Home Page Vse o Partnerskem souziti
Home PgeÚstavně právní výbor - 16.06.99

Parlament České republiky
POSLANECKÁ SNĚMOVNA
1999
3. volební období

 

46

ZÁZNAM
ústavně právního výboru
z 21. schůze dne 16. června 1999

 k návrhu posl. Z. Rujbrové, J. Zahradila, J. Kupčové, M. Horákové a dalších na vydání zákona o partnerském soužití osob téhož pohlaví a o změně a doplnění některých zákonů
(tisk 124 )


Po odůvodnění členky návrhové skupiny poslanců JUDr. Zuzky Rujbrové, zpravodajské zprávě posl. Marka Bendy a po rozpravě

ústavně právní výbor

při hlasování, aby výbor nedoporučil Poslanecké sněmovně vyslovit souhlas s předloženým návrhem zákona z 13 přítomných poslanců 5 hlasovalo pro a 5 proti (usnesení nebylo přijato),

při hlasování, aby výbor doporučil Poslanecké sněmovně vyslovit souhlas s předloženým návrhem zákona z 13 přítomných poslanců 6 hlasovalo pro a 5 proti (usnesení nebylo přijato)

III. v y s l o v i l souhlas s těmito připomínkami:

k § 2 odst. 1
v první větě za slova partnerském soužití vložit slova (dále jen smlouva),
slova s plnou způsobilostí nahradit slovy a způsobilá,

§ 2 odst. 2 zní:
(2) Smlouvu mohou uzavřít pouze občané České republiky.,

k § 3 odst. 1
na konec vložit slova (dále jen partneři),

k § 3 odst. 2
vypustit druhou větu,

§ 5 odst. 2 zní:
(2) Partnerské soužití zanikne registrací smlouvy příslušným orgánem pověřeným vést matriky.,

k § 6 odst. 2
třetí větu vypustit,

k § 7 odst. 2
vypustit,
dosavadní odstavec 3 označit jako odstavec 2,

§ 8 zní:
Ministerstvo vnitra se zmocňuje, aby vyhláškou upravilo postup při registraci partnerského soužití, registraci smluv o zániku smluv o partnerském soužití osob téhož pohlaví a vymezilo okruh orgánů pověřených vedením matrik, které jsou oprávněny k této registraci.,

IV. pověřuje předsedkyni výboru, aby tento záznam předložila předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu,

zmocňuje zpravodaje výboru, aby ve schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu
o výsledcích projednávání tohoto návrhu zákona ve schůzi ústavně právního výboru.

Marek BENDA v.r.
zpravodaj výboru

Jiří BÍLÝ v.r. JUDr. Jitka KUPČOVÁ v.r.
ověřovatel výboru předsedkyně výboru

Originální verze dokumentu


    

autor fotografií­
Robert Vano

AKTUÁLNĚ

HOMEPAGE ARCHIVU
Historie SOHO a GI v ČR
Putovní výstava Historie GL hnutí v ČR

GAY POLITIKA

Registrované partnerství
Historie RP
RP v praxi
MÉDIA o RP
Poradna k RP
RP ve světě
Petice pro zákon
Koncert pro zákon

GAY PRÁVO

Poradna právníka
Gay legislativa
Historie právních postojů
Dárcovství krve
DISKRIMINACE 2001 (studie)
DISKRIMINACE 2003 (průzkum EU)

GAY PROTI HIV/AIDS

Poradna sexuologa
Průvodce Safer sex
Statistiky HIV/AIDS
Seznam pomoci HIV/AIDS
Fórum AIDS organizací
Světlo pro AIDS
Den boje proti AIDS
Dům světla
Dotazník HIV/AIDS
Dotace HIV/AIDS
HIV/AIDS ve světě
BEZPEČNĚJŠÍ SEX pro kluky (e-brožura)
Homosexualita, společnost a AIDS (e-brožura)

GAY V KRIZI

Linka duševní tísně
COMING OUT(e-brožura)

GAY SVĚT

Gay a Slovensko
Gay Games

GAY A MÉDIA

Média o nás píší...


GAY A INTERNET
 
INTERNATIONAL LESBIAN AND GAY ASSOCIATION (ILGA)

Rada vlády pro lidská práva
Výbor pro sexuální menšiny

Ministerstvo zdravotnictví
Prevence HIV-AIDS
Dům světla-ČSAP

DUHOVÝ WEB
colour planet
gaynet.cz
M-Klub Praha
Logos Praha
Jihočeská Lambda
Kluci z Vysočiny
Mezipatra
Stud Brno
Lesba.cz
Lesba.cz magazín
004.cz
one4one
Rozdílné rytmy
eLnadruhou
Bengáles
Lesbická literární kavárna
Pardubická lesba
Gay komunita
Kluci.info

G/L SPORT
Pratety
GaySport.cz
Gay volejbal a fotbal
1. Lesbický sportovní klub

GAY VÝLETY
Gay Valach
Ušáčkův svět
KLUCI VEN!