Home Page Vse o Partnerskem souziti
Home PgeHOMOSEXUÁL JAKO OBĚŤ TRESTNÉ ČINNOSTI

c) Homosexuál jako oběť trestné činnosti

Homosexuální orientace ovlivňuje sociální postavení a životní styl. Její součástí je vytváření sociální sítě a komunikace, případně strukturování minority, které jsou z pohledu většinové společnosti nezřídka marginalizovány. Proto lze u homosexuálů předpokládat zvýšené riziko setkání se s diskriminací včetně zvýšené vulnerability ve vztahu k nežádoucím kriminálním jevům.
Hlavní příčinou zvýšené vulnerability a viktimizace gay a lesbických osob může být těsné spojení až prolínání marginálních sociálních skupin, tedy i homosexuální a kriminální komunity. To platí zejména ve společenských podmínkách s přetrvávající kriminalizací anebo silnou sociální represí homosexuálního chování (Weinberg 1973). Jiným důvodem zvýšené vulnerability je vědomé či podvědomé vyhledávání homosexuálních osob pachateli s nadějí, že je obtížnější oznámení i odhalení spáchané trestné činnosti. Konečně důležitou motivací deliktů jsou homofobní tendence části většinové heterosexuální společnosti, které jsou projevem netolerantních postojů k menšinám a jsou těsné blízké motivaci rasových útoků. Nejčastěji se jedná o tzv. gay- či queerbashing, fyzické napadení pro pouhé rozpoznání či předpoklad homosexuální orientace postiženého. U trestných činů se může také jednat o kombinaci motivace majetkové a homofobní.

97 mužů (50%) uvedlo, že se někdy v minulosti stali obětí trestného jednání. 61 poškozených tento trestný čin hodnotilo jako majetkový (63%), 25 jako násilný delikt (28%) včetně loupeže, devět jich uvedlo, že se stali obětí jak násilného, tak majetkového trestného činu (9%).
Z těch, kteří se stali obětí deliktu, jich 43 mužů (42%) sdělilo, že alespoň v některém případě tento delikt souvisel s jejich sexuální orientací či příslušností ke gay minoritě. Dalších 13 mužů si touto souvislostí nebylo jisto. Žádná žena ze sedmi, které se setkaly s trestnou činností neuvedla, že by její poškození souviselo s lesbickým zaměřením.
U deliktů, které souvisely anebo u nichž byla předpokládaná souvislost se sexuální orientací, jsme provedli bližší charakteristiku. Třináct mužů (23% z takto poškozených) se stalo obětí takového deliktu opakovaně. Někteří z nich uvedli, že se stali obětí různě charakterizovaných deliktů, proto je jejich počet vyšší než počet poškozených. Nejčastěji se jednalo o krádeže (26 deliktů), loupeže (15 činů), fyzické napadení (13 deliktů), agresivita proti majetku (1 případ) a jiné (3 delikty) (Tab.č. 7).

 Tab.č. 7
 Frekvence typů kriminálních deliktů proti 43 gay mužům, kteří uvedli, že delikt souvisel s jejich orientací
 
 Typy deliktů   n 
 
 krádež   26 
 
 loupež   15 
 
 fyzické napadení   13 
 
 agrese proti majetku   1 
 
 jiné   3 
 

25 mužů (45%) delikt oznámilo policii, i když šest z opakovaně postižených jen v některých případech. Osmnáct respondentů (32%) pak o činu nehovořilo s nikým, ani s přáteli.
Jako pachatele deliktů označili poškození nejčastěji, ve 33 případech neznámého, cizího člověka. V 16 případech se jednalo o sexuálního partnera včetně perspektivních, šestkrát se jednalo o kamaráda a v jednom případě tak poškozený označil vlastní rodiče.
Z mužů, kteří se stali obětí fyzického napadení (n-13), jeden uvedl, že se jednalo o kamaráda a jeden uvedl sexuálního partnera (příp. potenciálního). Ostatních jedenáct bylo napadeno neznámým člověkem. Je možné předpokládat, že tyto delikty mohou být považovány za queerbashing, tedy fyzické napadení z homofobních motivů. Zkušenost s takovým jednáním přiznalo 5% všech respondentů. Přitom pouze dva muži toto napadení oznámili policii.
Na dotaz, zda by ohlásili v budoucnosti na policii trestný čin, který by souvisel s jejich sexuální orientací, odpovědělo 55 mužů (28%) určitě ano a dalších 43 (22%) se k této možnosti přiklánělo. Přesto mezi těmi, kteří jsou přesvědčeni, že by v budoucnu takový delikt určitě ohlásili, byli i dva muži, kteří v minulosti neoznámili, že se stali obětí podobného trestného činu. Osmnáct dotázaných (9%) by takový čin spíše neoznámilo z nedůvěry ve schopnosti policie a dalších sedm (3%) by to z tohoto důvodů určitě neučinilo. Tři muži by to však jistě neučinili z obavy z homofobních reakcí policistů a dalších 27 osob se k tomuto řešení (13%) přiklání. To znamená, že nejméně 14% respondentů by mělo značné problémy při řešení své viktimizace z důvodu sexuální orientace a tento počet je přibližně stejný jako počet těch osob, kteří nemají důvěru v činnost státního policejního a soudního aparátu (Tab.č.8).

Tab. č. 8
Ochota homosexuálů ohlásit policii trestnou činnost proti své osobě v budoucnosti (N = 194)


  Rozhodnutí   N   % 
 
  Určitě oznámil   55   29 
 
  Spíše oznámil   43   22 
 
  Nevím   41   21 
 
  Neoznámil, na nic nepřijdou   24   12 
 
  Neoznámil, kvůli homofobii   29   15 
 
  Neodpověděl   2   1 
 
  Celkem  194   100 
 

Je pochopitelné, že celková zkušenost s kriminálním chováním stoupá s věkem respondenta. Nicméně podíl kriminálních zkušeností, které mají souvislost se sexuální orientací, s věkem rovněž stoupá. Zatímco u mužů do 30 let představovaly 36% všech deliktů, u starších mužů nad 30 let se týkaly 72% trestných činů (p 0.001). Nebyly podstatné rozdíly v těchto zkušenostech podle velikosti místa bydliště, vzdělání ani dalších demografických charakteristik dotázaných.

 

    

autor fotografií­
Robert Vano

AKTUÁLNĚ

HOMEPAGE ARCHIVU
Historie SOHO a GI v ČR
Putovní výstava Historie GL hnutí v ČR

GAY POLITIKA

Registrované partnerství
Historie RP
MÉDIA o RP
Poradna k RP
RP v praxi
RP ve světě
Petice pro zákon
Koncert pro zákon

GAY PRÁVO

Poradna právníka
Gay legislativa
Historie právních postojů
Dárcovství krve
DISKRIMINACE 2001 (studie)
DISKRIMINACE 2003 (průzkum EU)

GAY PROTI HIV/AIDS

Poradna sexuologa
Průvodce Safer sex
Statistiky HIV/AIDS
Seznam pomoci HIV/AIDS
Fórum AIDS organizací
Světlo pro AIDS
Den boje proti AIDS
Dům světla
Dotazník HIV/AIDS
Dotace HIV/AIDS
HIV/AIDS ve světě
BEZPEČNĚJŠÍ SEX pro kluky (e-brožura)
Homosexualita, společnost a AIDS (e-brožura)

GAY V KRIZI

Linka duševní tísně
COMING OUT(e-brožura)

GAY SVĚT

Gay a Slovensko
Gay Games

GAY A MÉDIA

Média o nás píší...


GAY A INTERNET
 
INTERNATIONAL LESBIAN AND GAY ASSOCIATION (ILGA)

Rada vlády pro lidská práva
Výbor pro sexuální menšiny

Ministerstvo zdravotnictví
Prevence HIV-AIDS
Dům světla-ČSAP

DUHOVÝ WEB
colour planet
gaynet.cz
M-Klub Praha
Logos Praha
Jihočeská Lambda
Kluci z Vysočiny
Mezipatra
Stud Brno
Lesba.cz
Lesba.cz magazín
004.cz
one4one
Rozdílné rytmy
eLnadruhou
Bengáles
Lesbická literární kavárna
Pardubická lesba
Gay komunita
Kluci.info

G/L SPORT
Pratety
GaySport.cz
Gay volejbal a fotbal
1. Lesbický sportovní klub

GAY VÝLETY
Gay Valach
Ušáčkův svět
KLUCI VEN!