Home Page Vse o Partnerskem souziti
Home PgeRP v praxi

Zákon o registrovaném partnerství v praxi

Shrnuli jsme pro vás základní a praktické informace, které vyplývají ze zákona o registrovaném partnerství a prováděcí vyhlášky pro zájemce o prohlášení o vstupu do partnerství. Případné další dotazy můžete směřovat na předsedu GI v ČR Jiřího Hromadu nebo právníka GI v ČR JUDr. Petra Kodla.Registrované partnerství je trvalé společenství dvou osob stejného pohlaví starších 18 let, způsobilých k právním úkonům. Alespoň jedna z osob vstupujících do partnerství musí být státním občanem České republiky. Oba nesmí předtím uzavřít manželství nebo vstoupit do partnerství anebo do obdobného svazku osob stejného pohlaví v zahraničí.
Vznik partnerství

Partnerství vzniká projevem vůle dvou osob stejného pohlaví činěným formou souhlasného svobodného a úplného prohlášení o tom, že spolu vstupují do partnerství (dále jen „prohlášení“).

Osoby činí prohlášení osobně před matričním úřadem v kraji podle místa trvalého pobytu alespoň jedné z osob. Přesné místo prohlášení určuje matriční úřad. Jsou-li pro to závažné důvody, příslušný matriční úřad může na žádost povolit, aby prohlášení přijal jiný příslušný matriční úřad.

Není-li jedna z osob přihlášena k trvalému pobytu na území ČR, je příslušným matričním úřadem úřad pověřený vedením zvláštní matriky.

Prohlášení se činí před matrikářem na základě otázky, zda chtějí spolu vstoupit do partnerství. Předtím osoby vstupující do partnerství výslovně uvedou, že jim nejsou známy okolnosti vylučující vstup do partnerství. O prohlášení se sepíše protokol, který podepisují osoby vstupující do partnerství, matrikář, popř. tlumočník, je-li jeho přítomnost k prohlášení nutná. Příslušný matriční úřad zapíše partnerství do knihy registrovaného partnerství.Doklady potřebné k prohlášení
Osoby, které chtějí vstoupit do partnerství, vyplní před prohlášením předepsaný tiskopis a předloží jej příslušnému matričnímu úřadu.

Občan s trvalým pobytem na území ČR je povinen prokázat příslušnému matričnímu úřadu svoji totožnost a k tiskopisu připojit
a) rodný list,
b) osvědčení o státním občanství ČR, které nesmí být k datu prohlášení starší 3 měsíců,
c) výpis údajů z informačního systému evidence obyvatel (dále jen „výpis z evidence obyvatel“) o místě trvalého pobytu,
d) výpis z evidence obyvatel o osobním stavu,
e) pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, je-li rozvedený, nebo úmrtní list zemřelého manžela, je-li ovdovělý, anebo úmrtní list zemřelého partnera, zaniklo-li partnerství smrtí druhého partnera, nebo úředně ověřený výpis z knihy registrovaného partnerství o tom, že partnerství bylo zrušeno rozhodnutím soudu.
Skutečnosti uvedené v písm. c) a d) občan prokazuje občanským průkazem. Pokud občan tyto skutečnosti občanským průkazem prokázat nemůže, ověří si je příslušný matriční úřad v informačním systému evidence obyvatel způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Jestliže má občan, který chce vstoupit do partnerství, trvalý pobyt v cizině, je povinen prokázat svoji totožnost a k předepsanému tiskopisu připojit doklady uvedené v odstavci 1 nebo obdobné doklady anebo potvrzení cizího státu, že tento stát takové doklady nevydává. Doklady uvedené v písm. c) a d) musí být vydány státem, na jehož území má občan, který chce vstoupit do partnerství, trvalý pobyt.

Jestliže je osoba, která chce vstoupit do partnerství, cizincem a na území ČR pobývá na základě povolení k trvalému pobytu, je povinna se příslušnému matričnímu úřadu prokázat průkazem o povolení k pobytu a k tiskopisu připojit
a) rodný list,
b) doklad o státním občanství,
c) potvrzení o osobním stavu,
d) pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, je-li rozvedená, nebo úmrtní list zemřelého manžela, je-li ovdovělá, anebo úmrtní list zemřelého partnera, zaniklo-li partnerství smrtí druhého partnera, nebo úředně ověřený výpis z knihy registrovaného partnerství o tom, že partnerství bylo zrušeno rozhodnutím soudu.

Jestliže je osoba, která chce vstoupit do partnerství, cizincem a nemá povolen trvalý pobyt na území ČR, je povinna příslušnému matričnímu úřadu prokázat svoji totožnost a k tiskopisu připojit doklady stanovené v písm. a) až d) a potvrzení o oprávněnosti pobytu na území ČR vydané Policií ČR, které není k datu prohlášení starší 7 pracovních dnů.

Jestliže je osoba, která chce vstoupit do partnerství, státním příslušníkem jednoho nebo více členských států Evropské unie, je povinna příslušnému matričnímu úřadu prokázat svoji totožnost a k tiskopisu připojit doklady stanovené v písm. a) až d).

Doklady uvedené výše nebo obdobné doklady nepředkládá osoba, která chce vstoupit do partnerství, doloží-li potvrzením cizího státu, že tento stát takové doklady nevydává.

U osoby, která chce vstoupit do partnerství a které byl udělen azyl, může příslušný matriční úřad připustit, aby doklady uvedené výše nahradila čestným prohlášením.

Pokud osoba, která chce vstoupit do partnerství, nemluví nebo nerozumí česky, nebo je neslyšící anebo němá, je při prohlášení nutná přítomnost tlumočníka. Účast tlumočníka zajišťuje na vlastní náklady jedna z osob, které chtějí vstoupit do partnerství, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak. Nejde-li o tlumočníka zapsaného v seznamu znalců a tlumočníků, musí tlumočník složit do rukou matrikáře slib ve znění uvedeném ve zvláštním právním předpisu.Zánik partnerství
Partnerství zaniká smrtí jednoho z partnerů nebo prohlášením jednoho partnera za mrtvého nebo zrušením rozhodnutím soudu. Soud rozhodne o zrušení partnerství na návrh jednoho z partnerů, prokáže-li žalobce, že partnerský vztah již fakticky netrvá. Jestliže se k návrhu na zrušení partnerství druhý partner připojí, soud nezkoumá, zda partnerský vztah již fakticky netrvá, a rozhodne o zrušení partnerství.Registrace partnerství
Registrace partnerství (dále jen „registrace“) je evidencí fyzických osob vedenou v knize registrovaného partnerství, které na území ČR vstoupily do partnerství. Působnost při registraci vykonávají příslušné matriční úřady, krajské úřady, ministerstvo.

Příslušný matriční úřad
a) vede knihu registrovaného partnerství,
b) vede sbírku listin ke knize registrovaného partnerství (dále jen „sbírka listin“),
c) vydává výpisy z knihy registrovaného partnerství (dále jen „doklad o partnerství“) na stanovených tiskopisech,
d) umožňuje nahlížení do knihy registrovaného partnerství a pořizování výpisů a opisů z ní,
e) umožňuje nahlížení do sbírky listin a pořizování výpisů a opisů z ní,
f) vydává potvrzení o údajích uváděných ve sbírce listin.

Krajský úřad
a) provádí nejméně jednou ročně kontrolu vedení knihy registrovaného partnerství a sbírky listin u příslušného matričního úřadu ve svém správním obvodu,
b) vede a aktualizuje sbírku listin,
c) umožňuje nahlížení do sbírky listin a pořizování výpisů a opisů z ní,
d) vydává potvrzení o údajích uváděných ve sbírce listin.

Ministerstvo vykonává dozor nad výkonem působnosti orgánů územních samosprávných celků podle tohoto zákona.

Poplatky nebyly prováděcí vyhláškou stanoveny, a tak se prohlášení vstupu do partnerství netýkají. Upraveny budou až v novele vyhlášky.

Jsou-li pro to závažné důvody, příslušný matriční úřad může na žádost osob vstupujících do registrovaného partnerství povolit, aby prohlášení přijal jiný matriční úřad příslušný k přijetí prohlášení o vstupu do registrovaného partnerství.

Není-li žádná z osob přihlášena k trvalému pobytu na území ČR, je příslušným matričním úřadem úřad pověřený vedením zvláštní matriky, tj. Úřad městské části Brno – střed, tel. 542 175 186.Povinnosti a práva partnerů

Partneři mají v partnerství stejné povinnosti a stejná práva.

Partner je oprávněn zastupovat druhého partnera v jeho běžných záležitostech, zejména přijímat za něho běžná plnění, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak.

Jednání jednoho z partnerů při obstarávání běžných záležitostí partnerství zavazuje oba partnery společně a nerozdílně; to platí pro závazky vzniklé v době trvání partnerství, i v případě, že partnerství následně bylo prohlášeno za neplatné nebo zaniklo.Vyživovací povinnost mezi partnery

Partneři mají vzájemnou vyživovací povinnost.

Neplní-li jeden z partnerů tuto povinnost, určí soud na návrh některého z nich její rozsah, přičemž přihlédne k péči o společnou domácnost. Rozsah vyživovací povinnosti se stanoví tak, aby hmotná a kulturní úroveň obou partnerů byla zásadně stejná.

Vyživovací povinnost mezi partnery předchází vyživovací povinnosti dětí.

Pokud bylo partnerské soužití zrušeno, může bývalý partner, který není schopen se sám živit, žádat od bývalého partnera, aby mu přispíval na přiměřenou výživu podle svých schopností, možností a majetkových poměrů. Nedohodnou-li se, rozhodne soud o výživném na návrh některého z nich.

Bývalému partnerovi, který se na trvalém rozvratu společného vztahu nepodílel a jemuž byla zrušením partnerského vztahu způsobena závažná újma, může soud přiznat proti druhému bývalému partnerovi až na dobu 3 let od zrušení partnerského soužití výživné ve stejném rozsahu, v jakém by vznikla vyživovací povinnost v případě, že partnerské soužití by nebylo zrušeno.

Vyživovací povinnost mezi bývalými partnery předchází vyživovací povinnosti dětí vůči rodičům.

Právo na výživné mezi bývalými partnery zaniká dnem smrti povinného partnera nebo jeho prohlášením za mrtvého, anebo když oprávněný bývalý partner uzavře manželství nebo nové partnerské soužití, anebo také dnem vyplacení jednorázové částky na základě písemné smlouvy mezi bývalými partnery.Příjmení
U mužů si každý ponechává své příjmení.

Příjmení žen se zapisuje v souladu s pravidly českého pravopisu. Při zápisu prohlášení lze na základě žádosti ženy, jíž se prohlášení týká, uvést v knize registrovaného partnerství její příjmení v mužském tvaru, jde-li o cizinku nebo občanku, která má bydliště v cizině nebo občanku, jejíž partnerka je cizinka, nebo občanku, která je jiné než české národnosti. Žádost o užívání příjmení v mužském tvaru lze podat u příslušného matričního úřadu a lze ji podat i zpětně, byl-li již zápis prohlášení v knize registrovaného partnerství proveden; podání žádosti není časově omezeno.
Předloží-li žena, jíž se prohlášení o vstupu do partnerství týká, příslušnému matričnímu úřadu žádost o provedení zápisu příjmení v mužském tvaru do knihy registrovaného partnerství, zapíše matrikář příslušného matričního úřadu do knihy registrovaného partnerství na prvním místě příjmení v souladu s pravidly českého pravopisu a na druhém místě za lomítko příjmení v mužském tvaru. Do oddílu „Záznamy a opravy před podpisem" se uvede, jaké příjmení si žadatelka zvolila.
Občanský průkaz

Partnerství se zapisuje na místo rodinného stavu v občanském průkazu partnera a v jiných veřejných listinách, ve kterých je rodinný stav uváděn.Vztahy k nájemnímu bytu v registrovaném partnerství
Partner má po dobu trvání partnerství právo užívat byt, jenž je v nájmu druhého partnera a práva s tím spojená.

Uzavřením partnerství nevzniká společný nájem bytu (družstevního bytu), jehož nájemcem je jeden z partnerů. Stejně tak společný nájem bytu nevzniká, pokud se stane jeden z partnerů nájemcem bytu (družstevního bytu) za trvání partnerství. Ustanovení umožňující vznik společného nájmu bytu dohodou tím nejsou dotčena.

Zrušením, popřípadě vyslovením neplatnosti nebo neexistence partnerství, zaniká právo partnera, který není nájemcem bytu, tento byt nadále užívat.“.Partneři a děti
Existence partnerství není překážkou výkonu rodičovské zodpovědnosti partnera vůči jeho dítěti ani překážkou svěření jeho dítěte do jeho výchovy. Partner, který je rodičem, je povinen zajistit vývoj dítěte a důsledně chránit jeho zájmy při použití přiměřených výchovných prostředků, tak aby nebyla dotčena důstojnost dítěte a ohroženo jeho zdraví a tělesný, citový, rozumový a mravní vývoj.

Trvající partnerství brání tomu, aby se některý z partnerů stal osvojitelem dítěte.

Pokud jeden z partnerů pečuje o dítě a oba partneři žijí ve společné domácnosti, podílí se na výchově dítěte i druhý partner; povinnosti týkající se ochrany vývoje a výchovy dítěte se vztahují i na tohoto partnera.Partnerství s cizincem
V případě, že jeden z partnerů nemá trvalý pobyt na území ČR, tak prohlášení o vstupu do partnerství učiní v příslušném matričním úřadě trvalého bydliště svého partnera, který je občanem ČR. Nevzniká tak nárok na české občanství.Dědictví
Je upraveno změnami v občanském zákoníku - viz níže.Dědická daň
Poplatníci dědické daně rozděleni do tří skupin podle příbuzenského poměru k zůstaviteli.
Pro osoby žijící v registrovaném partnerství není vyhrazena ani I. a dokonce ani II. skupina, ledaže by dědic se zůstavitelem žil nejméně po dobu jednoho roku před jeho smrtí ve společné domácnosti a z tohoto důvodu pečoval o společnou domácnost nebo byl na zůstavitele odkázán výživou.
Zatímco základní sazba dědické daně (tj. u daňového základu do 1 000 000 Kč) pro poplatníky zařazené do I.skupiny (příbuzné v pokolení přímém a manžele / -ky) činí 1 % a ve II.skupině 3 %, ve III.skupině (tj. ostatní poplatníci) činí tato sazba daně 7 %.
Změna souvisejících zákonůTrestní zákon
Osobou blízkou se pro účely trestního zákona se rozumí i partner.Trestní řád
Neužije-li obviněný práva zvolit si obhájce a nezvolí-li mu ho ani jeho zákonný zástupce, může mu ho zvolit i partner. Je-li obviněný zbaven způsobilosti k právním úkonům nebo je-li jeho způsobilost k právním úkolům omezena, mohou tak učinit tyto osoby i proti jeho vůli.

Právo odepřít výpověď jako svědek má příbuzný obviněného i partner; jestliže je obviněných více a svědek je v uvedeném poměru jen k některému z nich, má právo odepřít výpověď stran jiných obviněných jen tehdy, nelze-li odloučit výpověď, která se jich týká, od výpovědi týkající se obviněného, k němuž je svědek v tomto poměru.

Svědek je oprávněn odepřít vypovídat, jestliže by výpovědí způsobil nebezpečí trestního stíhání sobě, a i partnerovi. Odepřít výpověď jako svědek nemůže však ten, kdo má stran trestného činu, jehož se svědecká výpověď týká, oznamovací povinnost podle trestního zákona.

Trestní stíhání pro trestné činy násilí proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci podle § 197a, pomluvy podle § 206, neposkytnutí pomoci podle § 207 a 208, poškozování cizích práv podle § 209, ublížení na zdraví podle § 221, 223 a 224, ohrožování pohlavní nemocí podle § 226, omezování osobní svobody podle § 231 odst. 1, 2, vydírání podle § 235 odst. 1, porušování domovní svobody podle § 238 odst. 1, 2, krádeže podle § 247, zpronevěry podle § 248, neoprávněného užívání cizí věci podle § 249, neoprávněného zásahu do práva k domu, bytu nebo nebytovému prostoru podle § 249a, podvodu podle § 250, podílnictví podle § 251 a 252, lichvy podle § 253, zatajení věci podle § 254, porušování povinnosti při správě cizího majetku podle § 255, poškozování věřitele podle § 256 a poškozování cizí věci podle § 257 trestního zákona, proti tomu, kdo je ve vztahu k poškozenému osobou, vůči níž by měl poškozený jako svědek právo odepřít výpověď (§ 100 odst. 2), a trestní stíhání pro trestný čin znásilnění podle § 241 odst. 1, 2 proti tomu, kdo je nebo v době spáchání činu byl ve vztahu k poškozenému i partnerem, jakož i pro trestný čin opilství podle § 201a trestního zákona, pokud jinak vykazuje znaky skutkové podstaty některého z těchto trestných činů, lze zahájit a v již zahájeném trestním stíhání pokračovat pouze se souhlasem poškozeného. Je-li poškozených jedním skutkem několik, postačí souhlas byť jen jednoho z nich.

Ve prospěch obžalovaného může rozsudek odvoláním napadnout kromě obžalovaného a státního zástupce i partner.Zákon o rodině

Zde jsou realizovány změny, které zajišťují, aby nebylo možné slučovat manželství a partnerství, popř. partnerství a obdobný svazek osob stejného pohlaví v zahraničí.Občanský soudní řád

Žalobou (návrhem na zahájení řízení) lze uplatnit, aby bylo rozhodnuto zejména o osobním stavu - včetně o zrušení, neplatnosti nebo neexistenci registrovaného partnerství.

Žalobce (navrhovatel) může vzít za řízení zpět návrh na jeho zahájení, a to zčásti nebo zcela. Jestliže ostatní účastníci z vážných důvodů nesouhlasí se vzetím návrhu zpět, soud rozhodne, že zpětvzetí návrhu není účinné. Nebylo-li dosud o věci rozhodnuto, pokračuje soud po právní moci usnesení v řízení. To neplatí, dojde-li ke zpětvzetí návrhu dříve, než začalo jednání, nebo jde-li o zpětvzetí návrhu na zrušení, neplatnost nebo neexistenci partnerství.

Neumožňuje-li povaha věci v řízení pokračovat, soud řízení zastaví. Řízení zastaví soud zejména tehdy, zemře-li partner před pravomocným skončením řízení o zrušení, neplatnosti nebo neexistenci partnerství, bylo-li již o věci rozhodnuto, soud současně toto rozhodnutí zruší.Občanský zákoník
Po smrti fyzické osoby přísluší uplatňovat právo na ochranu její osobnosti i partnerovi.

Osobou blízkou je příbuzný v řadě přímé, sourozenec, manžel a partber; jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném se pokládají za osoby sobě navzájem blízké, jestliže by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní.

V první skupině dědí zůstavitelovy děti a manžel nebo partner, každý z nich stejným dílem.

Nedědí-li zůstavitelovi potomci, dědí ve druhé skupině manžel nebo partner, zůstavitelovi rodiče a dále ti, kteří žili se zůstavitelem nejméně po dobu jednoho roku před jeho smrtí ve společné domácnosti a kteří z tohoto důvodu pečovali o společnou domácnost nebo byli odkázáni výživou na zůstavitele.
Dědici druhé skupiny dědí stejným dílem, manžel nebo manžel však vždy nejméně polovinu dědictví.

Nedědí-li manžel, partner ani žádný z rodičů, dědí ve třetí skupině stejným dílem zůstavitelovi sourozenci a ti, kteří žili se zůstavitelem nejméně po dobu jednoho roku před jeho smrtí ve společné domácnosti a kteří z tohoto důvodu pečovali o společnou domácnost nebo byli odkázáni výživou na zůstavitele.

Nově jsou v zákoníku práce upraveny vztahy k nájemnímu bytu v registrovaném partnerství - viz výše.Zákoník práce
Pracovněprávní vztah nemůže vzniknout také mezi partnery.

Osamělými se rozumějí také osoby, nežijí-li s partnerem.Zákon o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění
Zaměstnankyni, která nežije také v registrovaném partnerství se poskytuje peněžitá pomoc v mateřství, pokud se stará o novorozené dítě, i po vyčerpání doby určené v § 7 tohoto zákona, nejdéle však do dne, kdy uplyne 37 týdnů od počátku poskytování této dávky.

Peněžitá pomoc podle tohoto zákona se poskytuje svobodnému, ovdovělému, rozvedenému nebo z jiných vážných důvodů osamělému zaměstnanci, který nežije také v registrovaném partnerství, jestliže pečuje o dítě na základě rozhodnutí příslušného orgánu nebo o dítě, jehož matka zemřela.Zákon o přestupcích
Osobou blízkou se rozumí také partner.Zákon o životním minimu

Společně posuzovanými osobami jsou nezaopatřené děti nebo rodiče nezaopatřených dětí uvedených v písmenu; za rodiče se považují i osoby, jimž byly nezaopatřené děti svěřeny do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu, manžel, partner rodiče nebo uvedené osoby, vdovec nebo vdova po rodiči nebo uvedené osobě a druh (družka) rodiče nebo uvedené osoby nebo partner nevztahují-li se na ně předchozí ustanovení.Zákon o soudních poplatcích
Je-li navrhovatel v řízení od poplatku osvobozen a soud jeho návrhu vyhověl, zaplatí podle výsledku řízení poplatek nebo jeho odpovídající část žalovaný, nemá-li proti navrhovateli právo na náhradu nákladů řízení nebo není-li též od poplatku osvobozen. Tuto povinnost však žalovaný nemá v řízení o rozvod nebo o neplatnost manželství nebo o určení, zda tu manželství je či není. Tuto povinnost nemá žalovaný též v řízení o zrušení, neplatnosti nebo neexistenci partnerství.

Bylo-li řízení o zrušení, neplatnosti nebo neexistenci partnerství zastaveno nebo byl-li vzat návrh na zahájení řízení zpět nejpozději před vydáním rozhodnutí soudem prvního stupně, vrátí soud z účtu soudu zaplacený poplatek v plné výši. Byl-li návrh na zahájení řízení o zrušení, neplatnosti nebo neexistenci partnerství vzat zpět po vydání rozhodnutí soudu, které nenabylo právní moci, aniž bylo podáno odvolání, vrátí soud z účtu soudu polovinu poplatku.Zákon o správě daní a poplatků
Výpověď může odepřít ten, kdo by jí způsobil nebezpečí trestního stíhání sobě nebo osobám blízkým. Osobou blízkou se pro účely tohoto zákona rozumí manžel, partner, druh, příbuzný v řadě přímé a jeho manžel nebo partner, sourozenec a jeho manžel nebo partner, osvojitel a jeho manžel nebo partner, osvojenec a jeho potomci, manžel nebo partner osvojence a manželé nebo partneři jeho potomků.Zákon o státní sociální podpoře
Společně posuzovanými osobami jsou, není-li dále stanoveno jinak, mimo jiné i nezaopatřené děti a rodiče těchto dětí; za rodiče se považují i osoby, jimž byly nezaopatřené děti svěřeny do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu, manžel nebo partner rodiče nebo uvedené osoby, vdovec nebo vdova po rodiči nebo uvedené osobě a druh (družka) rodiče nebo uvedené osoby; dále také manželé, partneři žijící v registrovaném partnerství nebo druh a družka, nejde-li o rodiče posuzované podle předchozích podmínek.

Za osamělého rodiče se nepovažuje rodič, který žije v registrovaném partnerství.Zákon o občanských průkazech
Povinnými údaji zapisovanými do občanského průkazu je také registrované partnerství.

Nepovinnými údaji zapisovanými na žádost občana do občanského průkazu je také jméno, popřípadě jména, příjmění a rodné číslo partnera.

Občan, který žádá o vydání prvního občanského průkazu po ukončení trvalého pobytu v cizině nebo po nabytí státního občanství, je povinen předložit také doklad o partnerství, jde-li o občana, který žije nebo žil v partnerství.

Opatrovník, který žádá o vydání občanského průkazu pro občana zbaveného způsobilosti k právním úkonům, je povinen předložit také doklad o partnerství, jde-li o občana, který žije nebo žil v partnerství.Zákon o evidenci obyvatel a rodných číslech
Pro účely tohoto zákona se ve vztahu k území České republiky rozumí také místem uzavření manželství nebo partnerství obec nebo vojenský újezd, v hlavním městě Praze obvod Praha 1 až 10, na jehož území došlo k uzavření manželství nebo partnerství obyvatele.

V informačním systému se o občanech vedou mimo jiné také tyto údaje: rodinný stav, datum a místo uzavření partnerství; dále rodné číslo partnera; je-li partnerem fyzická osoba, která nemá přiděleno rodné číslo, vede se jméno, popřípadě jména, příjmení partnera a datum jeho narození.

V informačním systému se o cizincích s povolením k pobytu na území ČR podle zvláštního právního předpisu a o cizincích, kterým byl udělen azyl na území ČR, vedou mimo jiné také tyto údaje: rodinný stav, datum a místo uzavření partnerství; dále jméno, popřípadě jména, příjmení partnera a jeho rodné číslo; je-li partner cizinec, který nemá přiděleno rodné číslo, vede se jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození.

Obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, v jejímž správním obvodu se obyvatelé přihlásili k trvalému pobytu, nebo mají podle zvláštních právních předpisů povolen pobyt, předává
a) obecní úřad pověřený vedením matrik, v hlavním městě Praze úřad městské části určený Statutem hlavního města Prahy, v územně členěných statutárních městech úřad městského obvodu nebo úřad městské části určený statutem a pro území vojenských újezdů újezdní úřad (dále jen "matriční úřad") bez zbytečného odkladu údaje z matričních knih, které vede (dále jen "matrika"), v rozsahu mimo jiné také datum a místo uzavření partnerství, jméno, popřípadě jména, příjmení partnera a jeho rodné číslo, popřípadě, nebylo-li mu přiděleno, datum narození, datum a místo rozvodu, datum prohlášení partnerství za neplatné nebo datum zániku partnerství,
... c) matriční úřad, před kterým se uzavírá partnerství, z knihy partnerství, kterou vede, v rozsahu
1. datum a místo prohlášení o vstupu do partnerství,
2. jméno a příjmení, popřípadě rodné příjmení,
3. rodné číslo nebo datum narození a místo narození,
4. rodné číslo otce a matky nebo datum narození,
5. datum zániku partnerství.“.

Na ministerstvo předává bez zbytečného odkladu údaje mimo jiné také útvar Policie ČR, a to na základě jím vydaného povolení k pobytu cizinci a průkazu povolení k pobytu azylanta na území ČR v rozsahu také matriční úřad, před kterým se uzavírá partnerství, z knihy partnerství, kterou vede, v rozsahu
1. datum a místo prohlášení o vstupu do partnerství,
2. jméno a příjmení, popřípadě rodné příjmení,
3. rodné číslo nebo datum narození a místo narození,
4. rodné číslo otce a matky nebo datum narození,
5. datum zániku partnerství.“.Zákon o matrikách, jménu a příjmení
Matrika je státní evidence narození, uzavření manželství, registrace partnerství a úmrtí fyzických osob na území ČR a narození, uzavření manželství a úmrtí, k nimž došlo v cizině, jde-li o státní občany ČR.

Matrika se dělí na mimo jiné také na matriku registrovaného partnerství pro kterou se vede kniha registrovaného partnerství.

Kniha narození, kniha manželství , registrovaného partnerství a kniha úmrtí je vytvořena z předem svázaných tiskopisů.

Součástí matriční knihy je abecední jmenný rejstřík provedených zápisů narození, uzavření manželství, registrovaného partnerství a úmrtí fyzických osob.

Do knihy úmrtí se zapisuje mimo jiné také jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení, a rodné číslo žijícího partnera.

Úmrtní list obsahuje mimo jiné také jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení, a rodné číslo žijícího partnera.

Snoubenec, který je občanem a je přihlášen k trvalému pobytu v ČR, je povinen matričnímu úřadu prokázat svoji totožnost a k tiskopisu připojit mimo jiné také pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství, nebo úmrtní list zemřelého manžela, popřípadě úředně ověřený výpis z knihy registrovaného partnerství o tom, že partnerství bylo zrušeno rozhodnutím soudu, nebo úmrtní list zemřelého partnera.

Snoubenec, který je cizincem, k předepsanému tiskopisu připojí úředně ověřený výpis z knihy registrovaného partnerství o tom, že partnerství bylo zrušeno rozhodnutím soudu, anebo úmrtní list zemřelého partnera, jde-li o cizince, který žil v partnerství.

K žádosti o vydání vysvědčení žadatel předkládá mimo jiné také pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství, nebo úmrtní list zemřelého manžela, popřípadě úředně ověřený výpis z knihy registrovaného partnerství o tom, že partnerství bylo zrušeno rozhodnutím soudu, nebo úmrtní list zemřelého partnera.

Žádost o povolení změny jména nebo příjmení obsahuje mimo jiné také jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení, datum a místo narození, případně datum a místo uzavření partnerství žadatele.

K žádosti o povolení změny jména, nebo příjmení musí být přiložen mimo jiné také doklad o uzavřeném partnerství; jde-li o osoby, jejichž partnerství zaniklo, úředně ověřený výpis z knihy registrovaného partnerství o tom, že partnerství bylo zrušeno rozhodnutím soudu, anebo úmrtní list zemřelého partnera.Zákon o péči o zdraví lidu

Lékař je povinen poučit vhodným způsobem nemocného, popřípadě členy jeho rodiny, případně jeho partnera o povaze onemocnění a o potřebných výkonech tak, aby se mohli stát aktivními spolupracovníky při poskytování léčebně preventivní péče.Zákon o živnostenském podnikání
Zemře-li podnikatel, může v živnosti pokračovat až do skončení řízení projednání dědictví i pozůstalý partner, i když není dědicem, je-li spoluvlastníkem majetku používaného k provozování živnosti a také pozůstalý partner, i když není dědicem, je-li spoluvlastníkem majetku používaného k provozování živnosti, pokud v živnosti nepokračují dědicové.Zákon o zaměstnanosti
Pro účely tohoto zákona se rozumí vážnými důvody důvody spočívající v místě výkonu nebo povaze zaměstnání partnera.


    

autor fotografií­
Robert Vano

AKTUÁLNĚ

HOMEPAGE ARCHIVU
Historie SOHO a GI v ČR
Putovní výstava Historie GL hnutí v ČR

GAY POLITIKA

Registrované partnerství
Historie RP
RP v praxi
MÉDIA o RP
Poradna k RP
RP ve světě
Petice pro zákon
Koncert pro zákon

GAY PRÁVO

Poradna právníka
Gay legislativa
Historie právních postojů
Dárcovství krve
DISKRIMINACE 2001 (studie)
DISKRIMINACE 2003 (průzkum EU)

GAY PROTI HIV/AIDS

Poradna sexuologa
Průvodce Safer sex
Statistiky HIV/AIDS
Seznam pomoci HIV/AIDS
Fórum AIDS organizací
Světlo pro AIDS
Den boje proti AIDS
Dům světla
Dotazník HIV/AIDS
Dotace HIV/AIDS
HIV/AIDS ve světě
BEZPEČNĚJŠÍ SEX pro kluky (e-brožura)
Homosexualita, společnost a AIDS (e-brožura)

GAY V KRIZI

Linka duševní tísně
COMING OUT(e-brožura)

GAY SVĚT

Gay a Slovensko
Gay Games

GAY A MÉDIA

Média o nás píší...


GAY A INTERNET
 
INTERNATIONAL LESBIAN AND GAY ASSOCIATION (ILGA)

Rada vlády pro lidská práva
Výbor pro sexuální menšiny

Ministerstvo zdravotnictví
Prevence HIV-AIDS
Dům světla-ČSAP

DUHOVÝ WEB
colour planet
gaynet.cz
M-Klub Praha
Logos Praha
Jihočeská Lambda
Kluci z Vysočiny
Mezipatra
Stud Brno
Lesba.cz
Lesba.cz magazín
004.cz
one4one
Rozdílné rytmy
eLnadruhou
Bengáles
Lesbická literární kavárna
Pardubická lesba
Gay komunita
Kluci.info

G/L SPORT
Pratety
GaySport.cz
Gay volejbal a fotbal
1. Lesbický sportovní klub

GAY VÝLETY
Gay Valach
Ušáčkův svět
KLUCI VEN!