Home Page Vse o Partnerskem souziti
Home PgeDISKRIMINACE 2003 (průzkum EU)

Download kompletní studie v PDF:
Česká verze
English version

Společenská diskriminace lesbických žen, gay mužů a bisexuálů v České republice

(souhrnná zpráva)

Pod tímto názvem uspořádala Gay iniciativa v ČR průzkum, který byl podkladem pro studii, která analyzuje aktuální situaci v české společnosti v rámci jejího vztahu ke gay a lesbické minoritě. Průzkum byl realizován za finančního přispění Evropského společenství v rámci programu Phare (decentralizovaná zahraniční pomoc).

Podobné průzkumy byly iniciovány organizací ILGA-Europe a uskutečněny i v dalších přistupujících zemích EU. Naši respondenti byli podstatně otevřenější, přesto míra diskriminace nebyla zvýšená, což vypovídá o relativně tolerantním společenském prostředí, které se podařilo za čtrnáct let od revoluce g/l hnutí vybojovat.

Verbální obtěžování dokonce bylo v České republice nejméně častým jevem ze všech zúčastněných. Relativně časté však byly v naší zemi zkušenosti s obtěžováním v zaměstnání a vyhánění z rodiny. Problémy spojené se sexuální orientací vedou k úvaze o emigraci čtvrtinu až polovinu gayů a lesbiček ve všech kandidátských zemích s výjimkou České republiky, kde to je mnohem méně.

Pro účel předložené studie byl přeložen dotazník o diskriminaci lesbických žen, gay mužů a bisexuálů zpracovaný evropskou sekcí Mezinárodní asociace gayů a lesbiček (ILGA).

Dotazníky byl distribuovány mezi členy a návštěvníky gay a lesbických sdružení, byl zveřejněn na lesbických a gay webových stránkách a v časopise Amigo. Celkem bylo získáno 267 odpovědí.

Nejvíce respondentů (n-132, 49 %) bylo získáno ve spolupráci s lesbickými a gay organizacemi. Z internetových stránek odpovědělo 105 respondentů (39 %) a zbylých 30 respondentů - výlučně mužů (12 %) vyplnilo dotazník z časopisu Amigo.

Charakteristika souboru

Nejvíce respondentů se charakterizovalo jako gay (n-171), za bisexuálního muže se považovalo 10 dotázaných. Za lesbickou ženu se označilo 62 respondentek, dalších 24 se považovalo za bisexuální.

Z hlediska věku bylo nejvíce respondentů mladších než 40 let (88 %) a dosáhli alespoň středoškolského vzdělání (81 %). Podle bydliště nejvíce respondentů žilo v Praze (43 %). Většina osob uvedla, že žijí v Čechách (71 %), z Moravy bylo 64 osob (24 %). S partnerem stejného pohlaví v čas vyplnění dotazníku žilo 117 osob (44 %). Ženy žily ve vztahu významně častěji (59 %) než muži (35 %).

Otevřenost k okolí

Třetina souboru uvedla, že o jejich sexuální orientaci ví celá jejich rodina. Dalších 114 osob se svěřilo svým rodičům (43 %). Pouze 36 respondentů uvedlo, že o jejich zaměření v jejich rodině nikdo neví (14 %). Bisexuálové svou orientaci častěji tajili.

Podobně více než čtvrtina souboru svou sexuální orientaci vůbec netají před svými přáteli. Dalších 45% osob uvedlo, že o ní ví nejméně pět jejich heterosexuálních přátel. Jen osmnáct lidí (7 %) své zaměření kompletně tají před svým okolím. Ženy byly spíše otevřenější než muži. Mezi těmi, kteří své zaměření tají, převažovali starší gay muži.

Zkušenosti s diskriminací

S nejméně jednou z dále uvedených forem diskriminace se setkalo 173 osob (65 % souboru). Mezi nimi bylo 111 mužů (61 %) a 62 žen (72 %). Bisexuálové uváděli diskriminaci častěji než homosexuálové. S žádnou diskriminací se tedy nesetkalo 24 žen a 70 mužů. S narůstajícím vzděláním stoupal počet těch, kteří se s diskriminací nesetkali. Nejmenší podíl osob, kteří diskriminaci nezažili byl podle bydliště mezi obyvateli Prahy.

Zkušenost s fyzickým násilím

Celkem 39 respondentů (15 %) zažilo nějakou zkušenost s násilným jednáním, při němž útočník věděl nebo předpokládal, že oběť je homosexuál nebo bisexuál. Mezi napadenými mírně převažovali muži (16 %), žen bylo jedenáct (13 %). Zatímco u většiny žen se jednalo o jednorázovou zkušenost, více než polovina těchto mužů byla napadena opakovaně.

Pachatelem útoku byla nejčastěji neznámá osoba. Žádná žena svou negativní zkušenost neohlásila na policii. Muži tak učinili v sedmi případech (tedy ve čtvrtině deliktů). Sedm mužů neohlásilo delikt policii, protože se báli prozrazení své sexuální orientace. Šest osob (zejména ženy) uvedlo, že by se policie případem stejně nezabývala anebo by jej nedokázala vyšetřit. Z konkrétních příkladů útoků bylo v šesti případech zmíněno sexuální násilí.

Zkušenosti s verbálním obtěžováním

Celkem 100 osob (38 % souboru) se někdy v minulosti stalo cílem slovního či písemného obtěžování, výhrůžek nebo vydírání od svého okolí.Takovou negativní zkušenost prožily častěji ženy než muži a bisexuálové. Jedinci, kteří zažili zkušenost s verbálním obtěžováním, se častěji setkali i s fyzickým násilím.

Čtyři pětiny jedinců, kteří se s verbálním obtěžováním setkaly, prožily takovou zkušenost opakovaně. Z forem jednání respondenti nejčastěji uváděli slovní nadávky a urážky.

Jako pachatel slovních útoků byl nejčastěji označen neznámý člověk, přibližně pětina respondentů označila za pachatele známého, spolužáka a spolupracovníka.

Pouze šest případů verbální agrese napadený oznámil policii.

Zkušenosti s diskriminací v zaměstnání

Celkem 31 respondentů (12 % souboru) uvedlo, že byli závažným způsobem v některém svém zaměstnání diskriminováni z důvodů své sexuální orientace anebo to alespoň považovali za pravděpodobné. Mezi nimi bylo 12 žen (14 %) a 19 mužů (10 %).

Deset osob uvedlo, že se setkali s odmítnutím zaměstnání a dalších osm to považovalo za pravděpodobné.

Nejčastěji si respondenti stěžovali ze závažných forem na přeskočení v kariérním postupu. Celkem tedy 22 respondentů (9 % souboru) se v tomto směru cítilo diskriminovaných.

Třináct respondentů (5 % souboru) uvedlo, že byli kvůli své sexuální orientaci ze zaměstnání propuštěni.

Obtěžování v zaměstnání

Čtvrtina respondentů (n-61) se setkala v zaměstnání s některou z forem obtěžování. Mužů bylo 43 (27 %) a žen 18 (21 %). Muži i ženy se nejčastěji setkali s homofóbními poznámkami. Muži na druhém místě uváděli homofóbní vtipy.

Otevřenost v zaměstnání

Celkem 74 osob (30 %) uvedlo, že svou sexuální orientaci v zaměstnání vždy tají. 16 % svou sexuální orientaci neskrývali v žádném zaměstnání. Podle vzdělání byli spíše otevřenější vysokoškoláci. Nejčastěji byli v zaměstnání otevření obyvatelé Prahy.

Zkušenosti s diskriminací v ozbrojených silách

Celkem desetina žen a více než čtvrtina mužů (n-51) uvedli, že sloužili nebo slouží v ozbrojených silách, tedy v armádě nebo policii.Většina mužů a dvě ženy uvedli, že o jejich sexuální orientaci nikdo nevěděl. S nějakou formou diskriminace v armádě či jiných ozbrojených složkách se setkala téměř čtvrtina všech sloužících respondentů.

Zkušenosti s diskriminací ve zdravotnictví

Celkem osmnáct respondentů (7 % souboru), devět žen a devět mužů uvedlo, že zažili diskriminaci ve zdravotnictví. Třetina odpověděla, že tají svou orientaci před svým lékařem.

Zkušenosti s diskriminací v místě bydliště

Celkem 7 % souboru uvedlo, že se osobně setkali s nějakou formou diskriminace ve svém bydlišti. Více než třetina souboru uvedla, že svou sexuální orientaci ve svém bydlišti skrývá.

Diskriminace ve službách

Celkem 35 osob (13 %) uvedlo, že se s diskriminací kvůli své sexuální orientaci setkali při využívání služeb, například při návštěvě barů, občanských sdružení, restaurací, hotelů a sportovních klubů.

Úvahy o emigraci

Celkem 57 respondentů (22 %) uvažovalo emigraci. Z toho polovina z nich uvedla, že jejich sexuální orientace je důležitým faktorem při jejich rozhodování.

Diskriminace v církvi

Podíl věřících lesbických žen, gay mužů a bisexuálů byl 19 %. Jednalo se o 29 katolíků, 10 evangelíků a jedenáct osob jiného vyznání nebo je neuvedli. Téměř polovina osob se o své sexuální orientaci nesvěřila knězi či autoritě a třetina ji tajila před všemi členy církve. Diskriminaci v církvi zažilo 22 % věřících respondentů. Evangelíci se s diskriminací setkávali relativně častěji než katolíci.

Diskriminace v rodině

Čtvrtina souboru zažila ve své rodině někdy diskriminaci. Nejčastější formou bylo agresivní a ponižující jednání. S vysokou četností se objevila nadměrná kontrola a vyhnání z domu. Čím nižší bylo vzdělání respondenta, tím častěji se setkal s diskriminací v rodině. Menší míru diskriminace jsme zjistili u respondentů v malých a krajských městech.

Z průzkumu vyplynulo, že klima pro život g/l minority v České republice je jedno z nejvstřícnějších v Evropě, dá se říci, že i v celém demokratickém světě. Ze zásadních věcí chybí pouze zákon o registrovaném partnerství, jehož prosazování na druhé straně vyprovokovalo několikaletou mediální diskusi, která pomohla společnosti získat podstatné informace pro změnu jejího postoje. Česká společnost není homofóbní, i když se s homofóbními projevy, především extrémistů a lidí s osobními problémy, setkáváme. Hlavním nepřítelem g/l minority je nyní ona sama. Zbytečně setrvává v alibistickém strachu. Zbytečně lže okolí a právě těmito postoji proti sobě zbytečně popuzuje.

MUDr. Ivo Procházka, šéf sekce prevence HIV/AIDS
a Jiří Hromada, předseda GI

Dokumenty GI:

Článek z iDNES, 30. 09. 03

    

autor fotografií­
Robert Vano

AKTUÁLNĚ

HOMEPAGE ARCHIVU
Historie SOHO a GI v ČR
Putovní výstava Historie GL hnutí v ČR

GAY POLITIKA

Registrované partnerství
Historie RP
RP v praxi
MÉDIA o RP
Poradna k RP
RP ve světě
Petice pro zákon
Koncert pro zákon

GAY PRÁVO

Poradna právníka
Gay legislativa
Historie právních postojů
Dárcovství krve
DISKRIMINACE 2001 (studie)
DISKRIMINACE 2003 (průzkum EU)

GAY PROTI HIV/AIDS

Poradna sexuologa
Průvodce Safer sex
Statistiky HIV/AIDS
Seznam pomoci HIV/AIDS
Fórum AIDS organizací
Světlo pro AIDS
Den boje proti AIDS
Dům světla
Dotazník HIV/AIDS
Dotace HIV/AIDS
HIV/AIDS ve světě
BEZPEČNĚJŠÍ SEX pro kluky (e-brožura)
Homosexualita, společnost a AIDS (e-brožura)

GAY V KRIZI

Linka duševní tísně
COMING OUT(e-brožura)

GAY SVĚT

Gay a Slovensko
Gay Games

GAY A MÉDIA

Média o nás píší...


GAY A INTERNET
 
INTERNATIONAL LESBIAN AND GAY ASSOCIATION (ILGA)

Rada vlády pro lidská práva
Výbor pro sexuální menšiny

Ministerstvo zdravotnictví
Prevence HIV-AIDS
Dům světla-ČSAP

DUHOVÝ WEB
colour planet
gaynet.cz
M-Klub Praha
Logos Praha
Jihočeská Lambda
Kluci z Vysočiny
Mezipatra
Stud Brno
Lesba.cz
Lesba.cz magazín
004.cz
one4one
Rozdílné rytmy
eLnadruhou
Bengáles
Lesbická literární kavárna
Pardubická lesba
Gay komunita
Kluci.info

G/L SPORT
Pratety
GaySport.cz
Gay volejbal a fotbal
1. Lesbický sportovní klub

GAY VÝLETY
Gay Valach
Ušáčkův svět
KLUCI VEN!