Home Page Vse o Partnerskem souziti
Home PgeCÍL A METODA STUDIE

Cílem studie bylo zjistit, jak často se gay muži, případně lesbické ženy, setkávají s různými formami společenské diskriminace a jak oni sami vnímají toto riziko v různých společenských oblastech. Zjištěná data měla být porovnána mezi jednotlivými podskupinami dle jejich demografických, případně dalších, rozdílů a měly být sledovány trendy, které tyto negativní sociální jevy doprovázejí. Zároveň měla být zjištěná data porovnávána s reprezentativními a zahraničními údaji.

Byly testovány následující hypotézy:
1. Homosexuální osoby jsou vystaveni rizikům diskriminace a ostatních negativních sociálních jevů.
2. V důsledku liberálnějšího společenského prostředí k homosexualitě a strukturovanějšího utváření gay/lesbické komunity budou tyto negativní zkušenosti u mladších osob méně časté než u starších.
3. Zdravotnická politika HIV infekce je vnímána jako relativně liberální a respektující práva gay mužů.


Publikovaný průzkum byl proveden pomocí anonymních dotazníků, které bylo otištěny v listopadu 1995 v gay kulturně společenském měsíčníků SOHO revue. Předpokládaný počet prodaných výtisků byl vydavatelem odhadován na devět tisíc. Respondenti byli ujištěni, že nedojde ke zneužití údajů a byli informováni, že projekt byl podpořen Národním programem pro prevenci a léčbu HIV/AIDS.
Dotazník se skládal z 53 položek. Obsahoval základní demografické údaje (pohlaví, věk, vzdělání, velikost místa bydliště a typ domácnosti). Dále byl zařazen dotaz na subjektivní sebeidentifikaci v rámci sexuální orientace a spokojenost s ní, dotaz na psychiatrickou a kriminální anamnézu. Dvě položky se týkaly subjektivního odhadu pohlavní identity a sociální adaptace respondentů v dětství.
Ve vztahu k HIV infekci se otázky týkaly vlastního HIV stavu, zkušeností s HIV testováním, předpokládanou otevřeností v případě sérokonverze a osobních zkušeností ze spojování rizika homosexuality a AIDS.
Vlastní položky směřované na zjištění zkušeností s různými formami diskriminace obsahovaly kriminální viktimizaci obecně, sexuální viktimizaci, verbální formy agrese, diskriminaci v zaměstnání, bydlišti, církvi a subjektivní odhad diskriminace v různých oblastech společenského života na 5 bodové Likertově škále.

Jako zkušenost s kriminálním jednáním jsme hodnotili, pokud se respondent stal někdy v životě poškozeným, obětí jakékoli trestné činnosti a zda šlo o majetkovou, násilnou či jinou činnost. V následné položce měl upřesnit, zda to alespoň někdy dle jeho odhadu souviselo s jeho sexuální orientací. V kladném případě, o jakou formu deliktu se jednalo, zda to oznámil a kdo byl pachatelem. Závěrem byl učiněn dotaz, jak předpokládá, že by reagoval v budoucnu, pokud by se stal obětí trestné činnosti, která by s jeho sexuální orientací souvisela.

Pohlavní zneužití jsme charakterizovali ve shodě se zněním § 242 trestního zákona (Jelínek, Sovák 1990). Ptali jsme se respondentů, zda osobně zažili pohlavní styk či obdobný sexuální zážitek nebo pokus o něj před dovršením jejich patnáctého roku věku s osobou, která byla starší než 15 let.

Sexuální násilí proti muži může být dosud trestně stíháno podle našich zákonů jako omezování osobní svobody podle § 238 nebo jako vydírání podle § 235 trestního zákona. Respondenti byli dotázáni, zda byli někdy někým proti své vůli přinuceni k pohlavnímu styku po patnáctém roce svého věku.

U obou otázek jsme dále zjišťovali, zda jej oznámil, kdo byl pachatelem takového jednání, u pohlavního zneužití, zda k němu došlo před anebo po 12. roce věku a jak takový zážitek prožíval.
Jako sexuální obtěžování nebo lépe zneužití závislosti k sexuálnímu chování, jsme označili sexuální aktivitu, včetně souhlasné, s někým, kdo byl ve vyšší společenské pozici, např. s učitelem, s důstojníkem během vojenské služby apod. Trestní zákon poskytuje ochranu před takovým zneužíváním bez ohledu na pohlaví a sexuální orientaci mladistvým, tedy do osmnácti let věku. Nicméně toto chování je i ve vyšším věku zpravidla hodnoceno jako eticky nepřijatelné. Homosexuální zneužití závislosti bez ohledu na věk oběti bylo trestným činem do roku 1990 podle § 244 trestního zákona.

Při zjišťování diskriminace v zaměstnání, bydlišti a církvi jsme zjišťovali, zda jsou ve vztahu ke své sexuální orientaci otevření či ji skrývají, u zkušeností s verbální agresí pak, kdo se jich dopustil. Zjišťovali jsme rovněž, zda se domnívají, že díky své sexuální orientaci byli v zaměstnání někdy zvýhodněni.
Zjištěné údaje byly sumarizovány a vyhodnocovány mezi jednotlivými podskupinami chí-kvadrát testem.

Z hlediska sociologického se jednalo o anonymní časopiseckou neporovnávací kvantitativní studii. Vlastní porovnání bylo provedeno mezi jednotlivými podskupinami souboru a dále u negativních sexuálních zkušeností s reprezentativní studií české populace (Weiss, Zvěřina 1999).    

autor fotografií­
Robert Vano

AKTUÁLNĚ

HOMEPAGE ARCHIVU
Historie SOHO a GI v ČR
Putovní výstava Historie GL hnutí v ČR

GAY POLITIKA

Registrované partnerství
Historie RP
MÉDIA o RP
Poradna k RP
RP v praxi
RP ve světě
Petice pro zákon
Koncert pro zákon

GAY PRÁVO

Poradna právníka
Gay legislativa
Historie právních postojů
Dárcovství krve
DISKRIMINACE 2001 (studie)
DISKRIMINACE 2003 (průzkum EU)

GAY PROTI HIV/AIDS

Poradna sexuologa
Průvodce Safer sex
Statistiky HIV/AIDS
Seznam pomoci HIV/AIDS
Fórum AIDS organizací
Světlo pro AIDS
Den boje proti AIDS
Dům světla
Dotazník HIV/AIDS
Dotace HIV/AIDS
HIV/AIDS ve světě
BEZPEČNĚJŠÍ SEX pro kluky (e-brožura)
Homosexualita, společnost a AIDS (e-brožura)

GAY V KRIZI

Linka duševní tísně
COMING OUT(e-brožura)

GAY SVĚT

Gay a Slovensko
Gay Games

GAY A MÉDIA

Média o nás píší...


GAY A INTERNET
 
INTERNATIONAL LESBIAN AND GAY ASSOCIATION (ILGA)

Rada vlády pro lidská práva
Výbor pro sexuální menšiny

Ministerstvo zdravotnictví
Prevence HIV-AIDS
Dům světla-ČSAP

DUHOVÝ WEB
colour planet
gaynet.cz
M-Klub Praha
Logos Praha
Jihočeská Lambda
Kluci z Vysočiny
Mezipatra
Stud Brno
Lesba.cz
Lesba.cz magazín
004.cz
one4one
Rozdílné rytmy
eLnadruhou
Bengáles
Lesbická literární kavárna
Pardubická lesba
Gay komunita
Kluci.info

G/L SPORT
Pratety
GaySport.cz
Gay volejbal a fotbal
1. Lesbický sportovní klub

GAY VÝLETY
Gay Valach
Ušáčkův svět
KLUCI VEN!