Home Page Vse o Partnerskem souziti
Home PgeNávrh zákona - ministerstvo spravedlnosti 1

První návrh zákona zpracovaný ministerstvem spravedlnosti pod vedením Pavla Rychetského, který byl poslán do připomínkového řízení

 

Návrh

ZÁKON

ze dne ………….,

o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

ČÁST první

Registrované partnerství

Hlava I

Všeobecné ustanovení

§ 1

Registrované partnerství (dále jen „partnerství“) je trvalé společenství dvou osob stejného pohlaví vzniklé  způsobem stanoveným tímto zákonem.

Hlava II

Vznik partnerství

§ 2

(1)  Partnerství vzniká svobodným a úplným projevem vůle dvou osob stejného pohlaví činěným formou souhlasného prohlášení těchto osob o tom, že spolu vstupují do partnerství (dále jen „prohlášení“).

(2)  Prohlášení činí osoby vstupující do partnerství osobně před matričním úřadem[1]) v sídle kraje, v němž je alespoň jedna z osob vstupujících do partnerství hlášena k trvalému pobytu; prohlášení se činí veřejně. Seznam matričních úřadů příslušných k přijetí prohlášení je uveden v příloze k tomuto zákonu (dále jen „příslušný matriční úřad“).

(3)  Příslušný matriční úřad může na žádost osob vstupujících do partnerství povolit, aby prohlášení přijal jiný příslušný matriční úřad.

(4)  Příslušný matriční úřad přijímá prohlášení na místě, které k tomu určí.

(5)  Prohlášení přijímá starosta, místostarosta nebo pověřený člen zastupitelstva obce, městské části hlavního města Prahy, městských obvodů nebo městských částí územně  členěných statutárních  měst, které  jsou příslušným matričním úřadem (dále jen „starosta“).

(6)  Prohlášení musí být učiněno v přítomnosti zaměstnance příslušného matričního úřadu.

(7)  Příslušný matriční úřad zaznamená partnerství do knihy registrovaného partnerství.

§ 3

(1)  O přijetí prohlášení požádají osoby, které chtějí vstoupit do partnerství, příslušný matriční úřad a ke své žádosti připojí stanovené doklady.

(2)  Prohlášení se činí tak, že starosta položí osobám vstupujícím do partnerství otázku, zda chtějí spolu vstoupit do partnerství; kladnou odpovědí obou osob vznikne partnerství.

(3)  Dříve než učiní prohlášení, osoby vstupující do partnerství výslovně uvedou, že jim nejsou známy skutečnosti, pro které by jim zákon zakazoval, aby prohlášení o vstupu do partnerství učinily.

§ 4

(1)  Osoby, které vstupují do partnerství, zároveň prohlásí, zda

a)       příjmení jedné z nich bude jejich příjmením společným, nebo zda

b)      si obě svá příjmení ponechají, anebo zda

c)       příjmení jedné z nich bude jejich příjmením společným, a ta, jejíž příjmení se nemá stát příjmením společným, bude ke společnému příjmení na druhém místě připojovat své stávající příjmení; má-li však některá z osob, které vstupují do partnerství příjmení připojované, popřípadě, mají-li připojované příjmení obě, a hodlá-li ta, jejíž příjmení se nemá stát příjmením společným, připojovat ke společnému příjmení své příjmení stávající, může se společným příjmením stát pouze základní (hlavní) příjmení jedné z nich, a připojovaným příjmením druhé se stane rovněž její příjmení základní (hlavní).

(2)  Podrobnosti o tvoření a užívání příjmení se řídí zvláštním právním předpisem.

Způsobilost ke vstupu do partnerství

§ 5

(1)  Do partnerství může vstoupit každý, komu to zákon nezakazuje.

(2)  Do partnerství nemůže vstoupit osoba, která

a)       nedosáhla věku 18 let, nebo

b)      nemá plnou způsobilost k právním úkonům, nebo

c)       již dříve uzavřela manželství nebo která již dříve vstoupila do partnerství, a její manželství nebo partnerství trvá.

(3)  Do partnerství nemohou vstoupit osoby navzájem příbuzné v linii přímé a sourozenci.

(4)  Do partnerství mohou vstoupit jen osoby, z nichž alespoň jedna je státním občanem České republiky.

Hlava III

Neexistence a neplatnost partnerství

§ 6

(1)  Partnerství nevznikne, jestliže projev vůle o vstupu do partnerství trpěl podstatnou závadou nebo jestliže ani jedna z osob, které spolu chtěly vstoupit do partnerství, nebyla státním občanem České republiky. 

(2)  O neexistenci partnerství rozhodne soud i bez návrhu. Návrh může podat ten, kdo prokáže právní zájem na takovém zjištění, nebo státní zástupce.

§ 7

(1)  Vzniklo-li partnerství přes to, že vstupu do partnerství bránil zákonný zákaz, může soud prohlásit partnerství za neplatné.

(2)  Soud může partnerství prohlásit za neplatné na návrh toho, kdo prokáže právní zájem na takovém rozhodnutí, anebo i bez návrhu. Jestliže však prohlášení trpělo méně podstatnou závadou, může návrh podat jenom ten z partnerů, jehož prohlášení takovou vadou trpělo, a to nejpozději do jednoho roku ode dne, kdy tak vzhledem k okolnostem mohl nejdříve učinit, popřípadě kdy se dozvěděl o pravém stavu věcí.

(3)  Partnerství lze prohlásit za neplatné i tehdy, jestliže již zaniklo.

§ 8

(1)  Dokud partnerství nebude prohlášeno za neplatné, je platné.

(2)  O partnerství, které bylo prohlášeno za neplatné, se má za to, že nevzniklo.

Hlava IV

Povinnosti a práva partnerů

§ 9

(1)  Partneři mají v partnerství rovné právní postavení, rovné povinnosti a rovná práva.

(2)  O záležitostech partnerského soužití rozhodují oba partneři společně; nedohodnou-li se v podstatných věcech, rozhodne na návrh jednoho z nich soud.

§ 10

(1)   Partner je oprávněn zastupovat druhého partnera v jeho běžných záležitostech, zejména přijímat za něho běžná plnění, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak.

(2)  Jednání jednoho z partnerů při obstarávání běžných záležitostí partnerského soužití zavazuje oba partnery společně a nerozdílně.

(3)  Ustanovení odstavců 1 a 2 neplatí, jestliže jiné osobě bylo známo, že druhý partner tyto účinky proti ní výslovně vyloučil.

§ 11

Vztahy k dětem

(1)  Partnerství není překážkou výkonu rodičovské zodpovědnosti partnera vůči jeho dítěti, ani překážkou svěření jeho dítěte do jeho výchovy. Partner, který je rodičem, je povinen zajistit vývoj dítěte a důsledně chránit jeho zájmy při použití přiměřených výchovných prostředků tak, aby nebyla dotčena důstojnost dítěte a ohroženo jeho zdraví a tělesný, citový, rozumový a mravní vývoj.

(2)  Trvající partnerství brání tomu, aby

a)       některému z partnerů bylo svěřeno do výchovy dítě, jehož není rodičem,

b)      některý z partnerů se stal osvojitelem dítěte,

c)       některému z partnerů bylo svěřeno dítě do pěstounské péče nebo aby byl ustanoven poručníkem dítěte.

(3)  Pokud jeden z partnerů pečuje o dítě a oba partneři žijí ve společné domácnosti, podílí se na výchově dítěte i druhý partner; povinnosti, týkající se ochrany vývoje a výchovy dítěte se vztahují i na tohoto partnera.

Hlava V

Zánik partnerství

§ 12

Partnerství zaniká smrtí jednoho z partnerů, dohodou partnerů nebo rozhodnutím soudu.

§ 13

(1)  Partnerství zaniká dnem smrti partnera. Byl-li partner prohlášen za mrtvého na základě důkazu smrti, zaniká partnerství dnem, který je v rozhodnutí o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti; byl-li partner prohlášen za mrtvého pro nezvěstnost, zaniká partnerství dnem, kdy rozhodnutí o prohlášení za mrtvého nabylo právní moci.

(2)  Bude-li zrušeno prohlášení za mrtvého, protože se zjistí, že ten, kdo byl prohlášen za mrtvého, žije, bude se mít za to, že jeho partnerství nepřetržitě trvalo; pokud ale jeho partner zatím uzavřel nové partnerství nebo manželství, dřívější partnerství se neobnoví.

§ 14

(1)  Jestliže se partneři rozhodli zrušit své partnerství, mohou tak učinit dohodou; dohoda musí být vyhotovena písemně, musí mít formu notářského zápisu a musí být předložena k registraci matričnímu úřadu, u kterého je partnerství zapsáno v matrice; účinky dohody nastávají zápisem do matriky.

(2)  Nedohodnou-li se partneři o zrušení partnerství, může  každý z nich navrhnout, aby o zrušení partnerství rozhodl soud. Soud žalobě vyhoví, prokáže-li žalobce, že soužití partnerů je rozvráceno a nelze očekávat nápravu.

ČÁST druhá

registrace partnerství

Hlava první

Obecná ustanovení

§ 15

Registrace partnerství (dále jen „registrace“) je státní evidencí fyzických osob, které na území České republiky vstoupily do partnerství.

§ 16

Působnost při registraci vykonávají

a)       příslušné matriční úřady,

b)      krajské úřady,

c)       Ministerstvo vnitra (dále jen „ministerstvo“).

§ 17

Příslušný matriční úřad

a)       vede knihu registrovaného partnerství a sbírku listin k ní, 

b)      vydává výpisy z knihy registrovaného partnerství (dále jen „doklad o partnerství“) na stanovených tiskopisech.

§ 18

Vedení knihy registrovaného partnerství a úkony zabezpečované v souvislosti s jejím vedením, jsou výkonem státní správy.

§ 19

     Krajský úřad

a)       provádí kontrolu vedení knihy registrovaného partnerství a sbírek listin u příslušného matričního úřadu ve svém územním obvodu nejméně jednou ročně,

b)      vede a aktualizuje sbírku listin vedenou ke knize registrovaného partnerství,

§ 20

     Ministerstvo vykonává dohled nad výkonem působnosti při registraci.

§ 21

(1)  Zápisy do knihy registrovaného partnerství, která je vytvořena z předem svázaných stanovených tiskopisů, provádí matrikář příslušného matričního úřadu stanovený zvláštním právním předpisem[2]) rukopisně dokumentním inkoustem.

(2)  Zápisy se provádějí v úřední místnosti příslušného matričního úřadu nejpozději do 30 dnů od přijetí prohlášení (§ 3).

(3)  Údaje v knihách registrovaného partnerství jsou neveřejné.

§ 22

(1)  Do knihy registrovaného partnerství se zapisuje

a)       prohlášení o vstupu do partnerství (§ 2 odst. 1),

b)      dohody o zrušení partnerství (§ 14 odst. 1),

c)       rozhodnutí o zrušení registrovaného partnerství (§ 14 odst. 2),

d)      další skutečnosti, jimiž se mění a doplňují zápisy provedené v knize registrovaného partnerství.

(2)  Zápisy do knihy registrovaného partnerství a změny a opravy těchto zápisů se provádějí na základě veřejných listin.

(3)  Za veřejnou listinu podle tohoto zákona se považuje listina, která osvědčuje skutečnosti zapisované do knihy registrovaného partnerství, pokud byla vydána státním orgánem v mezích jeho pravomoci, nebo listina, která byla zvláštním právním předpisem za veřejnou listinu prohlášena, anebo listina, která se za veřejnou považuje podle zvláštního právního předpisu nebo podle mezinárodní smlouvy.

§ 23

(1)  Listiny, které slouží jako podklad pro zápis partnerství, jeho změnu či opravu, tvoří sbírku listin.

(2)  Příslušný matriční úřad vede sbírku listin ke knize registrovaného partnerství. Příslušný matriční úřad předá sbírku listin za uplynulý kalendářní rok vždy nejpozději do konce února následujícího roku krajskému úřadu k úschově.

(3)  Příslušný matriční úřad předává krajskému úřadu jedenkrát měsíčně k založení do sbírky listin uložené u krajského úřadu listiny, na jejichž podkladě provedl opravy či změny v knize registrovaného partnerství.

(4)  Krajský úřad je povinen zabezpečit ochranu sbírky listin před zneužitím údajů v ní obsažených a před zničením nebo poškozením.

(5)  Je-li osvědčen právní zájem a nelze-li zjistit údaj z knihy registrovaného partnerství, popřípadě je-li vznesena námitka o správnosti zápisu v knize registrovaného partnerství, vydá krajský úřad potvrzení o údajích uváděných ve sbírce listin.

(6)  Příslušný matriční úřad nebo krajský úřad povolí nahlédnout do sbírky listin a činit výpisy z ní v přítomnosti matrikáře nebo zaměstnance krajského úřadu

a)       fyzické osobě, které se zápis týká, nebo zplnomocněným zástupcům,

b)      pro úřední potřebu státních orgánů.

§ 24

(1)  Kniha registrovaného partnerství zůstane uložena u příslušného matričního úřadu po dobu 75 let po provedení posledního zápisu.

(2)  Po uplynutí stanovené doby se kniha registrovaného partnerství předá k archivaci příslušnému státnímu oblastnímu archivu.

(3)  Sbírka listin vedená ke knize registrovaného partnerství zůstane uložena u krajského úřadu po dobu 75 let a poté se předá k archivaci příslušnému státnímu okresnímu archivu; v Praze, Brně, Ostravě, Plzni a Ústí nad Labem se předá archivům těchto měst.

Hlava druhá

Doklady potřebné k prohlášení

§ 25

Osoba, která chce vstoupit do partnerství, vyplní před prohlášením předepsaný tiskopis a předloží jej kterémukoli příslušnému matričnímu úřadu. Vzory tiskopisů stanoví ministerstvo vyhláškou.

§ 26

(1)  Osoba, která chce vstoupit do partnerství, která je státním občanem České republiky a je přihlášena k trvalému pobytu v České republice, je povinna příslušnému matričnímu úřadu prokázat svoji totožnost a k tiskopisu uvedenému v § 25 připojit

a)       rodný list,

b)      doklad o státním občanství,

c)       výpis údajů z informačního systému evidence obyvatel (dále jen „výpis z evidence obyvatel“) o místě trvalého pobytu,

d)      výpis z evidence obyvatel o osobním stavu,

e)       pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, je-li osoba, která chce vstoupit do partnerství rozvedená, nebo úmrtní list zemřelého manžela, je-li osoba, která chce vstoupit do partnerství ovdovělá, anebo úmrtní list zemřelého partnera, zaniklo-li partnerství smrtí druhého partnera, nebo úředně ověřený výpis z knihy registrovaného partnerství o tom, že partnerství bylo zrušeno dohodou nebo rozhodnutím soudu.

(2)  Státní občan České republiky není povinen předkládat doklady uvedené v odstavci 1 písm. b) až e), pokud si skutečnosti v nich uvedené příslušný matriční úřad ověří z evidence obyvatel, je-li na tento informační systém připojen způsobem umožňujícím dálkový přístup, nebo pokud občan prokáže tyto skutečnosti občanským průkazem.

(3)  Osoba, která chce vstoupit do partnerství, která je státním občanem České republiky a má trvalý pobyt v cizině, je povinna prokázat svoji totožnost a k předepsanému tiskopisu připojit doklady uvedené v odstavci 1, nebo obdobné doklady, anebo potvrzení cizího státu, že tento stát takové doklady nevydává. Doklady uvedené v odstavci 1 písm. c) a d) musí být vydány státem, na jehož území má osoba, která chce vstoupit do partnerství trvalý pobyt.

§ 27

(1)  Osoba, která chce vstoupit do partnerství, která je cizincem a je přihlášena k trvalému pobytu v České republice, je povinna příslušnému matričnímu úřadu prokázat svoji totožnost průkazem o povolení k pobytu [3]) a k tiskopisu uvedenému v § 25 připojit

a)       rodný list,

b)      doklad o státním občanství,

c)       potvrzení o osobním stavu,

d)      pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, je-li osoba, která chce vstoupit do partnerství rozvedená, nebo úmrtní list zemřelého manžela, je-li osoba, která chce vstoupit do partnerství ovdovělá, anebo úmrtní list zemřelého partnera, zaniklo-li partnerství smrtí druhého partnera, nebo úředně ověřený výpis z knihy registrovaného partnerství o tom, že partnerství bylo zrušeno dohodou nebo rozhodnutím soudu.

(2)  Osoba, která chce vstoupit do partnerství, která je cizincem a nemá povolen trvalý pobyt v České republice, je povinna příslušnému matričnímu úřadu prokázat svoji totožnost a k tiskopisu uvedenému § 25 připojit doklady stanovené v odstavci 1 písm. a) až d) a potvrzení o oprávněnosti pobytu na území České republiky, vydané Policií České republiky, které není starší 7 pracovních dnů k datu prohlášení.

(3)  Doklady uvedené v odstavci 1 a 2 nebo obdobné doklady nepředkládá osoba, která chce vstoupit do partnerství, doloží-li potvrzením cizího státu, že tento stát takové doklady nevydává.

§ 28

(1)  Pokud osoba, která chce vstoupit do partnerství nemluví nebo nerozumí česky, nebo je neslyšící nebo němá, je nutná při prohlášení přítomnost tlumočníka.[4]) Účast tlumočníka zajišťuje jedna z osob, které chtějí uzavřít partnerství, na vlastní náklady, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak.[5])  Bez přítomnosti tlumočníka nelze prohlášení v těchto případech učinit.

(2)  Nejde-li o tlumočníka zapsaného v seznamu znalců a tlumočníků, musí tlumočník složit slib do rukou matrikáře, ve znění uvedeném ve zvláštním právním předpise.4)

§ 29

O prohlášení o vstupu do partnerství se sepíše protokol, který podepisují

a)       partneři,

b)      starosta,    

c)       tlumočník, je-li jeho přítomnost k prohlášení nutná (§ 28),

d)      matrikář.

Hlava III

Kniha registrovaného partnerství

§ 30

(1)  Do knihy registrovaného partnerství se zapisují

a)       jména a příjmení, popřípadě rodná příjmení, den, měsíc, rok a místo narození, rodná čísla, osobní stav a státní občanství partnerů,

b)      den, měsíc, rok a místo prohlášení o vstupu do partnerství,

c)       jména a příjmení, popřípadě rodná příjmení, den, měsíc, rok a místo narození rodičů partnerů,

d)      datum zápisu a podpis matrikáře.

(2)  Zápis do knihy registrovaného partnerství provede matrikář na základě protokolu o prohlášení § 29). Zapisované údaje matrikář ověří z dokladů potřebných k prohlášení (§ 25  § 27).

(3)  Jsou-li podklady k provedení zápisu do knihy registrovaného partnerství neúplné a nelze-li údaje pro zápis zjistit od osob, jichž se zápis týká, je každý povinen sdělit k dotazu příslušného matričního úřadu jemu známé skutečnosti, které jsou pro zápis rozhodující.

(4)  Při splnění podmínek uvedených v odstavci 3 může příslušný matriční úřad požádat o poskytnutí údajů z informačního systému evidence obyvatel, a to v rozsahu údajů zapisovaných do knihy registrovaného partnerství, a provozovatel tohoto systému je povinen tyto údaje příslušnému matričnímu úřadu poskytnout.

§ 31

     Po provedení zápisu do knihy registrovaného partnerství se vydává doklad o partnerství, který obsahuje

a)       den, měsíc, rok a místo prohlášení o vstupu do partnerství,

b)      jména, příjmení, popřípadě rodná příjmení partnerů a jejich rodná čísla,

c)       den, měsíc, rok a místo narození partnerů,

d)      osobní stav partnerů,

e)       jména, příjmení, popřípadě rodná příjmení rodičů partnerů,

f)        datum, jméno, příjmení a podpis matrikáře, označení příslušného matričního úřadu a otisk úředního razítka matričního úřadu, který doklad vydává.

§ 32

Příslušný matriční úřad vydá doklad o partnerství, nebo povolí nahlédnout do knihy registrovaného partnerství a činit výpisy z nich v přítomnosti matrikáře

a)       fyzické osobě, které se zápis týká, nebo zplnomocněným zástupcům,

b)      pro úřední potřebu státních orgánů.

§ 33

(1)  Listiny vydané orgány cizího státu, které platí v místě, kde byly vydány, za veřejné listiny a které jsou podkladem pro zápis, nebo dodatečný záznam, anebo opravu zápisu v knize registrovaného partnerství, se předkládají s úředním překladem do českého jazyka.4)

(2)  Listiny uvedené v odstavci 1 musí být opatřeny předepsanými ověřeními.[6])

Hlava IV

Vymezení některých pojmů a postupů příslušných matričních úřadů

§ 34

(1)  Zápisem do knihy registrovaného partnerství  se rozumí zapsání údajů o partnerství   podle časové posloupnosti prohlášení.

(2)  Dodatečným záznamem do knihy registrovaného partnerství se rozumí zapsání skutečností po uzavření zápisu.

(3)  Opravou zápisu v knize registrovaného partnerství  se rozumí opravení chybných či nesprávných údajů v zápisu, nebo dodatečném záznamu v této knize.

(4)  Zápis, dodatečný záznam, nebo oprava zápisu v knize registrovaného partnerství jsou uzavřeny podpisem matrikáře s uvedením data, kdy byly pořízeny.

§ 35

     Jestliže se kniha registrovaného partnerství nebo sbírka listin ztratí, nebo zničí, zabezpečí příslušný matriční úřad a krajský úřad jejich obnovení podle zvláštního právního předpisu. [7])

§ 36

Partnerství se zapisuje jako rodinný stav v občanském průkazu partnera a v jiných veřejných listinách, ve kterých je rodinný stav uváděn.

§ 37

     Ministerstvo stanoví vyhláškou

a)       technický způsob vedení knihy registrovaného partnerství,

b)      postup při vydávání dokladů o partnerství a potvrzení  ze sbírky listin,

c)       postup při zasílání dokladů o partnerství do ciziny,

d)      vedení sbírky listin,

e)       postup při předávání knihy registrovaného partnerství  a sbírek listin k archivaci,

f)        vzory tiskopisů k prohlášení.

ČÁST třetí

Změna trestního zákona

§ 38

V § 89 odst. 8 zákona  č.  140/1961  Sb.,  trestní  zákon,  ve  znění  zákona č. 120/1962  Sb., zákona  č. 148/1969 Sb., zákona č. 175/1990 Sb., zákona č. 557/1991 Sb., zákona  č. 152/1995 Sb., zákona č. 253/1997 Sb., zákona č. 92/1998 Sb., zákona č. 148/1998 Sb., zákona č. 238/1999 Sb.,  zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 265/2001 Sb. a zákona č. 134/2002 Sb., se za slovo „manžel“ vkládají slova  „nebo partner“.

ČÁST čtvrtá

Změna trestního řádu

§ 39

Zákon  č. 141/1961  Sb., o  trestním řízení  soudním (trestní řád),  ve znění  zákona č.   57/1965 Sb.,  zákona č.  58/1969 Sb., zákona č. 149/1969  Sb., zákona č. 48/1973 Sb.,  zákona č. 29/1978 Sb.,  zákona  č.  43/1980  Sb.,  zákona  č.  159/1989  Sb., zákona č. 178/1990 Sb.,  zákona č. 303/1990 Sb.,  zákona č. 558/1991 Sb., zákona č. 25/1993 Sb., zákona  č. 115/1993 Sb., zákona č. 292/1993 Sb., zákona  č. 154/1994 Sb.,  nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 214/1994 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 8/1995 Sb., zákona č. 152/1995 Sb., zákona č.  150/1997 Sb., zákona č. 209/1997   Sb.,  zákona č. 148/1998 Sb.,  zákona č. 166/1998  Sb., zákona č.  191/1999 Sb., zákona č. 29/2000 Sb. zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 227/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 77/2001 Sb., zákona  č. 144/2001 Sb., zákona č. 265/2001 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 424/2001 Sb. a zákona č. 200/2002, se mění takto:

1.           V § 37 odst. 1 se za slovo „manžel“ vkládají slova  „nebo partner“.

2.           V § 100 odst. 1 se za slovo „manžel“ vkládá slovo „ , partner“.

3.           V § 100 odst. 2 se za slovo „manželu“ vkládá slovo „ , partnerovi“.

4.           V § 163a odst. 1 se za slovo „manželem“ vkládá slovo „ , partnerem“.

5.           V § 247 odst. 2 se ve větě první za slovo „manžel“ vkládá slovo „ , partner“.

ČÁST pátá

Změna zákona o rodině

§ 40

Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění zákona č. 132/1982 Sb., zákona č. 234/1992 Sb.,  nálezu Ústavního soudu České  republiky č. 72/1995 Sb., zákona č. 91/1998 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 301/2000 Sb., zákona č. 109/2002 a zákona č. 320/2002 Sb., se mění takto:

6.           V § 6 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Osoba, která dříve uzavřela registrované partnerství (dále jen „partnerství“), je povinna prokázat, že toto partnerství zaniklo.“.

7.           V § 11 odst. 1 se za slova „vdanou ženou“ vkládají slova „anebo s osobou, která uzavřela partnerství, pokud toto partnerství trvá“.

8.           V § 11 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova „anebo jakmile dřívější partnerství zaniklo nebo bylo prohlášeno za neplatné“.

ČÁST šestá

Změna občanského soudního řádu

§ 41

Zákon č.  99/1963 Sb., občanský  soudní řád, ve  znění zákona č. 36/1967  Sb., zákona  č. 158/1969  Sb., zákona  č. 49/1973 Sb., zákona   č.  20/1975   Sb.,   zákona   č.  133/1982   Sb.,  zákona č. 180/1990 Sb., zákona  č. 328/1991 Sb., zákona  č. 519/1991 Sb., zákona   č.  263/1992   Sb.,   zákona   č.  24/1993   Sb.,  zákona č. 171/1993 Sb., zákona  č. 117/1994 Sb., zákona  č. 152/1994 Sb., zákona   č.  216/1994   Sb.,   zákona   č.  84/1995   Sb.,  zákona č. 118/1995 Sb., zákona  č. 160/1995 Sb., zákona  č. 238/1995 Sb., zákona  č. 247/1995  Sb., nálezu  Ústavního soudu  č. 31/1996 Sb., zákona č.  142/1996 Sb., nálezu  Ústavního soudu č.  269/1996 Sb., zákona   č.  202/1997   Sb.,  zákona   č.  227/1997   Sb.,  zákona č. 15/1998 Sb.,  zákona č.  91/1998 Sb.,  zákona č.  165/1998 Sb., zákona   č.  326/1999   Sb., zákona č. 360/1999  Sb., nálezu  Ústavního  soudu  č. 2/2000  Sb., zákona č. 27/2000  Sb., zákona  č. 30/2000  Sb., zákona  č. 46/2000  Sb., zákona   č.  105/2000   Sb.,  zákona   č.  130/2000   Sb.,  zákona č. 155/2000 Sb.,  zákona č. 204/2000 Sb.,  zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 227/2000 Sb., zákona č. 367/2000 Sb., zákona č. 370/2000 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 137/2001 Sb., zákona č. 231/2001 Sb., zákona č. 271/2001 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 276/2001 Sb., zákona č. 317/2001 Sb., zákona č. 451/2001 Sb., zákona č. 491/2001 Sb., zákona č. 501/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 202/2002 Sb., zákona č. 226/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 476/2002 Sb. a zákona č. 88/2003 Sb., se mění takto:

1.           V § 80 odst. 1 písm a) se za slova „je či není“ vkládají slova „o zrušení, neplatnosti nebo neexistenci registrovaného partnerství (dále jen „partnerství“), “.

2.           V § 96 se na konce textu odstavce 4 doplňují slova „anebo zpětvzetí návrhu na zrušení, neplatnost nebo neexistenci partnerství“.

3.           V § 107 odst. 5 větě druhé se za slovo „pokračovalo“ vkládají slova „ , řízení též zastaví, zemře-li partner před pravomocným skončením řízení o zrušení, neplatnosti nebo neexistenci partnerství“.

4.           V § 131 se na konci textu odstavce 1 doplňují tato slova „nebo v řízení o zrušení, neplatnosti nebo neexistenci partnerství“.

5.           V § 144 větě první se za slovo „není“ vkládají slova „ , anebo o zrušení, neplatnosti nebo neexistenci partnerství“.

6.           V § 204 odst. 3 se za slova „nebo že není“ vkládají slova „ , anebo kterým bylo vysloveno zrušení, neplatnost nebo neexistence partnerství“.

7.           V § 222 se na konci textu odstavce 1 doplňují slova: „ , a u rozsudku, kterým bylo vysloveno zrušení, neplatnost nebo neexistence partnerství“.

8.           V § 222a se na konci textu odstavce 3 doplňují tato slova: „ , anebo o zpětvzetí návrhu na zrušení, neplatnost nebo neexistenci partnerství“.

9.           V § 230 odst. 1 se na konci textu písmena a) doplňují tato slova: „ , a proti rozsudkům, kterými bylo vysloveno zrušení, neplatnost nebo neexistence partnerství“.

ČÁST sedmá

Změna občanského zákoníku

§ 42

Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění zákona č. 58/1969  Sb., zákona  č. 131/1982  Sb., zákona  č. 94/1988 Sb., zákona   č.  188/1988   Sb.,   zákona   č.  87/1990   Sb.,  zákona č. 105/1990 Sb., zákona  č. 116/1990 Sb.,  zákona č. 87/1991  Sb., zákona   č.  509/1991   Sb.,  zákona   č.  264/1992   Sb.,  zákona č. 267/1994 Sb.,  zákona č. 104/1995 Sb.,  zákona č. 118/1995 Sb., zákona   č.   89/1996   Sb.,   zákona   č.   94/1996  Sb.,  zákona č. 227/1997 Sb., zákona  č. 91/1998 Sb.,  zákona č. 165/1998  Sb., zákona   č.  159/1999   Sb.,  zákona   č.  363/1999   Sb.,  zákona č. 27/2000 Sb., zákona  č. 103/2000 Sb., zákona č. 227/2000 Sb., zákona č. 367/2000 Sb., zákona č. 229/2001 Sb., zákona č. 317/2001 Sb., zákona č. 501/2001 Sb., zákona č. 125/2002 Sb., zákona č. 135/2002  Sb., zákona č. 136/2002  Sb., zákona  č. 320/2002  Sb. a nálezu Ústavního  soudu vyhlášeného pod č. 476/2002 Sb., se mění takto:

1.           V § 116 se za slova „a manžel“ vkládají slova „nebo partner“.

2.           V § 474 odst. 1 se za slovo „manžel“ vkládají slova „nebo partner“.

3.           V § 474 odst. 2 se za slovo „manžel“ vkládají slova „nebo partner“.

4.           V § 475 odst. 1 se za slovo „manžel“ vkládají slova „nebo partner“.

5.           Za § 705 se vkládá nový § 705a, který včetně nadpisu zní:

„705a

Vztahy k nájemnímu bytu v registrovaném partnerství

(1) Osoba, která uzavřela registrované partnerství (dále jen „partnerství“) má po dobu trvání partnerství právo užívat byt, jenž je v nájmu druhého partnera a práva s tím spojená (§ 688).

(2) Uzavřením partnerství nevzniká společný nájem bytu (družstevního bytu), jehož nájemcem je jeden z partnerů. Stejně tak společný nájem bytu nevzniká, pokud se stane jeden z partnerů nájemcem bytu (družstevního bytu) za trvání partnerství. Ustanovení  umožňující vznik společného nájmu bytu dohodou (§ 700) tím nejsou dotčena.

(3) Zrušením, popřípadě vyslovením neplatnosti nebo neexistence partnerství, zaniká právo partnera, který není nájemcem bytu, tento byt nadále užívat.“.

6.           V § 706 odst. 1 větě první se za slova jeho děti, vnuci“ vkládá čárka a slovo „partner“.

 ČÁST  osmá

Změna zákoníku práce

§ 43

Zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 88/1968 Sb., zákona č.  153/1969  Sb.,  zákona č. 100/1970 Sb., zákona č. 20/1975  Sb., zákona č. 72/1982 Sb.,  zákona č. 111/1984 Sb.,  zákona č.  22/1985 Sb.,   zákona č.  52/1987 Sb.,  zákona č. 98/1987 Sb., zákona č. 188/1988  Sb., zákona č. 3/1991 Sb., zákona č. 297/1991 Sb.,  zákona č. 231/1992 Sb., zákona  č. 264/1992 Sb., zákona č. 590/1992  Sb., zákona č. 37/1993 Sb.,  zákona č. 74/1994 Sb.,  zákona č.  118/1995 Sb., zákona č.  287/1995 Sb., zákona č. 138/1996  Sb., zákona  č. 167/1999  Sb., zákona  č. 225/1999  Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona  č. 155/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č.  238/2000 Sb.,  zákona č.  257/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 177/2001 Sb., zákona č. 6/2002 Sb., zákona č. 136/2002 Sb., zákona č. 202/2002 Sb. a zákona č. 309/2002 Sb., se mění takto:

1.           V § 269 se za slovo „manžely“ vkládají slova „nebo mezi partnery“.

2.           V § 274 se na konci odstavce 1 doplňují slova „nebo nežijí-li s partnerem“.

 

ČÁST devátá

Změna zákona o přestupcích

§ 44

V § 68 odst. 4 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, se za slovo „manžel“ vkládají slova „nebo partner“.

ČÁST desátá

Změna zákona o soudních poplatcích

§ 45

Zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění zákona č. 271/1992 Sb.,  zákona č. 273/1994  Sb., zákona č. 36/1995  Sb., zákona   č.  118/1995   Sb.,  zákona   č.  160/1995   Sb.,  zákona č. 151/1997 Sb.,  zákona č. 209/1997 Sb.,  zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 103/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 241/2000 Sb., zákona č. 255/2000 Sb., zákona č. 451/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb. a zákona č. 309/2002 Sb., se mění takto:

1.           V § 2 se na konci odstavce 3 doplňuje tato věta: „Tuto povinnost nemá žalovaný též v řízení o zrušení, neplatnosti nebo neexistenci registrovaného partnerství (dále jen „partnerství“).“.

2.           V § 10 se na konci odstavce 6 doplňuje tato věta: „Obdobně postupuje soud bylo -li zastaveno řízení o zrušení, neplatnosti nebo neexistenci partnerství nebo byl-li návrh na zahájení řízení o zrušení, neplatnosti nebo neexistenci partnerství vzat zpět.“

3.           V příloze k zákonu č. 549/1991 Sb., Sazebník poplatků, se v položce 2 v bodu 6 za slova „o rozvod manželství nebo“ vkládají slova „za návrh na zahájení řízení o zrušení, neplatnosti nebo neexistenci partnerství anebo“.

ČÁST jedenáctá

Změna zákona o správě daní a poplatků

§ 46

V § 8 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zákona č. 255/1994 Sb., odstavec 2 zní:

     (2) Výpověď může odepřít ten, kdo by jí způsobil nebezpečí trestního stíhání sobě nebo osobám blízkým. Osobou blízkou se pro účely tohoto zákona rozumí manžel nebo partner, druh, příbuzný v řadě přímé a jeho manžel, sourozenec a jeho manžel, osvojitel a jeho manžel, osvojenec a jeho potomci, manžel osvojence a manželé jeho potomků.“.

ČÁST dvanáctá

Změna zákona o občanských průkazech

§ 47

Zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění zákona č. 491/2001 Sb., a zákona č. 320/2002 Sb. se mění takto:

1.           V § 3 odst. 4 se na konci textu písmene b) doplňují tato slova: „nebo partnera“.

2.           V § 5 odst. 2 se na konci textu písmene e) doplňují tato slova: „nebo v registrovaném partnerství (dále jen „partnerství“)“.

3.           V 6 odst. 5 se na konci textu písmene d) doplňují tato slova: „nebo v partnerství“.

4.           V § 17 odst. 3 písm. m) se za slovo „manžela“ vkládá slovo „nebo partnera“.

 

ČÁST třináctá

Změna zákona o evidenci obyvatel a rodných číslech

§ 48

Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění zákona č. 2/2002 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb.,  se mění takto:

1.           V § 3 odst. 2 písmeno m) zní:

„m) rodné číslo manžela nebo partnera, anebo jméno a příjmení manžela nebo partnera, je-li manželem nebo partnerem cizinec, který nemá přiděleno rodné číslo,“.

2.           V § 3 odst. 3 písm. k) se za slovo „manžela“ vkládají slova „nebo partnera“.

3.           V § 7 se na konci textu tečka nahrazuje středníkem a doplňuje se písmeno f) které zní:

„f) matriční úřad, před kterým se uzavírá registrované partnerství (dále jen „partnerství“), z knihy registrovaného partnerství, kterou vede, v rozsahu

       1. datum a místo prohlášení o vstupu do partnerství,

       2. jméno a příjmení, popřípadě rodné příjmení,

       3. rodné číslo nebo datum narození a místo narození,

       4. rodné číslo otce a matky nebo datum narození,

       5. datum zániku partnerství.“.

 

ČÁST čtrnáctá

Změna zákona o matrikách, jménu a příjmení

§ 49

Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 578/2002 Sb., se mění takto:

1.           V § 21 odst. 1 se na konci textu písmene c) doplňují tato slova: „nebo partnera“.

2.           V § 31 se na konci textu písmene e) doplňují tato slova: „nebo partnera“.

3.            V § 33 odst. 1 písmeno e) zní:

„e) pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství, nebo úmrtní list zemřelého manžela, popřípadě úředně ověřený výpis z knihy registrovaného partnerství o tom, že partnerství bylo zrušeno dohodou nebo rozhodnutím soudu, nebo úmrtní list zemřelého partnera.“.

4.           V § 35 odst. 1 se za písmeno g) vkládá nové písmeno h), které zní:

h) úředně ověřený výpis z knihy registrovaného partnerství o tom, že partnerství bylo zrušeno dohodou nebo rozhodnutím soudu, anebo úmrtní list zemřelého partnera, jde-li o cizince, který žil v partnerství,“.

Dosavadní písmena h) se označuje jako písmeno  j).

5.           V § 46 odst. 2 písmeno f) zní:

f) pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství, nebo úmrtní list zemřelého manžela, popřípadě úředně ověřený výpis z knihy registrovaného partnerství o tom, že partnerství bylo zrušeno dohodou nebo rozhodnutím soudu, nebo úmrtní list zemřelého partnera.

6.           V § 75 na konci textu písmene a) se za slovo „manželství“ vkládají slova „nebo partnerství“.

7.           V § 76 odst. 1 se na konci textu písmene a) doplňují slova „popřípadě doklad o uzavřeném partnerství“.

8.           V § 76 odst. 1 se za písmeno b) se vkládá nové písmeno c), které zní:

c) jde-li o osoby, jejichž bylo partnerství zaniklo, úředně ověřený výpis z knihy registrovaného partnerství o tom, že partnerství bylo zrušeno dohodou nebo rozhodnutím soudu, anebo úmrtní list zemřelého partnera,“.

Dosavadní písmena c) až f) se označují jako písmena d) až  g).

 

ČÁST patnáctá

účinnost

§ 50

     Tento zákon nabývá účinnosti dnem  1. května 2004.


 

Příloha k zákonu č. ......./2003

Seznam matričních úřadů, před kterými se uzavírá registrované partnerství

 

1.       Hlavní město Praha – Obvodní úřad městské části Praha 1

2.       Středočeský kraj – Obvodní úřad městské části Praha 1

3.       Jihočeský kraj – Magistrát města České Budějovice

4.       Plzeňský kraj – Úřad městského obvodu Plzeň 3

5.       Karlovarský kraj – Magistrát města Karlovy Vary

6.       Ústecký kraj – Úřad městského obvodu Ústí nad Labem-město

7.       Liberecký kraj – Magistrát města Liberec

8.       Královohradecký kraj – Magistrát města Hradec Králové

9.       Pardubický kraj – Magistrát města Pardubice

10.    Vysočina – Magistrát města Jihlava

11.    Jihomoravský kraj – Úřad městské části Brno-střed

12.    Olomoucký kraj – Magistrát města Olomouc

13.    Moravskoslezský kraj – Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz

14.    Zlínský kraj – Magistrát města Zlín[1]) Zákon č. 301/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

[2]) § 9 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů.

[3]) Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 140/2001 Sb.

[4]) Zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících.

   Zákon č. 155/1998 Sb., o znakové řeči a o změně dalších zákonů.

[5]) § 86a zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění zákona č. 155/1998 Sb.

[6]) § 52 zákona č. 97/1963 Sb.,  o mezinárodním právu soukromém a procesním.

[7]) § 55 zákona č. 301/2000 Sb.

 

Zdroj dokumentu:
Ministerstvo spravedlnosti ČR, JUDr. Patera

    

autor fotografií­
Robert Vano

AKTUÁLNĚ

HOMEPAGE ARCHIVU
Historie SOHO a GI v ČR
Putovní výstava Historie GL hnutí v ČR

GAY POLITIKA

Registrované partnerství
Historie RP
RP v praxi
MÉDIA o RP
Poradna k RP
RP ve světě
Petice pro zákon
Koncert pro zákon

GAY PRÁVO

Poradna právníka
Gay legislativa
Historie právních postojů
Dárcovství krve
DISKRIMINACE 2001 (studie)
DISKRIMINACE 2003 (průzkum EU)

GAY PROTI HIV/AIDS

Poradna sexuologa
Průvodce Safer sex
Statistiky HIV/AIDS
Seznam pomoci HIV/AIDS
Fórum AIDS organizací
Světlo pro AIDS
Den boje proti AIDS
Dům světla
Dotazník HIV/AIDS
Dotace HIV/AIDS
HIV/AIDS ve světě
BEZPEČNĚJŠÍ SEX pro kluky (e-brožura)
Homosexualita, společnost a AIDS (e-brožura)

GAY V KRIZI

Linka duševní tísně
COMING OUT(e-brožura)

GAY SVĚT

Gay a Slovensko
Gay Games

GAY A MÉDIA

Média o nás píší...


GAY A INTERNET
 
INTERNATIONAL LESBIAN AND GAY ASSOCIATION (ILGA)

Rada vlády pro lidská práva
Výbor pro sexuální menšiny

Ministerstvo zdravotnictví
Prevence HIV-AIDS
Dům světla-ČSAP

DUHOVÝ WEB
colour planet
gaynet.cz
M-Klub Praha
Logos Praha
Jihočeská Lambda
Kluci z Vysočiny
Mezipatra
Stud Brno
Lesba.cz
Lesba.cz magazín
004.cz
one4one
Rozdílné rytmy
eLnadruhou
Bengáles
Lesbická literární kavárna
Pardubická lesba
Gay komunita
Kluci.info

G/L SPORT
Pratety
GaySport.cz
Gay volejbal a fotbal
1. Lesbický sportovní klub

GAY VÝLETY
Gay Valach
Ušáčkův svět
KLUCI VEN!