Home Page Vse o Partnerskem souziti
Home PgePetiční výbor 07.09.04-usnesení č. 155

Parlament České republiky
POSLANECKÁ  SNĚMOVNA
2004
4. volební období

USNESENÍ  č. 155
petičního výboru
31. schůze, dne 7. září 2004

 

K bodu: Projednávání poslaneckého návrhu zákona o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů (tisk č. 650)


Petiční výbor
po odůvodnění navrhovatelky poslankyně Taťány Fischerové, zpravodajské zprávě poslankyně JUDr. Zuzky Rujbrové a po rozpravě

I. d o p o r u č u j e    Poslanecké sněmovně Parlamentu přijmout následující usnesení:
"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s poslaneckým návrhem zákona o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů podle sněmovního tisku č. 650, ve znění schválených pozměňovacích návrhů:

 

1. V § 2 odst. 1 se slova " svobodným a úplným" před slovem " projevem" zrušují a současně se tato slova vkládají  před slovo " prohlášení".
2. V § 2 odst. 2 se slova "prohlášení osobně před matričním úřadem 1)" nahrazují slovy "prohlášení osobně před obecním úřadem pověřeným vést matriku, popř. úřadem, který plní jeho funkci ( dále jen " matričním úřadem" 1) )".
3. V § 3 se slova " jejichž úřady jsou příslušnými matričními úřady" nahrazují slovy "které jsou   matričním úřadem".
4. V § 4 se slova " skutečnosti, pro které by jim zákon vstup do partnerství zakazoval" nahrazují slovy " okolnosti vylučující vstup do partnerství".
5. V § 8 odst. 2 se slovo " prohlásí" nahrazuje slovem"rozhodne".
6. V § 9 odst. 1 se slova "stejné povinnosti a stejná práva" nahrazují slovy " stejná práva a stejné povinnosti".
7. V § 10 odst. 2. se slova " jejich běžných záležitosti" nahrazují slovy " běžných záležitostí partnerství".
8. V § 10 odst. 3 se slovo "nepoužije" nahrazuje slovem " neplatí".
9. V §12 odst. 1 větě první se slovo "druhého" zrušuje. Věta druhá se nahrazuje větou:  "Nedohodnou-li se, rozhodne soud o výživném na návrh některého z nich." 
10. V § 12 odst. 4. se na začátku písmena a) vkládá slovo "dnem" a v písmenu b)  se slova "tím, že"   nahrazují slovy"dnem, kdy".
11. V § 12 odst. 5 se slovo "poskytnutím" nahrazuje slovy "dnem vyplacení".
12. V § 13 odst. 5 se slova "jen ode dne" nahrazují slovy "výhradně ode dne" a slova "může dojít" se nahrazují slovy " soud rozhodne ".
13. V § 15 písmeno a) nově zní: "a) smrtí nebo prohlášením jednoho partnera za mrtvého".
14. V § 17 odst. 1 se slovo " rozhodli" nahrazuje slovem " rozhodnou".
15. V § 25 odst. 1 písm. e) se slovo " rozvedená" nahrazuje slovem " rozvedený" a slovo
 " ovdovělá" se nahrazuje slovem "ovdovělý" .
16. V části sedmnácté, bodě 6 se slova " , datum zániku partnerství" nahrazují slovy "nebo  datum zániku partnerství".
17. V části sedmnácté, bodě 7 úvodní věta zní: "V § 6a se na konci písmene b)  tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno c), které zní:".
18. V části sedmnácté, bodě 8 úvodní věta zní: " V § 7 se na konci písmene e) tečka nahrazuje středníkem a doplňuje se písmeno f), které zní:".
19. V části devatenácté se  slovo " , partnerů" nahrazuje slovy "nebo partnerů 69a)".
20. V části třetí : doplnit zákon č. 226/2002 Sb., 237/2004 Sb., 283/2004 Sb.
21. V části čtvrté : doplnit zákon č. 315/2004 Sb.
22. V části páté:  doplnit zákon č. 309/2002 Sb., nález Ústavního soudu uveřejněný pod č. 153/2004 Sb., zákon č. 237/2004 Sb., 257/2004 Sb. a 436/2004 Sb.
23. V části šesté: doplnit zákon č. 278/2004 Sb.
24. V části sedmé: doplnit zákon č. 436/2004 Sb.
25. V části desáté: doplnit zákon č. 438/2003 Sb. a 436/2004 Sb.
26. V části patnácté: doplnit zákon č. 237/2004 Sb., 315/2004 Sb. a 436/2004 Sb.
27. V části osmnácté: doplnit zákon č. 165/2004 Sb.
28. V části dvacáté, úvodní větě se slova  " ve znění zákona č. 258/2000 Sb." zrušují.
29. V části dvacáté první: doplnit zákon č. 61/2001 Sb., 438/2003 Sb., 167/2004 Sb. a 257/2004 Sb.
30. Za část dvacátou první se doplňuje nová část dvacátá druhá, která zní:
"ČÁST DVACÁTÁ DRUHÁ
Změna zákona o zaměstnanosti
§ 62
V § 5 písm. c) bodu 5 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, se za slovo "manžela" doplňují slova "nebo registrovaného partnera".
31. Za část dvacátou druhou se doplňuje nová část dvacátá třetí, která zní:
ČÁST DVACÁTÁ TŘETÍ
Změna zákona o důchodovém pojištění
§ 63
V § 50 odst. 5 Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění zákona č. 134/1997 Sb., zákona č. 289/1997 Sb., zákona č. 224/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 118/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 116/2001 Sb., zákona č. 188/2001 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 198/2002 Sb., zákona č. 263/2002 Sb., zákona č. 264/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 425/2003 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 281/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb. a zákona č. 436/2004 Sb. se za slovo "manželství" vkládají slova "nebo registrovaného partnerství".
32. Dosavadní část dvacátá druhá se přeznačí."

 

II. p o v ě ř u j e
předsedkyni výboru, aby toto usnesení předložila předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu.


III. z m o c ň u j e
zpravodajku výboru,
- aby ve spolupráci s legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny provedla příslušné legislativně technické úpravy;
- aby na schůzi Poslanecké sněmovny podala zprávu o výsledcích projednávání tohoto poslaneckého návrhu zákona na schůzi petičního výboru.

   
PaedDr. Květoslava Čelišová  v.r.
ověřovatelka výboru     

JUDr. Zuzka Rujbrová v.r.
předsedkyně výboru

 


JUDr. Zuzka Rujbrová v.r.
zpravodajka výboru

Originál dokumentu

 

    

autor fotografií­
Robert Vano

AKTUÁLNĚ

HOMEPAGE ARCHIVU
Historie SOHO a GI v ČR
Putovní výstava Historie GL hnutí v ČR

GAY POLITIKA

Registrované partnerství
Historie RP
Poradna k RP
RP v praxi
MÉDIA o RP
RP ve světě
Petice pro zákon
Koncert pro zákon

GAY PRÁVO

Poradna právníka
Gay legislativa
Historie právních postojů
Dárcovství krve
DISKRIMINACE 2001 (studie)
DISKRIMINACE 2003 (průzkum EU)

GAY PROTI HIV/AIDS

Poradna sexuologa
Průvodce Safer sex
Statistiky HIV/AIDS
Seznam pomoci HIV/AIDS
Fórum AIDS organizací
Světlo pro AIDS
Den boje proti AIDS
Dům světla
Dotazník HIV/AIDS
Dotace HIV/AIDS
HIV/AIDS ve světě
BEZPEČNĚJŠÍ SEX pro kluky (e-brožura)
Homosexualita, společnost a AIDS (e-brožura)

GAY V KRIZI

Linka duševní tísně
COMING OUT(e-brožura)

GAY SVĚT

Gay a Slovensko
Gay Games

GAY A MÉDIA

Média o nás píší...


GAY A INTERNET
 
INTERNATIONAL LESBIAN AND GAY ASSOCIATION (ILGA)

Rada vlády pro lidská práva
Výbor pro sexuální menšiny

Ministerstvo zdravotnictví
Prevence HIV-AIDS
Dům světla-ČSAP

DUHOVÝ WEB
colour planet
gaynet.cz
M-Klub Praha
Logos Praha
Jihočeská Lambda
Kluci z Vysočiny
Mezipatra
Stud Brno
Lesba.cz
Lesba.cz magazín
004.cz
one4one
Rozdílné rytmy
eLnadruhou
Bengáles
Lesbická literární kavárna
Pardubická lesba
Gay komunita
Kluci.info

G/L SPORT
Pratety
GaySport.cz
Gay volejbal a fotbal
1. Lesbický sportovní klub

GAY VÝLETY
Gay Valach
Ušáčkův svět
KLUCI VEN!