Home Page Vse o Partnerskem souziti
Home PgeDotace HIV/AIDS

Přehled realizovaných dotací na prevenci HIV/AIDS
SOHO v ČR (1993 - 2000) a Gay iniciativa v ČR (2001 - 2004)

 

1993

Celkem požadováno - 857.000 Kč
Celkem přiděleno - 400.000 Kč

Na tento rok získalo Sdružení organizací homosexuálních občanů (SOHO) v České republice (založené v roce 1991) svůj první grant na program prevence HIV/AIDS v gay minoritě. Byl to rozjezdový pokus, jehož hlavním smy slem bylo nejprve provést v minoritě průzkum znalostí, postojů a chování gayů v rámci problematiky šíření HIV/AIDS, na jehož výsledcích byla připravena další koncepce působení dovnitř gay minority. V této souvislosti byly vytištěny dotazníky, které byly otištěny v časopise SOHO revue a v regionálních gay bulletinech a byla distribuována brožura Bezpečnější sex (Průvodce bezpečným sexem pro “kluky, kteří choděj´ s klukama”). Další část prostředků byla vydána preventivně zdravotnický materiál, který byl rozdáván na akcích členských organizací SOHO v ČR (besedy, diskotéky, kulturně společenské akce). Poslední část uhradila administrativní náklady spojené s těmito aktivitami.

 

1994

Celkem požadováno - 1.614.800 Kč
Celkem přiděleno - 825.000 Kč

Ve druhém roce preventivní působnosti bylo provedeno vyhodnocení průzkumu znalostí, postojů a chování gayů v rámci problematiky šířen í HIV/AIDS. V rámci publikačních aktivit byly vydány brožury Coming out (Průvodce obdobím nejistoty, kdy kluci a holky hledají sami sebe) a Bezpečnější sex (Průvodce bezpečným sexem pro “holky, který choděj´s klukama” a “holky, který choděj´s holkama”), volně navazující na brožuru Bezpečnější sex. Významná také byla podpora pravidelné rubriky prevence HIV/AIDS v celorepublikovém kulturně společenském časopise SOHO revue. Poprvé byl také využit příspěvek na organizaci celosvětové akce Světlo pro AIDS (Candlelight), které SOHO v ČR dokázalo rozšířit do 13 měst. Regionální organizace získaly příspěvek na úhradu administrativních nákladů s vlastními aktivitami (besedy, diskotéky, kulturně společenské akce), na kterých byly rovněž rozdávány preventivně zdravotnické materiály.

 

1995

Celkem požadováno - 1.790.000 Kč
Celkem přiděleno - 688.000 Kč

Po vyhodnocení získaných informací byla vydána publikace Homosexualita, společnost a AIDS v ČR, která veřejnost seznámila s výsledky šetření v české verzi. V cyklu preventivních materiálů byla vydána brožura Lidi, jsem HIV pozitivní (Průvodce složitým obdobím, kdy kluci a holky hledají pochopení) a byl formou anonymního dotazníku (otištěném v SOHO revue) proveden průzkum zkušeností g/l minority s násilím a diskriminací - kde jedním z cílů bylo i porovnání, zda se liší tyto zkušenosti u HIV pozitivních a HIV negativních. Část dotace přispěla na výchovné působení regionálních aktivit (besedy, diskotéky, kulturně společenské akce), v rámci kterých byl rozdáván preventivně zdravotnický materiál. Ve 13 městech jsme se opět k připojili k celosvětové akci Světlo pro AIDS.

 

1996

Celkem požadováno - 2.138.000 Kč
Celkem přiděleno - 848.000 Kč

V ediční činnosti byl získán příspěvek na lesbický časopis Promluv, na dotisk velmi žádané brožury Bezpečnější sex (Průvodce bezpečným sexem pro “ kluky, kteří choděj´ s klukama”) a její distribuci a konečně na test znalostí o HIV/AIDS v časopise SOHO revue. Byla vydána rovněž anglická verze publikace Homosexualita, společnost a AIDS v ČR. Vedle celoročních aktivit regionálních organizací (besedy, diskotéky, kulturně společenské akce), podpořených opět preventivně zdravotnickým materiálem. Celosvětová akce Světlo pro AIDS se rozšířila do 15 měst. Obrovský význam a mediální ohlas zaznamenal první gay filmový festival snímků s HIV/AIDS problematikou v Praze, na který navázal velký koncert v pražské Lucerně. Obě akce byly uspořádány ke Světovému dni boje proti AIDS. Poprvé byl rovněž získán příspěvek na podporu prevence v komunitě homosexuálních prostitutů (pro nově vzniklou organizaci působící dnes pod názvem Projekt Šance).

 

1997

Celkem požadováno - 1.729.900 Kč
Celkem přiděleno - 1.331.300 Kč

Ediční činnost byla podpořena především příspěvkem na rubriku prevence HIV/AIDS v časopise SOHO revue, dále na aktualizovanou reedici brožury Lidi, jsem HIV pozitivní (Průvodce složitým obdobím, kdy kluci a holky hledají pochopení) a na vydání a distribuci nového preventivního letáku Bezpečnější sex. Tradičně byly podpořeny regionální aktivity (besedy, diskotéky, kulturně společenské akce), na kterých byla opět možnost rozdávat zdarma preventivně zdravotnický materiál. Kromě tradiční akce Světlo pro AIDS (která se rozšířila už do 17 měst) byl znovu podpořen program prevence v komunitě homosexuálních prostitutů. V tomto roce byl získán významný příspěvek na zahájení provozu celostátní Linky duševní tísně v Mostě, která se zabývala krizovou intervencí ve všech oblastech problematiky g/l života včetně problematiky HIV/AIDS.

 

1998

Celkem požadováno - 1.495.000 Kč
Celkem přiděleno - 828.000 Kč

Opět byly podpořeny preventivní stránky HIV/AIDS v časopise SOHO revue (vydávaného pod názvem SOHO Absolut revue). Další aktivity pokračovaly se shodě s minulým rokem, to znamená, že regionální aktivity uspořádaly své tradiční akce a besedy, každoroční Světlo pro AIDS (v 17 městech) - opět za podpory preventivně zdravotnického materi álu. Významně se etablovala aktivita v komunitě homosexuálních prostitutů a svoji činnost stabilizovala i Linka duševní tísně v Mostě, které získaly uznání a finanční podporu. Netradiční koncert Stop AIDS! na Václavském náměstí ke Světovému dni boji proti AIDS zakončil preventivní aktivity tohoto roku.

 

1999

Celkem požadováno - 693.000 Kč
Celkem přiděleno - 325.000 Kč

Z příspěvku byla realizována další reedice brožury Bezpečnější sex (Průvodce bezpečným sexem pro “kluky, kteří choděj´ s klukama”). Dále byly tyto prostředky z větší části využity pro nákup preventivního materiálu a pořádání preventivních seminářů organizacemi SOHO v ČR. Menšími částkami se přispělo na organizaci Světla pro AIDS v několika městech (poprvé se objevil vedle průvodů nápad s preventivní tramvají v Olomouci) a na podporu prevence HIV/AIDS při gay a lesbickém filmovém festivalu v Čeladné. V rámci Světového dne boje proti AIDS byl podpořen koncert a výstava quiltů v Brně.

 

2000

Celkem požadováno - 1.508.000 Kč
Celkem přiděleno - 381.000 Kč

Část dotace směřovala na stránky prevence HIV/AIDS v nově vzniklém společenském časopisu Gayčko, který nahradil SOHO revue. Podobně jako v předchozím roce činil největší podíl nákup preventivního materiálu. Dále to byla podpora preventivních seminářů a besed v jednotlivých organizacích SOHO v ČR. Kontinuálně byly podpořeny aktivity Linky duševní tísně v Mostě a pořádání Světla pro AIDS (s již tradiční tramvají). Dvě položky byly přiděleny pro pořádání akcí ke Světovému dni boje proti AIDS (Brno, Praha - společně s ČSAP). V rámci oslav deset let SOHO v ČR proběhl v Brně filmový festival, jehož preventivní aktivity byly rovněž podpořeny.

 

2001

Celkem požadováno - 1.202.000 Kč
Celkem přiděleno - 330.000 Kč

Po transformaci SOHO v ČR na Gay iniciativu v ČR se regionální organizace osamostatnily a bylo pouze na nich, zda požádají o granty a budou ve svých regionech nadále působit v programu prevence HIV/AIDS. Z příspěvku, který byl přidělen činil největší podíl nákup preventivně zdravotnických materiálů, které GI v ČR nabídlo (po dobně jako v době existence SOHO v ČR) všem ostatním tehdejším organizacím i neformálním aktivitám. Jedinou podmínkou bylo, aby byl materiál distribuován opět zdarma. Tento materiál byl po dokončení Domu světla distribuován ve spolupráci s Českou společností AIDS pomoc, protože vlastní skladové prostory GI v ČR nemá. Toto řešení nabízelo i větší dostupnost (v Domě světla je nepřetržitý provoz). Další položky činily příspěvky na provoz Linky duševní tísně Most, k spolupořádání Světla pro AIDS a Světového dne boje proti AIDS (obě akce ve spolupráci s ČSAP) a na mediální podporu prevence HIV/AIDS.

 

2002

Celkem požadováno - 949.000 Kč
Celkem přiděleno - 300.000 Kč

Polovičním podílem dotace byl pokryt nákup preventivního materiálu. Tak jako v předchozích letech byl k dispozici všem gay organizacím a neformálním aktivitám v Domě světla. Dalšími položkami projektu byl tradičně příspěvek na pořádání Světla pro AIDS a Světového dne boje proti AIDS v Praze (společně s ČSAP). Byla podpořena příprava behaviorální stu die o znalostech, postojích a chování gay mužů ve vztahu k HIV infekci a mediální podpora prevence HIV/AIDS na internetových stránkách GI v ČR. Pravidelný příspěvek získala i Linka duševní tísně v Mostě.

 

2003

Celkem požadováno - 300.000 Kč
Celkem přiděleno - 75.000 Kč

Gay iniciativa v ČR se rozhodla přenechat co nejvíce prostoru novým gay aktivitám, a proto se v prevenci HIV/AIDS zaměřila na odborné působení prostřednictvím svých internetových stránek. Druhou aktivitu, kterou v tomto roce podpořila příspěvkem je Linka duševní tísně Most.

 

2004

Celkem požadováno - 300.000 Kč
Celkem přiděleno - 100.000 Kč

Přidělený příspěvek na tento rok je určen k podpoře stejných aktivit jako v roce 2003.

 

Komentář

SOHO v ČR (později Gay iniciativa v ČR) se snažilo vždy podnítit jednotlivé gay organizace k podání vlastních projektů do Národního programu pro HIV/AIDS. Po řadu let se zástupci regionálních aktivit učili, jak koncipovat granty, jak o ně zažádat a jak své záměry obhajovat. K tomu účelu SOHO v ČR uspořádalo i odborný seminář. Některé organizace se po transformaci SOHO v ČR staly členy Fóra nevládních organizací působících v programu HIV/AIDS (například STUD, Jihočeská Lambda, Logos, Code 004). Bohužel jen menšina z původních organizací SOHO v ČR si aktivně podaly v následujích letech vlastní projekt. Z nově vzniklých sdružení je to pouze Code 004.

Jak vyplývá z předložených dat, byla GI v ČR připravena podílet se v uplynulých letech na prevenci HIV/AIDS výrazněji, krácení však vyplynulo především z celkové redukce Národního programu pro HIV/AIDS. Finanční podpora tohoto programu je na počet obyvatel šestkrát menší než v Polsku a dvakrát nižší než v Estonsku. Je dokonce třicetkrát menší než celkový rozpočet největší francouzské nevládní organizace AIDES. Na druhou stranu by byl podíl Gay iniciativy v ČR určitě j eště nižší, kdyby bylo předloženo více konkurenceschopných projektů od dalších gay organizací. (Tento logický vývoj je možné zaregistrovat v současnosti, kdy se konečně několik gay organizací odhodlalo o dotaci zažádat.)

O smyslu a efektivitě naší preventivní práce v gay komunitě svědčí i skutečnost, že nárůst nových případů HIV infekce se v letech 1990 - 1999 podařilo vcelku stabilizovat. To sice mohla být náhoda, ale já si myslím, že to především odráží preventivní činnost desítek dobrovolníků jedno tlivých organizací SOHO v ČR. V posledních letech bohužel dochází k pokračujícímu nárůstu nových případů v gay minoritě, takže v loňském roce jsme překonali smutný “rekord” - 37 nových případů HIV infekce přenesných homosexuálních stykem (tři pětiny všech nových případů). Přitom “protestovanost” na HIV (tedy fakt, že byl dotyčný alespoň jednou na HIV infekci testován) není tak vysoká jako v západních zemích a nedosahuje ani 60 procent.

Z finančního hlediska musely být všechny projekty nad 500.000 Kč kontrolovány nezávislým auditem a samozřejmostí všech projektů je finanční i obsahové vyúčtování, které se předkládá ministerstvu zdravotnictví do 31. 1. následujícího roku. Projekty SOHO v ČR a následně GI v ČR byly shledány bez závad.

Proto je aktivizace nových gay sdružení, která budou ochotna doplnit součas nou strukturu v boji proti HIV/AIDS nezbytná.

MUDr. Ivo Procházka,
šéf sekce prevence HIV/AIDS SOHO v ČR (1991 - 2000),
šéf sekce prevence HIV/AIDS GI v ČR (2001 - 2004)

    

autor fotografií­
Robert Vano

AKTUÁLNĚ

HOMEPAGE ARCHIVU
Historie SOHO a GI v ČR
Putovní výstava Historie GL hnutí v ČR

GAY POLITIKA

Registrované partnerství
Historie RP
RP v praxi
MÉDIA o RP
Poradna k RP
RP ve světě
Petice pro zákon
Koncert pro zákon

GAY PRÁVO

Poradna právníka
Gay legislativa
Historie právních postojů
Dárcovství krve
DISKRIMINACE 2001 (studie)
DISKRIMINACE 2003 (průzkum EU)

GAY PROTI HIV/AIDS

Poradna sexuologa
Průvodce Safer sex
Statistiky HIV/AIDS
Seznam pomoci HIV/AIDS
Fórum AIDS organizací
Světlo pro AIDS
Den boje proti AIDS
Dům světla
Dotazník HIV/AIDS
Dotace HIV/AIDS
HIV/AIDS ve světě
BEZPEČNĚJŠÍ SEX pro kluky (e-brožura)
Homosexualita, společnost a AIDS (e-brožura)

GAY V KRIZI

Linka duševní tísně
COMING OUT(e-brožura)

GAY SVĚT

Gay a Slovensko
Gay Games

GAY A MÉDIA

Média o nás píší...


GAY A INTERNET
 
INTERNATIONAL LESBIAN AND GAY ASSOCIATION (ILGA)

Rada vlády pro lidská práva
Výbor pro sexuální menšiny

Ministerstvo zdravotnictví
Prevence HIV-AIDS
Dům světla-ČSAP

DUHOVÝ WEB
colour planet
gaynet.cz
M-Klub Praha
Logos Praha
Jihočeská Lambda
Kluci z Vysočiny
Mezipatra
Stud Brno
Lesba.cz
Lesba.cz magazín
004.cz
one4one
Rozdílné rytmy
eLnadruhou
Bengáles
Lesbická literární kavárna
Pardubická lesba
Gay komunita
Kluci.info

G/L SPORT
Pratety
GaySport.cz
Gay volejbal a fotbal
1. Lesbický sportovní klub

GAY VÝLETY
Gay Valach
Ušáčkův svět
KLUCI VEN!