Home Page Vse o Partnerskem souziti
Home PgeÚstavně právní výbor - 15.09.99

Parlament České republiky
POSLANECKÁ SNĚMOVNA
1999
3. volební období

 

51

ZÁZNAM
ústavně právního výboru
z 23 . schůze
dne 15. září 1999

 

Návrh posl. Z. Rujbrové, J. Zahradila, J. Kupčové, M. Horákové a dalších na vydání zákona
o partnerském soužití osob téhož pohlaví a o změně a doplnění některých zákonů (tisk 124)

Ústavně právní výbor po rozpravě o pozměňovacích návrzích, které byly předneseny na 15. schůzi Poslanecké sněmovny v rámci druhého čtení návrhu zákona o partnerském soužití osob téhož pohlaví a o změně a doplnění některých zákonů (tisk 124 ), a po rozpravě
i o doplňujících a dalších návrzích přednesených na 23. schůzi ústavně právního výboru


I. doporučil přijetí těchto pozměňovacích návrhů:


K § 2:
1. V § 2 odst. 1 první větě se za slovy partnerském soužití vkládají slova (dále jen smlouva), a slova s plnou způsobilostí se nahrazují slovy a způsobilá. (posl. Benda - ÚPV)

2. V § 2 odst. 2 zní:
(2) Smlouvu mohou uzavřít pouze občané České republiky.. (posl. Benda - ÚPV)
výbor již schválil

3. V § 2 odst. 3 se slova ve formě notářského zápisu nahrazují slovem písemně. (posl. C. Svoboda)


K § 3:

V § 3 odst. 1 se na konci doplňují slova (dále jen partneři). (posl. Benda - ÚPV)
výbor již schválil

V § 3 odst. 2 se druhá věta vypouští. (posl. Benda - ÚPV)
výbor již schválil


3. § 3 zní:
§ 3
(1) Účinky smlouvy nastávají dnem jejího zápisu příslušného orgánu pověřeného vést matriky za přítomnosti účastníků smlouvy (dále jen partneři). O této skutečnosti vydá partnerům osvědčení.
(2) Nebudou-li podmínky uvedené v § 2 a odstavci 1 splněny, partnerské soužití nevznikne.. (posl. Zvěřina)


K § 5:

1. V § 5 odst. 1 druhé větě se slova ve formě notářského zápisu nahrazují slovem písemně. (posl. C. Svoboda)

2. V § 5 odstavec 2 zní:
(2) Účinky zániku smlouvy nastávají dnem zápisu o zrušení smlouvy partnerů příslušným orgánem pověřeným vést matriky.. (posl. Zvěřina)


K § 6:

V § 6 odst. 2 se třetí věta vypouští. (posl. Benda - ÚPV)
výbor již schválil


K § 7:

V § 7 se odstavec 2 vypouští. Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2. (posl. Benda - ÚPV)
výbor již schválil

2. V § 7 se doplňuje nový odstavec 4, který zní:
(4) Ustanovení mezinárodních smluv, jimiž je Česká republika vázána, se budou vztahovat na partnerská soužití obdobně tehdy, budou-li s tím druhé smluvní strany souhlasit.. (posl. Zvěřina)


K novému čl. III:

Za článek II se vkládá nový článek III (stávající se přečísluje). Nový článek zní:

Čl. III

Zákon č. 268/1949 Sb., o matrikách, ve znění zákona č. 88/1950 Sb., nařízení č. 161/1950 Sb., zákona č. 105/1951 Sb., nařízení č. 8/1955 Sb., nařízení č. 34/1958 Sb., nařízení č. 93/1958 Sb. a zákona č. 68/1993 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odst. 1 se za slovo manželství vkládají slova smlouvy o partnerském soužití osob stejného pohlaví.

2. Stávající text § 2 se označuje jako odstavec 1 a doplňuje se nový odstavec 2, který zní:
(2) Pověřená matrika má zvláštní registr smluv o partnerském soužití osob stejného pohlaví. Podrobnosti stanoví zvláštní právní předpis..


K dosavadnímu čl. III:

Výbor souhlasí s účinností od 1. dubna 2000.


II. zaujal následující stanovisko:

K § 2:

1. V § 2 odst. 1 se za slova smlouvu o partnerském soužití vkládají slova (dále jen smlouva) a tuto legislativní zkratku promítnout do zbývajícího textu zákona. (posl. Zvěřina)
nelze hlasovat

2. V § 2 odst. 1 se slova s plnou způsobilostí nahrazují slovy a způsobilá. (posl. Zvěřina)
nelze hlasovat

3. V § 2 odst. 2 zní:
(2) Smlouvu mohou uzavřít pouze občané České republiky, kteří mají trvalý pobyt na území České republiky.. (posl. C. Svoboda)
výbor nedoporučuje


K § 3:

1. V § 3 odst. 2 se vypouští věta druhá. (posl. Rujbrová)
nelze hlasovat

2. § 3 zní:
§ 3

(1) Smlouva podle ustanovení § 2 odst. 3 podléhá evidenci orgánu pověřeného vedením matrik.
(2) Účastníci této smlouvy jsou povinni do 3 dnů ode dne jejího uzavření ji předložit orgánu pověřenému vedením matrik k evidenci.. (posl. C. Svoboda)
výbor nedoporučuje


K § 5:

V § 5 odst. 2 se slova matričním úřadem nahrazují slovy příslušným orgánem, pověřeným vést matriky. (posl. Rujbrová)
nelze hlasovat

2. V § 5 odst. 2 zní:
(2) Partnerské soužití zanikne registrací smlouvy příslušným orgánem pověřeným vést matriky.. (posl. Benda - ÚPV)
výbor nedoporučuje

3. V § 5 se vypouští odstavec 2. (posl. C. Svoboda)
výbor nedoporučuje


K § 7:

1. § 7 odst. 1 zní:
(1) Tam, kde jiné právní předpisy mluví o druhovi a družce, použijí se tato ustanovení na partnerské soužití obdobně..
Dosavadní text odstavce prvního by se vypustil. (posl. Benda)
výbor nedoporučuje

2. V § 7 odst. 3 se za slova nemůže být nezletilé dítě vkládají slova svěřeno do výchovy jiné fyzické osoby než rodiče nebo být. (posl. C. Svoboda)
výbor nedoporučuje
výbor doporučuje, aby odkazy pod § 7 odst. 3 byly uvedeny do souladu s platným právním stavem


K § 8:

1. § 8 zní:
§ 8
Ministerstvo vnitra se zmocňuje, aby vyhláškou upravilo postup při registraci partnerského soužití a vymezilo okruh orgánů pověřených vést matriky, které jsou oprávněny k evidenci.. (posl. Rujbrová)
výbor nedoporučuje

2. § 8 zní:
§ 8
Ministerstvo vnitra se zmocňuje, aby vyhláškou upravilo postup při registraci partnerského soužití, registraci smluv o zániku smluv o partnerském soužití osob téhož pohlaví a vymezilo okruh orgánů pověřených vedením matrik, které jsou oprávněny k této registraci.. (posl. Benda - ÚPV)
výbor nedoporučuje

3. § 8 se vypouští. (posl. C. Svoboda)
výbor nedoporučuje

4. § 8 zní:
§ 8
Ministerstvo vnitra se zmocňuje, aby vyhláškou upravilo postup při
a) uzavírání zápisu smlouvy,
b) při zániku a zápisu smlouvy,
vymezilo okruh orgánů pověřených vedením matrik, oprávněných k zápisu podle písmen a) a b).. (posl. Zvěřina)
výbor nedoporučuje
výbor doporučuje v tomto znění:
Ministerstvo vnitra se zmocňuje, aby vyhláškou upravilo postup při zápisu smlouvy o vzniku, zániku a zrušení smlouvy o partnerském soužití.


K dosavadnímu čl. III:

Změna účinnosti k 1. 1. 2025. V případě, že tento návrh neprojde, pak

Účinnost k 1. 1. 2015. V případě, že tento návrh neprojde, pak

Účinnost k 1. 1. 2010. (posl. Škromach)
výbor nedoporučuje


K novému čl. III:

V § 4 se doplňuje nový odstavec 3, který zní:
(3) K registraci smluv o partnerském soužití osob stejného pohlaví je příslušný obecný úřad, v jehož obvodu má jeden z partnerů trvalý pobyt... (posl. Rujbrová)
výbor nedoporučuje
výbor doporučuje v tomto znění:
(3) K zápisu smluv o partnerském soužití osob stejného pohlaví je příslušný okresní úřad, v jehož obvodu má jeden z partnerů trvalý pobyt. Nemá-li ani jeden z partnerů trvalý pobyt v České republice, je příslušný zvláštní matriční úřad Magistrát města Brna.

III. p o v ě ř i l předsedkyni výboru, aby tento záznam předložila předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu,

IV. z m o c n i l zpravodaje výboru, aby ve schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o výsledcích projednávání tohoto návrhu zákona ve schůzích ústavně právního výboru,

V. z m o c n i l zpravodaje výboru, aby ve spolupráci s legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny provedl příslušné legislativně technické úpravy.

Jiří BÍLÝ v.r.
ověřovatel
Marek BENDA v.r.
zpravodaj výboru


JUDr. Jitka KUPČOVÁ v.r.
předseda výboru

Originální verze dokumentu< /FONT>


    

autor fotografií­
Robert Vano

AKTUÁLNĚ

HOMEPAGE ARCHIVU
Historie SOHO a GI v ČR
Putovní výstava Historie GL hnutí v ČR

GAY POLITIKA

Registrované partnerství
Historie RP
RP v praxi
MÉDIA o RP
Poradna k RP
RP ve světě
Petice pro zákon
Koncert pro zákon

GAY PRÁVO

Poradna právníka
Gay legislativa
Historie právních postojů
Dárcovství krve
DISKRIMINACE 2001 (studie)
DISKRIMINACE 2003 (průzkum EU)

GAY PROTI HIV/AIDS

Poradna sexuologa
Průvodce Safer sex
Statistiky HIV/AIDS
Seznam pomoci HIV/AIDS
Fórum AIDS organizací
Světlo pro AIDS
Den boje proti AIDS
Dům světla
Dotazník HIV/AIDS
Dotace HIV/AIDS
HIV/AIDS ve světě
BEZPEČNĚJŠÍ SEX pro kluky (e-brožura)
Homosexualita, společnost a AIDS (e-brožura)

GAY V KRIZI

Linka duševní tísně
COMING OUT(e-brožura)

GAY SVĚT

Gay a Slovensko
Gay Games

GAY A MÉDIA

Média o nás píší...


GAY A INTERNET
 
INTERNATIONAL LESBIAN AND GAY ASSOCIATION (ILGA)

Rada vlády pro lidská práva
Výbor pro sexuální menšiny

Ministerstvo zdravotnictví
Prevence HIV-AIDS
Dům světla-ČSAP

DUHOVÝ WEB
colour planet
gaynet.cz
M-Klub Praha
Logos Praha
Jihočeská Lambda
Kluci z Vysočiny
Mezipatra
Stud Brno
Lesba.cz
Lesba.cz magazín
004.cz
one4one
Rozdílné rytmy
eLnadruhou
Bengáles
Lesbická literární kavárna
Pardubická lesba
Gay komunita
Kluci.info

G/L SPORT
Pratety
GaySport.cz
Gay volejbal a fotbal
1. Lesbický sportovní klub

GAY VÝLETY
Gay Valach
Ušáčkův svět
KLUCI VEN!