově stavu uzavřeného zápisu v knize partnerského soužití v době vydání výpisu, tj. po provedených změnách a opravách. Byly-li některé údaje v knize zapsány chybně a opraveny, uvedou se ve výpisu již v opraveném znění.

Výslovně se stanoví, že názvy obcí, okresů nebo států se v dokladu o partnerském soužití uvádějí platným názvem v době jeho vydávání. Umožňuje se však uvést původní název do poznámky dokladu o partnerském soužití.

Z důvodu čitelnosti dokladu o partnerském soužití se výslovně stanoví, že údaje se v něm uvádějí pomocí psacího stroje nebo výpočetní techniky.

Pro možnost provedení kontroly správnosti vystavení dokladu o registraci se stanoví ukládat jeho vystavenou kopii do spisové dokumentace.

Vzor dokladu o registraci je uveden v příloze této vyhlášky.

K § 14

Vzhledem k tomu, že některé údaje uvedené na listinách, které tvoří sbírku listin, se neuvádějí v dokladu o partnerském soužití, umožňuje se vystavení potvrzení ze sbírky listin, ve kterém se tyto údaje uvedou. Pro tyto účely se stanoví rozsah údajů, které potvrzení obsahuje.

K § 15

Stanoví se způsob předání dokladu o partnerském soužití a potvrzení o údajích uvedených ve sbírce listin.


K § 16

Právní úprava předpokládá vydávání jednotných dokladů o partnerském soužití pro použití v tuzemsku i cizině. Tím bude usnadněno jejich předkládání při úředních jednáních před všemi úřady. Pokud se však bude předkládat doklad o partnerském soužití v cizině, je nutné, aby tento doklad měl důkazní moc veřejné listiny také ve státě, kde bude předkládán. Za tím účelem je stanoveno, jak se bude postupovat, při zajištění vyššího ověření tohoto dokladu.

Předpokládá se, že ověření bude zajišťováno pouze na základě žádosti žadatele. Bude-li matrikáři známo, že je doklad požadován pro použití ve státě, s nímž nemá Česká republika uzavřenu dvoustrannou smlouvu, na jejímž základě se doklady vystavené v České republice uznávají bez dalšího ověření, poučí o tom žadatele.

Umožňuje se zaslání matričního dokladu fyzické osobě do ciziny na doručenku do vlastních rukou.

K § 17

Sbírka listin je nedílnou součástí knihy o partnerském soužití. Její úschova má přispět k zabezpečení obnovení knih partnerského soužití v případě jejich zničení.

Z uvedených důvodů proto obsahuje sbírka listin listiny, které slouží výhradně jako podklad pro zápis prohlášení nebo jeho změnu či opravu.

Pro přehlednost a k zajištění rychlé orientace se stanoví, že veškeré listiny obsažené ve sbírce listin označí matrikář předepsaným způsobem tak, aby z každé uložené listiny bylo patrné, ke kterému zápisu náleží. Tímto bude zabezpečena sbírka listin před pozměněním při nahlížení do ní.

Sbírka listin je za uplynulé roky ve správě a úschově krajského úřadu. Ten zabezpečuje úschovu sbírky listin tak, aby nedošlo k jejímu zničení či poškození a její aktualizaci tak, aby se do sbírky listin založily všechny další listiny, na základě kterých byly provedeny dodatečné záznamy či opravy. Důležitou skutečností je, že v případě pochybností, zda je zapsán údaj správně v knize partnerského soužití, lze ověření provést ve sbírkách listin.

K § 18

Stanoví se, na základě jakých dokladů se provádí zápis příjmení žen do knihy partnerského soužití a na dokladech o partnerském soužití.

K § 19 a 20

Stanoví se lhůta a příslušnost pro předávání knih partnerského soužití a sbírek listin k archivaci příslušným státním archivům po zajištění jejich kompletnosti. Upravuje se i postup při předávání knih partnerského soužití a sbírek listin k archivaci tak, aby byla na matričním úřadu a krajském úřadu zajištěna dokumentace o jejich předání.

K § 21

Pro možnost zajištění vyššího ověření dokladů o partnerském soužití pro použití v cizině se stanoví předání podpisových vzorů matrikářů a otisků úředního razítka matričního úřadu Ministerstvu zahraničních věcí.


Originální verze dokumentu

    

autor fotografií­
Robert Vano

AKTUÁLNĚ

HOMEPAGE ARCHIVU
Historie SOHO a GI v ČR
Putovní výstava Historie GL hnutí v ČR

GAY POLITIKA

Registrované partnerství
Historie RP
Poradna k RP
RP v praxi
MÉDIA o RP
RP ve světě
Petice pro zákon
Koncert pro zákon

GAY PRÁVO

Poradna právníka
Gay legislativa
Historie právních postojů
Dárcovství krve
DISKRIMINACE 2001 (studie)
DISKRIMINACE 2003 (průzkum EU)

GAY PROTI HIV/AIDS

Poradna sexuologa
Průvodce Safer sex
Statistiky HIV/AIDS
Seznam pomoci HIV/AIDS
Fórum AIDS organizací
Světlo pro AIDS
Den boje proti AIDS
Dům světla
Dotazník HIV/AIDS
Dotace HIV/AIDS
HIV/AIDS ve světě
BEZPEČNĚJŠÍ SEX pro kluky (e-brožura)
Homosexualita, společnost a AIDS (e-brožura)

GAY V KRIZI

Linka duševní tísně
COMING OUT(e-brožura)

GAY SVĚT

Gay a Slovensko
Gay Games

GAY A MÉDIA

Média o nás píší...


GAY A INTERNET
 
INTERNATIONAL LESBIAN AND GAY ASSOCIATION (ILGA)

Rada vlády pro lidská práva
Výbor pro sexuální menšiny

Ministerstvo zdravotnictví
Prevence HIV-AIDS
Dům světla-ČSAP

DUHOVÝ WEB
colour planet
gaynet.cz
M-Klub Praha
Logos Praha
Jihočeská Lambda
Kluci z Vysočiny
Mezipatra
Stud Brno
Lesba.cz
Lesba.cz magazín
004.cz
one4one
Rozdílné rytmy
eLnadruhou
Bengáles
Lesbická literární kavárna
Pardubická lesba
Gay komunita
Kluci.info

G/L SPORT
Pratety
GaySport.cz
Gay volejbal a fotbal
1. Lesbický sportovní klub

GAY VÝLETY
Gay Valach
Ušáčkův svět
KLUCI VEN!