Home Page Vse o Partnerskem souziti
Home PgeÚstavně právní výbor - 15.09.99

Parlament České republiky
POSLANECKÁ SNĚMOVNA
1999
3. volební období

 

51

ZÁZNAM
ústavně právního výboru
z 23 . schůze
dne 15. září 1999

 

Návrh posl. Z. Rujbrové, J. Zahradila, J. Kupčové, M. Horákové a dalších na vydání zákona
o partnerském soužití osob téhož pohlaví a o změně a doplnění některých zákonů (tisk 124)

Ústavně právní výbor po rozpravě o pozměňovacích návrzích, které byly předneseny na 15. schůzi Poslanecké sněmovny v rámci druhého čtení návrhu zákona o partnerském soužití osob téhož pohlaví a o změně a doplnění některých zákonů (tisk 124 ), a po rozpravě
i o doplňujících a dalších návrzích přednesených na 23. schůzi ústavně právního výboru


I. doporučil přijetí těchto pozměňovacích návrhů:


K § 2:
1. V § 2 odst. 1 první větě se za slovy partnerském soužití vkládají slova (dále jen smlouva), a slova s plnou způsobilostí se nahrazují slovy a způsobilá. (posl. Benda - ÚPV)

2. V § 2 odst. 2 zní:
(2) Smlouvu mohou uzavřít pouze občané České republiky.. (posl. Benda - ÚPV)
výbor již schválil

3. V § 2 odst. 3 se slova ve formě notářského zápisu nahrazují slovem písemně. (posl. C. Svoboda)


K § 3:

V § 3 odst. 1 se na konci doplňují slova (dále jen partneři). (posl. Benda - ÚPV)
výbor již schválil

V § 3 odst. 2 se druhá věta vypouští. (posl. Benda - ÚPV)
výbor již schválil


3. § 3 zní:
§ 3
(1) Účinky smlouvy nastávají dnem jejího zápisu příslušného orgánu pověřeného vést matriky za přítomnosti účastníků smlouvy (dále jen partneři). O této skutečnosti vydá partnerům osvědčení.
(2) Nebudou-li podmínky uvedené v § 2 a odstavci 1 splněny, partnerské soužití nevznikne.. (posl. Zvěřina)


K § 5:

1. V § 5 odst. 1 druhé větě se slova ve formě notářského zápisu nahrazují slovem písemně. (posl. C. Svoboda)

2. V § 5 odstavec 2 zní:
(2) Účinky zániku smlouvy nastávají dnem zápisu o zrušení smlouvy partnerů příslušným orgánem pověřeným vést matriky.. (posl. Zvěřina)


K § 6:

V § 6 odst. 2 se třetí věta vypouští. (posl. Benda - ÚPV)
výbor již schválil


K § 7:

V § 7 se odstavec 2 vypouští. Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2. (posl. Benda - ÚPV)
výbor již schválil

2. V § 7 se doplňuje nový odstavec 4, který zní:
(4) Ustanovení mezinárodních smluv, jimiž je Česká republika vázána, se budou vztahovat na partnerská soužití obdobně tehdy, budou-li s tím druhé smluvní strany souhlasit.. (posl. Zvěřina)


K novému čl. III:

Za článek II se vkládá nový článek III (stávající se přečísluje). Nový článek zní:

Čl. III

Zákon č. 268/1949 Sb., o matrikách, ve znění zákona č. 88/1950 Sb., nařízení č. 161/1950 Sb., zákona č. 105/1951 Sb., nařízení č. 8/1955 Sb., nařízení č. 34/1958 Sb., nařízení č. 93/1958 Sb. a zákona č. 68/1993 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odst. 1 se za slovo manželství vkládají slova smlouvy o partnerském soužití osob stejného pohlaví.

2. Stávající text § 2 se označuje jako odstavec 1 a doplňuje se nový odstavec 2, který zní:
(2) Pověřená matrika má zvláštní registr smluv o partnerském soužití osob stejného pohlaví. Podrobnosti stanoví zvláštní právní předpis..


K dosavadnímu čl. III:

Výbor souhlasí s účinností od 1. dubna 2000.


II. zaujal následující stanovisko:

K § 2:

1. V § 2 odst. 1 se za slova smlouvu o partnerském soužití vkládají slova (dále jen smlouva) a tuto legislativní zkratku promítnout do zbývajícího textu zákona. (posl. Zvěřina)
nelze hlasovat

2. V § 2 odst. 1 se slova s plnou způsobilostí nahrazují slovy a způsobilá. (posl. Zvěřina)
nelze hlasovat

3. V § 2 odst. 2 zní:
(2) Smlouvu mohou uzavřít pouze občané České republiky, kteří mají trvalý pobyt na území České republiky.. (posl. C. Svoboda)
výbor nedoporučuje


K § 3:

1. V § 3 odst. 2 se vypouští věta druhá. (posl. Rujbrová)
nelze hlasovat

2. § 3 zní:
§ 3

(1) Smlouva podle ustanovení § 2 odst. 3 podléhá evidenci orgánu pověřeného vedením matrik.
(2) Účastníci této smlouvy jsou povinni do 3 dnů ode dne jejího uzavření ji předložit orgánu pověřenému vedením matrik k evidenci.. (posl. C. Svoboda)
výbor nedoporučuje


K § 5:

V § 5 odst. 2 se slova matričním úřadem nahrazují slovy příslušným orgánem, pověřeným vést matriky. (posl. Rujbrová)
nelze hlasovat

2. V § 5 odst. 2 zní:
(2) Partnerské soužití zanikne registrací smlouvy příslušným orgánem pověřeným vést matriky.. (posl. Benda - ÚPV)
výbor nedoporučuje

3. V § 5 se vypouští odstavec 2. (posl. C. Svoboda)
výbor nedoporučuje


K § 7:

1. § 7 odst. 1 zní:
(1) Tam, kde jiné právní předpisy mluví o druhovi a družce, použijí se tato ustanovení na partnerské soužití obdobně..
Dosavadní text odstavce prvního by se vypustil. (posl. Benda)
výbor nedoporučuje

2. V § 7 odst. 3 se za slova nemůže být nezletilé dítě vkládají slova svěřeno do výchovy jiné fyzické osoby než rodiče nebo být. (posl. C. Svoboda)
výbor nedoporučuje
výbor doporučuje, aby odkazy pod § 7 odst. 3 byly uvedeny do souladu s platným právním stavem


K § 8:

1. § 8 zní:
§ 8
Ministerstvo vnitra se zmocňuje, aby vyhláškou upravilo postup při registraci partnerského soužití a vymezilo okruh orgánů pověřených vést matriky, které jsou oprávněny k evidenci.. (posl. Rujbrová)
výbor nedoporučuje

2. § 8 zní:
§ 8
Ministerstvo vnitra se zmocňuje, aby vyhláškou upravilo postup při registraci partnerského soužití, registraci smluv o zániku smluv o partnerském soužití osob téhož pohlaví a vymezilo okruh orgánů pověřených vedením matrik, které jsou oprávněny k této registraci.. (posl. Benda - ÚPV)
výbor nedoporučuje

3. § 8 se vypouští. (posl. C. Svoboda)
výbor nedoporučuje

4. § 8 zní:
§ 8
Ministerstvo vnitra se zmocňuje, aby vyhláškou upravilo postup při
a) uzavírání zápisu smlouvy,
b) při zániku a zápisu smlouvy,
vymezilo okruh orgánů pověřených vedením matrik, oprávněných k zápisu podle písmen a) a b).. (posl. Zvěřina)
výbor nedoporučuje
výbor doporučuje v tomto znění:
Ministerstvo vnitra se zmocňuje, aby vyhláškou upravilo postup při zápisu smlouvy o vzniku, zániku a zrušení smlouvy o partnerském soužití.


K dosavadnímu čl. III:

Změna účinnosti k 1. 1. 2025. V případě, že tento návrh neprojde, pak

Účinnost k 1. 1. 2015. V případě, že tento návrh neprojde, pak

Účinnost k 1. 1. 2010. (posl. Škromach)
výbor nedoporučuje


K novému čl. III:

V § 4 se doplňuje nový odstavec 3, který zní:
(3) K registraci smluv o partnerském soužití osob stejného pohlaví je příslušný obecný úřad, v jehož obvodu má jeden z partnerů trvalý pobyt... (posl. Rujbrová)
výbor nedoporučuje
výbor doporučuje v tomto znění:
(3) K zápisu smluv o partnerském soužití osob stejného pohlaví je příslušný okresní úřad, v jehož obvodu má jeden z partnerů trvalý pobyt. Nemá-li ani jeden z partnerů trvalý pobyt v České republice, je příslušný zvláštní matriční úřad Magistrát města Brna.

III. p o v ě ř i l předsedkyni výboru, aby tento záznam předložila předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu,

IV. z m o c n i l zpravodaje výboru, aby ve schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o výsledcích projednávání tohoto návrhu zákona ve schůzích ústavně právního výboru,

V. z m o c n i l zpravodaje výboru, aby ve spolupráci s legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny provedl příslušné legislativně technické úpravy.

Jiří BÍLÝ v.r.
ověřovatel
Marek BENDA v.r.
zpravodaj výboru


JUDr. Jitka KUPČOVÁ v.r.
předseda výboru

Originální verze dokumentu< /FONT>


    

autor fotografií­
Robert Vano

AKTUÁLNĚ

HOMEPAGE ARCHIVU
Historie SOHO a GI v ČR
Putovní výstava Historie GL hnutí v ČR

GAY POLITIKA

Registrované partnerství
Historie RP
MÉDIA o RP
Poradna k RP
RP v praxi
RP ve světě
Petice pro zákon
Koncert pro zákon

GAY PRÁVO

Poradna právníka
Gay legislativa
Historie právních postojů
Dárcovství krve
DISKRIMINACE 2001 (studie)
DISKRIMINACE 2003 (průzkum EU)

GAY PROTI HIV/AIDS

Poradna sexuologa
Průvodce Safer sex
Statistiky HIV/AIDS
Seznam pomoci HIV/AIDS
Fórum AIDS organizací
Světlo pro AIDS
Den boje proti AIDS
Dům světla
Dotazník HIV/AIDS
Dotace HIV/AIDS
HIV/AIDS ve světě
BEZPEČNĚJŠÍ SEX pro kluky (e-brožura)
Homosexualita, společnost a AIDS (e-brožura)

GAY V KRIZI

Linka duševní tísně
COMING OUT(e-brožura)

GAY SVĚT

Gay a Slovensko
Gay Games

GAY A MÉDIA

Média o nás píší...


GAY A INTERNET
 
INTERNATIONAL LESBIAN AND GAY ASSOCIATION (ILGA)

Rada vlády pro lidská práva
Výbor pro sexuální menšiny

Ministerstvo zdravotnictví
Prevence HIV-AIDS
Dům světla-ČSAP

DUHOVÝ WEB
colour planet
gaynet.cz
M-Klub Praha
Logos Praha
Jihočeská Lambda
Kluci z Vysočiny
Mezipatra
Stud Brno
Lesba.cz
Lesba.cz magazín
004.cz
one4one
Rozdílné rytmy
eLnadruhou
Bengáles
Lesbická literární kavárna
Pardubická lesba
Gay komunita
Kluci.info

G/L SPORT
Pratety
GaySport.cz
Gay volejbal a fotbal
1. Lesbický sportovní klub

GAY VÝLETY
Gay Valach
Ušáčkův svět
KLUCI VEN!